Bejelentés


A levegő királynője!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
MGKSZ RÖPGALAMB TENYÉSZTŐK SZAKOSZTÁLYA RÖPVERSENY SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES 2009-TŐL

 1. Az országos és nemzetközi röpversenyeket a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének Röpgalamb Szakosztálya rendezi, ellenőrzi illetve ellenőrizteti. 

 2. Az országos röpgalamb szakosztály elnöksége a Közgyűlés által megválasztott Elnökből és a Röptitkári értekezlet által választott Titkárból és Szakelőadóból áll. A szakosztály elnöksége a versenyrendező bizottságot egy évre választja meg a röptitkárok javaslatait figyelembe véve. A bizottság minimum 5 tagból áll. A bizottság határozatképes, ha 3 tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén jelenlévő elnökségi tagok közül bárki felkérhető; így a bizottság határozatképes. Az Elnök saját hatáskörében az elnökséggel egyetértésben felállíthat más ideiglenes bizottságokat is, pl: fegyelmi, versenyellenőri, szabálymódosító stb...

 3. A versenyeken részt vehetnek a Szövetséghez tartozó egyesületek és azoknak tagjai az alábbi feltételek mellett.

 a) Ha az MGKSZ törzsszámmal ellátott érvényes tagsági és az országos Röpgalamb Szakosztály által kiadott sorszámozott bírálói igazolvánnyal rendelkeznek.

 b) fenntartás nélkül alávetik magukat a jelen röpverseny szabályzatnak. 

 4. A versenyek sorrendjét és időpontjait, valamint a nevezés határidejét és azok nevezési díjait a versenybizottsági és az Országos Röpgalamb szakosztály titkári értekezletén elfogadottak alapján a szakosztály elnöke, vagy megbízottja a tárgyév április 10-ig megjelenteti a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Lapjában.

 5. A versenyre nevezni csak egyesületen keresztül lehet. Egyéni nevezéseket nem lehet figyelembe venni. 

 a) A nevezéseket géppel, vagy nyomatott betűvel írott listán a nevezési díjjal együtt a nevező neve, a röptető pontos címe és a röptetés ideje (hány órára kéri a bírálókat) a telefonszám megjelölésével kell feladni.

 b) Egy házból egy napon csak egy falka röptethető az év elején megadott címről és egyesületből. 

c) A versenyeken 2002. évtől csak a szövetség által jóváhagyott évvel és sorszámmal ellátott szabályszerű átm. 7 mm, erősen tollas lábú galamboknál átm. 8mm-es zárt lábgyűrűvel ellátott galambok röptethetők. A gyűrűméret választás feltétele, hogy a kifejlett egyedek lábáról ne legyen lehúzható.

 d) Az országos röpversenyeken, illetve azoknak a napjain, egyesületi, vagy egyéni röptetést rendezni szigorúan tilos. Egyesületi tagok nem zavarhatják saját röpcsapataik kiröptetésével a közelükben lakó sporttársak versenyét. Amennyiben ilyen eset előfordul, az illető egyesület vezetősége fegyelmi eljárást kell hogy indítson a sportszerűtlen magatartást tanúsítóval szemben. A fegyelmi határozatot az egyesület köteles 21 napon belül az Országos Röpszakosztály vezetőségének megküldeni.

 6. Röptetni minimum 16, maximum 24 egyedből álló röpcsapatot lehet, amely megfelel a fajtaleírás követelményének. Megengedett a 24-es létszámon belül 2 db jelzőgalamb röptetése is. A versenyeken kötelező 14 db galamb együtt megülése 20 percen belül. Az esetleges jelző galambok a 14-es együtt megülésbe beszámítanak. A szegedi-, makói keringők és az angol tipplerek megülése 30 percen belül megengedett.

 7. A versenyeken az indítás időpontja 7 és 9 óra között kötelező. Minden olyan nevező, aki az indítás idejét nem tüntette fel a nevezési íven, 8 órára kap bírálót.

 c) A tipplereket reggel 4 órától 8 óráig lehet indítani.

 d) A versenyeken az indítandó röpcsapatot csak egy padlástérből lehet röptetni, oly módon, hogy az első és utolsó darab 1 percen belül hagyja el a tetőt, illetve a csapót. 

e) A röptető köteles a röptetésre kijelölt padlástér csapóját a röpverseny kezdetétől a befejezésig a galambok számára nyitva hagyni.

