Bejelentés


A bőség a Te alanyi jogod!

Hogyan befolyásolják életünket az égitestek?

Asztrológiai témájú versek:Csillagjegy-ciklus >> NAP az égen és a horoszkópban A fénynek, hőnek, életnek, mozgásnak és minden szépségnek vakító forrása az isteni Nap minden korban tiszteletet ébresztett az emberekben, akik bemutatták előtte hálájuk áldozatát. A tudatlan ámulattal adózik neki, mert érzi erejének és hatalmának következményeit. A tudós csodálja, mert felfogja roppant befolyását a naprendszerben. A művész üdvözletét küldi felé, mert ragyogó sugaraiban látja minden harmóniának a lényegét. Ez az óriás égitest bolygó rendszerünk szervezetében a szív, melynek minden dobbanása elhat egészen a mi kis Földünkig, s még tovább 5910 millió kilométerre a Plútóig. Ezen is túl a halvány üstökösök birodalmáig, melyek távoli útjukon az örök sötétségig folytatják útjukat. Napunk nem tartozik az óriás csillagok közé. Az égbolton átlagosan 31 perc 59,2 másodperc átmérőjűnek látjuk. Az ingadozást a Föld és a Nap távolságának változása okozza. A távolság napközelben 1,471-szer tíz a nyolcadikon kilométer, naptávolban 1,521-szer tíz a nyolcadikon kilométer. A középérték a csillagászati, vagy asztronómiai egység; 149 597 900 km. Ezt az utat a fény 8 perc alatt teszi meg, tehát mikor felkelni látjuk a Napot akkor az már 8 perccel korábban a horizont fölé emelkedett. A Nap valódi átmérője 1,392-szer tíz a hatodikon km. Tömege 1,99-szer tíz a harminchármon g. Közepes sűrűsége 1,41 g/köbcentiméter. Tömege 746-szor akkora, mint valamennyi bolygóé együttvéve. A Föld tömegének a 333 000-szerese. A gyorsulás a Nap felületén kereken 27-szer nagyobb, mint a Föld felületén. Tengely körüli forgásának a tartalma nem egységes, 25-31 nap. A leggyorsabban forognak az egyenlítői rétegek. A Nap lassú forgása miatt lapultsága olyan kicsiny, hogy nem mutatható ki. A Nap a Tejút középpontjához viszonyított sebessége 215 km/s, össz-sugárzása az egy másodperc alatt kisugárzott összenergia nagysága, 3,90-szer tíz a harmincharmadikon erg/s. A napfény közepes fényereje a Földön 3,16-szor tíz a huszonhetediken candela, a megvilágítás erőssége pedig 1,41-szer tíz az ötödiken lux. A napfolt maximumok periódusai 11,1 év. A MITOLÓGIA tanúsága szerint minden civilizáció tisztelte a napistenségeken keresztül az alapvető kozmikus energiát. Az ősi Egyiptomban Ré-nek (egyes olvasatok szerint Rá-nak) nevezték. Mint sok más napisten sólyom alakjában testesült meg (néha Nagy Kandúr). Általában sólyom fejű embernek ábrázolták napkoronggal a fején. A világ és az emberek teremtőjeként a nagy isteni kilencségnek az élére került. Az istenek és a fáraók atyjaként tisztelték. Thot holdistent azért teremti meg, hogy legyen éjszakai helyettese (Thot Ré szíveként is szerepel). Ré az égi Níluson hajózik a Mandzset bárkán és megvilágítja a Földet. Este átszáll a Meszektet bárkába, leereszkedik az alvilágba, ahol a sötétség erőivel harcol, majd reggel újra megjelenik a horizonton. Bárkájából figyeli, mi történik a Földön, elbírálja a panaszokat, irányítja az évszakokat és a földi emberek sorsát. A Nap nemcsak a bárka segítségével jár az égbolton, egy másik monda szerint szárnyas korong. Ez valószínűleg a Tigris és Eufrátesz közötti kultúrából került át Egyiptomba. Ábrázolták