BejelentésMAGYAR RETT SZINDRÓMA ALAPÍTVÁNY
„AJKUK NÉMA, DE SZEMÜKBEN AZ ÉRTELEM CSILLOG „

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Ezen az oldalon szeretnék minél több hasznos információt összegyűjteni, és megosztani veletek, hiszen sehol nem rohannak elénk, hogy mik azok a kedvezmények, amik megilletnek minket. Szeretném kérni a segítségeteket, hogy ha valakinek valami eszébe jut, az küldje el a RettSzindromaAlapitvany@gmail.com címre, hogy feltehessem, és minél többeknek segíthessünk!!! Lehetnek egyéni eltérések a kedvezményekben, (betegségtől, lakhelytől függően) érdemes külön utánakérdezni, ha valamelyiket igénybe akarjuk venni.
Pénzügyek, támogatások

Bár a szeretetet, törődést nem kilóra mérik, mégsem árt beszélnünk a gyermeknevelés anyagi vonzatairól.Legtöbben tapasztalatból tudjuk, milyen anyagi terheket ró a családra, jelen esetben az egyszülőre a gyermek gondozása, nevelése. Tekintsük át, magunkon kívül kire számíthatunk a gyermeknevelés terheinek, költségeinek viselésében!

 

Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Jelenleg három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív alapon, méltányossági alapon. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező ingyen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre a megállapított gyógyszerkeret erejéig, egyes - jogszabályban meghatározott - gyógyászati segédeszközökre, ideértve a portetikai és fogszabályozó eszközöket is (ideértve ezek javításának költségeit is), valamint rehabilitáció céljára igénybe vehető gyógyászati ellátásokra (pl. gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelésre). A jogosult számára kizárólag személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító eljárás rendelhető. A gyógyszerkeret két részből tevődik össze: a jogosult krónikus betegségéhez igazodó terápiát szolgáló egyéni gyógyszerkeretből és az év közben bármikor jelentkező akut megbetegedés kiadásaihoz kapcsolódó eseti keretből.

Alanyi jogon jogosultak

Közgyógyellátásra alanyi jogon jogosult: a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú, a 18. életévét betöltött és aktív korú személy, ha munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül (de csak abban az esetben, ha a szociális törvényben foglaltak alapján a települési önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapított meg részére), a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott, a központi szociális segélyben részesülő, a rokkantsági járadékos, az, aki I., II. csoportú rokkantság alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, az, aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Normatív alapon jogosultak

Kérelemre a települési önkormányzat jegyzője (általában a szociális iroda közreműködésével) állapítja meg egy személy jogosultságát, ha havi rendszeres gyógyító ellátásának a területileg illetékes, Fővárosi vagy Megyei Egészségügyi Pénztár (a továbbiakban: MEP) által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 százalékát meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén 150 százalékát. 2008. január 1-jétől az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 forint.

Méltányossági alapon jogosultak

Az önkormányzat képviselő-testületének rendelete - a fentieken túl egyéb feltételek megléte esetén is - megállapíthat közgyógyellátásra való jogosultságot. Ebben az esetben azonban a Szociális Törvény korlátokat szab az önkormányzatok számára. Még önkormányzati rendelettel sem lehet megállapítani közgyógyellátásra való jogosultságot annak, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékánál, egyedül élő esetén 200 százalékánál magasabb, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2008. január 1-jétől 28.500 forint) 25 százalékát nem haladja meg.

