BejelentésGRAFOMŰHELY
Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs csodálatosabb!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Dominanciavizsgálat

AKTUÁLIS TARTALMAKAT A TÉMÁBAN ITT TALÁL: www.grafomuhely.hu
Grafo Percek Interjú-sorozat

 

A GRAFOMŰHELYBEN balkezesek és átszoktatottak részére kérhető dominancia vizsgálat, balkezes terápia (az írásmód tanítása) valamint írás- és rajzelemzés.


BALKEZESEK ÉS ÁTSZOKTATOTTAK
Dominanciavizsgálat, íróeszköz használat

"A két kéz természetes adottsága teljesen azonos, mi tettük őket egyenlőtlenné, mi használjuk őket másképpen, mint kellene." (Platón Törvényei)


Kezeink és agyféltekéink a keresztdominancia elvei szerint működnek: Jobb kezünket a bal agyféltekénk mozgatja. A bal agyfélteke a racionális gondolkodásért, a verbalitásért, vagyis a beszédkészségért, a reál beállítottságért, az analizáló képességért, és a logikus gondolkodásért felel. A jobbkezesek között sokkal több az extrovertált, kifelé forduló típusú ember.


A jobb agyféltekés balkezesek nagyon érzelmesek, kreatívok, empatikusak, humán beállítottságúak, hallgatnak a megérzéseikre, ösztönéletük is intenzívebb. Holisztikusan, átfogóan tudják a világot érzékelni, látni. Jól kommunikálnak és gyakorlatiasabbak jobbkezes társaiknál. Idő- és térérzékelésük pontos, ugyanakkor inkább introvertáltak, a befelé fordulás jellemzi őket.


A kézíráselemzés lehetőséget kínál a balkezesek és átszoktatottak képességeinek és lehetőségeinek feltárása. Amennyiben egy balkezes nem a domináns kezét használja, veleszületett képességeit nem tudja kibontakoztatni, használni. Például a matematika erőltetése helyett a reáltárgyak nem az erőssége) szép sikereket érhet el a humán tárgyak terén. Dominanciavizsgálatot (melyik az írókéz) 4-5 éves kortól érdemes elvégezni, de az iskola megkezdése előtt mindenképpen tanácsos.

A "visszaszoktatás" az eredeti írókézre a dominancia erősségének függvénye. Alsósoknál még zökkenőmentes lehet, később erős balkezesség esetén egyéni elbírálás alapján javasolt. A megfelelő balkezes toll/ceruzahasználat elsajátítása, megtanulása azonban ehhez elengedhetetlen! Az eltérő irány más technikákat igényel. Ennek alapfogásait speciális szabályoknak, módszereknek megfelelően kell megtanulni, egyénre szabottan.


Felnőtt átszoktatottak belső egyensúlyuk (a két agyfélteke harmonikus működése) helyreállítása érdekében próbálkozhatnak balkezes színezéssel, rajzolgatással, csupán saját kedvükre. Érdemes az eszközöket is (amelyek nem csak kifejezetten jobbkezeseknek készültek pl. kanál, labda, seprű stb.) minél gyakrabban bal kézbe venni.

Valószínű, hogy jól fog esni, sőt ez a tevékenység az eddig elnyomott képességek újraélesztésére is jótékony hatású. Amennyiben az átszoktatott balkezesek újra aktivizálják jobb féltekéjüket előre menetelük felgyorsul, és képességeik hatékonysága jelentősen javul.


A grafológiai elemzés segít rávilágítani a balkezesek/átszoktatottak lehetőségeire: Nem használt képességeik feltárása, és aktivizálása, az érzelmi regressziók felismerése, oldása. A balkezesek, és a jobb kézzel író látens balkezesek (vagy átszoktatottak) íráselemzése eltér a jobbkezesekétől!

Náluk az irányok tekintetében, és arányaiban különbözőség van a jobbkezesekéhez képest. Esetükben nagyon fontos az "elnyomott" érzelmek, képességek felkutatása, és lehetőség szerint a korábbiakhoz képest minél hatékonyabb (egyre jobb, mert lassú a folyamat) kihasználása. Jó hatásfokkal alkalmazható esetükben a rajz- és írásterápia is.

