Bejelentés


A levegő királynője!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
 

1./ EU MAGASRÖPTŰ KERINGŐ GALAMBOK VERSENY SZÖVETSÉGE Magyar és Nemzetközi röpversenyeket rendez, ellenőriz illetve ellenőriztet.

 2./ A szakosztály elnökét, titkárát szakelőadóját a szakosztály gyűlés választja öt évre. A szakosztályelnöksége a versenyrendező bizottságot egy évre választja meg a röptitkárok javaslatai alapján. A versenybizottság 7 főből áll, melyek maguk közül válasszák meg a versenybizottság elnökét. A bizottság határozatképes, ha 5 tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén jelenlévő elnökségi tagok közül bárki felkérhető, de a röpverseny bizottsági tagoknak egy fővel többen kell lenniük, így a bizottság határozatképes. Az a versenybizottsági tag aki az összejöveteleken három alkalommal nem jelenik meg automatikusan kizárja magát a bizottságból, és helyette új tagot kell választani. Az Elnök saját hatáskörében, az elnökség és a versenybizottság egyetértésével felállíthat más ideiglenes bizottságokat is, pl: versenyellenőri, szabálymódosító stb…,. A fegyelmi ügyeket az alakuló gyűlésen már megválasztott fegyelmi bizottság tárgyalja.

 3./ A versenyeken részt vehetnek az országos szövetséghez tartózó területi egységek és azok tagjai az alábbi feltételek mellett.

 a./ Ha az EU MGVSZ tagja és a röpszakosztály által kiadott fényképes sorszámozott bírálói igazolvánnyal rendelkeznek.

 b./ Fenntartás nélkül alávetik magukat a jelen röpverseny szabályzatnak.

 4./ A versenyek sorrendjét és időpontjait, valamint a nevezés határidejét és azok nevezési díjait, a versenybizottsági és a szakosztály titkári értekezletén elfogadottak alapján a szakosztály elnöke, vagy megbízottja a tárgy év április 10-ig megjelenteti.

 5./ A versenyre nevezni csak a titkárokon keresztül lehet. Egyéni nevezéseket nem lehet figyelembe venni.

 a./ Nevezni csakis az Országos Szövetség által arra a célra kiadott nyomtatványon a megadott időpontig lehet, a nevezési díj egyidejű megfizetése mellett.

 b./ A versenyeken egyaránt röptethető peremes törzsszámos, végtelenített sorszámos műanyag, valamint név, évszám és sorszámmal ellátott szabályszerű átmérő 7 mm, erősen tollas lábú galamboknál átmérő 8 mm-es zárt lábgyűrűvel ellátott galambok. A végtelenített sorszámnál kötelező az igazolólap

. c./ Egy házból, egy napon csak egy falka röptethető, a röpverseny nevezési lapon megadott címről és egyesületből.

 d./ Az országos röpversenyeken, illetve azoknak a napjain, egyesületi, vagy egyéni röptetést rendezni szigorúan tilos. Egyesületi tagok nem zavarhatják saját röpcsapataik kiröptetésével a közelükben lakó sporttársak versenyét. Amennyiben ilyen eset előfordul, az illető egyesület (helyi csoport) vezetősége fegyelmi eljárást kell, hogy indítson a sportszerűtlen magatartást tanúsítóval szemben. A fegyelmi határozatot az egyesület köteles 21 napon belül az Országos Röpszakosztály vezetőségének megküldeni.

 6./ Röptetni minimum 16-max. 24 egyedből álló röpcsapatot lehet. Megengedett a 24-es létszámon belül 2 db bármilyen fajtájú jelzőgalamb röptetése is. A versenyeken kötelező 14 db galamb együtt megülése 20 percen belül. Az esetleges jelző galambok a 14-es együtt megülésbe beleszámítanak. A szegedi, makói keringők és az angol tipplerek megülése 30 percen belül megengedett.

 7./ A versenyeken az indítás időpontja: 7 és 9 óra között kötelező. Minden olyan nevező, aki az indítás idejét nem tüntette fel, a nevezési íven 8 órára kap bírálót. A megjelölt időponttól 1 órán belül a röpcsapatot ki kell engedni, de a bírálónak is meg kell várni az 1 órát, tovább nem köteles várni.

 a./ A tiplereket reggel 5 órától 7 óráig lehet indítani.

 b./ A szegedi keringő reggel 6 órától 8 óráig lehet indítani.

 c./ A versenyeken az indítandó röpcsapatot csak egy padlástérből lehet röptetni, oly módon, hogy az első és utolsó darab 1 percen belül hagyja el a tetőt, illetve a csapót.

d./ A röptető köteles a röptetésre kijelölt padlástér csapóját a röpverseny kezdetétől a befejezésig a galambok számára nyitva hagyni.