A közgyógyellátási rendszer működése

A háziorvos kiállít egy igazolást, amely a kérelmező fennálló betegségének kódszámát és az annak gyógyításához szükséges hatóanyagok megnevezését, mennyiségét és adagolását, az alkalmazandó terápiához szükséges gyógyító ellátások megnevezését és mennyiségét tartalmazza. Amennyiben a közgyógyellátást igénylő személyes gondoskodást nyújtó átmeneti vagy bentlakásos intézményben, illetve gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben, nevelőotthonban van, az igazolást az intézmény orvosa állítja ki.
A kérelmező ezt az igazolást kérelméhez csatolja a jövedelemigazolással együtt.
A jegyző 8 napon belül továbbítja az orvosi igazolást a megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztárnak abban az esetben, ha a jövedelemvizsgálat alapján a kérelmező a jogszabályban előírt jövedelmi feltételeknek megfelel.
Az egészségbiztosítási pénztár megvizsgálja az orvos igazolásában foglaltak szakmai megalapozottságát és megállapítja azok havi költségét. Ez lesz a kérelmező havi "egyéni gyógyszerkerete". A keret havi maximális összegét a költségvetési törvény határozza meg, ez 2008-ban 12 ezer forint/hó/jogosult. Amennyiben az ezer forintot a rendszeres gyógyszerköltség havonta nem éri el, nem állapítható meg "egyéni gyógyszerkeret".
Minden jogosult számára sor kerül "eseti keret" megállapítására is, mely összege 2008-ban maximum 6 ezer forint. (A későbbi években az eseti keret összegét szintén az éves költségvetési törvény fogja megállapítani.)
A jegyző az egészségbiztosítási pénztár szakvéleménye alapján határozatot hoz, melyben megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, ennek kezdő időpontját és a gyógyszerkeret összegét (külön az egyéni és az eseti gyógyszerkeretet). A határozatot megküldi a jogosultnak és az egészségbiztosítási pénztárnak.
Az igazolványt az egészségbiztosítási pénztár tölti ki, miután nyilvántartásába felveszi a jogosultat. Az igazolvány postázásáról is az egészségbiztosítási pénztár gondoskodik, vagy (kérésre) a jogosult vagy meghatalmazottja személyesen is átveheti.
Az egyéni gyógyszerkeret és az eseti keret alanyi jogosultság esetén két évre, a másik két jogosultsági ok fennállásakor egy évre kerül megállapításra, és az igazolványt is két évre állítják ki. Ha a kérelmező esetleges állapotjavulása vagy romlása következtében költsége legalább ezer forinttal emelkedik, vagy növekszik, az év közbeni felülvizsgálatra is lehetőség van.

Az egyéni és az eseti gyógyszerkeret felhasználása

A gyógyszerkeret az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel.
Eseti gyógyszerkeret esetében a teljes összeg felhasználására lehetőség van a jogosultság kezdő időpontjától. Két évre megállapított jogosultság esetén a keretet évente, a jogosultság kezdő időpontjával, illetve az attól számított egy év elteltével kell megnyitni.
Egyéni gyógyszerkeret: az éves gyógyszerkeret összege a jogosultság kezdő időpontjától számítva, negyedéves ütemezéssel, egyenlő részletekben használható fel. Amennyiben maradvány összeg van az előző negyedévről, azzal növekszik a következő negyedévre nyitva álló összeg. Ugyanakkor előre a következő negyedéves keretet nem lehet felhasználni. Az aktuálisan rendelkezésre álló keretösszegről a gyógyszertár ad felvilágosítást, a központi adatbázisból nyert adatok alapján.

A közgyógyellátási igazolvány igénylése

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani. A kérelemhez formanyomtatványt kell használni, melyet az önkormányzat ügyfélszolgálati vagy szociális irodáján lehet beszerezni. A kérelemhez mellékelni kell: a háziorvos igazolását (ha csupán az eseti gyógyszerkeret megállapítása iránt nyújtanak be kérelmet, és az egyéni gyógyszerkeret megállapítását nem kérik, nincs szükség az orvosi igazolás csatolására), amennyiben alanyi jogon igénylik a közgyógyellátást, annak jogcímét igazoló iratot, a jövedelemigazolásokat (alanyi közgyógyellátás esetén ezen igazolások nem szükségesek). Amennyiben az önkormányzat rendelete alapján méltányossági alapon igénylik a közgyógyellátást, csatolni kell az önkormányzati rendeletben felsorolt egyéb igazolásokat is. Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú részére első ízben a gyámhivatal nevelésbe vételről szóló határozata alapján kerül megállapításra a közgyógyellátásra való jogosultság. Ekkor a gyámhivatal szerzi be a szükséges orvosi igazolást, majd az egy éves jogosultság lejártát követően a kérelmet a gyám nyújtja be, és az igazolások beszerzéséről is ő gondoskodik.

