Bejelentés


SMKK 2011 Pihenj velünk!

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.2009-es Beszámoló Közgyűlés

2009-10-16 Beszámoló Közgyűlés Jelnléti ívek aláírása, létszám megállapítása Levezető elnök.Kiss László Napirendi pontok. 1, Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása 2, 2009-es szezon értékelése 3, Pénzügyi beszámoló 4, 2010-es tagdíj megállapítása 5, Felügyelőbizottság beszámolója 6, Hozzászólások, válaszok 7, Következő év programtervezete 8, Programfüzet 9, Napirendipontokon kívűli javaslatok Napirendi pontok elfogadása, megszavazása Jegyzőkönyvvezető Garamvölgyiné Mészáros éva Jegyzőkönyv hitelesítők Kula Zoltán, Kiss Lászlóné Az elmúlt időszak ismertetése ea. Kiss László Pénzügyi beszámoló ea. Várkonyi Károlyné Tagdíj megállapítása ea. Várkonyi Károlyné Felügyelő bizottság beszámolója ea. Póré Józsefné Hozzászólások válaszok 2010-es év program tervezése Pályázatok figyelése Az összes napirendi pont, beszámolók elfogadása Részletes jegyzőkönyv kérésre megtekínthető. 2008-10-24. Közgyülés rövídített változata Jelenléti ívek aláírása létszám megállapítása Napirendi pontok: 1, Jegyzőjönyv vezető és hitelesítők megválasztása 2, 2008-as szezon értékelése 3, Pénzügyi beszámoló, tagdíj megállapítása 4, Felügyelő bizottság beszámolója 5, Hozzászólások válaszok 6, 2009-es évad programok tervezése 7, Programfüzet készítés Levezető elnök Kiss László 1, Jegyzőkönyv vezetőnek Garamvölgyi Lászlónét javaslom és kérem annak elfogadását. Hitelesítőknek Kula Zoltánt és Oros Andrásnét javaslom és kérem elfogadásukat. 2, Az elmúl időszak értékelése: kiss László 2008-03-15.-én klubunk megalakult 45 taggal, s mára 59főre növekedett, ez a szeon gyorsan elmúlt de nem múlt el haszontalanul. Közben elkészült egyesületünk logója, és ahhoz kapcsolódóan bélyegzőnk, zászlónk, tagsági kártyánk, APEH bejegyzés, bankszámlánk, honlapunk Az alapszabály mindenki számára hozzáférhető. 2008-áprilisában Cserkeszőlőre mentem az MHKK meghívására és találkoztam a Vasi, Baranyai klubok vezetőivel, melyek támogatásukról biztosítottak, ennek eredményeképpen Együttműködési Megállapodást kötöttünk. 2008-as szezonban jártunk, Galambokon, Sárváron, Cserkeszőlőn, Nagyatádon, Kiskőrösön, Csisztafürdőn, szeretnénk olyan programokat ajánlani, ami a szélesebb rétegeket is megmozgatja. Volt olyan kritika, hogy miért olyan messze és drágán megyünk, de legyen egy színvonal növekedés is. Rendezzünk olcsóbb, közelebbi találkozókat és ne mindig ugyanoda és ne csak az evés ívás legyen a programunk. Megpróbáltuk de csak nagyon kevesen voltak fogékonyak rá. Hát röviden ennyi lenne, nem könnyű a feladat, ezért várom a javaslatokat. Ami a tagságot illeti látom hallom és érzem a kritikákat de jó lenne ha a segítség tettekben is megnyílvánulna. Kérem a beszámoló elfogadását. 3, Felkérem a pénzügyi beszámolót tartsa meg Várkonyi Károlyné Kérem a beszámoló elfogadását 4, Felkérem Póré Józsefnét, hogy tartsa meg a felügyelő bizottság beszámolóját. Kérem a beszámoló elfogadását. 5, Hozzászólások, válaszok. 6, 2009-es időszak tervei: " az efogadott programok megegyeznek a javaslatokkal" megtekinthető honlapunkon. 7, Program füzet készítése, támogatók keresése. Közgyűlés zárásaként még annyit szeretnék elmondani, hogy az elfogadott programok teendők tudatába tudjuk költségvetésünket elkészíteni, amit honlapunkon is közzéteszünk. Az utolsó szó jogán szeretném megköszönni a Várkonyi család egész évi munkáját, mivel a rendszeres főzéseket magára vállalta Karcsi és ezért "Arany Fakanál" díjjal jutalmazzuk, valamint a honlapunk és logónk is rajtuk múlott. Szeretném megemlíteni a Kalmár család rengeteg felajánlását melynek értéke nagyon sok pénzbe került, (bélyegzőink, matricák, zászlónk, stb.) És utoljára de nem utolsó sorban Péter Illés volt és tiszteletbeli elnöknek 12év munkáját köszönjük meg egy oklevéllel és egy ingyenes tagsági kártyával. Jövőre nézve kívánok mindenkinek kellemes, kempingezést és ami a legfontosabb jó egészséget. Üdvözlettel: Kiss László SOMOGY MEGYEI KEMPINGEZŐK KLUBJA ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták a Somogy Megyei Kempingezők Klubja elnevezésű Egyesületet. A Somogy Megyei Kempingezők Klubja 2008. március 15. napján tartott alakuló közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. AZ EGYESÜLET ADATAI 1. Az Egyesület neve: Somogy Megyei Kempingezők Klubja 2. Az Egyesület székhelye: 7522 Kaposújlak, Kossuth L. u. 24. 