 


Balkezesek „Tízparancsolata”

 

1. A gyermek a pad bal oldalán üljön, hogy könyöke szabadon mozoghasson.

2. Támassza meg a padon a könyökét, és a külső tenyerét (csúsztathatja a kisujját).

3. Forgassa el a füzetet kb. 30 fokkal, hogy lássa az írását.

4. A keze, és az íróeszköz vége a vonal alá kerüljön.

5. 3 ujjal fogja az íróeszközt.

6. Használjon balkezes tollat/ceruzát, illetve az 3, vagy 6 szögű legyen (ne legyen sima).

7. Kerámia betétes, vagy nem kenődő legyen a tollbetét.

8. Rajzoljon, színezzen sokat balkézzel.

9. Először a nagyobb (aszfalt, tábla, csomagoló papír), majd egyre kisebb felületeken rajzoljon/írjon.

10. Mozgassa, masszírozza át rendszeresen az ujjait.

+ 1. Tudatosítsuk, hogy a balkezesek fokozottan érzékenyek érzelmi beállítottságuk miatt.

 


Munkadíjak

- Grafológiai elemzés
- Dominancia vizsgálat
- Balkezes sajátosságok és írásmód (gyakorlással)
Írásbeli grafológiai szakvélemény is kérhető, tanácsokkal, útmutatóval a balkezes eszközhasználathoz. (Árát a teljes írásbeli elemzés díja tartalmazza.)
- Írásban: 15.000,- Ft + Áfa


TANULMÁNY (részlet)

Amikor grafológusként a balkezesség kérdésével kezdtem foglalkozni arra a kérdésre kerestem a választ, hogy azokban az emberekben, akik ugyan balkezes kézdominanciával születtek, de átszoktatták őket a jobbkezes írásra milyen közös vonások, tulajdonságok, illetve hatások mutathatóak ki a bal kézzel írók táborához viszonyítva.

Megtartották-e a balkezesekre jellemző erősségeket, tulajdonságokat, vagy a dominancia megbolygatásának következtében elvesztették azokat. Úgy gondoltam, hogy a kezesség megváltoztatása gátolja a személyiség fejlődését, illetve kibontakozását. Vizsgálataimmal ezt a feltételezésemet akartam alátámasztani.

Átszoktatott balkezes duktoraim (a kézírást adó személy) számos sérelemről, komor élményekről és problémáról számoltak be, amelyeket az átszoktatás során, vagy annak következtében szenvedtek-szenvednek el. A főiskolákon a leendő pedagógusok tananyagában a balkezességről kevés szó esik.

Elsősorban pedig rájuk hárul e feladat megoldása, hiszen a szülők számára nem áll rendelkezésre használható információ arról, hogy mi a teendőjük akkor, ha gyermekük balkezes. Nem tudják, hogyan-mi módon segíthetnének a csemetéiknek a jobbkezes világba való eligazodásba.
Ha a szülő jobbkezes: teljesen tanácstalan. Ha balkezes: előre félti gyermekét azoktól a kudarcoktól, amelyeket ő is elszenvedett. Használható ötlete nemigen akad, esetleg segítő szándékkal - megpróbálja átszoktatni gyermekét a jobb kéz használatára, amivel többet árt, mint használ.


A múlt és a jelen a kézhasználat történetében

Rövid történelmi áttekintés

A növény- és állatvilágban számtalan variációja van a lateralitásnak (oldaliság). Vannak fajok, amelyekre egységesen a baloldali, illetve a jobboldali preferencia (előnybe részesítés) jellemző. Őseink a csimpánzok nem tesznek különbséget a két kezük használata között. Az emberiség egymillió éves történelme során az utolsó ötezer év az írásé. Az ősemberek még mindkét kezüket egyformán használták, s ezzel jobban ki tudták használni lehetőségeiket, mivel nem szorították önmagukat a jobbkezes kézhasználat korlátai közé.
A képírás, az ékírás, és a hieroglifák esetében az íróeszköz fentről lefelé, majd jobbról balra halad. Az isteni kinyilatkozások írásmódjainak korában nem volt jelentősége a kézhasználatnak. A kínai írás fentről lefelé haladt, s az ábrák megrajzolása is szabad kezet ad, így minden embernek kezességtől függetlenül egyenlő esélyeket biztosít az ösztönös kézhasználatra.
A föníciai-, arámi-, és az indiai írásjelek szintén mindkét tábor igényeinek megfelelnek. A héber kvadrát és az arab írás jobbról balra halad. Érdekes lenne megfigyelni soraikban a jobb és a balkezesség megoszlásának arányát.
A keleti írás számomra legérdekesebb módja a busztrofedon. Az ökörszántás jobbról balra, majd balról jobbra haladó iránya nekem az abszolút esélyegyenlőség és az emberi képességek legtökéletesebb kihasználásának szimbóluma.
Nem tartom véletlenek, hogy a világnak ezeken a tájain található a lehetőségek legszélesebb palettája és a legszabadabb szellem ezen a téren is. A latin betűs írás a fejlődés minden állomásán balról jobbra halad. A magyarság ősi írása, a székely rovásírás mind haladási irányában (jobbról balra), mind betűformáiban egyaránt kedvez mindkét kéznek. Az írásjeleket kezességtől függetlenül lehetett róni.
A kalligrafikus szépírás, a zsinórírás, és a c-kötéses álló írás már kizárólag a jobbkezesek adottságait veszi figyelembe.