 8./ A versenyző feladatai:

 a./ Fogadni a bírálókat és azoknak megfelelő helyet és körülményt biztosítani a zavartalan bírálat lefolytatásához.

 b./ 3 darab jegyzőkönyv fejlécének pontos kitöltése beleértve a galambok darab, év és sorszámát és azt átadni a bírálóknak.

 c./ Megakadályozni, hogy bárki a verseny ideje alatt rosszindulatú viselkedésével és megjegyzéseivel a bírálókat zavarja, vagy befolyásolni tudja.

d./ A versenyek előtt és annak tartama alatt a jegyzőkönyv kitöltéséig bezárólag a versenyzőnek és a bírálónak szeszes italt fogyasztani szigorúan tilos!

 e./ Betegség, vagy igazolt rendkívüli elfoglaltság esetén vizsgázott megbízottat jelölhet ki, aki őt helyettesíti. Köteles egy érvényben lévő röpverseny szabályzatot biztosítani /mely vitás kérdésekben útmutatást ad. / a röpverseny szabályzat kötelező kelléke minden röpversenynek. Hiányával a versenyző kizárja magát a versenyből. A dúcba felmenni a röpverseny tartama alatt csak rendkívüli esetben az egyik bíráló jelenlétében lehet.

 9./ A bírálók feladatai:

 a./ A bírálók kötelesek a versenyző által kért címen és időben pontosan megjelenni! Ténykedésüket a röpverseny szabályzat szellemében kifejteni, nem tehetnek engedményeket, de nem büntethetik a kiröptetett röpcsapatot.

 b./ Kiröptetés előtt a versenyző által átadott jegyzőkönyv alapján, mely tartalmazza a galambok azonosságát, meggyőződni, elsősorban megtekintéssel kétely esetén megkérve a versenyzőt, hogy saját kezében fogva mutasson meg 3 galamb gyűrű azonosságát, melynek egyezni kell az átadott jegyzőkönyvön szereplőkkel. Amennyiben a gyűrűszámokban eltérés tapasztalható, akkor a röpcsapat minden egyedét ellenőrizni szükséges és csak a jegyzőkönyvbe beírt adatokkal megegyező gyűrűszámú galambok röptethetők ki. Ha a röpversenyző nem hajlandó tételes vizsgálat végrehajtására, a versenyt befejezettnek kell nyilvánítani és az eseményről a versenyrendező bizottsághoz, a verseny jegyzőkönyvek beérkezési idejének lejárata előtt írásban jelentést kell tenni.

 c./ A bírálatot jegyzőkönyvön kell vezetni az indítástól a verseny végéig. A versenyzőnek és a bírálónak együttesen ügyelni kell arra, hogy a megülést zavaró tényezők ne befolyásolják.

d./ A röpversenyek befejezése után a röpverseny jegyzőkönyveket a bírálónak 3 példányban kell pontosan, a tények és előírásoknak megfelelően azonnal kitölteni.

 e./ Ha a verseny ideje alatt bármely gyanús körülmény felmerül, kötelesek a verseny végén az összes galamb azonosságáról meggyőződni és azt a jegyzőkönyvön rögzíteni.

 10./ A jegyzőkönyv kiállítása:

 a./ Az eredményesen szerepelt röpcsapat jegyzőkönyvét mind a röptető versenyző, mind a bírálók aláírják az igazolványuk sorszámának feltüntetésével.

 b./ Hibás, alá nem írt röpverseny jegyzőkönyvet a Verseny Bizottság nem vehet figyelembe.

 c./ Hibásnak és elfogadhatatlannak tekintendő az a verseny jegyzőkönyv, amelyen a kitöltés során olyan javítások, vagy hiányosságok fordulnak elő, melyek a pontértékelést zavarják pl: kaparás, átírás, olvashatatlan írás, be nem írt darabszámok.

d./ Olyan javítás, melytől a kiértékelés zavartalanul elvégezhető, alaki hibának számít. A jegyzőkönyv elfogadható, de minden egyes alaki hiba után száz büntető pontot kell levonni.

 e./ Leggyakrabban előforduló alaki hibák: - egyesületek száma, a versenyző és bíráló igazolványának száma, - előre leült, vagy tovább szálló galambok gyűrűjelzésének fel nem tüntetése.