még egy szem formájában is. A görög római panteon különösen gazdag Napot megszemélyesítő alakokban. Apolló Jupiter fia, Diana, a Hold istennője ikertestvérének az alakját jól jelképezi ennek az aktív, passzív férfi-nő metafizikai párosnak a közös származását, szoros és felbonthatatlan kapcsolatát. Apolló a fény istene, akiben semmilyen árnyék nem él meg, az igazság legegyszerűbb megszemélyesítője. A zene, a költészet, az ékes szólás, az orvostudomány, a jóslások és művészetek istene. Ő elnököl a kilenc múzsa koncertjén is. Mindig fiatalnak és szakáll nélkülinek ábrázolják, hiszen a Nap sohasem öregszik. Ő az, aki újjáéleszti, megeleveníti a természetet, kicsiráztatja, megnöveszti és virágoztatja a növények sokaságát, melyeknek ereje gyógyír és varázs megannyi bajra. Reggel Helios teljes pompájában száll be, türelmetlenül és lángolóan tajtékzó lovakkal befogott szekerébe. Majd szélsebes irammal lendül neki az égnek, megszokott útján haladva. Este pedig leszáll a hullámokhoz, hogy megízlelje jól kiérdemelt pihenésének örömeit. Heliost gyakran ábrázolják egyetlen óriás szemmel, amely mereven szegeződik a világmindenségre. AZ ASZTROLÓGIÁBAN mindez ismert, az asztrológusok a fenti megállapítással, sőt még többel is tisztában vannak, s azokat felhasználják munkájukban. A Nap égi útja látszólagos pályájának a síkján 12 égi házon, azaz állatövi jegyen át vezet. Ezek a jegyek az azóta már kissé tovább vándorolt csillagképekről kapták a nevüket. A naprendszer bolygói is az ekliptika síkjában, ezeken a jegyeken át folytatják útjukat a Nap körül. Újabban egyes csillagászok és asztrológusok megpróbálják ide sorolni tizenharmadikként a kígyótartó csillagképét. Ez azonban téves felfogás, mert így felborul a 12-vel osztott 360 fokos kör rendje, az évkör 12 hónapja. Ezen felül nem újításról van szó, hanem a sok ezer éves tapasztalatok semmibe vételéről, szinte megcsúfolásáról. Az asztrológia valóban a horoszkóp középpontjába helyezi a Földet s a Nap útjáról beszél a jegyekben. Ennek ellenére nem geocentrikus szemléletű. Ugyanúgy lépést tart a csillagászat fejlődésével, mint az asztronómusok, asztrofizikusok, vagy más tudomány követői. Mindössze arról van szó, hogy a Földön élünk, az itteni körülményeket és élet lehetőségeket vizsgáljuk, tehát a Föld ismereteink szerint is csak a vizsgálat és nem a naprendszer középpontja. Amikor kijelentjük, hogy a Nap a Rák jegyének 0 fokán jár, akkor tisztában vagyunk vele, hogy ezt a pontot látjuk a Nap mögött, mert a Föld, Nap körüli útján éppen a Bak jegyének határához, azaz 0 fokához érkezett. Nézőpontunkból természetesen a bolygók Nap középpontú helyzete is némiképpen módosul. A NAP a horoszkópban ugyanolyan fontos, mint amilyen fontos az égbolton, fénye és a bioszférára gyakorolt hatása miatt. A Nap fő személyiség jelölő. A tudatot, a tudatos ént, a logoszt, vagyis mindezek tükrében magát az embert, az egyéniséget képviseli. A jegyek szerinti pozíciója határozza meg melyik arcát mutatja. Az egyén mit tart fontosnak, mit akar és mit képes észrevenni a világból. Ahogyan másképpen süt az égen decemberben, mint például júniusban, ugyanúgy másképpen lát, gondolkodik és alkot a Bak, vagy az Ikrek jegyű ember. Döntően meghatározza tehát az egyéniséget, elsősorban férfi