3. Az Egyesület működési területe: Magyarország II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 1. Az Egyesület célja: • A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésének elősegítése. • A kempingezés népszerűsítése. • Programok szervezésével elősegíteni az emberi és baráti kapcsolatok kialakulását, ápolását. • A kempingezők érdekeinek összefogása és érvényesítése. • A rendezvények alkalmával a tagság és a rendezvény résztvevői számára olyan kedvezményeket biztosítani, melyeket egyénileg tagjai elérni nem tudnak. • Kapcsolat kiépítése és ápolása az országon belül és azon kívül működő kempingekkel. • Kapcsolat kiépítése és ápolása az országon belül és kívül működő hasonló profilú egyesületekkel, klubokkal. • Információk begyűjtése, tagjai felé továbbítása a belföldi és külföldi üdülési és kempingezési lehetőségekről, programokról. 2. A szervezet az önkéntesség elve alapján alakult meg, önkormányzati elven működik. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. 3. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. 4. Az Egyesület feladatai: • Belföldön és külföldön rendezvények és programok szervezése a tagok részére, ezek lebonyolítása. • Országon belül és országon kívüli csoportos utak szervezése. • A természeti és épített környezet óvása. III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 1. Az Egyesület tagsága: az Egyesület nyitott, az Egyesület tagja lehet az a természetes, nagykorú személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat. 2. Az egyesület tagjai lehetnek: - rendes tagok - pártoló tagok A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt. A felvételét kérő személy az írásbeli tagfelvételi kérelmét az Elnökségnél terjesztheti elő. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja a tagsági díj megfizetését. Az Elnökség köteles a kérelmet a következő ülésén megtárgyalni és a tagfelvétel kérdésben 2/3-os szótöbbséggel, titkos szavazással dönt. Az Elnökség a határozatát a döntés meghozatalától számított 8 napon belül, ajánlott postai küldemény útján, írásban közli az érintettel, valamint a következő közgyűlésen ismerteti a tagsággal is. A felvételi kérelemnek helyt adó döntés ellen bármely egyesületi tag élhet jogorvoslattal, a határozatot a tudomásszerzést követő 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A tagsági jogviszony z Elnökség ezirányú döntésének napjával kezdődik. Az egyesület a tagságról nyilvántartást vezet. A tagok jogai és kötelezettségei • Az Egyesület rendes tagjainak jogai: a.) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban, b.) ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására, c.) felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni, d.) 18. életévének elérése után választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire, e.) indítványt tehet a közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira, f.) betekinthet az Egyesület nyilvántartásába, másolatot kérhet költségtérítés ellenében, g.) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, h.) a tagok egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. • Az Egyesület rendes tagjainak kötelezettségei: a.) az Egyesület szabályazatainak és határozatainak megtartása, b.) az Egyesülethez méltó magatartás tanúsítása, c.) a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat a közgyűlés által meghatározott határidőben megfizetni, d.) az Egyesület vagyonának megóvása, e.) az Egyesület, illetőleg az Elnökség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, f.) aktív közreműködés az Egyesület működésében és munkájában (pl. közgyűlésen, rendezvényeken). Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését, de nem kíván közvetlenül az Egyesület munkájában részt venni. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. • Az Egyesület pártoló tagjainak jogai: a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén, b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatosan, c) igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben. • Az Egyesület pártoló tagjainak kötelezettségei: a) az Egyesület szabályzatainak és a vezető szervek határozatainak a megtartása, b) az Egyesület célkitűzéseinek elősegítése, népszerűsítése, hagyományainak ápolása, erkölcsi támogatása, c) a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat a közgyűlés által meghatározott határidőben megfizetni. 3. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják. 4. Az Egyesületi tagsági viszony megszűnése a.) a tag halálával, b.) az Egyesület megszűnésével, c.) a tag kilépésével, d.) a tag kizárásával. Ad. a) Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála esetén (a halál bekövetkezésének napján). Ad c.) A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni, mely szerve köteles azt tudomásul venni. A tagsági viszony a kilépési szándéknak az Elnökséggel történt közlését követő napon szűnik meg. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól, megszűnik azonban a tagságból eredő jogok iránti igénye. Az Elnökség a következő közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről, és a lemondás idejéről. Ad d.) Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül – azt a tagot, aki a tagsági díjának megfizetését a közgyűlés által meghatározott határidőig nem fizeti meg és az Elnökség fizetésre felszólító, és a nemfizetés következményeire figyelmeztető, tértivevényes postai küldeményként feladott levelének átvételét követő 15 napon belül sem rendezi. Ez utóbbi esetben a fizetésre felszólító 15 napos határidő eredménytelen elteltét követően az Elnökség a jogviszony törléssel való megszűnéséről határozatot hoz, amely határozatot az Elnökség ajánlott, tértivevényes írásbeli levélben küld meg a tagnak és a tagsági jogviszony az Elnökség e határozathozatalának napján szűnik meg. A határozatot az érintett tag a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. – azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott. Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. 5. A tagdíj mértékét és a fizetés esedékességét az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg. A tag köteles a tagdíjat a közgyűlési határozat szerinti időpontig megfizetni az Egyesület részére. 6. Az egyesület természetes és jogi személyektől támogatást fogadhat el. Az egyesület a pártoktól független, politikai pártoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési képviselőt nem állít és nem támogat. IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE Az egyesület jogi személy. Az Egyesület szervei: Közgyűlés Elnökség Felügyelő bizottság 1. Közgyűlés A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A közgyűlés összehívása az elnök feladata. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a közgyűlés időpontja előtt ajánlott levélben, vagy az átvétel igazolásával közvetlenül kell a tagokhoz eljuttatni. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes. A meghívónak tartalmaznia kell a tervezett napirendet. Az éves beszámoló írásbeli változatát a rendes évi közgyűlésre szóló meghívóhoz mellékelni kell. A megismételt közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada vagy a ti javaslatotokban 15 % volt a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az Elnök harminc napon belül köteles összehívni a közgyűlést. A közgyűlést össze kell hívni: – ha a tagok egyharmada vagy a tagok 15 %-a él és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, – ha az Elnökség rendkívüli közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, – ha a felügyeleti szerv a közgyűlés összehívását elrendeli. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül, de a megismételt közgyűlés 2/3-os szótöbbséghez kötött kérdésről nem dönthet, ha egyébként – főszabály szerint – nem lenne határozatképes. A közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása; b.) az alapszabály és a szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása; c.) a tisztségviselők megválasztása és visszahívása; a juttatásuk megállapítása, d.) a tagdíj mértékének és a fizetés határidejének megállapítása; e.) az éves költségvetés megállapítása, éves pénzügyi terv megállapítása, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számviteli törvény rendelkezései szerint készített beszámoló elfogadása, f.) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; g.) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. A közgyűlés határozatait – ha jogszabály vagy az alapszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: a.) az Alapszabály elfogadásához, módosításához; b.) az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához; A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. A tisztségviselő megbízása az elfogadással jön létre. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi. Az Elnök a közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek képviselőit és magánszemélyeket. 2. Elnökség Az Elnökség két közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az öt tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 5 éves időtartamra. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze, a meghívókat ajánlott levélben vagy az átvétel igazolásával közvetlenül kell az elnökségi tagokhoz eljuttatni. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség határozatképes, ha mind az öt tagja jelen van. Az Elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek. Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább három elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg. Az Elnökség döntései és a beszámolók nyilvánosak, az Elnök köteles az elnökség valamennyi döntését – így a beszámolókat is - az egyesület székhelyén nyilvánosan kifüggeszteni. Az Elnökség azon döntéseit, amelyek ún. egyedi ügyekben születtek, azaz bármely jogalanyt egyedileg meghatározható módon érintenek, az Egyesület Elnöke köteles a döntés meghozatalától számított 8 napon belül ajánlott, tértivevényes postai küldemény útján az érintetteknek megküldeni. A határozatnak az érintettel postai úton történő közlése nem érinti az Elnök azon kötelezettségét, miszerint az Elnökségi döntéseket az egyesület székhelyén nyilvánosan ki kell függeszteni. Az Elnökség feladata és hatásköre: a.) tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás; b.) a közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység; c.) az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása; d.) az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása; e.) az Elnök éves beszámolójának elfogadása; f.) személyzeti munka irányítása; g.) tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; h.) az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás; i.) az Egyesület által szervezett rendezvények előkészítése, megszervezése, a helyszínek kijelölése, j.) minden olyan eljárás, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von. 3. Az Egyesület tisztségviselői Az Egyesület elnöke Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a közgyűlés választja, aki tevékenységével a közgyűlésnek felelős. Az Elnök feladata és hatásköre: a.) az Egyesület tevékenységének irányítása; b.) a közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; c.) döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben; d.) a közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; e.) kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; f.) irányítja az Elnökség munkáját; g.) vezeti az Elnökség üléseit; h.) képviseli az Egyesületet; i.) intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; j.) összehívja az Elnökség üléseit; k.) vezeti az ügyintéző apparátust; l.) irányítja az Egyesület gazdálkodását; m.) gyakorolja a munkáltatói jogokat; n.) minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály vagy az alapszabály az Elnök hatáskörébe utal. Az Egyesület alelnöke az Elnököt távollétében az alelnökök vagy az alelnökök egyike helyettesítik. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait. A titkár gondoskodik az egyesület iratainak kezeléséről, megszervezi az egyesület pénzügyi, nyilvántartási és adminisztrációs rendszerét. A titkár gondoskodik az egyesületi tagság rendszeres nyilvántartásáról. 4. Felügyelő Bizottság Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely három főből áll. A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül választják meg a bizottság elnökét. A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik, működési rendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik a klub pénzforgalmának ellenőrzése, a feladatát érintő közgyűlési határozatok végrehajtása, illetve a végrehajtás ellenőrzése. A munkavégzéséről évente egyszer beszámol a közgyűlésnek. A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. V. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a közgyűlés elé terjeszt. 2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: a.) tagsági díjak, amelyet a közgyűlés állapít meg; b.) magán és jogi személyek támogatásai; c.) az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétele; d.) rendezvény bevétele; e.) egyéb bevételek. 3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek. 4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. 5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. Az egyesület számlájáról az elnök és a titkár együttesen jogosult utalványozni. VI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 1. Az Egyesület megszűnik: – ha a közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja, – ha feloszlatják, – ha más szervezettel egyesül, – ha az Egyesület szétválik, – ha megszűnését megállapítják. A társadalmi szervezet megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után – vagyonát egy, az egyesülethez hasonló tevékenységet folytató más társadalmi szervezet részére kell átadni, mely szervezetet a feloszlást kimondó közgyűlés határoz meg. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. Felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el. Az egyesületre megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szabályait. VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. 2. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 3. A jelen alapszabályban a nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak. Az Egyesület Alapszabályát a 2008. március 15. napján tartott alakuló közgyűlés fogadta el. Kelt: Galambok, 2008. március 15. napján …………………………………… … Várkonyi Károlyné- Kiss László jegyzőkönyv-vezető- egyesület elnöke …………………………………… …………………………….. Stangl Gyula- Oros András jegyzőkönyv-hitelesítő- jegyzőkönyv-hitelesítő Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem: Galambokon, 2008. március 15. napján Dr. Stier Diána ügyvéd JEGYZŐKÖNYV Mely készült 2008. március 15. napján a Somogy Megyei Kempingezők Klubja egyesület alakuló ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Kiss László, az egyesület megalakításának kezdeményezője köszönti a megjelenteket, egyidejűleg megállapítja, hogy az alakuló közgyűlés határozatképes, mert azon a meghívott leendő tagok közül 48 személy jelen van. Kiss László javasolja, hogy levezető elnöknek Péter Illést, jegyzőkönyvvezetőnek Várkonyi Károlynét, míg jegyzőkönyv-hitelesítőknek Stangl Gyulát és Oros Andrást szavazzák meg. Az ülés egyhangúlag elfogadta a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét. Péter Illés ismerteti a napirendi pontokat és kéri a napirendi pontok elfogadását. Napirendi pontok 1. Az Egyesület Alapszabályának ismertetése, megtárgyalása és elfogadása. Az Egyesület megalakulásának kimondása. A belépési nyilatkozatok aláírása. 2. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása. A szavazás kiértékelése. 3. A megválasztott tisztségviselők bemutatása és az alapító tagok névsorának felolvasása. 4. Az egyesületi tagdíj meghatározása. 5. A 2008. évi költségvetés összeállítása és az arról való döntés. 6. A 2008. évi találkozók időpontjának és helyének megbeszélése. A napirendi pontokat az alakuló közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadták. 1. napirendi pont: A Somogy Megyei Kempingezők Klubja megalakítása, az alapszabály elfogadása Péter Illés köszönti a leendő klub alapítóit és valamennyi megjelentet, így dr. Réfi Antalt, a CASTRUM Idegenforgalmi Kft. ügyvezetőjét, Badacsonyi Andreát, az alakuló közgyűlésnek helyet adó Galamboki Kemping vezetőjét és dr. Stier Diána ügyvédet. Péter Illés előadja, hogy 12 éven keresztül volt a M.C.C.C. Somogy megyei Szervezete elnöke. Szomorú, hogy az M.C.C.C. országos elnöksége és a megyei szervezet nem tudott együttműködni és így ez utóbbi megszűnt. Örvendetes azonban, ha valami új szerveződik és öröm látni ennyi optimista embert, akik kedvelik a kempingezést és itt most összegyűltek. Magyarországon sajnos még kevesen vannak, akik a kempingezést szeretik, de az alakuló egyesület célja is az, hogy ezt az életformát népszerűsítse. Dr. Réfi Antal röviden ismerteti a Castrum Kft. tevékenységét. Előadja, hogy a Castrum kempinglánc egy franchise rendszerben működő hálózat, amely azonos minőséget és nagyjából azonos árat kínál az ország több kempinghelyén. A hálózat célja az, hogy valamennyi, a hálózathoz tartozó kempingben megfelelő minőségű szolgáltatást kapjanak a vendégek. Ez nem könnyű feladat és néha a vezetők személyében is változás következik be, ám ez a vendégek érdekét szolgálja. Dr. Réfi Antal azt kívánja az alakuló egyesületnek, hogy ez tényleg egy baráti társaság legyen. Szeretné, ha az egyesület tagjai a galamboki kempingen kívül a Castrum hálózathoz tartozó többi kempinget is meglátogatnák. Itt Galambokon egy termálfürdő is várja a vendégeket, de a keszthelyi, hévízi, lenti és nagyatádi kempingek is színvonalas szolgáltatást nyújtanak. Az Alföldön jelenleg csak a Hajdúböszörményi Kemping várja a látogatókat. Kéri a megjelenteket, látogassanak el a többi kempingbe is és amennyiben elnyeri tetszésüket, akkor bátran ajánlják azokat másoknak. Jelenleg Magyarországon a kempingturizmus leáldozóban van, mivel ez korábban a német turizmusra épült. A meglévő vendégeknek ez azonban azért jó, mert így több figyelmet kapnak. Jelenleg a kempingek nem túl gazdaságosan üzemelnek, de a cél az, hogy ezt a rossz időszakot túléljék. Igyekeznek a magyarok körében népszerűsíteni a kempingezést, a lakókocsis életmód elterjedését és a külföldi vendégeket visszacsalogatni. Ezt követően Péter Illés előadja, hogy a megjelenteket azért hívták össze, mert a Somogy Megyei Kempingezők Klubja egyesületet szervezett formában kívánja összefogni, megteremtve a kempingezők közötti összetartást. Az egyesület számára lehetőség nyílna a belföldi és külföldi kempingekkel és hasonló egyesületekkel történő kapcsolatfelvételre. Az egyesület célja a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, és a