 11./ Bírálati tudnivalók: A napvédő szemüveg használata megengedett. Távcső használata a versenyen nem engedélyezett. ( kivéve félreérthető helyzet tisztázása ) A röpversenyre kiröptetett röpcsapat röpmagasságot akkor éri el, amikor felfelé emelkedve annak egyede külön-külön nem számolhatók meg, a galambok szárnymozgása nem látható és ezt az állapotot ködmentes időben 45 fokos szögön belül érik el. Tűnőmagasság akkor bírálható, ha a röpcsapat röpmagasságból láthatatlanná válik. Tűnőben tartózkodás csak akkor bírálható, ha ez az állapot legalább 2 percig tart. Megszűnik akkor, amikor a röpcsapat ismételten legalább 2 percig egyfolytában látható. Köteles a bíráló a 2 perc türelmi idő kivárása után minden magassági változást azonnal jegyzőkönyvön rögzíteni. Ha a röpmagasság alatt jelenik meg a falka, a tűnőnek csak 50 %-a érvényes. Ezt a tényt a bíráló a jegyzőkönyv „megjegyzés” rovatába rögzíti. Levonást a bírálók nem eszközölhetnek. FONTOS: Ha a tűnőben tartózkodó röpcsapatot mindkét bíráló bármilyen kis ideig meglátja (két percen belül) jeleznie kell. Bármilyen okunk van rá, használjuk a megjegyzés rovatot! Nem csak a bírálók, a versenyző is a./ Abban az esetben, ha röpmagasság be van írva, a bíráló elhúzást nem állapíthat meg. A bíráló köteles a versenyző figyelmét időben felhívni, mielőtt a röpcsapat röpmagasság alatt a 45 fokos szögön kívülre kerülne. Ha a röpcsapat a bírálat helyétől számított 45 fokos szögön kívül röpmagasság elérése nélkül válik láthatatlanná, tűnőmagasság nem bírálható. Ez az elhúzás! Ha azonban 45 fokos szögön belül jelentkezik a röpcsapat, ezt az állapotot azonnal bírálni kell. Ha a röpcsapat 14 darabnál kisebb egységekre szakadozva jut tűnőbe, tűnőmagasság csak akkor adható meg, ha az minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a széjjelrebbent röpcsapat 14. tagja is felfelé emelkedve eltűnt. Abban az esetben, ha a falka szabályszerű röpmagasság után eltűnik, és tűnőből darabonként jelenik meg, a tűnő addig érvényes, amíg a 14 galamb tűnőben tartózkodik. Tűnő megadható abban az esetben is, ha darabonként eltűnt röpcsapat legalább 14 tagja szabályszerű röpmagasságban válik láthatóvá. Ebben az esetben a tűnő 14-ik galamb eltűnésétől érvényes. 

 12./ Országos röpversenvek lebonyolítása:

 a./ Ha a nevezések száma a harminc főt meghaladja előversenyek keretében, kell a selejtezőt megrendezni. A versenyek lebonyolításának módja a röpszakosztály vezetése és az általuk választott versenybizottság hatáskörébe tartozik. Szem előtt tartva az egyesületek és a versenyzők érdekeit. 

b./ Továbbjutók Minden csoportban és osztályban az érvényes jegyzőkönyvvel rendelkezők legjobbjai a példa alapján. Példa: Nevezések száma Döntőben résztvevők száma 3 nevező esetén 1 versenyző jogosult 6 nevező esetén 2 versenyző jogosult 9 nevező esetén 3 versenyző jogosult 12 nevező esetén 4 versenyző jogosult 

 c./ Ha az egyesületből három fő döntőbe jutott, a csapatversenyre nevezni kötelező. A csapatversenyen az előversenyek sorrendjének első három versenyzője jogosult részt venni az egyesületekből.

 d./ Egyes fajtákból bajnokságot legalább öt versenyző részvételével lehet rendezni. Kevesebb nevező esetén bajnoki cím nem adható ki csak helyezésekről lehet szó. 

e./ Döntőkön a bírálók küldetésével kapcsolatos, illetve a röpszakosztály elnöke által felkért ellenőrök utazási költségeit az országos röpgalamb szakosztály fedezi. Amennyiben a döntőbe jutott versenyző részvételét valamilyen okból lemondj a, köteles bejelenteni a versenybizottságnál az EU MGVSZ címére.1046 Budapest, Klauzál u. 12. Ennek elmulasztása esetén a bírálók kiküldetésével kapcsolatos összes költség a versenyzőt terheli.

 f./ Döntő jellegű röpversenyeken versenyismétlés nincs. 