horoszkópban. Női képletben ez a szerep inkább az érzelmeket iránytó Holdé. Mégis mindkét esetben elég fontos a szerepe ahhoz, hogy a jegyekbeni pozíciója alapján nagyvonalakban jó általános jellemrajzot ad a személyiségről. Ez az égitest jelöli a hatalmat. Az egyes ember esetében azt a jelentéktelenül keveset, vagy irigylésre méltóan sokat, amit meg tud teremteni magának. Ugyanakkor természetesen a hatalomhoz való viszonyt is. Hiszen mindenki találkozik magasabb rangú személyekkel és a velük való kapcsolat teremtése azon múlik, hogy miként alakulnak az erőviszonyok. Ilyen értelemben tehát jelöli a hagyomány szerint a királyt, az államfőket, a hatalom képviselőit, a sugárzó, befolyásos személyeket. A horoszkópban a Nap a férfiasság, az érett férfi képviselője és megtestesítője. Női képletben ennek alapján tekintették a klasszikusok részben a férj jelölőjének, és mindkét nemnél az apa megszemélyesítőjének. Ezeket a személyeket másutt kell keresni a horoszkópban, a Nap csak annyiban vonatkozik rájuk, amennyiben több-kevesebb hatalmuk van a képlett tulajdonosa felett, és érett férfiak az említettek. Egy férfi gyűlölő nő például, ha szerelemből köt is házasságot, csak megvan a véleménye férjéről, mint férfiről. Mindössze ennyiben fogadható el a meghatározás. Ilyen tekintetben tehát a Nap szerepe másodlagos. Mundánasztrológiában képviseli magát az országot. Elsősorban azért, mert régen az ország helyzete a királytól függött, ma pedig joggal mondhatjuk, hogy minden országnak olyan feje és kormánya van, amilyet megérdemel. Itt kell megemlíteni a napfogyatkozás horoszkópokat. Fogyatkozás akkor történik, amikor a Nap és a Hold együttállása a holdcsomópontok közelében 10 foknyi távolságon belül jön létre. Ez az égi jelenség egy évben legalább kétszer fordul elő, olykor három-négy alkalommal is. A fogyatkozás idejére felállított horoszkóp országok sorsáról ad felvilágosítást. Általában kedvezőtlen jelzés, de csak akkor tekinthetjük veszélyesnek, ha rossz bolygókapcsolatok kísérik. Ez szerencsére ritkán fordul elő. A fogyatkozás horoszkópja annyi évig érvényes, ahány óráig tart maga az eklipszis, az árnyékba lépés kezdetétől a teljes elszakadásig. A horoszkóp azokon a területeken lehet hatékony, ahol a fogyatkozás látható, illetve azokban az országokban, amelyeket a hagyomány a fogyatkozás jegyéhez kapcsol. "Tündökletesen ragyogsz fel az ég horizontján, eleven tiszta korong! Amikor megkezded az életedet, feltűnve az ég keleti széle felől, gyönyörűséged betölti mindenhol a Földet. Szép vagy te, hatalmas vagy, ragyogó vagy, minden földek fölött fennállsz a magasban. Sugarad országok hosszú sorát foglalja magába, s mindazt a határt, ami tőled kapta a létet, mert te vagy Ré... Te vagy az, ki a férfiúnedvet meghizlalod asszonyi testben, ki az emberi magzatot alakítod, táplálod a kisfiút az anyaméhben, s megcsendesíted zokogását. Dajka vagy immár az asszonyi méhben, te adsz levegőt mindennek, s életet is te, minden születettnek... Alakzataid:csupa változatosság, s megannyi titok! Párja nincs, egyetlen egy Isten! Kedvedre megalkottad a Földet, egyes egyedül, te..." (Himnusz Aton napisten tiszteletére) Molnár Imre és Kákossy László fordítása) Amilyen fontos és feltűnő a Nap az égen, ugyanolyan jelentős a szerepe minden