Mi a helyzet napjainkban?

A latin írásmód megköveteli a balról jobbra való haladást és betűformálást. A mai álló írás már nem tesz semmiféle engedményt a balkezeseknek, szigorúan a teljes alkalmazkodás egyetlen lehetőségét kínálja. Ide kell sorolnunk az egyik legújabb próbálkozást is, a Virágvölgyi-féle dőlt írást, amely szintén nem veszi figyelembe a balkezes sajátosságokat.

A jobbra dőlő, ovál alakú vonalképzés a jobb kézzel való írásmódot preferálja. Hogy is jutottunk el idáig? A források szerint a bronzkorban az eszközhasználat már jobb kézzel történt. Vajon az eszközök készítői, vagy használói voltak jobbkezesek?

Egy teória magyarázatának megfelelően a fegyverek megjelenésekor őseink a bal kézben tartott pajzzsal védték szívüket a halálos döféstől, így a jobb kéznek jutott a támadóeszköz használatának szerepe.
Másik, újabb keletű magyarázat szerint az agy bal féltekéjében található beszédközpont megerősödése és előtérbe kerülése okozta a jobb félteke háttérbe szorulását, amely a balkezesek fő mozgatója. A választ kereső ember ebben a témában szép számmal talál kutatásokat, különböző teóriákat.

Egy dolgot azonban hiába keres. S ez az egyértelmű magyarázat. Az általam fellelt adatok szerint ma a világon a balkezesek száma 200 millió körül lehet, ami az össznépesség 10-20 %. Ez azonban "publikus adat", a valóságban az arány 30-40% körül lehet. Vannak azonban csekély számú balkezes kultúrák, és vannak olyan országok is, ahol tilos a bal kéz használata.

Nincs pontos adat, de szerintem a fenti sem járhat túl közel az igazsághoz. Statisztikai adatokra azonban mindig szükség volt, jelen esetben azért, hogy alátámasszák azt, hogy milyen csekély mértékű problémáról van szó. A balkezesek száma azonban "növekszik". Nem valószínű, hogy genetikai okai vannak. Inkább kezdenek tisztába jönni saját értékeikkel és vállalni a kisebbség nem könnyű szerepét.
A mai kor olyan szempontból kedvez ennek, hogy előtérbe kerülhetnek az egyéni vonások, az önmegvalósítás jelentősége kissé felértékelődött. A balkezesek azonban nincsenek könnyű helyzetben a jobbkezesek számára felépült világban.
A statisztikák szerint gyakrabban szenvednek balesetet és a halálozási arány is magasabb, mint a jobbkezeseknél. Ma már (talán) nem kell szenvednünk a régi módszerektől, úgy mint a bal kéz hátrakötése, illetve verése; de a megoldás még várat magára. (Utólagos megjegyzés: De igen, ma is sokan szenvednek e módszerektől, illetve azok hatásaitól!)

Nyelvhasználat, babonák

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a nyelvhasználatot, a hagyományokat, és a babonákat sem. Mi is a jelentése a két latin eredetű szavunknak a jobbnak és a balnak ?
A jobb a rectus szóból ered, amely jelentése: jobb, ügyes, jártas, egyenes, tiszta, tiszteletteljes. A bal a sinister szóból: bal, ügyetlen, esetlen baljós, kedvezőtlen, gonosz, helytelen, szerencsétlen, rossz.