 13./ A RÖPVERSENYRE NEVEZHETŐ GALAMBFAJTÁK CSOPORTBEOSZTÁSA ÉS AZOK „RÖP” STANDARDJAI:

 I. csoport: Tűnőszállásra kötelezett fajták

 „A” osztály Budapesti magasröptű keringő minden szín és rajz változata Röpkövetelmény: 60 perc szabad szemmel nem látható tűnőszállás és legkevesebb 5 óra hosszidő

 „B” osztály Magasröptű magyar deres és bécsi deres, csepeli hófehér keringő, budapesti csapos keringő, pesti kék. Röpkövetelmény: 30 perc szabad szemmel nem látható tűnűszállás és legkevesebb 3 óra hosszidő

II. csoport Tűnőszállásra nem kötelezett fajták

„A” osztály: Szegedi és makói magas szálló keringő, dunakeszi babos keringő Röpkövetelmény: 3 óra 30 perc hosszidő

„B” osztály: Budapesti bíbic, bécsi bíbic, budapesti fehérszalagos keringő, egri kék keringő. Röpkövetelmény: 1 óra 30 perc hosszidő

"C" osztály: Alföldi (kőrösi) keringő, kecskeméti keringő, bácskai keringő, kiskunfélegyházi keringő (fésűs és simafejű), miskolci keringő, szolnoki keringő, budapesti tollas lábú gólyás, bécsi tükrös keringő, marosi duplakontyos keringő, magyar szarka keringő, hódmezővásárhelyi ernyősszemű keringő . Röpkövetelmény: 1 óra hosszidő

"D" osztály: Angol röptipler Röpkövetelmény: 10 óra hosszidő

III. csoport: Bukók és pergők

 „A” osztály: Keleti pergő, debreceni pergő, birminghami pergő. Röpkövetelmény: 2 óra hosszidő és 400 pergési pont

 „B” osztály: Komáromi bukó, székesfehérvári bukó, erdélyi bukó, temesvári bukó Röpkövetelmény: 30 perc hosszidő és bukdácsolás Az osztályba nem sorolt galambfajták esetleges nevezése esetén azoknak röpstandardját a Röpstandard Szakosztály állapítja meg, esetenként azt jegyzőkönyvileg rögzíti, hogy megállapított standard szerint kell a röpversenyt lebonyolítani. Erről a benevezőt a verseny előtt a versenybizottság értesíti.

 14./ A VERSENY CSAPATPONTOZÁSA I. csoport „A” osztály a./ Hosszidőért: ha a röpcsapat 5 órán belül a standard követelményt teljesítette: standard hosszidőn belül: 1 pont percenként 5- 7 óra teljesítményig: 2 pont percenként 7 óra teljesítmény felett 3 pont percenként amennyiben a standard tűnő 5 órán belül teljesítve nincs, a hosszidő elejétől a végéig percenként 1 pont.

 b./ Röpmagasságért: 4 pont percenként c

/ Tűnőben tartózkodásért Amennyiben a falka 5 órán belül teljesítette a standard tűnő követelményt az első 60 perc 6 pont 60 percen túl végig percenként 10 pont Amennyiben a falka 5 óra hosszidőn túl teljesíti a standard tűnő követelményt a tűnőre ez esetben végig 6 pont jár és jutalompont nem jár.

d./ Ha tűnőből a falka röpmagasság alatt jelenik meg, a tűnőidő fele jár és a felezett tűnő az össz tűnőhöz adandó. Ha a standard nincs teljesítve a tűnő végig 6 ponttal értékelendő.

 e./ Jutalompontok: Amennyiben a röpcsapat a standard tűnőmagasságot a kiröptetéstől számítva 90 percen belül teljesíti 300 jutalompont jár 120 percen belül teljesíti 250 jutalompont jár 150 percen belül teljesíti 200 jutalompont jár ha a standard hosszidőt is teljesíti a falka.

 f./ Ha a standard teljesítve van . falkában történő együttes megülésért: 14 db-ig darabonként 10 pont azon felül darabonként 20 pont amennyiben a standard tejesítve nincs, együttes megülésnél minden megülő galambnak: 10 pont

 I. csoport „B” osztály.

 a./ Hosszidőért: ha a röpcsapat a standard tűnő követelményt teljesítette: standard hosszidőn belül: l pont percenként 3-4 óra teljesítményig: 2 pont percenként 4 óra teljesítmény felett 3 pont percenként amennyiben a standard teljesítve nincs, a hosszidő elejétől a végéig percenként 1 pont.

b./ Röpmagasságért: 4 pont percenként c./ Tűnőben tartózkodásért (standard teljesítése esetén) az első 30 perc 6 pont percenként 30 percen túl végig percenként 10 pont percenként

 d./ Ha tűnőből a falka röpmagasság alatt jelenik meg, a tűnő fele jár és a felezett tűnő az össz tűnőhöz adandó. Ha a standard nincs teljesítve a tűnő végig 6 ponttal értékelendő.