 8. A VERSENYZŐ FELADATAI

 a) Fogadni a bírálókat és azoknak megfelelő helyet és körülményt biztosítani a zavartalan bírálat lefolytatásához.

 b) 3 db jegyzőkönyv fejlécének pontos kitöltése, beleértve a galambok darab- év- és sorszámát, 2002-től gyűrűzött galambok igazolólapját átadni a bírálóknak. 

c) Megakadályozni, hogy bárki a verseny ideje alatt rosszindulatú viselkedésével és megjegyzéseivel a bírálókat zavarja vagy befolyásolni tudja. d) A versenyek előtt és annak tartama alatt a jegyzőkönyv kitöltéséig bezárólag a versenyzőnek és a bírálónak szeszesitalt fogyasztani szigorúan tilos! 

e) Betegség vagy igazolt rendkívüli elfoglaltság esetén vizsgázott megbízottat jelölhet ki aki őt helyettesíti. Köteles egy érvényben lévő röpverseny szabályzatot biztosítani (mely vitás kérdésekben útmutatást ad). A röpverseny szabályzat kötelező kelléke minden röpversenynek. Hiányával a versenyző kizárja magát a versenyből. A dúcba felmenni a röpverseny tartama alatt csak rendkívüli esetben az egyik bíráló jelenlétében lehet.

 9. AZ EGYESÜLETEK ÉS RÖPTETŐ VERSENYZŐK KÖTELESSÉGEI

 a) Az egyesület tartozik az előverseny nélküli döntőbe jutott versenyzői után két vizsgázott bírót küldeni és gondoskodni arról, hogy a bírálók a kijelölt helyen és időben pontosan megjelenjenek. A röpverseny szabályzatot minden röptető versenyzőnek és bírálónak ismerni kell. Ezek ismertetése a röpszakosztályi titkárok feladata. Országos döntő versenyeken házi bírálat nem fogadható el.

 b) Az előversenyek során kiesett versenyzők felkérésre kötelesek elmenni bírálni. Azon kiesett versenyző, aki valamely oknál fogva (rendkívüli eset) nem tud elmenni bírálni, köteles helyettesről gondoskodni és azt időben a röptitkárnak jelenteni. Csak a titkár és az egyesület engedélyével fogadható el a helyettesítő személy. Az egyesületek és annak tagjai más egyesületekkel és azok tagjaival nem cserélhetik el a bírálói papírt.

 10. A BÍRÁLÓK FELADATAI

 a) A bírálók kötelesek a versenyző által kért címen és időben ½ órával előbb megjelenni! Ténykedésüket a röpverseny szabályzat szellemében kell kifejteniük, nem tehetnek engedményeket, de ne is büntessék a kiröptetett röpcsapatot.

 b) Kiröptetés előtt a versenyző által átadott jegyzőkönyv alapján- mely tartalmazza a galambok azonosságát- meggyőződni, elsősorban megtekintéssel, kétely esetén megkérik a versenyzőt, hogy saját kezébe fogva mutassa meg 3 db galamb gyűrű azonosságát, melynek egyeznie kell az átadott jegyzőkönyvben szereplőkkel. Amennyiben a gyűrűszámokban eltérés tapasztalható, akkor a röpcsapat minden egyedét ellenőrizni szükséges, és csak a jegyzőkönyvbe beírt adatokkal megegyező gyűrűszámú galambok röptethetők ki. Ha a röpversenyző nem hajlandó a tételes vizsgálat végrehajtására, akkor a versenyt befejezettnek kell nyilvánítani és az eseményről a versenyrendező bizottsághoz, a versenyjegyzőkönyvek beérkezési idejének lejárata előtt írásban jelentést kell tenni.

 c) A bírálatot csak a jegyzőkönyvön vezethetik az indítástól a verseny végéig. A versenyzőnek és a bírálónak együttesen ügyelni kell arra, hogy a megülést zavaró tényezők ne befolyásolják.

 d) A röpversenyek befejezése után a röpverseny jegyzőkönyveket a bírálónak 3 példányban kell pontosan a tények és előírásoknak megfelelően azonnal kitölteni.

 e) Ha a verseny ideje alatt bármely gyanús körülmény felmerül, kötelesek a verseny végén az összes galamb azonosságáról meggyőződni és azt a jegyzőkönyvön rögzíteni.