kempingezést népszerűsítése, rendezvények szervezése. A társaság igénybe kívánja venni az esetleges kedvezményeket, a pályázati lehetőségeket. Dr. Stier Diána tájékoztatja a megjelenteket, hogy a klub legkedvezőbb működése egyesületi formában valósulhatna meg. Az egyesület megalakulásához legalább 10 fő szükséges, akik kimondják az egyesüelt megalakítását és közülük kell megválasztani az egyesület tisztségviselőit. Tudomással bír arról, hogy ezen létszámnál azonban nagyobb taglétszámú egyesületet szeretnének létrehozni, mely egyesületi tagokat az ülésen jelenlévő személyek alkotnák, de természetesen nem zárható ki annak lehetősége sem, hogy annak bárki tagja legyen, aki az alapszabályt elfogadja és a tagdíjat megfizeti. Dr. Stier Diána előadja, hogy az elképzelés szerint az egyesület elnevezése Somogy Megyei Kempingezők Klubja lenne, és a bíróság tájékoztatása szerint ilyen névvel még nem szerepel egyesület a társadalmi szervezetek országos nyilvántartásában, ezért ez megfelelő elnevezés. Az elnevezéssel az alapító tagok egyetértenek, mivel az kifejezi az egyesület jellegét és célját. Dr. Stier Diána előadja, hogy az egyesülési jogról szóló törvény szerint hazánkban a társadalmi szervezetek elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapíthatók. A szervezet azonban a célja megvalósítása érdekében folytathat gazdasági-vállalkozási tevékenységet. Az egyesület természetesen kaphat támogatást, különböző pályázatokon is részt vehet. Dr. Stier Diána részletesen ismerteti az alapszabály tartalmát (egyesület neve, székhelye, célja és feladata, a tagsággal kapcsolatos tudnivalók, az egyesület szervezeti felépítése, vagyona, gazdálkodása, és megszűnése). Ezt követően Péter Illés javasolja, hogy bár ellenőrző szerv létrehozása nem kötelező, azonban szükségesnek tartja, hogy az egyesületnél felügyelő bizottság is működjön. Illés Péter előadja, figyelemmel arra, hogy az egyesületi alapszabályt az ügyvédnő részletesen ismertette, ezért kéri a megjelenteket, terjesszék elő az esetleges módosításokat, további javaslataiakt. Illés Péter felteszi a kérdést, hogy az egyesület alapító okiratában foglaltakkal kapcsolatban – a felügyelő bizottság létrehozásával kiegészítve - bárkinek kérdése, észrevétele merül-e fel? Kalmár Péter és Kiss László szintén javasolja a felügyelő bizottság megalakítását, mert az biztosítéka lehet a megfelelő működésnek. Figyelemmel arra, hogy az alapító okirathoz további kérdés, észrevétel nem hangzott el, Péter Illés szavazásra teszi fel a kérdést, hogy az alapító okirat tervezetének ismeretében a jelenlévők megalakítják-e az egyesületet Somogy Megyei Kempingezők Klubja elnevezéssel, az alapító okirat olyan kiegészítésével, hogy a szervezeti felépítést a felügyelő bizottsággal kiegészítik? 1/2008.03.15. határozat Jelenlévők egyhangú döntésükkel megalakítják az alapító okirat tervezetének fenti módosításaival kiegészített Somogy Megyei Kempingezők Klubja elnevezéssel és Kaposújlak, Kossuth L. u. 24. szám alatti székhellyel az egyesületet. A belépési nyilatkozatot a jelen lévő 48 személy közül 45 aláírta, így az egyesület 45 taggal megalakult. 2. napirendi pont: Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása Péter Illés levezető elnök előadja, hogy az egyesület működésének elengedhetetlen feltétele, az egyesület tisztségviselőinek megválasztása, melynek keretében javasolja, hogy az alapszabály szerint az elnökség 5 főből álljon. Az elnökség egyik tagja egyben alelnök, míg egy másik tagja titkári funkciókat is ellát, melyet az alapszabály részletesen taglal. Az alapszabály szerint az egyesület bankszámlájáról az elnök és a titkár együttesen jogosult utalványozni. Péter Illés az elnökség elnökének Kiss László tagot, alelnöknek Sinkovits Rudolf tagot, az elnökség titkári tagjának Várkonyi Károlyné tagot és a további két elnökségi tagnak Oros András és Kalmár Péter tagokat javasolja. Ezt követően Kiss László javasolja a felügyelő bizottság három tagjának Stangl Gyula, Péter Illés és Póré Józsefné tagokat. Péter Illés felteszi a kérdést, hogy a tisztségviselők tekintetében azok helyett van-e más javaslat bármely tisztségre? A levezető elnök megállapítja, hogy más javaslat nem hangzott el, erre tekintettel határozathozatalt kezdeményez az egyes tisztségek vonatkozásában külön-külön. A szavazás előtt a jelöltek kijelentik, hogy megválasztásuk esetén a tisztséget elfogadják és velük szemben nincsen olyan kizáró ok, amely a tisztség viselését akadályozná. --A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy a jelenlévők az elnökség elnöki tisztségére Kiss László tagot megválasztják-e? A jelenlévők