c./ Jutalompontok: Amennyiben a röpcsapat a standard tűnőmagasságot a kiröptetéstől számítva 60 percen belül teljesíti 200 jutalompont jár 90 percen belül teljesíti 150 jutalompont jár 120 percen belül teljesíti 100 jutalompont jár ha a standard hosszidőt is teljesíti a falka. Ha a standard teljesítve van. falkában történő együttes megülésért: 14 db-ig darabonként 10 pont azon felül darabonként 20 pont amennyiben a standard tejesítve nincs, együttes megülésnél minden megülő galambnak: 10 pont

 II. csoport „A” osztály Hosszidőért: standard hosszidőn belül 1 pont standard hosszidőn felül 1 óra után 2 pont standard hosszidőn felül 2 óra után 3 pont

 II. csoport „B” osztály Hosszidőért: standard hosszidőn belül 1 pont standard hosszidőn felül 30 perc után 2 pont standard hosszidőn felül 1 óra után 3 pont a./ Röpmagassáért: 4 pont b./ Tűnőmagasságért végig: 6 pont

 II. csoport „C” osztály Hosszidőért: standard hosszidőn belül 1 pont 1 óra és 1 óra 30 perc között 2 pont 1 óra 30 perc teljesítmény felett 3 pont II. csoport

 „D” osztály Hosszidőért: standard hosszidőn belül 1 pont 10-13 óra teljesítményig 2 pont 13 óra teljesítmény felett 3 pont A valamennyi osztályban ( kivéve az angol tipler ) röpversenyek befejezésének végső határideje 21 óra, amennyiben a röpcsapat ezen időpontig nem ül meg, a versenyt befejezettnek kell tekinteni. Az angol röptipler röpcsapat megülésének elősegítése az un. dropler (csali) galamb használata engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy a dropler galamb első kieresztése után egy órán belül a röpcsapatnak meg kell ülnie. A dropler az engedélyezett egy órán belül többször is kiengedhető. Besötétedés után, a röpfalka megültetésének a módja, a fényjellel történő jeladás, mely esetben a fényjelzés első használata után a röpcsapatnak egy órán belül kötelező a megülés. 

 III. csoport bukók és pergők: „A” osztály: keleti pergő, debreceni pergő, birminghami pergő A pergő röpcsapat pontozása: a./ hosszidőért járó pontok megosztása: az indítástól mért 2 órán belül, percenként: 1 pont az indítástól mért 2. és 4. óra között percenként: 2 pont az indítástól mért 4. óra felett, percenként: 3 pont b./ beállási magasságban repülésért, percenként: 3 

c./ röpmagasságban való repülésért, percenként: 2 pont

 d./ tűnőmagasságban való repülés ért, percenként: 4 pont

 e./ forgásért ( 10 percenként értékelve) rövid forgás ért ( 1-2 fordulat) 20 pont közepes forgásért ( 3-5 fordulat) 40 pont hosszú forgás ért ( 5-nél több fordulat) 60 pont

 f./ teljes forgásért, esetenként: 50 pont A forgás: A pergő galambok röpcsápatának azon röpmutatványát nevezzük forgásnak, amikor a röpcsapat létszámának legalább fele, a megfigyelés egységnyi ideje (10 perc) alatt, legalább egyszer valamilyen mértékű forgást végzett. A forgás lehet: rövid forgás, amikor a pergőcsapat 10 perc alatt 1-2 fordulatos forgást végez közepes forgás, amikor a pergő csapat 10 perc alatt 3-5 fordulatos forgást végez hosszú forgás, amikor a pergőcsapat 10 perc alatt 5-nél több fordulatot tartalmazó un. spirálforgást végez. Teljes forgás: Teljes forgásnak nevezzük azt a forgásmódot, amikor a röpcsapat minden tagja egyszerre forog lefelé - akár 20 vagy 50 métert is - egy jellegzetes szűk körben végrehajtott un. spirálforgással. Jutalompontok: A beállási magasság eléréséért: ha a röpcsapat az indítástól mért 15 perc alatt érte el: 200 pont ha a röpcsapat az indítástól mért 30 perc alatt érte el: 150 pont ha a röpcsapat az indítástól mért 45 perc alatt érte el: 100 pont A röpcsapat teljes forgását, az időegységre (10 perc) eső forgások értékelésekor hosszú forgásnak értékeljük. Ha a röpcsapatnak nem minden tagja végzi a teljes forgást (például) kiszakad a röpcsapatból) ez a helyzet nem értékelhető teljes forgásnak, de az időegységre eső forgás bírálatánál hosszú forgásnak számít. Ha a röpcsapat, teljes forgást végezve, néhány másodpercre megszakítva forgását, újabb teljes forgást végez, akkor ebben az esetben a teljesítményt két teljes forgásnak számítva, kétszer 50 pontra kell értékelni. Ha a röpcsapat valamelyik, értékelési egységidő (10 perc) alatt, nem végez forgást, arra az időszakra forgási pont nem adható. A röpverseny végén a két röpbíráló által - a pergő röpverseny bírálati lapjain - megítélt pergési pontszámok átlaga adja a pergő röpcsapat pergési pontszámát. A pergési pontszámok értékelésekor - a röpstandardban rögzített 400 pergési pontba - a teljes forgásokért kapott pontszámokat is be kell számítani. A pergő röpcsapatok röpversenyén, a jelen röpverseny szabályzat mellékleteként közölt, . pergő röpverseny bírálati lapot és verseny jegyzőkönyvet kell használni. A bírálók által a röpverseny ideje alatt kitöltött két darab pergő röpverseny bírálati lapot a verseny jegyzőkönyvhöz csatolni kell. Röpkövetelmény: 2 óra hosszidő és 400 pergési pont