Vajon mi alapján nevezték el kezeinket? És mi a helyzet testünk bal felével? Ahol például életünk kulcsszerve: a szív is található.
Mit mutat a szóhasználat? A teljesség igénye nélkül: jóember, jobblét, jóra fordul a sora, jobbfajta, jobbulás, valakinek a jobb keze, békejobb stb. És akkor: balfék, balek, baleset, baljós, ballépés, balsors, balsiker, balszerencse stb.

Természetesen alapul a fenti latin szavak szolgálnak. A számtalan babonák nagy részében kizárólag a baloldal számlájára írják a szerencsétlenségeket, sőt a baljós hiedelmek is erre épülnek: Például a boszorkányok távol tartásának céljából a bal vállunk felett kell sót dobnunk a hátunk mögé, mert ott tartózkodik a gonosz?!

A babonákat a félelem szülte az ismeretlen, a megmagyarázhatatlan dolgoktól. Itt is érvényesült az igazság a többségnél van elve.
Csoda-e hát ezek után, hogy a verbalitás térhódítása, a hagyományok, a társadalmi nyomás, és a jobbkezes kultúrák dominanciájának következtében a bal kezesek számára látszólag egyetlen járható út maradt, s ez a tökéletes alkalmazkodás.

Az iskola, mint személyiségformáló szervezet

A kezesség fokozatai, kéztartások Még a közelmúltban is szorgalmazták a tanítóképzőkben az átszoktatást, így a tanító nénik a tanult ismereteik szerint jártak el, amikor a gyermekeket a jobbkezes írásra kötelezték. A módszereket már vitatni lehetne.
A balkezes gyermek nagyon nehéz helyzetbe kerül, mert éppen elég nagy feladat számára az, hogy kikerülve a játékok birodalmából viszonylag gyorsan meg kell tanulnia írni-olvasni.

Eközben a megbolygatott kézpreferencia miatt azt sem tudja, hogy merre van a bal, illetve a jobb irány; a kéz-, és papírtartásról már nem is beszélve. Emiatt az óvodáknak kiemelten fontos szerepük van (lenne!) abban, hogy a kezesség kérdését időben kezelni tudják, megelőzve ezzel a jövőbeli problémák kialakulását.

Dr. Ligeti Róbert (agykutató) szerint: Sem külföldön, sem nálunk nincs olyan módszer, amellyel a súlyos következményeket el lehet kerülni az átszoktatáskor. A régi felfogás azonban még mindig tartja magát, ha meg is gyengült már.(?) Az átszoktatás egyik alapproblémája az, hogy nem dönthető el mindenkinél egyértelműen, hogy melyik keze a domináns.


Leggyakrabban 5 csoportba sorolhatóak az emberek a kézhasználat alapján: enyhén balkezesek, teljesen balkezesek, kétkezesek, teljesen jobbkezesek, enyhén jobbkezesek. Az átszoktatottak a balkezesek táborából a jobbkezesekébe masíroznak át. Az enyhén balkezeseknél ez talán kevesebb traumát okoz, az erős balkezesek azonban soha nem tudnak teljesen váltani, mivel fizikailag lehetetlen.

Tulajdonképpen mindegy, hogy jó szándékból, féltésből, vagy
csupán a hagyományoknak való megfelelés céljából történik az átszoktatás. A kudarcok ily módon nem kerülhetőek el, sőt
fokozódnak.

A szem dominanciáját kevesek veszik még figyelembe. Keresztdominancia esetén (bal kezes, jobb szemes) könnyebb a helyzet, mert a gyermek láthatja a leírt írásjeleket. A bal kezes és bal szemes gyermek azonban alig láthat valamit abból, amit leírt.
A jobb kezes világhoz való alkalmazkodás a kreatív balkezeseket különböző módszerek kidolgozására késztette.


Hogyan írjak bal kézzel balról jobbra?

Van aki tolja az íróeszközt, van aki húzza, más horgas kéztartással fentről próbálja rábiggyeszteni betűit az alapvonalra.
A kissé jobbra - körülbelül 30 o-al - elforgatott laptartás talán a legjobb-legkönnyebb módszer, amelyre rá lehetne vezetni a balkezes kisgyerekeket a helyes írószer-tartással együtt.