 11. A JEGYZŐKÖNYV KIÁLLÍTÁSA

 a) Az eredményesen szerepelt röpcsapat jegyzőkönyvét mind a röptető versenyző, mind a bírálók aláírják az igazolványuk sorszámának feltüntetésével. Megengedett a fénymásolás, csak az aláírás legyen eredeti (az aláírást másolni nem lehet). Minden esetben az eredetit kell beküldeni.

b) Javított, vagy hibás, alá nem írt röpverseny jegyzőkönyvet a versenybizottság nem vehet figyelembe.

 c) Hibásnak és elfogadhatatlannak tekintendő az a verseny jegyzőkönyv, amelyen a kitöltés során olyan javítások, vagy hiányosságok fordulnak elő, melyek a pontértékelést zavarják pl: kaparás, átírás, olvashatatlan aláírás, be nem írt darabszámok.

 d) Olyan hiba, melyről a kiértékelés zavartalanul elvégezhető, alaki hibának számít. A jegyzőkönyv elfogadható, de minden egyes alaki hiba után száz büntetőpontot kell levonni.

 e) Leggyakrabban előforduló hibák: · egyesületek a versenyző és bíráló igazolványának száma, · előre leült, vagy továbbszálló galambok gyűrűjelzésének fel nem tüntetése. 

 12. BÍRÁLÓI TUDNIVALÓK 

 A napvédő szemüveg használata megengedett. A röpversenyre kiröptetett röpcsapat röpmagasságot akkor éri el, amikor felfelé emelkedve annak egyedei külön-külön nem számolhatók meg, a galambok szárnymozgása nem látható és ezt az állapotot ködmentes időben 45 fokos szögön belül érik el. Tűnőmagasság akkor bírálható, ha a röpcsapat röpmagasságból tovább emelkedve láthatatlanná válik. Tűnőben tartózkodás csak akkor bírálható, ha ez az állapot legalább 2 percig tart. Megszűnik akkor, amikor a röpcsapat ismételten legalább 2 percig egyfolytában látható. Köteles a bíráló a 2 perc türelmi idő kivárása után minden magassági változást azonnal jegyzőkönyvön rögzíteni. Ha a röpcsapat röpmagasság alatt jelenik meg, a tűnőnek csak 50 %-a érvényes. Ezt a tényt a bíráló a jegyzőkönyv „megjegyzés„ rovatába rögzíti. Levonást a bírálók nem eszközölhetnek. Abban az esetben, ha röpmagasság be van írva, a bíráló elhúzást nem állapíthat meg. Ha a röpcsapat a bírálat helyétől számított 45 fokos szögön kívül röpmagasság elérése nélkül válik láthatatlanná, tűnőmagasság nem bírálható. Ez az elhúzás! A bíráló köteles a versenyző figyelmét időben felhívni mielőtt a röpcsapat röpmagasság alatt a 45 fokos szögön kívülre kerülne. Ha azonban 45 fokos szögön belül jelentkezik a röpcsapat, ezt az állapotot azonnal bírálni kell. Ha a röpcsapat 14 darabnál kisebb egységekre szakadozva jut tűnőbe, tűnőmagasság csak akkor állapítható meg, ha az minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a széjjelrebbent röpcsapat 14. tagja is felfelé emelkedve eltűnt. Abban az esetben, ha a falka szabályszerű röpmagasság után eltűnik; és tűnőből darabonként jelenik meg, a tűnő addig érvényes, amíg a 14 galamb tűnőben tartózkodik. A tűnő megadható abban az esetben is, ha a darabonként eltűnt röpcsapat legalább 14 tagja szabályszerű röpmagasságban válik láthatóvá. Ebben az esetben a tűnő a 14. galamb eltűnésétől érvényes. 

 13. ORSZÁGOS RÖPVERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA 

 a) Ha a nevezések száma a harminc főt meghaladja előversenyek keretében kell a selejtezőt megrendezni. Melyek lehetnek pl: házi, illetve területi versenyek, ennek eldöntése a röpszakosztály vezetése és az általuk választott versenybizottság hatáskörébe tartozik. Szem előtt tartva az egyesületek és a versenyzők érdekeit.

 b) Továbbjutók: Minden csoportban és osztályban az érvényes jegyzőkönyvvel rendelkezők legjobbjai a példa alapján. Példa: Nevezések száma Döntőben résztvevők száma egyesületenként egyesületenként 3 nevező esetén 1 versenyző jogosult 6 nevező esetén 2 versenyző jogosult 9 nevező esetén 3 versenyző jogosult 12 nevező esetén 4 versenyző jogosult 15 nevező esetén 5 versenyző jogosult 18 nevező esetén 6 versenyző jogosult

 c) Ha az egyesületekből három fő döntőbe jutott, a csapatversenyre nevezni kötelező. Abban az esetben, ha valamely egyesület a csapatversenyt nem fizeti be, azon egyesület részére az adott osztályban csapat díjazás nem lesz. A csapatversenyen az előversenyek sorrendjének első három versenyzője jogosult részt venni, ha 3 főnél több jut a döntőbe.