 15./ Hibapontok: A kiröptetett röpcsapat, vagy annak létszámából előbb megül galambok után, ha osztályozásuk szerint standard hosszidejüket teljesítették hibapont nincs. Abban az esetben, ha a kötelező hosszidőnek a felét teljesítették, darabonként 10 pont, amennyiben ennél kevesebbet teljesítettek, darabonként 20 pont kerül levonásra. O pont vagy az alatti jegyzőkönyvet kiértékeléskor a röpverseny bizottság nem vehet figyelembe. 

16./ Az egyesületek és röptető versenyzők kötelességei:

 a./ Az egyesület tartozik az elő verseny nélküli döntőbe jutott versenyzői után két vizsgázott bírót küldeni és gondoskodni arról, hogy a bírálók a kijelölt helyen és időben pontosan megjelenjenek. A röpverseny szabályzatot minden röptető versenyzőnek és bírálónak ismerni kell. Ezek ismertetése a röpszakosztályi titkárok feladata. Országos jellegű versenyeken házi bírálat nem fogadható el.

 b./ Az előversenyek során kiesett versenyzők felkérésre kötelesek elmenni, bírálni. Azon kiesett versenyző, aki valamely oknál fogva / rendkívüli eset / nem tud elmenni bírálni, köteles helyettesítőről gondoskodni és azt időben a röptitkárnak jelenteni. Csak a titkár és az egyesület engedélyével fogadható el a helyettesítő személy.

 17./ A jegyzőkönyv elküldése: a döntő versenyeken Minden érvényes jegyzőkönyvről kötelező három példányt készíteni.

 a./ I. példány: Amit a versenyző a versenyt következő hétfő 24. óráig az Országos Szövetség címére kiszámolva, ajánlva köteles postázni. / Esetleges számszaki hibáért nem büntethető / Kiszámolatlan jegyzőkönyvet a versenybizottság nem fogad e.l

 b./ II. példány; Amit a bírálók magukkal visznek és a megbízólevélhez csatolva a versenyt követő hét csütörtök 18. óráig az Országos Szövetség címére eljuttatnak. Útiköltség verseny jegyzőkönyv nélkül nem kerül elszámolásra. A megbízólevélen a bírálók nevét nyomtatott betűkkel, olvashatóan kell szerepeltetni. Amennyiben nem született érvényes eredmény a megbízólevelet útiköltség elszámolás végett szintén a következő hét csütörtök 18 óráig az Országos Szövetség címére kell eljuttatni.

c./ III. példány: A versenyzőnél marad. Mindhárom példányon azonos adatoknak kell szerepelni, ellenkező esetben a jegyzőkönyv érvénytelen. Amennyiben a megadott határidőre a versenyző jegyzőkönyve valamely oknál fogva nem érkezik meg, a feladóvevény szolgál bizonylatul. ORSZÁGOS CHAMPION RÖPVERSENY 

 18./ Champion versenyen részt vehetnek a következők:

 a./ Az I. csoport „A” osztályából azon versenyzők, akik legalább egy országos bajnokságot és országos versenyeken két standard eredményt értek el.

 b./ A versenyeken részt vehetnek, továbbá azok, akik országos versenyeken 5 standard eredményt értek el. ( illetve azonos évben országos elő versenyen hajtott két standard után kapott standard is beszámít ).

 c./ Az országos döntő versenyek csoportonkénti bajnoka beleértve az országos fiatal verseny bajnokát a következő évben jogosult Champion versenyt hajtani egy alkalommal. Folyamatos Champion jogosultságot csak az előírt eredmények biztosítanak. 

d./ Az I. csoport „B” osztályából azok, akik az 1. csoport "A" osztály szintjének megfelelő egy országos bajnokságot nyertek és ezen kívül országos versenyeken két standard eredményt értek el, szintén "A" osztály szintjének megfelelően.

 e./ Az egyéb osztályokból bejutó versenyzők csak olyan fajtával vehetnek részt, amellyel a jogosultságukat megszerezték.

