BejelentésPutnoki Humán Szolgáltató Központ Városi Könyvtára

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Gyűjtőköri szabályzat

 


A könyvtár gyűjtőköre, típusa, funkciója: általános gyűjtőkörű, városi könyvtár, nyilvános közkönyvtár.

A gyűjtés szabályzata a könyvtár működésének egyik alapdokumentuma, éppen ezért az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának Mellékleteként jelenik meg. Tekinthető a könyvtári stratégiai terv egyik elemeként, mivel jellemzői egyben a stratégiai tervezés ismérvei is.


A gyűjtőkör a dokumentumok tartalmi, formai, földrajzi, kronológiai szempontból meghatározott kategóriáinak együttesét jelenti. A konkrétan meghatározott gyűjtőkör a könyvtár funkciójának alakulásával kölcsönhatásban van.


Általános gyűjtési szempontok:


A Putnoki Városi Könyvtár gyűjtőkörét a város gazdasági és társadalmi helyzete határozza meg.

A gyűjtőkörön belül a példányszám meghatározásoknál figyelembe kell venni, hogy a városban működik még két általános iskolai könyvtár és két középiskolai könyvtár is. Általános gyűjtőkörű közművelődési könyvtárként ki kell elégítenie az általános művelődési és a tudományos szintű tájékozódási igényeket. Az általános művelődési és a szabadidő hasznos eltöltését elősegítő kiadványok gyarapítására törekszik.

Kiemelt feladatának tekinti a helyismereti, valamint a középiskolai és felsőfokú tanulmányokat segítő dokumentumok gyűjtését.

Mivel a városban működő óvodának tagóvodája is van, s vidékről is szívesen jönnek könyvtári foglalkozásokra, ezért a gyermekkönyvek gyűjtése is erőteljesen megfigyelhető.

A sok nevelési intézmény munkájának segítéséhez a megfelelően hasznosítható szakanyagot is gyűjti a könyvtár.


A gyűjteményszervezést meghatározó tényezők:


· meglévő dokumentumállomány

· felhasználók igényei

· a könyvtár Küldetésnyilatkozata

· a könyvtári törvény által előírt feladatok

· a közvetlen társadalmi környezet sajátosságai

 


A beszerzés forrásai:


· Vétel: Az éves beszerzési keretösszeg felhasználása a Könyvtárellátónál, a kiadóknál és a könyvesboltoknál.

· Ajándék: Olvasók dokumentum felajánlása.  Írók, alapítványok, intézmények, szervezetek dokumentum felajánlása.

 


Állományba vétel:


A dokumentumok állományba vétele az érvényes szabályok szerint történik.

Minden dokumentum címlapjának verzójára, a 17. és az utolsó számozott oldalra a Könyvtár tulajdonbélyegzőjét és a dokumentum leltári számát rá kell vezetni. Ugyanez vonatkozik a dokumentum számozott vagy számozatlan mellékleteire is.

Minden beleltározott dokumentumra vonalkód kerül.

 


Az állomány nyilvántartása:


· Címleltárkönyv

· Csoportos leltárkönyv; Fő-összesítő csoportos leltárkönyv

· Corvina integrált könyvtári rendszer

· Folyóirat nyilvántartás

 


Az állományfeltárás eszközei:


Könyvtárunk dokumentumállományának tartalmi- és formai adatait a Corvina integrált könyvtári rendszerben tárja fel, mely honlapunkról online is elérhető. Ez még nincs teljesen kész, de folyamatosan dolgozzuk fel a beérkezett könyveket. A papíralapú szolgálati-raktári katalógus még nincs lezárva.

 


Az állományból való kivonás:


A 3/1975 (VIII.17.) KM-PM együttes rendeletében meghatározottak alapján. Soron kívüli leltározás a 3/1978.(VIII.17.) KM-PM 5.§ alapján.

 


Dokumentumtípusok:


· könyvek (kemény és papírkötésben)

· időszaki kiadványok (hírlapok, folyóiratok, évkönyvek, országos, regionális, helyi)

· hanghordozók, hangos könyvek: CD, DVD (a hanglemez és a hangszalag gyűjtése lezárult)

· elektronikus, digitális dokumentumok (főként a helyismereti dokumentumok

digitalizált változatai)

· CD-ROM adatbázisok

 


Példányszám:


A dokumentumokból egy vagy két példányt szerzünk be, kivételt képeznek a kötelező olvasmányok.