A legfontosabb, hogy a balkezesek ne fogadják el a csúnya kéz titulust az ügyesebbik kezükre, mert így elfogadva a felnőttek, illetve a többség elmarasztaló véleményét tudat alatt büntetik saját magukat, nem törekedve arra, hogy kiálljanak önmagukért.
A laterális dominancia alakulása és vizsgálata

Fontos adalék, hogy a lateralizáció kialakulásának pontos időpontja nem állapítható meg.
A bal félteke a jobb féltekénél lassabban fejlődik, ezért a korai domináns kézhasználat kialakulása inkább a balkezesekre jellemző. Általában a 4. életév környékén már megfigyelhető a domináns kézhasználat. A középsős- és nagycsoportos óvodásoknál már megfigyelhető a domináns, vagy a bizonytalan eszközhasználat.

Teljes rögzülés azonban csak a 8. életév végén detektálható. Minél erősebb valamelyik kéz dominanciája, annál korábban rögzül.
A laterális dominancia mértéke azonban már nem változik! Amennyiben korán kialakul és rögzül, az átállítás iskolás korban már komoly problémákat okozhat és súlyos következményeket vonhat maga után. Ez természetesen az egyéni érzékenység függvénye is.

Különböző vizsgálatokkal és megfigyelésekkel (A gyakorlati részben részletesen kitérek a módszerekre.), mint például a kanál-, az íróeszköz, a labda dobása nyomon követhető a preferencia alakulása, amely azonban műveletenként változhat.
Létezik az ujjkeresztezési próba (melyik hüvelykujj van felül), illetve - saját módszer - melyik kézben fogjuk használatkor a fogkefét ? A kézhasználat vizsgálata történhet az úgynevezett Edinburg-i lista segítségével is, azonban ez a módszer csak felnőtteknél alkalmazható.

A 10 tétel a következő:
írás, rajzolás, dobás, olló, fogkefe, kés, kanál, seprő, gyufa meggyújtása, doboztető nyitása.

Ide kívánkozó érdekesség még, hogy a jobbkezes a portré rajzolásnál az arc baloldalát, a balkezes a jobb oldalát rajzolja meg.
Használható még a következő módszer: Relaxált állapotban a kezem nehéz mondat a domináns kéz nehézség-érzetét eredményezi.
A másik hasonló megközelítés a rajzolt körök iránya. Az óramutató járásával ellentétes irányba rajzolt köröket a domináns kéz rajzolhatja.

Sok szülő - köztük szép számmal balkezesek, illetve átszoktatottak - gyermeküket éppen azoktól a negatív megkülönböztetésektől, traumáktól és kudarcoktól szeretnék megóvni, amelyet talán balkezesként ők is átéltek (öröklődés!).
Ennek megelőzésére még iskolás kor előtt megpróbálják gyermeküket átszoktatni a jobb kezes eszközhasználatra. Bal kezes emberből azonban soha ne lesz jobb kezes - egyedül abban az esetben, ha balkezessége nagyon enyhe fokú. Az én véleményem az, hogy bízzuk rá a gyermekre, hogy melyik kezét részesíti előnybe, még akkor is ha ez a folyamat elhúzódik.

Türelmesen várjuk ki, hiszen nála jobban senki nem érezheti azt, hogy mi a legmegfelelőbb számára. Segítségre akkor van szüksége, ha az írástanulás megkezdése előtt sem tudja még eldönteni, hogy írásnál-rajzolásnál melyik kezét részesíts előnybe.

A jelenleg Magyarországon tanított írásmódok

Ma nálunk a leggyakrabban kétféle ábécét tanítanak, a c-kötéses álló írást és a Virágvölgyi Péter-féle ellipszis formájú, enyhén jobbra dőlt írást. A c-kötéses álló írást sok kritika érte, azonban a másik írásmód sem veszi figyelembe a balkezességet.
A betűk tanításának sorrendje és módszere sokféle. Ez azonban semmit nem segít a balkezeseknek, hiszen számukra sem az álló-, sem a jobbra dőlő írás nem természetes. (A sorok haladási irányával most ne is foglalkozzunk!) Az egyre gyorsabb írás eléréséhez a jelenlegi módszerek csupán a jobbkezesek számára felelnek meg.