 19./ Champion röpverseny bajnokság a résztvevők létszámától függően / legalább 5 fő / résztvevő esetén csoportonként, illetve osztályonként is megrendezhető. A verseny lebonyolítása és kiértékelése minden osztály és csoport előírt hiteles standardja alapján az országos röpverseny szabályzat szerint történik.

 a./ Azon versenyzők, akik / visszamenőleg / 3 év alatt országos versenyeken standard eredményt felmutatni nem tudtak, versenyzési joguk mindaddig szünetel, amíg országos versenyeken ismét standard eredményt érnek el.

 b./ Minden Champion versenyző két bírálóról köteles gondoskodni, akik tűnőszállásra kötelezett fajtát tartók lehetnek. A bírálók személyének az elfogadásáról a versenybizottság dönt. A versenyző a bírálóiért felelőséggel tartozik. Amennyiben a bíráló nem jelenik meg a megadott címre, illetve késve érkezik, ( Vismajor esetét kivéve ) a bírálót küldő versenyző automatikusan kizárja magát a következő Champion versenyből ( 1 év időtartamra ).

 c./ A Champion jogosultságot versenybizottságnak a versenyek előtt ellenőriznie kell. FIATAL GALAMBOK ORSZÁGOS RÖPVERSENYE 20./ Fiatal galambok röpversenyén : a tizenhatos létszámon felül kettő db. jelző vagy kettő öreg galamb röptethető.. -5/b. pontban meghatározott saját lábgyűrűs galambok vehetnek részt. Egyéb követelmények és kitételek megegyeznek az adott osztály feltételeivel. NEMZETKÖZIRÖPVERSENYEK 

 21./ A magyar röptető sportunk fejlesztése és népszerűsítése érdekében a szomszédos országokkal nemzetközi versenyeket rendezünk. A EU MGVSZ vezetősége a röpgalamb szakosztályának ez irányú törekvéseit támogatja és a röpgalamb szakosztály vezetősége javaslata alapján, azokat engedélyezi. A versenyen a bírálatot egy külföldi és egy irányított hazai bíráló látja el. A versenyrendező bizottság a nemzetközi röpversenyek résztvevőit a Champion és az országos döntő versenyek helyezései alapján saját hatáskörében jelöli ki. Az Országos döntő és a röpszakosztály által rendezett nemzetközi versenyen elért standard eredmények a minősítésbe beszámítanak. 

 22./ Ellenőrzés: A röpszakosztály vezetősége, valamint a mindenkori versenybizottsági tag + egy fő, az Országos és Nemzetközi röpversenyeken bármikor és bárhol versenyellenőri tevékenységet folytathatnak. Az ellenőrök kötelesek ellenőrizni, hogy a bírálók és a versenyző betartják-e a röpverseny szabályzatban foglaltakat. A röpszakosztály elnöke bárkinek megbízást adhat a verseny ellenőri feladat ellátására, a verseny-bizottság tudtával. Az ellenőrök észrevételeiket, érkezésének és távozásának időpontját a jegyzőkönyv hátoldalán kötelesek feltüntetni. Az ellenőrök által aláírt jegyzőkönyvet hibás kitöltés esetén is be kell küldeni. Kötelesek az ellenőrök a röpvereny bizottságnak jelentést tenni a látottakról, a bírálók működéséről, a verseny lefolyásáról, az esetleges észlelt hiányosságokról. A röpversenyrendező bizottság egyezteti a bírálók által kiállított jegyzőkönyv adatait az ellenőr jelentésével. Szabálytalanság vagy súlyos mulasztás esetén az indokolt esetben kizáró döntést is hozhat.

 23./ Bánatpénz: Ha a kijelölt versenyzőnél a bírálók nem jelennek meg, a versenyből kiesett, de a bírálót küldő egyesület a mindenkori nevezési díj + 5.000.- forint bánatpénzt köteles fizetni melynek bírálói nem jelennek meg. A röpszakosztály vezetősége a Kárvallott versenyzőnek ezt az összeget átutalja. Amennyiben a vétkes egyesület a bánatpénzt nem fizeti meg, versenyzési joga mindaddig szünetel, amíg meg nem fizeti azt. A késve érkezett vagy meg nem jelent bírálótól a következő évben nevezést nem fogadunk el.