 


Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények:

1. családi pótlék
2. gyermekgondozási segély (GYES)
3. gyermeknevelési támogatás (GYET)
4. anyasági támogatás
5. terhességi gyermekágyi segély (csak biztosított szülők)
6. gyermekgondozási díj (csak biztosított szülők)
7. gyermekápolási táppénz (csak biztosított szülők)
8. gyermek után járó szabadság (csak biztosított szülők)

A gyermeket nevelő szülők egyéb ellátásai:

1. rendszeres gyermekvédelmi támogatás
2. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
3. gyermektartásdíj megelőlegezése
4. étkezési térítési díjkedvezmény
5. ingyenes tankönyvellátás
6. gyermekek napközbeni ellátása

Gyermekek utáni ellátásban részesülők kedvezményei:

1. gyermeknevelés mellett folytatott tanulmányok esetén
2. kedvezmény, mentesség a felsőoktatásban
3. munkaügyi központok által támogatott képzések
4. munkaadó által igényelhető kedvezmény a gyermeket gondozó, nevelő szülő után
5. életkezdési támogatás (babakötvény)
6. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó ellátások
7. családi adókedvezmény
8. egyéb lehetőségek, információk

Legfrisebb információk az ellátások formáiról és összegéről: a minisztérium honlapján az alábbi címen:

http://www.nefmi.gov.hu/szocialis-csalad/tajekoztatas-tanacsadas/gyermekek-utan-jaro-ellatasok

Családi pótlék
Ki jogosult a családi pótlékra?
- a még nem tanköteles gyermek
- az általános iskolában vagy középiskolában /szakiskolában/ tanuló gyermek maximum 20 éves koráig, a sajátos nevelési igényű gyermek pedig 23 éves korig. A tanulói jogviszonyt a tanintézmény igazgatója az „Igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról" c. nyomtatványon igazolja.

Hol kell igényelni?
A családi pótlékra vonatkozó igénylést az „Igénybejelentés családi pótlékra" c. nyomtatványon a munkáltatónál, vagy a lakhely szerint illetékes Kincstárnál kell benyújtani

Szükséges iratok:
- az igénylő személyi igazolványa
- lakcímnyilvántartó kártyája
- az igénylő TAJ kártyája
- a gyermek TAJ kártyája
- ha tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos a gyerek, akkor szakorvos által kiállított formanyomtatványon igazolás szükséges (ennek kiállítására gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa jogosult)
- az egyedülállóságot igazoló okirat (ha a gyermek házasságon kívül született, akkor egy saját kezűleg írt és aláírt nyilatkozat arról, hogy mióta neveled egyedül a gyereket, ha a szülők elváltak, akkor a bírósági határozat)

Határidő: a szülést követő 60 napon belül érdemes igényelni, mert visszamenőleg csak két hónapra jár.

A nyomtatvány neve: „Igénybejelentés nevelési ellátásra"

Hová kell benyújtani: a munkáltatóhoz, vagy a lakóhely szerint illetékes Kincstárhoz.

A Magyar Államkincstár címe: 1054 Budapest Hold u. 4. A különféle családtámogatási ellátások nyomtatványai, valamint a kitöltésükhöz szükséges tájékoztató a honlapjukról letölthető. www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelkapcs/csaladtegyeb/nyomtatvanyok

2010-ben a családi pótlék összege az alábbiak szerint alakul:
a családi pótlék havi összege gyermekenként:
- egy gyermeket nevelő egyedülálló 13.700.-Ft- két gyermeket nevelő egyedülálló 14.800.- Ft- három v. több gyermeket nevelő egyedülálló 17.000.- Ft- tartósan beteg, súlyosan fogyatékost nevelő 25.900.- Ft

További támogatásra lehet még számítani amennyiben a jelenleg a törvényhozás előtt lévő „Legyen jobb a gyerekeknek!" című nemzeti stratégia azon pontja, mely szerint a három-és többgyermekesek, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők családi pótlékát az átlagosnál nagyobb mértékben kívánják emelni.

 

Magasabb összegű családi pótlék

A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak a betegség fennállásáig, illetőleg a gyermek 18 . életévének betöltéséig.