Diszkriminációk és következményei Visszatérve a diszkriminációkhoz, megemlíteném, hogy a kutatók nem mutattak ki minőségi illetve mennyiségi különbségeket a bal- és jobbkezes írások között.
Ennek ellenére a balkezesek nem kapnak megfelelő támogatást, segítséget, s a kialakuló komplexusok szorongást okoznak, amelyek elősegítik a betegségek kialakulását. Néhány ezek közül: dyslexia, dysgraphia, idegrendszeri problémák, dadogás, tükörírás, magatartászavarok, depresszió.

Sok fimota: figyelem, mozgás és tanulási zavarokkal küszködő gyermek - balkezes. Fazekasné Visnyei Irma A grafológia kézikönyve című műben A dyslexia című fejezetben a 132. oldalon az olvasás és írászavar okaként az alábbiakat jelöli meg: Túl kevés a tanterv által biztosított idő, a gyakorlóanyag és nem megfelelőek a szokásos olvasás és írástanítási módszerek.
Javaslatok

Biztató jelként már kidolgoztak egy módszert, amely széleskörű alkalmazása nagy segítséget nyújthat. A Dr. Górsy Mária nevével fémjelzett vizsgálatsorozat az óvodások kéz- és szemdominanciáját vizsgálja, s szükség esetén a fejlesztés során a domináns kezet erősíti.

Így az iskolakezdést a kezesség problémája nem nehezíti, s a balkezesek számára kidolgozott speciális írástanítással karöltve megoldhatja a kezesség kérdését. A már kialakult zavarok okának keresésekor is ki lehetne térni a kézdominancia vizsgálatára is, mivel a sérülés gyakori oka az, hogy a gyermek nem a domináns kezét használja.

Az átszoktatás során a kialakult és rögzült preferencia megbomlik.
A váltáshoz fokozott mentális erőfeszítés, a beilleszkedés a jobb kezesek világába és a fokozott koncentráció hatására kialakulhat a stressz, amely a betegségek melegágya.

A váltás zavart okoz a meghatározó féltekében, megindul a harc a dominanciáért, s ezzel felborul az egyensúly. A társadalom hozzáállása a balkezesek különbözőségérzetét váltja ki, s mivel a szabványoktól amúgy is eltérnek, érzékenységük fokozódik.
A minden rosszban van valami jó elv alapján azonban a jelenlegi élethelyzetben a balkezesek - rászorítással ugyan -, de lehetőséget kapnak arra, hogy sokoldalú személyiségekké váljanak. Balkezes eszközhiány következtében a kézügyesség terén ki kell találniuk a számukra kivitelezhető módszereket.
A domináns jobb agyfélteke ellenére bal féltekéjük is meg van dolgoztatva ami személyiségük kiteljesedését szolgálhatja. Mindezek mellett a jobbkezes világ rendkívüli kihívást jelent a balkezeseknek, akik úgy gondolom szívesen vennének némi jobbkezes segítséget. E mellett az egyszerű megoldások alkalmazása, mint például az, hogy a balkezes tanuló az iskolapadban a bal oldalra üljön, ne lógjon a könyöke, illetve a számára legkedvezőbb papír és tolltartás azonnal alkalmazható lenne.

Ide kívánkozik még Románné Goldzieher Klára - aki sokat foglalkozott a balkezesekkel, ezen belül is vizsgálta azokat az ikreket, akiknél az egyik bal, a másik jobbkezes volt, - kutatásainak végső konklúziója, mi szerint Kedvezőbb módon fejlődik az írása annak, ki természetes hajlamával szabadon élhet, mint azé, akit kikényszerített alkalmazkodásra szorítottak.

A balos grafológiai jegyek és a vizsgált írásminták összevetése

A balkezes írás ismertetőjegyei

- A vízszintes vonalak iránya: jobbról balra
- A t-áthúzások iránya: jobbról balra
- A körformálás az óramutató járásával megegyező irányú
- Balsodrás
- A vég- és a kezdővonalak baltendenciásak (balra kanyarodik, illetve hosszú betűkezdés)
- Tömbelhelyezkedés-, margók baltendencia
- Ékezetek, vesszők baltendencia

A balkezes ás az átszoktatott írásminták elemzésének az alapja az írás egészének, a formanívó által is meghatározható színvonalának figyelembe vétele. E szerint ugyanaz a jel - pl. erős baltendencia - alacsonyabb szintű írásban az önösség, míg magasabb szintű írásban az introverzió ill. önmagából kiinduló személyiség (nem feltétlenül öntörvényű, sőt!) jelölője lehet. Ez a megközelítés érvényes a többi balos jellemzőre is, ügyelve a végletek elkerülésére.