 d) Egyes fajtákból bajnokságot legalább öt versenyző részvételével lehet rendezni. Kevesebb nevező esetén bajnoki cím nem adható ki csak helyezésekről lehet szó.

 e) Döntőkön a bírálók küldetésével kapcsolatos, illetve a röpszakosztály elnöke által felkért ellenőrök utazási költségeit az országos röpgalamb szakosztály fedezi. Amennyiben a döntőbe jutott versenyző részvételét valamilyen okból lemondja, köteles bejelenteni a versenybizottságnál a szövetség címére: 1071 Budapest, Dembinszky u. 52. Telefon/fax: 06-1-342-5538 Ennek elmulasztása esetén a bírálók küldetésével kapcsolatos összes költség a versenyzőt terheli.

 f) Döntő jellegű röpversenyeken versenyismétlés nincs.

 14. A RÖPVERSENYRE NEVEZHETŐ GALAMBFAJTÁK CSOPORTBEOSZTÁSA ÉS AZOK „RÖP” STANDARDJAI

 I. Csoport Tűnőszállásra kötelezett fajták 

 „A” osztály: Budapesti magasröptű keringő minden szín és rajz változata. Röpkövetelmény: 60 perc szabad szemmel nem látható tűnőszállás és legkevesebb 5 óra hosszidő.

 „B” osztály: Magasröptű magyar deres és bécsi deres, Csepeli hófehér keringő, Budapesti csapos keringő, Pesti kék, Kerekegyházi keringő Röpkövetelmény: 30 perc szabad szemmel nem látható tűnőszállás és legkevesebb 3 óra hosszidő.

 II. Csoport Tűnőszállásra nem kötelezett fajták

 „A” osztály: Szegedi és makói magasszálló keringő, Dunakeszi babos keringő, Bajai keringő Röpkövetelmény: 3 óra 30 perc hosszidő

 „B” osztály: Budapesti bíbic, Bécsi bíbic, Budapesti fehérszalagos keringő, Röpkövetelmény: 1 óra 30 perc hosszidő

 „C” osztály: Alföldi (kőrösi) keringő, Kecskeméti keringő, Bácskai keringő, Kiskunfélegyházi keringő (fésűs és simafejű), Miskolci keringő, Szolnoki keringő, Budapesti tollaslábú gólyás, Budapesti tükrös keringő, Bécsi tükrös keringő, Marosi duplakontyos keringő, Magyar szarka keringő, Hódmezővásárhelyi ernyősszemű keringő Röpkövetelmény: 1 óra hosszidő

 „D” osztály: Angol röptippler Röpkövetelmény: 10 óra hosszidő „E” osztály: Egri kék keringő Röpkövetelmény: 1 óra 30 perc hosszidő

 III. Csoport Bukók és pergők

 „A” osztály: Keleti pergő, Debreceni pergő, Birminghami pergő Röpkövetelmény: 2 óra hosszidő és 400 pergési pont

 „B” osztály: Komáromi bukó, Székesfehérvári bukó, Erdélyi bukó, Temesvári bukó Röpkövetelmény: 30 perc hosszidő és bukdácsolás Az osztályba nem sorolt galambfajták esetleges nevezése esetén azoknak röpstandardját az Országos Röpgalamb Szakosztály állapítja meg, esetenként azt jegyzőkönyvileg rögzíti, hogy megállapított standard szerint kell a röpversenyt lebonyolítani. Erről a benevezőt a verseny előtt a versenybizottság értesíti.

 15. A VERSENY CSAPAT PONTOZÁSA

I. Csoport „A" osztály:

 a) Hosszidőért: ha a röpcsapat 5 órán belül a standard tűnő követelményt teljesítette: standard hosszidőn belül 1 pont percenként 5-7 óra teljesítményig 2 pont percenként 7 óra teljesítmény felett 3 pont percenként amennyiben a standard tűnő teljesítve nincs 5 órán belül, a hosszidő elejétől végéig percenként 1 pont jár.

 b) Röpmagasságért: percenként 4 pont

 c) Tűnőben tartózkodásért: Amennyiben a falka 5 órán belül teljesítette a standard tűnő követelményt - az első órában percenként 6 pont - a második órától végig, percenként 10 pont jár. Amennyiben a falka 5 óra hosszidőn túl teljesíti a standard tűnő követelményt - a tűnőre ez esetben végig percenként 6 pont jár, és jutalompont nem jár.

 d) Ha tűnőből a falka röpmagasság alatt jelenik meg, a tűnő fele jár és végig 6 pont jár. 

 e) Jutalompontok: Amennyiben a röpcsapat a standard tűnőmagasságot a kiröptetéstől számítva 90 percen belül teljesíti 300 jutalompont jár 120 percen belül teljesíti 250 jutalompont jár 150 percen belül teljesíti 200 jutalompont jár

 f) Az az 5 órán belül standard eredményt elért falka, amelynek indítási létszáma azonos az együtt megülés létszámával 200 jutalompontot kap. g) Ha a standard hosszidő és tűnő teljesítve van falkában történő együttes megülésért: 14 darabonként 10 pont Azon felül darabonként 20 pont. Amennyiben a standard hosszidő és tűnő teljesítve nincs, együttes megülésnél minden megülő galamb 10 pont.

