BejelentésZebegényi Polgárőrség honlapja.
Mi nyitva tartjuk a szemünket.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Ki a polgárőr?

Ki a polgárőr?

Mit kell tudni azokról a polgártársainkról, akik az egyesülési jog szerinti szervezeti keretek között, a polgárőr törvény által biztosított tartalommal végzik önkéntes társadalmi munkájukat mindannyiunk biztonságáért.
A polgárőr


A polgárőr és a vele szemben támasztott követelményekA polgárőr a helyi polgárőr szervezet tagja, a Büntető Törvénykönyvben meghatározottak szerint (Btk. 230.-231.§) közfeladatot ellátó személy, aki önként vállalja a polgárőrség tevékenységében való közreműködést.Polgárőr lehet minden büntetlen előéletű magyar vagy Magyarországon lete­le­pe­dett, illet­ve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem ma­gyar ál­lam­polgár, aki:

a) a polgárőr szervezet célkitűzé­seivel egyetért;

b) azok megvalósítá­sa érdekében önként, díjazás nélkül, sza­bad­idejében ten­ni kíván;

c) polgárőr egyesület a tagjai, közé felve­szi és sikeres polgárőr alapismereti vizs­gát tett.A polgárőr szervezet számára jelentős anyagi vagy erkölcsi támogatást nyújtó jo­gi vagy természetes személyek a közgyűlés döntése alapján a polgárőr moz­ga­lom (egyesület, szervezet) pártoló tagja címet nyerheti el. A pártoló tag­ságot a szer­vezet oklevéllel isme­ri el.A polgárőr szervezet a polgárőr mozgalom érdekében kifejtett tevékenysége, köz­­életi szereplése alapján természetes személynek tiszteletbeli tag címet ado­má­­nyozhat.A polgárőr

a) aktívan vegyen részt egyesületének munkájában, vállaljon szerepet a moz­ga­lom célkitűzés­einek megvalósításában, a polgárőr szolgálatok telje­sí­té­sé­ben;

b) tekintse fontos feladatának a szűkebb és tágabb környezetében élők egy­más iránti tisztelet­re, megbecsülésre ösztönzését, az egymás érdekeit fi­gye­lembe vevő korrekt emberi kap­csolatok kialakítását;

c) érezzen felelősséget szűkebb és tágabb környezete biztonságáért, nyu­galmáért, vál­laljon kezdeményező szerepet annak megvalósításában;

d) ne valljon magáénak, ne fogadjon el, és ne terjesszen szélsőséges nézete­ket, uta­sítson el bármilyen, a nemzeti kisebbséghez vagy etnikai hovatar­to­záshoz, vallási meggyő­ződéshez, nemhez, fajhoz kapcsolódó diszkrimi­natív magatartást vagy megnyilvánu­lást;

e) ápolja a polgárőr mozgalomra és az egyesületek életére jellemző bajtársi szel­lemet, képvi­selje a közbiztonság érdekeit minden társadalmi fórumon, baj­ba jutott társainak nyújtson minden törvényes eszközzel segítséget;

f) támogassa a közbiztonság fenntartása érdekében hivatásszerűen tevé­keny­kedő álla­mi és önkormányzati szervek munkáját, működjön közre a kö­zös­ség érdekeit szol­gáló kezdemé­nyezések felkarolásában;

g) ne képviseljen olyan nézeteket, eszméket, amelyek a lakosság nyugalmá­val, a közbiztons­ág fenntartásával ellentétesek;

h) vegyen részt a környezetében észlelt, a társadalmi együttélést megzavaró, annak normáiba ütköző magatartásformák, jelenségek megelőzésében, működjön közre azok elhárításábanA fenti követelmények ismételt szándékos vagy gondatlan megszegését a pol­gár­őr szervezet etikai vétségnek minősítheti.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!