horoszkópban. Fő személyiségjelölő. Meghatározza az egyén tudatát, világlátását. Azt, hogy mit tart érdekesnek vagy fontosnak. Mindez azon is múlik, hogy melyik jegyben áll, mert mind a tizenkét állomásán más-más arcát mutatja. Fényszögkapcsolataival befolyásolja a többi égitest hatását, és természete is jó, vagy kedvezőtlen irányba változhat. Fontos az is, hogy melyik horoszkópházban van a születéskor, mert a ház által jelzett sorsterület az érdeklődés középpontjába kerül, és fontos szerepet játszik a személy életében. Az életerő képviselője; helyzete nagyban befolyásolja a rövid, vagy hosszú élet esélyeit. A szervezetben elsősorban a szív tartozik uralma alá. Hozzátartozik a nagy agy, a hagyomány szerint a férfi jobb, a nő bal szeme. Fontos irányítója a vérkeringésnek. Az Oroszlánban való uralma miatt jelentős befolyást gyakorolhat a gerincre és a hátra is. Ha a horoszkópban betegségjelölő szerepe van, a felsorolt szerveken kívül a jegybeni pozíciójához tartozó testrész gyengesége mellett keringési zavarok vagy elváltozások miatt veszélyeztetett. Lázas, gyulladásos bajokat is okozhat. Kapcsolatba hozható a hatalommal. Több-kevesebb hatalma mindenkinek van, amit döntően a Nap helyzete határoz meg. Ez a pozíció egyben a hatalomhoz, így a felettesekhez való viszonyt is eldönti. Uralma alá tartoznak az államfők - a hagyomány szerint a királyok -, a hatalommal rendelkező, "ragyogó" személyiségek. A horoszkópban mindemellett jelez még érett férfit. A hagyomány valószínűleg emiatt sorolja uralma alá általában az apát, női horoszkópban a férjet. A két meghatározás csak úgy fogadható el, mint valamilyen szintű irányító személy, illetve érett, felelősségteljes férfi megjelenítése. Az apát sokkal inkább a negyedik, a férjet a hetedik ház képviseli. A mundánasztrológiában fontos szerepe van a napforduló horoszkópoknak (quartaloknak). Amikor ugyanis a Nap valamelyik kardinális jegybe lép, a pillanat legalább egy negyedévre, legfeljebb egy évre érvényes horoszkóp alapja lehet. Fontosak a napfogyatkozás-képletek. Amikor a Nap és a Hold valamelyik holdcsomópont közelében találkozik (legalább tíz foknyira), napfogyatkozás jön létre. Az erre az alkalomra készített horoszkóp meghatározó a fogyatkozás jegyéhez sorolt országokban, és azokon a területeken, ahol látható. Általában kedvezőtlennek tekintjük az ilyen égi eseményeket, de megítélésük a többi bolygóhoz való kapcsolattól függ. A Nap a királyi Oroszlán jegyében uralkodik. Itt érvényesül a leginkább minden jó tulajdonsága. Ereje teljében hat az egész horoszkópra. A Kos jegyében kozmikusan emelt (a hagyomány a 19. fokot emeli ki). A kezdet, a tavaszi feltámadás jegyében rendkívül nagy az ereje, és tulajdonságaiból is a kedvezőbbeket tudja érvényesíteni. A Mérlegben esésben van. Az ősz kezdetén, amikor a természet a "kis halálra", a téli álomra készül, a Nap ereje a legcsekélyebb tulajdonságai közül is a kedvezőtlenebbeket mutatja. A Vízöntő jegyében rangot veszít, mivel a Nap "király", a Vízöntő "forradalmár". A többi jegyek közül, ahol peregrin, a Nyilas tüzes jegye szívesen látja a tüzes Napot. A legkevésbé a negatív, elsősorban a víz elemhez tartozó jegyekben talál szimpátiára. Mindezt nem szabad túlértékelni, a Mérleg jegyében is születnek kiváló emberek, művészek, a