 I. Csoport „B" osztály:

 a) Hosszidőért: ha a röpcsapat a standard tűnő követelményt teljesítette: standard hosszidőn belül 1 pont percenként 3-4 óra teljesítményig 2 pont percenként 4 óra teljesítmény felett 3 pont percenként amennyiben a standard tűnő teljesítve nincs, a hosszidő elejétől végéig percenként 1 pont

. b) Röpmagasságért: percenként 4 pont

 c) Tűnőben tartózkodásért: az első 30 percben 6 pont 30 percen túl végig percenként 10 pont

 d) Ha a tűnőből a falka röpmagasság alatt jelenik meg, a tűnő fele jár és 6 ponttal értékelendő.

 f) Jutalompontok: Amennyiben a röpcsapat a standard tűnőmagasságot a kiröptetéstől számítva 60 percen belül teljesíti 200 jutalompont jár 90 percen belül teljesíti 150 jutalompont jár 120 percen belül teljesíti 100 jutalompont jár Ha a standard hosszidő és tűnő teljesítve van, falkában történő együttes megülésért: 14 db-ig darabonként 10 pont azon felül darabonként 20 pont amennyiben a standard hosszidő és tűnő teljesítve nincs, együttes megülésnél minden megülő galambnak 10 pont II. csoport „A” osztály: Hosszidőért: standard hosszidőn belül 1 pont percenként standard hosszidőn felüli 1 óra teljesítmény után 2 pont percenként standard hosszidőn felüli 2 óra teljesítmény után 3 pont percenként

 II. csoport „B” osztály: Hosszidőért: standard hosszidőn belül 1 pont percenként standard hosszidőn felüli 30 perc teljesítmény után 2 pont percenként standard hosszidőn felüli 1 óra teljesítmény után 3 pont percenként

 II. csoport „C” osztály: Hosszidőért: standard hosszidőn belül 1 pont percenként 1 óra és 1 óra 30 perc között 2 pont percenként 1 óra 30 perc teljesítmény felett 3 pont percenként II. csoport

 „D” osztály: Hosszidőért: standard hosszidőn belül 1 pont percenként 10-13 óra teljesítményig 2 pont percenként 13 óra teljesítmény felett 3 pont percenként

 II. csoport „E” osztály: a) Hosszidőért: Teljes hosszidőre 1 pont percenként b) Jutalompont: Röpkövetelmény teljesítése esetén adható. Röpmagasságért (esetleges tűnőben tartózkodásért) egységesen 4 pont percenként Ha standard hosszidő teljesítve van, falkában történő együttes megülésért: 14 db-ig darabonként 10 pont azon felül darabonként 20 pont amennyiben a standard hosszidő teljesítve nincs, együttes megülésnél minden megülő galambnak 10 pont Bírálati tudnivaló Az angol röptippler röpcsapat megülésének elősegítésére az ún. dropper (csali) galamb használata engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy a dropper galamb első kieresztése után egy órával, a röpcsapatnak meg kell ülnie. A dropper az engedélyezett egy órán belül többször is kiengedhető. Besötétedés után a röpfalka megültetésének a módja, a fényjellel történő jeladás, mely esetben a fényjelzés első használata után a röpcsapatnak egy órán belül kötelező a megülés. A verseny befejezésének végső határideje 22 óra, amennyiben a röpcsapat ezen időpontig nem ül meg, a versenyt befejezettnek kell tekinteni.