 


Különgyűjtemények:

 

· Helyismereti

· Régi könyvek

 


RÉSZLETES GYŰJTŐKÖR


A) szakcsoportonként


1. Általános művek (ETO 0)

A tudomány és a művelődés szakkönyvei.

Magyar nyelvű bibliográfiákat válogatva gyűjt.

Könyvtárügyi szakirodalom.

Lexikonok, enciklopédiák, vásárlása válogatva

történik.

Helyismereti szempontból fontos

könyvritkaságokat megvásárolja.


2. Társadalomtudomány (ETO 1; 2; 3; 908; 92/99)

Filozófiai rendszerek, a pszichológia, logika, etika, esztétika területéről a fontosabb műveket, alapvető kézikönyveket beszerzi.

A vallás területén a történeti jellegű, a vallások

eredetét taglaló - elsősorban

ismeretterjesztő - irodalom beszerzésére

törekszik.

Szociológia, szociográfia, pedagógia, pszichológia területén a felsőfokú tanulmányokat segítő műveket helyezi előtérbe szerzeményezéskor. Ezeket több nevelési intézmény is tudja helyben hasznosítani.

A kereskedelem és idegenforgalom területéről a műveket a helyi igények alapján szerzi be.

A néprajzi műveket válogatva, elsősorban a helyismereti szempontok figyelembe vételével gyűjti.

Honismereti témában – főleg városunkat érintve

- teljességre törekszik.

A magyar és világtörténelemből beszerez minden fontos tudományos és ismeretterjesztő művet.


3. Nyelvészet - irodalom (ETO 8)

A nyelvészet, irodalomtudomány kézikönyvei,

tankönyvei, szótárai.

Idegen nyelv oktatásához kapcsolódó fontosabb

nyelvkönyvek, feladatgyűjtemények,

szótárak beszerzése, különös tekintettel a

nyelvvizsgák eredményességének segítésére.


4. Természettudomány (ETO 5; 91)

Elsődleges szempont a korszerű,

ismeretterjesztő irodalom gyarapítása.

A matematika, csillagászat, fizika, kémia, geológia, biológia területén az alap- és középfokú oktatást segítő, kiegészítő művek beszerzése lényeges.

A belföldi és külföldi turizmust segítik a megvásárolt útikalauzok, útikönyvek, útleírások.


5. Alkalmazott tudományok (ETO 6)

Orvostudományi könyvek beszerzésénél fő szempont az alapvető lexikonok, enciklopédiák mellett a korszerű, egészséges táplálkozásra, életmódra neveléshez kapcsolódó kiadványok vásárlása.

Mezőgazdasági szakkönyvek gyűjtésénél fő szempont a háztáji gazdálkodást, a szabadidő hasznos eltöltését segítő kiadványok gyűjtése.

Háztartási területen könyveikkel ötleteket ad a korszerű lakberendezés, divatos öltözködés kialakításához.

Kiemelt jelentőségű a lakosság alapvető

számítógépes tudásának, a szabadidő hasznos

eltöltéséhez kapcsolódó barkácsolási,

karbantartási feladatok segítése.


6. Művészet, sport (ETO 7)

A művészetelméleti és művészeti ágazatok (szobrászat, grafika, festészet, zene) területén alapvető kézikönyvek mellett a szakirodalom oktatáshoz kapcsolódó gyűjtése indokolt.

A sport körében a nagyobb népszerűségnek örvendő ágazatokkal (labdajátékok, turisztika, technikai sportok, horgászat) kapcsolatos könyveket vásárolja.


7. Szépirodalom (felnőtt és ifjúsági)

A felnőtt és gyermek szépirodalomban fontos

tényező a keresettség, a szórakozási

igény kielégítése. Tudatosan törekedni kell az ízlésformálásra, a művészi értékű irodalom előtérbe helyezésére.

 


B) dokumentum típusok szerint


1. Hagyományos dokumentumok


Könyvek beszerzésénél általános és elsődleges szempont a használhatóság, a keresettség mértéke. Muzeális értékű könyveket csak a helyismereti részleg igénye szerint, válogatva, kis mértékben szerzeményez.