Magasabb összegű családi pótlék igénylése


Az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékesÁllamkincstár.
A kérelemhez csatolni kell az „Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű nyomtatványt, melyet a gyermekklinika, gyermekkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa ad ki.
Amennyiben a szakvélemény szerint a gyermek nem jogosult a magasabb összegű ellátásra, a szülő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kérheti annak felülvizsgálatát a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász szakfőorvostól.
A megyei gyermekgyógyász szakfőorvos a felülvizsgálati eljárás során új igazolást állít ki.
A tizennyolcadik életévét betöltött személy hol igényelheti a magasabb összegű családi pótlék megállapítását?
A lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságánál.
Nagykorú személy esetében a Kincstár hivatalból – illetőleg az igénylő kérelmére – szakvéleményt kér az Orvosszakértői Intézetétől, arra vonatkozóan, hogy az igénylő a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette-e, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett-e. Az orvosi bizottság szakvéleménye alapján fogják az igényt elbírálni.

Saját jogán jogosult

A tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától.
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy
- az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki az 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul.
- az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

 

Gyermekgondozási segély /GYES/

Ki tarthat igényt a GYES-re?
- a nem biztosított szülők a szülés napjától a gyermek 3 éves koráig igényelhetik
- biztosított szülők a GYED lejárta után, a gyermek 2-3 éves koráig
- tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig
- ikreknél a tanköteles kor eléréséig
A GYES-t igénybe vevő szülő a gyermek másfél éves koráig nem folytathat kereső tevékenységet. Bármelyik szülő igénybe veheti.

Összege:
 az öregségi nyugdíj legkisebb összegével azonos - 8% nyugdíjjárulék
- alapösszeg 28.500.- Ft
- ikrek esetén 57.000.- Ft

Mellékelni kell:
- az igénylő személyi igazolványa és lakcímnyilvántartó kártyája
- az igénylő TAJ-kártyája
- az igénylő adókártyája
- a gyermek TAJ-kártyája
- ha magán nyugdíjpénztár tagja, akkor a belépési nyilatkozat példánya
- munkaviszony esetében a munkáltató részéről fizetés nélküli szabadság engedélyezése
- munkanélküliség esetén megszüntető vagy a szüneteltető határozat
- ha tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos a gyerek, akkor szakorvos által formanyomtatványon kiállított igazolás szükséges - ennek kiadására gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa jogosult

A nyomtatvány neve:
 Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra

Hol kell igényelni:
 a munkáltatónál vagy a Kincstár helyi kirendeltségénél további információ és letölthető nyomtatvány a www.allamkincstar.gov.hu oldalon

Gyermeknevelési támogatás (GYET, vagy főállású anyaság)

Ki élhet ezzel a lehetőséggel? A GYET-et az a szülő veheti igénybe, aki három, vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legkisebb gyermek három éves korától 8 éves koráig jár.

Igényelhető:
 a lakóhely szerint illetékes Kincstárnál az „Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra" elnevezésű nyomtatványon, letölthető nyomtatvány www.allamkincstar.gov.hu

Mellékelni kell:
- az igénylő személyi igazolványa és lakcímnyilvántartó kártyája
- az igénylő TAJ-kártyája
- az igénylő adókártyája
- a gyermek TAJ-kártyája
- ha tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos a gyerek, akkor szakorvos által formanyomtatványon kiállított igazolás szükséges - ennek kiadására gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa jogosult
- az egyedülállóságot igazoló okiratot (ha a gyerek házasságon kívül született, akkor egy saját kezűleg írt és aláírt nyilatkozat arról, hogy mióta neveled egyedül a gyereket, ha a szülők elváltak, akkor a bírósági határozat)

Határidő:
- a szülést követő 60 napon belül érdemes igényelni, mert visszamenőleg csak 2 hónapra jár.

A nyomtatvány neve: Igénybejelentés nevelési ellátásra

Hova kell benyújtani: a munkáltatóhoz vagy a Kincstárhoz, melynek honlapjáról letölthető a szükséges nyomtatvány www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelkapcs/csaladtegyeb/nyomtatvanyok

Gyermekgondozási díj (GYED)

A biztosított szülők vehetik igénybe a szülési szabadság lejárta után a gyerek két éves koráig. Mindkét szülő igénybe veheti, amennyiben jogosult rá.