 III. Csoport ,,A" osztály: a) Hosszidőért: az indítástól mért 2 órán belül, percenként 1 pont az indítástól mért 2. és 4. óra között percenként 2 pont az indítástól mért 4. óra felett percenként 3 pont b) Beállási magasságért: percenként 3 pont c) Röpmagasságért: percenként 2 pont d) Tűnőben tartózkodásért: percenként 4 pont e) Beállási magasság eléréséért: 15 perc alatt 200 pont 30 perc alatt 150 pont 45 perc alatt 100 pont e) Pergések pontozása: (10 percenként) rövid pergések (1-2 fordulat) 20 pont közepes pergések (3-5 fordulat) 40 pont hosszú pergések (5-nél több fordulat) 60 pont teljes forgásért alkalmanként 50 pont f) Ha a standard hosszidő és pergési pontszám telesítve van, falkában történő együttes megülésért: 14 db-ig darabonként 10 pont azon felül darabonként 20 pont amennyiben a standard hosszidő és pergési pontszám teljesítve nincs, együttes megülésnél minden megülő galambnak 10 pont Bírálati tudnivaló Beállási magasság az a helyzet, amikor a röpcsapat szárnymozgása már nem látható, de a falka tagjai egyenként még megszámolhatók, ezt az állapotot ködmentes időben 45 fokos szögön belül érik el. A bírálók a 10 percenként látott pergések alapján eldöntik, hogy arra az időszakra melyik pergésmód a jellemző. Akkor értékelhető a pergés, ha a falkának legalább a fele a 10 perc alatt legkevesebb egyszer valamilyen mértékű pergést végzett. Ha a falka az értékelési egység alatt nem végzett pergést, arra az időszakra pergési pont nem adható. Teljes forgásnak nevezzük azt a forgásmódot, amikor a falka minden levegőben lévő tagja egyszerre forog lefelé – akár 20-tól 50 métert is – egy jellegzetes szűk körben végrehajtott spirálforgással vagy hátrafelé pergéssel. Ha a falka teljes forgást végzett, arra az időegységre (10 percre) eső pergések értékelésekor, azt hosszú pergésnek kell tekinteni (60 pont). Ha a falka nem minden tagja végzi a teljes forgást (például kiszakad a falkából) ez esetben teljes forgás nem értékelendő, de az időegységre eső pergéseknél hosszú pergésnek számít. Ha a falka a teljes forgást néhány másodpercre megszakítva újabb teljes forgásba kezd, ez esetben kétszer jár az 50 pont. Ragadozó madár támadás esetén és csak akkor, a széjjelrebbent és a támadást követően újra összeállt röpcsapat teljes forgása abban az esetben bírálható, ha a falkában minimum 14 egyed megszámlálható. A verseny végén a két bíráló által adott pergési pontszámok átlaga adja a pergési pontszámot. A pergési pontszámok értékelésekor – a standardban rögzített 400 pergési pont minimumba – a teljes forgásokért kapott pontszámok beleszámítanak. A jegyzőkönyvek értékelésekor esetlegesen előforduló azonos összpontszám esetén a magasabb pergési pontszámot elért falka kerül előrébb. A pergő galambok röpversenyén, a jelen röpverseny szabályzat mellékleteként közölt, pergő röpverseny bírálati lapot és verseny jegyzőkönyvet kell használni. A két kitöltött bírálói lapot csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. HIBAPONTOK A kiröptetett röpcsapat, vagy annak létszámából előbb megült galambok után, ha osztályozásuk szerint standard hosszidejüket teljesítették hibapont nincs. Abban az esetben, ha a kötelező hosszidőnek a felét teljesítették, darabonként 10 pont, amennyiben ennél kevesebbet teljesítettek, darabonként 20 pont kerül elvonásra. 

 16. A JEGYZŐKÖNYV ELKÜLDÉSE (a döntő versenyeken) Minden érvényes jegyzőkönyvről kötelező három példányt készíteni. a) I. példány: amit a versenyző a versenyt követő hétfő 24 óráig a szövetség címére kiszámolva, ajánlva köteles postázni (esetleges számszaki hibákért nem büntethető). Kiszámolatlan jegyzőkönyvet a versenybizottság nem fogad el. b) II. példány: Amit a bírálók magukkal visznek és a megbízólevélhez csatolva a versenyt követő hét csütörtök 18 óráig a szövetség címére eljuttatnak. Útiköltség verseny jegyzőkönyv nélkül nem kerül elszámolásra. A bírálók az általuk elvitt példányra (jegyzőkönyvre) kötelesek ráírni, hogy bírálói példány. A megbízólevélen a bírálók nevét nyomtatott betűkkel, olvashatóan kell szerepeltetni. Amennyiben nem született érvényes eredmény, a megbízólevelet útiköltség elszámolás végett szintén a következő hét csütörtök 18 óráig a szövetség címére kell eljuttatni. c) III. példány: A versenyzőnél marad. Mindhárom példányon azonos adatoknak kell szerepelni, ellenkező esetben a jegyzőkönyv érvénytelen. Amennyiben a megadott határidőre a versenyző jegyzőkönyve a határidőre nem érkezik meg, a feladóvevény szolgál bizonylatul.