Kézikönyvek, lexikonok, szótárak esetén a

magyarországi kiadványokat válogatva

gyűjti.

 


2. Folyóiratok


Magyarországi kiadványok beszerzésénél fő szempont a keresettség és a használhatóság.

A történeti szempontból értékes, informatív

értékű periodikumokat hosszabb ideig,

míg a szórakoztató lapokat rövidebb ideig őrzi. A napilapokat, szórakoztató, heti és havi lapokat ideiglenes nyilvántartásba veszi, 3 évig őrzi, majd selejtezi. A szaklapokat 5 évre visszamenően raktározza és az érdeklődés figyelembevételével selejtezi azokat.

 


3. Nem hagyományos dokumentumok


Ebbe a körbe sorolja a könyvtárban található hangzó anyagokat, hangos könyveket, videokazettákat, diafilmeket, CD-ROM-okat, CD-ket, DVD-ket.

 


C) könyvtári részlegek szerint


1. Felnőttkönyvtár


Gyűjteményét magyar és idegen nyelvű szak- és szépirodalom képezi, melyek dokumentum osztályokban vannak elhelyezve.

- szakirodalom

Magyar nyelvű szakkönyvek, amelyek az ismeretterjesztésen kívül a közép- és felsőfokú tanulmányok segítésére alkalmasak

- szépirodalom

Magyar nyelvű prózai műveket tartalmaz. A szórakoztató irodalmon kívül fontos szerepe van a középiskolai kötelező és ajánlott irodalomnak.

- kézikönyvek

Az alapvető lexikonok, enciklopédiák, szótárak mellett olyan művek találhatók itt, melyek keresettségük miatt korlátozott feltételekkel kölcsönözhetők.

- versek

A magyar és világirodalom ismertebb költőinek

verses művei alkotják állományát.

- referensz

Gyűjtőkörébe tartozik az irodalmi művek

elemzéseit tartalmazó könyvek.

Ide kerülnek a társadalmi, iskolai és családi

ünnepségek rendezését segítő kiadványok.


2. Folyóiratolvasó

Gyűjtőkörét a magyarországi kiadványok közül

azon időszaki kiadványok teszik ki,

amelyekre az érdeklődés és tanulás

szempontjából igény van.

Elhelyezését tekintve megkülönböztetett helyen vannak a napi lapok és más kiadványok.


3. Médiatár

A nem hagyományos dokumentumok

gyűjtőhelye.

- hangfelvételek

A hanglemez, hangkazetta, hangos könyv, CD állomány csekély, komoly és népzenei felvételek alkotják.

- diafilmek, videokazetták

Beszerzésnél elsőbbséget élveznek az iskolai oktatáshoz kapcsolódó ismeretterjesztő, kötelező és ajánlott olvasmányok adaptációit tartalmazó dokumentumok.

- CD-ROM-ok

Az állomány bővítésénél előtérbe kell helyezni az oktatáshoz, a tudományos ismeretterjesztéshez kapcsolódó kiadványok beszerzését.


4. Helyismeret

Könyvek tekintetében itt helyezendők el a megyénkkel kapcsolatos szak- és szépirodalmi művek.

A településünkre kiterjedő napi sajtófigyelés

eredményeként keletkező

folyóiratcikkek másolatai is itt kapnak helyet.

A helyi újság példányait lefűzve kell tárolni.


5. Gyermekkönyvtár

A 14 éven aluli olvasóknak szóló magyar- és idegen nyelvű szak- és szépirodalom dokumentumosztályokban van elhelyezve.

- szakirodalom

Olyan magyar nyelvű ismeretterjesztő könyvek

alkotják állományát, amelyek segítik

az alapfokú oktatást.

- szépirodalom

A magyar nyelvű irodalmi alkotásokat tartalmuk alapján elkülönítve a következő csoportokra kell osztani: mesék, gyermekregények, gyermekversek, kalandos történetek, lányregények, állattörténetek, történelmi regények, életrajzi regények, válogatás a felnőttek irodalmából.

- kézikönyvek

Alapvető lexikonok, enciklopédiák, szótárak mellett olyan művek találhatók itt, melyek fokozottabb védelmet igényelnek.