Vízöntők között sok a zseni. A gyógyításban, az időválasztásban, vagy esetleg a mágikus praktikák területén jól használható az égitestekhez tartozó más tényezők összeállítása. A Nap száma 1 és 4,napja a vasárnap, féme az arany, drágaköve a gyémánt és a rubin, színe a sárga és a narancs. Uralma alá tartozó növények: napraforgó, római kamilla, mandula, orvosi székfű, boróka, ruta, rozmaring, körömvirág, gyöngyvirág, pünkösdirózsa, ciklámen, martilapu, réti imola, fekete és fehér mustár, olajfa, vörös áfonya, lestyán, babér, diófa, ezerjó fű, szemvidító fű, mezei tikszem, medvegyökér. A Nap hatásai a jegyekben és a horoszkóp házaiban • KOS: A tettek embere. Bátor, energikus, vezetésre törő. Rossz esetben nyers, harsány, agresszív. • BIKA: Határozott, kitartó, türelmes, birtokló, gazdálkodó. Rossz esetben önfejű, konzervatív, kényelemszerető. • IKREK: Fizikailag és szellemileg mozgékony. Beszédes, élénk modorú, sokoldalú. Rossz esetben szószátyár, szétszórt, kiszámíthatatlan. • RÁK: Intuitív hangulatember, nagy empátiakészséggel. Érzelemgazdag, megértő, házias. Rossz esetben az ésszerűség hiánya, visszahúzódó, lehangolt. • OROSZLÁN: Kitűnő szervező- és alkotóképesség. Nemeslelkű, igazságszerető, bőkezű. Rossz esetben zsarnokoskodó, karrierista, kielégítetlen hatalomvágy jellemzi. • SZŰZ: Intellektuális alkat, gyakorlatias, a munka megszállottja, aprólékos, rendszerető. Rossz esetben hipochonder, mindig panaszkodó, mindenbe beleavatkozó, kicsinyes. • MÉRLEG: Kellemes, mosolygós, társas lény, jó ízléssel, vagy művészi érzékkel. Rossz esetben elégedetlen, bizonytalankodó, felszínes, magamutogató. • SKORPIÓ: A szélsőségek embere, szentként, vagy sátánként jelenhet meg. Érzékeny lelkének köszönheti a róla kialakult kedvezőtlen képet. Rossz esetben csípős nyelvű, elégedetlen, kritizáló, féltékeny. • NYILAS: Könnyen lelkesedő, derűs, törekvő. Kedveli a nagy utazásokat, széles érdeklődési körű, jogtisztelő. Rossz esetben fantaszta, célt tévesztett, ingerlékeny, mindig panaszkodik. • BAK: Megbízható, kitartó és hallgatag. Gyakorlatias, becsvágyó, óvatos. Nem könnyen, de mindig célba ér. Rossz esetben szigorú, zárkózott, mogorva, önző. • VÍZÖNTŐ: Emberszerető, inkább csoportokért, mint az egyes emberért hoz áldozatokat. Független, újító, zseni alkat. Rossz esetben a zseni káros tulajdonságait mutató, önfejű, lázadó. • HALAK: Érzékeny, intuitív, kedves, áldozatkész. Fontos számára a hit, a minden és mindenki iránt való szeretet. Rossz esetben könnyen kicsúszik lába alól a talaj, nem érti a világot, őt sem nagyon értik. • 1. ház (napkelte és előtte kb. 2 órával): Jó szervező, vezető egyéniség. A jegy szerinti érdeklődési körrel és gondolkodási móddal. Az Ascendens jegyének tulajdonságait külsőleg és belsőleg is átszínezi az Oroszlán jellemzőivel. Rossz esetben indulatos zsarnok. • 2. ház (kb. 02-04 óra között): Életében fontos szerepet játszik a pénz. Jó esetben gyarapodás, rossz esetben könnyelműség. Pozíciójával sokat kereshet, karrierjét pénzével alapozza meg. Ügyes vállalkozó. • 3. ház (kb. 0-02 óra között): Mozgékony ember, akinek sok jövés-menéssel telik az élete. Gyakori hely és szemléletváltozások. Befolyásos, sikeres testvérek, rokonok. Rossz esetben szétszórt, rokonainak, környezetének kiszolgáltatott