  17. ORSZÁGOS CHAMPION RÖPVERSENY. E röpversenyen részt vehetnek a következők: 

a) Az I. Csoport „A” osztályából azon versenyzők, akik 1945-től legalább egy országos bajnokságot és országos versenyeken két standard eredményt értek el. 

b) A versenyeken részt vehetnek továbbá azok, akik országos döntő versenyeken 5 standard eredményt értek el.

 c) Az országos döntő versenyek csoportonkénti bajnoka, beleértve az országos fiatal verseny bajnokát, a következő évben jogosult Champion versenyt hajtani egy alkalommal. Folyamatos Champion jogosultságot csak az elért eredmények biztosítanak.

 d) Az I. Csoport „B” osztályából azok, akik az I. Csoport „A” osztály szintjének megfelelő egy országos bajnokságot nyertek és ezen kívül országos versenyeken két standard eredményt értek el, szintén az „A” osztály szintjének megfelelően.

 e) Az egyéb osztályokból bejutó versenyzők csak olyan falkával vehetnek részt, amellyel a jogosultságukat megszerezték.

 18. Champion röpversenybajnokság a résztvevők létszámától függően, legalább 5 résztvevő esetén csoportonként, illetve osztályonként is megrendezhető a verseny lebonyolítása és kiértékelése minden osztály és csoport előírt hiteles standardja alapján, az országos röpverseny szabályzat szerint történik.

 19. Azon versenyzők, akik (visszamenőleg) 5 év alatt országos versenyeken standard eredményt felmutatni nem tudtak, versenyzési joguk mindaddig szünetel, amíg országos versenyeken ismét standard eredményt érnek el.

 20. Minden Champion versenyző két bírálóról köteles gondoskodni, akikért felelősséggel tartozik. A megbízólevélre név szerint fel kell tüntetni ki küldte a bírálót. Amennyiben a bíráló nem jelenik meg a megadott címen, illetve késve érkezik a bírálót küldő versenyző automatikusan kizárja magát a következő Champion versenyről egy év időtartamra. Kirívó esetekben a versenybizottság a küldő versenyző eredményét is megsemmisítheti. Csakis tűnőszállásra kötelezett fajtát tartók lehetnek.

 21. A Champion röpversenyre nevezők listáját jogosultság szempontjából a versenyrendező bizottságnak a versenyek előtt ellenőriznie kell.

22. FIATAL GALAMBOK ORSZÁGOS RÖPVERSENYE . Fiatal galambok röpversenyén öreg galamb nem röptethető. Csak a folyó évben kelt szövetségi évszámmal és sorszámmal ellátott saját lábgyűrűs galambok vehetnek részt. Egyéb követelmények és kitételek megegyeznek az adott osztály feltételeivel.

23. NEMZETKÖZI RÖPVERSENYEK. A magyar röptető sportunk fejlesztése és népszerűsítése érdekében a szomszédos országokkal nemzetközi versenyeket rendezünk. A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének vezetősége a Röpgalamb Szakosztályának ez irányú törekvéseit támogatja és a Röpgalamb Szakosztály vezetősége javaslata alapján azokat engedélyezi. A versenyrendező bizottság a nemzetközi röpversenyek résztvevőit a Champion és az országos döntő versenyek helyezései alapján saját hatáskörében jelöli ki. Az Emlékversenyen és a röpszakosztály által rendezett nemzetközi versenyen elért standard eredmények a minősítésbe beszámítanak. A bírálathoz a röpszakosztály egy hazai bírálót biztosít a külföldi mellé.

 24. Ellenőrzés A Röpgalamb Szakosztály elnöke felhatalmazza az elnökség tagjait, a mindenkori versenybizottság tagjait, hogy az országos röpversenyeken bármikor verseny ellenőri tevékenységet ellássanak. Az ellenőr köteles ellenőrizni, hogy a bírálók és a versenyzők betartják-e a röpverseny szabályzatban foglaltakat. Az ellenőr észrevételeit, érkezésének és távozásának időpontját a jegyzőkönyv hátoldalán tüntetik fel. Az ellenőr által aláírt jegyzőkönyvet hibás kitöltés esetén is be kell küldeni. Köteles az ellenőr a versenybizottságnak jelentést tenni a látottakról, a bírálók működéséről, a verseny lefolyásáról, az esetleges észlelt hiányosságokról. A versenyrendező bizottság egyezteti a bírálók által kiállított jegyzőkönyv adatait az ellenőr jelentésével. Szabálytalanság vagy súlyos mulasztás esetén – indokoltan – kizáró döntést is hozhat.