- színművek

Gyermekeknek szóló, iskolai alkalmakhoz kapcsolódó jelenetes művek, valamint bábszínművek alkotják gyűjteményét.

- referensz

Gyűjtőkörébe tartozik az irodalmi művek

elemzéseit tartalmazó könyvek.

Ide kerülnek a társadalmi, iskolai és családi ünnepségek rendezését segítő kiadványok.

- szakmai

Könyvtárhasználati ismeretek oktatásának, könyvtári foglalkozások tartásának szakkönyvei.


6. Régi könyvek tára

Az 1945 előtt kiadott magyar- és idegen nyelvű

iadványok gyűjtőhelye.


7. Dedikált könyvek gyűjteménye

Intézményünket meglátogató közismert

emberek műveinek saját kézírásukkal ellátott

példányai.


8. Raktár

A raktári gyűjteményben találhatóak a szakbibliográfiák, a könyvtáros képzéssel, a könyvtártannal kapcsolatos szakkönyvek, valamint a napilapok és folyóiratok

régebbi példányai.

 


NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYZAT


A könyvtári állomány nyilvántartása a MSZ

3448-78 szabvány és a 3/1975.(VIII. 17.)

KM-PM együttes rendelet alapján történik

címleltár és csoportleltárkönyvekben.

Egyedi nyilvántartásra kötelezett dokumentumok: könyvek, hanglemezek, hangkazetták, hangos könyvek, CD lemezek, videokazetták, diafilmek, kották, CD-ROM-ok.

Összesített állomány nyilvántartásba vett dokumentumok: napilapok, különböző gyakorisággal megjelenő kiadványok.

Az egyedi nyilvántartásra kötelezett dokumentumokról év végén egyenleget kell készíteni.


 

 

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

3/1975.(VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet alapján

 


A könyvtár dokumentumainak összessége a könyvtári állomány.

A könyvtári állományhoz tartozó valamennyi dokumentumon fel kell tüntetni a leltári számot.

A könyvtár köteles minden dokumentumáról folyamatosan és időrendben olyan állomány-nyilvántartást (leltárt) vezetni, amelynek alapján az állomány egészének a darabszáma és értéke, az egyes dokumentumok értéke bármikor megállapítható és ellenőrizhető.

A könyvtári állomány ellenőrzése valamint az állomány nyilvántartásból való törlése egyaránt a könyvtári leltár alapján történik.

Az egyedi nyilvántartású dokumentumok leltározása mindig tételesen (a könyvtári egységek számának, a címeknek, és a leltári jelzetnek az együttes figyelembe vételével) történik.

Könyvállomány, a dokumentumok leltározásánál a szakmai előírásoknak megfelelően kell eljárni. (3/1975.(VIII.17.) KM-PM.rend.)

A leltározás befejezésével jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni:

· a leltározás jellegét

· számszerű végeredményét

· a hiányzó dokumentumokat tételesen fel kell sorolni

· három napon belül meg kell küldeni a Fenntartónak

A könyvtár állományának korszerű szinten tartása tervszerű állományapasztást feltételez:

selejtezés: a könyvtári, rendeltetésszerű feladatellátásra alkalmatlan dokumentumok esetében.

· természetes elhasználódás (elrongyolódás, megcsonkulás, stb.)

· tervszerű állományapasztás (tartalmilag elavult)

· a gyűjtőkörbe nem illő dokumentumok törlése

· egyéb okok:

o elháríthatatlan esemény

o vis major (megsemmisült, használhatatlan)

o behajthatatlan

o pénzben megtérített követelés (ha a kölcsönvevő a keletkezett kárt megtérítette)

· kivétel: helyismereti gyűjtemény dokumentumai

Az apasztást rendszeresen, évenként el kell végezni.

A selejtezési (törlési) jegyzékek a törlés oka szerint és dokumentumtípusonként készülnek.

A jegyzékeket az intézményvezető írja alá.

A törlésre szánt dokumentumok a Fenntartó hozzájárulásával magánszemélyeknek megvételre, más intézmények számára térítés nélkül felajánlhatók.

A szabályzat a Könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból való törléséről című 3/1975.(VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet alapján készült.

 


Putnok,2016. 10. 20.

 


Tóthné Győr Erzsébet

 

könyvtárvezető
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!