személyiség. • 4. ház (kb. 22-24 óra között): Család- és otthonszerető. A szülők, elsősorban az apa tekintélyes, esetleg vagyonos emberek. Tevékeny, eredményes, idős-, illetve öregkor. Rossz esetben zsarnok szülők, családi viszályok, küzdelmek az élet második felében. • 5. ház (kb. 20-22 óra között): Éjszakai születésnél a Nap legkedvezőbb helyzete. Derűs, életvidám, aktív személy, ragyogó alkotókészséggel. Kitűnő szervező, oktató. Rossz esetben hazárdjátékos, gyakori vesztes a vállalkozásaiban, sőt a szerelemben is. • 6. ház (napnyugta és utána kb. 2 órával): Sikereit eredményes jó munkájának köszönheti. Irányító, de nem valószínű, hogy magas vezető pozícióba kerül. Rossz esetben hipochonder. Súlyos helyzetben gyakori betegségek, a jegy szerinti testrészben. Szív- és keringési panaszok, lázas betegségek. • 7. ház (napnyugta és előtte kb. 2 órával): Fontosnak érzi a nyilvános elismerést. Ezért sokat, gyakran eredményesen fárad. Rossz esetben befolyásos ellenfelek, ellenségek. A házasságot jó, vagy rossz helyzete, irigylésre méltóvá, vagy pokollá teheti. • 8. ház (kb. 14-16 óra között): Az emberi kapcsolatokban és a házasságban is fontos szerepet játszik a pénz. Jó esetben gyarapodás, rossz esetben kínos anyagi függőség. Hajlam miszticizmusra. Rossz esetben gyengült életerő, de a többi bolygó támogatásának köszönhetően csak ritkán jelez korai halált. • 9. ház (kb. 12-14 óra között): Sokat köszönhet magasabb tanulmányainak, esetleg külföldi kapcsolatainak. Magasrendű erkölcsi és hitbeli nézeteivel megbecsülést szerez magának. Rossz esetben kalandvágyó, demagóg, hosszabb utazásokon veszély fenyegeti. • 10. ház (kb. 10-12 óra között): Még rossz esetben sem kizárható a magas pozíció, a jó karrier. Ha a Nap támadott kíméletlen becsvágy jellemzi, a bukás veszélye fenyegeti. Tekintélyt teremt, mert rendszerint nagy az önbizalma. Sokat köszönhet felettesei támogatásának. Rossz esetben legnagyobb ellenségei a főnökei. • 11. ház (kb. 8-10 óra között): Képességeinek köszönhetően valósítja meg elképzeléseit. A sors szinte minden kívánságát teljesíti. Befolyásos, hatalommal rendelkező barátok, pártfogók. Rossz esetben dugába dőlt tervek, meghiúsult remények, rossz vagy zsarnok barátok juttathatják csődbe. • 12. ház (napkelte és utána kb. 2 órával): Visszafogottságában is határozott, céltudatos egyéniség. Titkokat rejt és rejtélyeket old meg. Hajlamos a visszavonultságra, a magányra. Rossz esetben a kibontakozás hiánya, sikertelen próbálkozások az érvényesülésre. Látszatkudarcok tehetik mogorva, zárkózott emberré. A Nap éveiben sikeresek lehetnek, akiknek születésekor ez a fontos égitest jó pozícióban volt. Rossz Napállás esetén ezekben az években a karrierre vonatkozó terveket későbbre kell halasztani. A Nap házhelyzete szerinti sorsterületen nem ajánlatos fontos döntéseket hozni. Ha az évszámot osztjuk héttel és a maradék egy, abban az évben uralkodik a Nap. A bolygóórák közül a Nap órái hasonló módon értékelendők.
Az ábra mutatja, hogy vasárnap a napkeltével kezdődő első óra a Nap uralma alá tartozik. Ettől kezdve a sor az ábra szerinti logikát követve a 24 órán át folytatható, így megtaláljuk más napokon is a Nap óráit. (Dr. Janák Lajos)
Képgaléria


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!