AZ AGYFÉLTEKÉK

A jobb félteke erősségei

Kreativitás, intuíció, ösztönösség, empátia, humán beállítottság, holisztikus érzékelés, jó kommunikáció, gyakorlatiasság, jó tér-, és időérzékelés (Introverzió)

A bal agyfélteke erősségei

Verbalitás, Reál beállítottság, Analizáló képesség, Ráció, Logika, (Extraverzió)
Diane Paul: Balkezesek Kézikönyvében fellelt megállapítás szerint S.F.Witelson (1985.) tanulmánya rámutatott, hogy a balkezesek és a kétkezesek kéregteste valóban nagyobb a jobbkezesekénél, ami arra utal, hogy a fenti csoportok tagjai talán jobban hozzáférhetnek mindkét félteke funkcióihoz.

A vizsgált balkezes és átszoktatott írásminták összehasonlítása

Az alábbi összegzés célja az, hogy megvizsgálja az átszoktatás hatását azokra a képességekre vonatkozóan, amelyek a domináns jobb agyfélteke hatására a balkezesek erősségét képezhetik.
Az átszoktatás hatása a kreativitásra: Az átszoktatott írásokban a kreativitás csupán 20 %-ban mutatható ki. Balkezes írásmintákban ez az arány már sokkal jobb: csaknem 50%! Egyértelmű, hogy a kreativitás kibontakozását az átszoktatás gátolja.

Intuíció
Átszoktatottaknál ez a képesség 20%-os, Balkezeseknél 50%-os. Ugyanaz a helyzet, mint a kreativitásnál, tehát ez a késztetés is gátolt a kézpreferencia megbolygatásának hatására.

Ösztönösség
Az átszoktatottak 40%-nál, a balkezesek 60%-nál található meg dominánsan e képesség. Itt már jobb az arány, az ösztönösséget nem sikerül teljesen elnyomni.

Empátia
Az empatikus képességek az átszoktatottak csupán 15%-ra jellemzőek. A balkezesek felénél megtalálható ez a képesség. A másokra való odafigyelés kevéssé problematikus embert kíván, ezért nem meglepő, hogy mivel az átszoktatottak erejét próbára teszik saját problémáik, nem marad energiájuk a másokra való odafigyelésre.

Holisztikus szemlélet (A dolgokra, történésekre való átfogó életszemlélet, lényeglátás) Itt a legrosszabb az arány: - átszoktatottak csupán 10%-a, - balkezesek 35%-a rendelkezik e képességgel. A különbség itt is jól látható, hozzátéve, hogy a holisztikus szemlélet kialakulásának fontos feltétele a képességek - mindkét agyfélteke - teljes kihasználása. A késztetések elnyomása meggátolja a személyiség kiteljesedését.
Jó kommunikációs képesség
Az átszoktatottak 20 %-, a balkezesek 40 %-a tud jól kommunikálni. Az eredmény itt sem meglepő, hiszen a balkezesek jó kommunikációjának feltétele lenne az is, hogy őket elfogadják.
Gyakorlatiasság
Az átszoktatottak 20 %-, a balkezesek 50 %-nál találtam meg a gyakorlatiasság grafológiai jeleit. E szerint a balkezes kihasználva jó adottságait, a jobbkezes világban a nehézségek ellenére is elboldogul, az átszoktatott azonban végképp nem tudja, hogy Melyik a is a jobb bal kezem ?
Jó Tagoltság
A jobb félteke erősségeként detektált jó térérzékelés a következőképpen néz ki: az átszoktatottak 40 %-, a balkezesek 80 %-ára helytálló.