egy ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, egyhangúlag megválasztják az egyesület elnökének Kiss László tagot. --A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy a jelenlévők az elnökség alelnöki tisztségére Sinkovits Rudolf tagot megválasztják-e? A jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megválasztják az egyesület alelnökének Sinkovits Rudolf tagot. --A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy a jelenlévők elnökségi tagnak Oros András tagot megválasztják-e? A jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megválasztják az egyesület elnökségi tagjának Oros András tagot. --A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy a jelenlévők elnökségi tagnak Kalmár Péter tagot megválasztják-e? A jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megválasztják az egyesület elnökségi tagjának Kalmár Péter tagot. --A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy a jelenlévők az elnökség titkári tisztségére Várkonyi Károlyné tagot megválasztják-e? A jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megválasztják az egyesület titkárának Várkonyi Károlyné tagot. --A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy a jelenlévők felügyelő bizottsági tagnak Stangl Gyula tagot megválasztják-e? A jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megválasztják az egyesület felügyelő bizottsági tagjának Stangl Gyula tagot. --A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy a jelenlévők felügyelő bizottsági tagnak Póré Józsefné tagot megválasztják-e? A jelenlévők ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag megválasztják az egyesület egyesület felügyelő bizottsági tagjának Póré Józsefné tagot. --Kiss László leendő elnök felteszi a kérdést, hogy a jelenlévők felügyelő bizottsági tagnak Péter Illés tagot megválasztják-e? A jelenlévők egy ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, egyhangúlag megválasztják az egyesület felügyelő bizottsági tagjának Péter Illés tagot. 2/2008.03.15. határozat Az egyesület tagjai az egyesület elnökének Kiss László tagot, az egyesület alelnökének Sinkovits Rudolf tagot, az elnökség titkári feladatot ellátó tagjának Várkonyi Károlyné tagot és az elnökség további két tagjának Oros András és Kalmár Péter tagokat választják meg egyhangú döntésükkel. Az egyesület tagjai az egyesület felügyelő bizottságának Stangl Gyula, Póré Józsefné és Péter Illés tagokat választják meg. Az egyesület tagjainak fenti döntései egyhangúak. Ezt követően A felügyelő bizottság tagjai bejelentik a jelenlévők részére, hogy maguk közül a bizottság elnökének Póré Józsefné tagot választották meg. 3. napirendi pont: A megválasztott tisztségviselők bemutatása és az alapító tagok névsorának felolvasása A levezető elnök előadja, hogy a jelenlévő valamennyi tag már hosszú idő óta ismeri egymást, ezért a megválasztott tisztségviselőket is régóta ismerik. Erre tekintettel nem tartja szükségesnek a tisztségviselők bemutatását. A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy kívánja-e valaki, hogy bármelyik tisztségviselőt részletesebben bemutasson? A jelenlévők részéről ilyen kérés nem érkezett, ezért a részletes bemutatást mellőzik. Dr. Réfi Antal meghívott jó munkát és nagy kitartást kíván a megválasztott tisztségviselőknek. Előadja, hogy ez egy olyan társadalmi munka, amely esetében nagyon sokat kell dolgozni, ám ezért sajnos annál kevesebb köszönet jár. Ezt követően Várkonyi Károlyné a belépési nyilatkozatok alapján ismerteti az egyesület alapító tagjainak névsorát. 4. napirendi pont: Az egyesületi tagdíj meghatározása Péter Illés előadja, hogy a tagdíjat valamennyi tagnak kötelezettsége fizetni, ennek mértékét a közgyűlésnek a joga megállapítani. Javasolja, hogy a tagdíj összegét 2.000.-Ft/év alapulvételével határozzák meg. A tagdíj befizetésének határidejét minden év május 31. napjáig javasolja megállapítani. A jelenlévők javasolják, hogy a pártoló tagok is 2.000.-Ft/éves összegű tagdíjat fizessenek. Figyelemmel arra, hogy ehhez a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem hangzott el, Péter Illés szavazásra teszi fel a kérdést, hogy minden tag számára a tagdíj mértékét 2008. évre 2.000.-Ft/év összegben állapítják-e meg? A tagdíj befizetési határideje minden év május 31. napja legyen. 4/2008.03.15. határozat Az egyesület tagjai egyhangúlag elhatározzák, hogy a tagdíj mértékét 2008. évre 2.000.--Ft/év összegben elfogadják, annak teljesítési határideje az év május 31. napja. 