 25. Bánatpénz Ha a kijelölt versenyzőnél a bírálók nem jelennek meg, a versenyből kiesik, de a bírálót küldő egyesület köteles a mindenkori nevezési díjat, plusz ötezer Ft bánatpénzt megfizetni. Amennyiben a vétkes egyesület a bánatpénzt nem fizeti meg, versenyzési joga mindaddig szünetel, amíg azt meg nem fizette. A késve érkezett vagy meg nem jelent bírálótól a következő évben nem fogadunk el nevezést.

 26. Óvás Az írásban beadott és bizonyítékokkal alátámasztott óvás határideje a kiértékeléstől számított 14. nap. Az óvás az Országos Röpgalamb Szakosztály címére, ajánlott levélben küldendő. Az óvást a versenybizottság 30 napon belül köteles kivizsgálni és arról döntést hozni. Az óvással egy időben az óvást bejelentő háromezer Ft-ot köteles befizetni mint óvási díjat, mely összeget csak abban az esetben küldi vissza a versenybizottság, ha az óvást indokoltnak minősítette. Az óvás tárgyalásakor az érdekelt felek nem vehetnek részt a bizottságban még akkor sem, ha a vezetőségnek vagy a versenybizottságnak egyébként tagjai. Akár a versenyző, akár az óvást tevő felelőssége bizonyított, az eltiltást jelent a vétkesnek két évre mindennemű versenyzéstől. Azon sporttársak, akik az óvás lehetőségével nem élnek, de más sporttársak eredményeit rosszhiszeműen bírálják, ellenségeskedést szítanak vagy felbujtóként tevékenykednek, ugyanolyan büntetésben részesülnek, mint az a versenyző, aki a versenyszabályzat ellen vét. Az eltiltás 1-től 2 évig terjedő mindennemű versenyzéstől való eltiltás.

 27. Helyezések megállapítása A szerzett pontok alapján történik olyanképpen, hogy a rangsor élére csoportonként illetve osztályonként a standardot elért röpcsapatok kerüljenek. A hármas csapatverseny helyezések az egyéni röpverseny döntőjében elért eredmények alapján nyernek megállapítást. A csapatverseny legjobbja az az egyesület, melynél a helyezési számok összeadásánál a legalacsonyabb pontszámot kapjuk. Példa: Y egyesület versenyzői 2+4+5 helyezést értek el = 11 pont X egyesület versenyzői 1+3+6 helyezést értek el = 10 pont A csapatgyőztes egyesületek a tiszteletdíjon felül a csapattagok részére egy-egy oklevelet kapnak.

 28. Abszolút győztes kiértékelése Az abszolút győztességet az országos döntő öreg és fiatal galambok, valamint az Emlékverseny döntőin az összevont pontszámból értékeljük. A kiértékeléshez minden osztályban 2 illetve 3 versenyből legalább egy standard eredmény szükséges. Abban az esetben, ha a 2 illetve 3 versenyen elért eredmény pontszáma kevesebb, mint valamelyik döntőben elért egy bajnoki eredmény, abszolút győztes cím nem adható. Az első helyezett részére az országos Röpgalamb Szakosztály vezetősége tiszteletdíjat és oklevelet ad ki.

 29. A díjazások a befolyt nevezési díjakból és a szövetségi versenyalapból történik, azon összegből, amely a röpverseny lebonyolításával kapcsolatos költségek kifizetése után rendelkezésre állnak. Az egyes csoportokra eső díjazásra fordított összeget a nevezések arányában kell felosztani. A szövetség vezetősége az I. csoport „A" osztályában a Champion versenyt tekinti az országos versenyek legmagasabb szintű egyéni megmérettetésnek. Ennek megfelelően a díjazása is a legmagasabb értékűnek kell lennie. 

 30. Díjkiosztó A díjkiosztót az Országos Röpgalamb Szakosztály saját hatáskörében rendezi, vagy rendezteti. 

 31. Ezen országos röpverseny szabályzat az előző szabályzat félreérthető pontjait hivatott egyértelműsíteni, jelentősebb változtatás nélkül. Az Országos Röpgalamb Szakosztály vezetése a széleskörű tagság véleményének figyelembevételével 5 évi időtartamra állította össze a szabálymódosító bizottság tagjaival és javasolja elfogadását a Szövetség Elnöksége felé (elnökségi ülés). A Szabálymódosító Bizottság tagjai: - Rácz Sándor - Diós György - Szép Albert - Hervai Miklós - Kopasz János - Farkas László - Burián József - Varga György Elfogadta a Röpverseny titkári értekezlet 2009. március 1-én. Elfogadta az MGKSZ Elnöksége 2009. április 1-én.

 

 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!