Humán beállítottság
Átszoktatottak 50 %-a, balkezesek 80 %-a. Ez az eredmény nem támasztja alá Románné megállapítását, amely szerint a balkezesek tehetségesebbek a matematikában a jobbkezeseknél.
Introverzió (befelé forduló személyiség)
Megvizsgáltam még a befelé forduló személyiségjegyeket is és arra a megállapításra jutottam, hogy az átszoktatottak 80 %-a ! és a balkezesek csupán 30 %-a introvertált személyiség.
Ez alátámasztja, hogy a balkezeseket sujtó beilleszkedési nehézségek az átszoktatottaknál fokozott mértékben vannak jelen. Úgy gondolom, hogy ez az eredmény a legerősebb érv az átszoktatás ellen! Verbalitás Atkinson: Pszichológia című könyve szerint: Egyes balkezeseknél a beszédközpont a jobb féltekében vagy a jobb és a bal félteke közt felosztva helyezkedik el, de többségüknél a bal félteke rendelkezik a nyelvi funkciókkal ugyanúgy, ahogy a jobbkezeseknél.

Ez a megállapítás megdönti azt a véleményt, mi szerint a balkezesek verbalitása elmaradna a jobbkezesek mögött. Balkezes gyermekírások Szembetűnő a balkezes gyermekírásnál, hogy esetükben nem állapíthatóak meg egységes tendenciák, ami egyértelmű, az a szabálytalanság és a rendezetlenség, amely ezeket az írásokat jellemzi. A tanult sztender szerint ezek a gyermekek nem tudnak írni. Ez a tény is alátámasztja az írástanulás mindenki számára alkalmazható módszer kidolgozásának sürgős szükségességét.

Az öröklődés kérdés vitatott, lehetséges, hogy más jegyek/tulajdonságok pl. makacsság, önfejűség, akarat és az az vagyok, aki vagyok, tehát önmagunk vállalása és védelme illetve a magasabb szellemi szinten álló környezet a meghatározó a balkezesség vállalásánál. A vizsgálat eredményeinek összefoglalása A tanulmány megírásának végére a bevezetőben megfogalmazott feltételezésem amely szerint a személyiség kibontakozásának egyik alapvető feltétele a domináns kéz erősítése - igazolást nyert.

Az átszoktatás negatív hatása a balkezeseknél legerősebben az empatikus képességek, a kreativitás, a gyakorlati érzék és az intuíció kibontakozását gátolja. A kommunikáció szintén csak alacsonyabb szintet érhet el. A térérzékelés és a humán készségek is a háttérbe szorulnak. Az ösztönös késztetések nem tudnak feltörni a felszín alól, a logikai képesség teljes mértékben gátolt. A holisztikus gondolkodásnak nincs esélye, negatívumként pedig az introverzió túlzott mértékű térhódítása jellemző.

Fontos, hogy a balkezességet már az iskolába kerülés előtt felismerjék, hiszen addigra már nagy valószínűség szerint kialakult. Amennyiben az óvodás gyermek kezessége bizonytalan, speciális vizsgálatokra van szükség a domináns kéz felismerésére és erősítésére, annak érdekében, hogy iskolás korára nagy biztonsággal tudja használni valamelyik kezét. Hat éves kor után már bármilyen beavatkozás a domináns kezességben rontja a gyermek helyzetét.


Összefoglalásként
eszmei célként megjelölhetném Leonardo de Vinci (balkezes tükörírással írt) és Michelangelo kétkezességét és rendkívüli sokoldalúságát. A visszakanyarodás a reneszánsz kor vezérfonalához azt jelentené, hogy a mai korban - 2013.-ban - az alkalmazkodást a velünk született képességek teljes kihasználására való törekvés jelentheti. A téma azért sem elhanyagolandó, mert bárkinek születhet balkezes gyermeke, vagy unokája, illetve pedagógusként lehetnek balkezes tanítványai. Így hirtelen szembekerülhetnek a kérdéssel, hogy mi a teendő, vagyis mi a legelőnyösebb a gyermek számára.

Dr. Marian Anett (1970.) kutatásai a Hulli Egyetemen azt igazolták, hogy a legmagasabb intelligenciaszinttel azok a jobbkezesek rendelkeznek, akik használják a bal kezüket is. Ugyanez vonatkozik a jobb kezüket is használó balkezesekre is (nem átállítottak !)

Mindkét kéz maximális hasznosítását segíti elő korunk egyik vezető technikai eszköze, a számítógép is, amelynél a klaviatúra használata mindkét kéz egyformán erős használatát követeli meg. A kétkezes hangszerek, például a billentyűsök és a kétkezes sportok szintén elősegíthetik a teljesebb kibontakozást.
Varju Beáta okl.grafológusSzólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!