5. napirendi pont: A 2008. évi költségvetés összeállítása és az arról való döntés A levezető elnök felkéri Várkonyi Károlyné tagot, hogy az előzetes számítások alapján ismertesse a az egyesület 2008. évi költségvetésének tervezetét. Várkonyi Károlyné tag ismerteti a költségvetés-tervezetet, a várható bevételeket és kiadásokat. Levezető elnök felteszi a kérdést, hogy van-e ehhez kapcsolódó kérdés? A jelenlévők közül többen is megkérdezik, hogy az egyesület ad-e a tagjai részére igazolványt? Kiss László megválasztott elnök előadja, hogy az egyesület tagsági kártyát fog a tagok részére előállítani. Erjábecz Józsefné javasolja, hogy a tagdíjon felül minden belépő tag a belépéskor fizessen az egyesület számára a tagdíjon felül 1.000.-Ft-ot. A jelenlévők közül több személy is ezen javaslat ellen van, ezért a levezető elnök előadja, hogy az alapszabály lehetőséget biztosít a felajánlások, támogatások elfogadására, ezért azok a tagok akik a tagdíjon felül szeretnék támogatni az egyesületet, ezt megtehetik. Figyelemmel arra, hogy ehhez a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem hangzott el, Péter Illés szavazásra teszi fel a kérdést, hogy az ismertetett 2008. évre szóló költségvetés tervezetét elfogadják-e? 5/2008.03.15. határozat Az egyesület tagjai egyhangúlag elfogadják az egyesület 2008. évre szóló költségvetés tervezetét. 6.napirendi pont: A 2008. évi találkozók időpontjának és helyének megbeszélése Levezető elnök javasolja, hogy évente négy szervezett találkozót rendezzenek. Ebben az évben a mostani 2008. március 15-i hétvége az évadnyitó kempingtalálkozó, a további három pedig május 01., augusztus 20. és az évadzáró találkozó október 23. napján legyen. Péter Illés javasolja, hogy a következő találkozót a nagyatádi kempingben tartsák meg. A levezető elnök felteszi a kérdést, hogy a következő találkozó helyszínének Nagyatádot elfogadják-e? A jelenlévők közül csupán 18 fő szavazott a nagyatádi helyszín mellett. Loncsár István javasolja, hogy menjenek Lentibe. Farkas Béla előadja, hogy Nagyatádon már sokszor voltak, ezért a hely neki nem nyújt sok újdonságot. Lenti szép hely, bár 200 km távol fekszik Kaposvártól. Előadja, hogy Hévíz szintén szép helyszín lehet és nincs is túl messze. A levezető elnök javasolja, hogy a tagok most csak a 2008. évi találkozók időpontjáról határozzanak és a helyszíneket majd telefonos és internetes kapcsolat útján később határozzák meg. Ehhez ugyanis szükséges beszerezni a kempingektől a helyfoglalásra, a szabad helyek meglétére vonatkozó információkat. Figyelemmel arra, hogy ehhez a napirendi ponthoz több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Péter Illés szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a fenti javaslatot elfogadják-e? 6/2008.03.15. határozat Az egyesület tagjai egyhangúlag elfogadják az egyesület 2008. évi találkozóinak időpontját az alábbiak szerint: 2008. március 15., május 01., augusztus 20. és október 23. napja. A találkozó helyszínéről a tagok később döntenek. 7./ napirendi pont: az egyesület bírósági bejegyzésével kapcsolatos ügyvédi megbízásról való döntés Kiss László elnök előadja, hogy az egyesület bírósági bejegyzéséhez célszerűnek mutatkozik megbízást adni ügyvéd részére. Javasolja, hogy az alapító tagok az egyesület bejegyzésére Dr. Stier Diána 7400 Kaposvár, Teleki u. 6. I/1. szám alatti ügyvédnek adjanak megbízást. Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja a határozathozatalt. 7/2008.03.15. határozat Az egyesület alapítói egyhangúlag elhatározzák, hogy az egyesület bírósági bejegyzésére megbízást adnak Dr. Stier Diána ügyvédnek. Péter Illés megállapítja, hogy az alakuló közgyűlésén egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így az alakuló közgyűlést berekeszti. Tájékoztatja a tagokat arról, hogy az elfogadott egyesületi alapszabályt, a Somogy Megyei Bírósághoz nyilvántartásba vétel érdekében be kell nyújtani, és az egyesület működését a nyilvántartásba vétel napjával kezdheti meg. kmf. …………………………………… ……………………………… Péter Illés- Várkonyi Károlyné levezető elnök- jegyzőkönyvvezető ……………………………………. ……………………………… Stangl Gyula- Oros András jegyzőkönyv-hitelesítő- jegyzőkönyv-hitelesítő Belépési Nyilatkozat N é v: Leánykori név: Születési hely, év, hónap, nap: Lakcím: Telefonszám: Mobilszám: E-mail: Aláírásommal igazolom, hogy a SOMOGY MEGYEI KEMPINGEZŐK KLUBJÁNAK tagja kívánok lenni. ………………..………. 2008. ……………………..hó…………..nap ………………………….. Aláírás Belépési Nyilatkozat N é v: Leánykori név: Születési hely, év, hónap, nap: Lakcím: Telefonszám: Mobilszám: E-mail: Aláírásommal igazolom, hogy a SOMOGY MEGYEI KEMPINGEZŐK KLUBJÁNAK tagja kívánok lenni. ………………………, 2008. ……………………..hó…………..nap ………………………….. Aláírás


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!