 24./ Óvás: Az írásban beadott és bizonyítékkal alátámasztott óvás határideje a kiértékeléstől számított 14. nap. Az óvás az EU MGVSZ Röpgalamb Szakosztály címére ajánlott levélben küldendő. Az óvást a versenybizottság 30 napon belül köteles kivizsgálni és arról döntést hozni. Az óvással egy időben az óvást bejelentő 3.000.- forintot köteles befizetni, mint óvási díjat, mely összeget csak abban az esetben küld vissza a versenybizottság, ha az óvást indokoltnak minősítette. Az óvás tárgyaláskor az érdekelt felek nem vehetnek részt a bizottságban, még akkor sem, ha a vezetőségnek, vagy a röpverseny bizottságnak egyébként tagjai. Akár a versenyző, akár az óvást tevő felelőssége bizonyított, a vétkes eltiltását jelenti mindennemű versenyzéstől 1-3 évre a. Azon sporttársak, akik az óvás lehetőségével nem élnek, de más sporttársak eredményeit rosszhiszeműleg bírálják és ellenségeskedést, és felbujtást szítanak, ugyanolyan büntetésben részesülnek, mint az a versenyző, vagy bíráló, aki a jelen verseny szabályzat ellen vét. Az eltiltás mértéke l-től 2 év mindennemű versenyzéstől. Az EU MGVSZ röpgalamb szakosztály elnökségének és a röpverseny bizottságnak jogában áll a tárgy évben döntő bizonyítékok birtokában egyes eredményeket felülvizsgálni, és annak alapján megsemmisíteni.

 25./ Helyezések megállapítása: A szerzett pontok alapján történik, olyképpen, hogy a rangsor élére csoportonként, illetve osztályonként a standardot elért röpcsapatok kerüljenek. A hármas csapatverseny helyezései az egyéni röpverseny döntőjében elért eredmények alapján nyernek megállapítást. A csapatverseny legjobbja az az egyesület, melynél a helyezési számok összeadásánál a legalacsonyabb pontszámot kapjuk. Példa: Y egyesület versenyzői 2 + 4 + 5 helyezést értek el = 11 pont X egyesület versenyzői 1 + 3 + 6 helyezést értek el = 10 pont A csapat győztes egyesületek tiszteletdíjon kívül a csapattagok részére 1 - 1 oklevelet, illetve tárgyjutalmat kapnak.

26./ Abszolút győztes kiértékelése: Az abszolút győztességet az Országos döntő öreg és fiatal galambok, valamint az emlékverseny döntőin az összevont pontszámból értékeljük. Az abszolút bajnoki cím feltétele, hogy a három versenyből egy standard eredmény legyen. A két standard eredményt elérő versenyző közül az összevont legmagasabb pontszámúnak kiadható abszolút bajnoki cím feltétele, hogy mindhárom versenyre nevezett. Ez esetben a három eredményt elérő versenyző és a két standard eredményt elérő versenyző között a magasabb összevont pontszám dönt az abszolút bajnokságról. A két standard és egy sima szállás jobb, mint két standard eredmény, még akkor is, ha a két standard eredmény pontszáma a magasabb.

 27./ A díjazások a befolyt nevezési díjakból és az egyesületi versenyalapból történik, azon összegből, mely a röpverseny lebonyolításával kapcsolatos költségek kifizetése után rendelkezésre állnak. Az egyes csoportokra, eső díjazásra fordított összeget a nevezések arányában kell felosztani. A területi versenyeken elért standard eredmények, nem számítanak a minősítésbe. Területenként az első helyezettek standard esetén oklevél jutalomba részesülnek. Az egyesületi vezetősége az I. csoport „A” osztályában a Champion versenyt tekinti az országos versenyek legmagasabb szintű egyéni megmérettetésnek. Ennek megfelelően a díjazása is a legmagasabb értékűnek kell lennie.

 28./ Díjkiosztó: A díjkiosztót az Országos röpgalamb szakosztály saját hatáskörében rendezi, vagy rendezteti, a tárgy évben.

 29./ A Röpverseny Szabályzatot az EU MGVSZ Röpgalamb Szakosztály vezetése a széleskörű tagság véleményének figyelembevételével állította össze. A röpverseny szabályzat érvényes 2009. május 1-től.

 A szabályzatot készítő Bizottság tagjai:

       Schneider Gyula           Zsibrita Csaba           Herédi István

       Dobosi István              Duschek István           Deák László     

       Lakó János                 Gulyás Ferenc            Holovics György 

       Lázár Gábor                Horváth Ferenc          Gönczöl Tamás        

       Molnár Tamás             Papp György             Rácz András           

       Dégi László                 Tóth László                Molnár József         

       Krisztics Atilla              Lőrinczi Mihály

 

 

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!