Összege:
a naptári napi átlagkereset 70%-a, de 2007-ben legfeljebb 91.700 Ft. Ebből még levonják a 8% nyugdíjjárulékot valamint a személyi jövedelemadó előleget.

Hová kell benyújtani:
a munkáltatóhoz illetve a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz, munkanélküli járadékban részesülőknek pedig a Megyei Munkaügyi Központhoz

A nyomtatvány neve:
Igénybejelentés gyermek-gondozási díjra Letölthető az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjáról www.oep.hu

További benyújtandó iratok
- A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata,
- Magán-nyugdíjpénztár tagjának a záradékkal ellátott belépési nyilatkozatot
- A biztosítás megszűnését követően igényelt ellátásnál az „Igazolvány az egészségbiztosítási ellátásokról" szóló igazolást
- A 14%-os egészségbiztosítási járulék fizetéséről szóló megállapodást (ha a biztosított ennek alapján van biztosítva)

Gyermekápolási táppénz

Egyedülálló szülőknek
1-3 év között 84 nap/gyermek/év
3-6 év között 42 nap/gyermek/év 84 nap/gyermek/év
6-12 év között 14 nap/gyermek/év 28 nap/gyermek/év

Gyermek után járó szabadság
- 1 gyermek után 2 nap
- 2 gyermek után 4 nap
- 3 vagy több gyermek után 7 nap

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Kinek ítélhető meg?
Az a gyermek részesülhet rendszeres gyermekvédelmi támogatásban,
- akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy
- ha a gyermek súlyosan beteg, vagy fogyatékos

Mit nyújthat a kedvezmény?
- igénybe vehető vele a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye- pénzbeli támogatás (július és november)
- ingyenes tankönyv
- egyéb kedvezményekre jogosultság (Étkezési díjkedvezmény, ingyenes tankönyv)

Hová forduljunk a kérelemmel?
- a lakóhely szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalához

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Jogosult
a gyermeket nevelő család, amelyik időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.
Elbírálása
a területileg illetékes önkormányzat hatáskörébe tartozik.

Étkezési térítési díjkedvezmény
Jogosult:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, alsó tagozatos 100%-os kedvezményre jogosult
- oktatási intézményben tanuló (felső tagozatos) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 50%-os kedvezményt kap
- három, vagy többgyermekes családban élő 50%-os
- tartósan beteg, vagy fogyatékos 50%-os kedvezményre jogosult

Ingyenes tankönyvellátás

Jogosult
- nappali rendszerű oktatásban tanuló tartósan beteg
- fogyatékos- pszihés fejlődési zavarral küzdő (dyslexiás, dysgraphiás)
- három, vagy többgyermekes családban élő
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
Az ingyenes tankönyvellátásra vonatkozó igényt az iskola által meghatározott időpontig kell bejelenteni, igazodva az iskolai tankönyvrendeléshez.

Egyéb gyermekjóléti ellátások

Körébe tartozik a gyermekek napközbeni ellátása.

Jogosult:
- akit egyedülálló, vagy idős személy nevel
- akiről a család szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni
- akinek fejlődése érdekében van szüksége az ellátásra

- Formái:
- bölcsőde
- családi napközi
- házi gyermekfelügyelet
- óvoda
- iskolai napközi


Munkaügyi központok által támogatott képzések

A munkaügyi hivatal által támogatott képzésben azok az vehetnek részt, akik:
- gyesen
- gyeden
- gyeten vannak, vagy
- ápolási díjat kapnak

Feltétel:
- a képzés heti óraszáma 20 óránál kevesebb
- a gyermek GYES esetén az 1 éves kort, GYED esetén a másfél éves kort betöltötte
- az anya nem folytat kereső tevékenységet

Munkaadó által igényelhető kedvezmény a gyermekét nevelő, gondozó szülő után

A munkaadó számára a TB-járulék 50%-os csökkentésével honorálja az állam a gyermekgondozásról a munkába visszatérő munkavállaló foglalkoztatását.

Feltétel:
- a munkaerőpiacról tartósan távol lévő személyt a munkáltató minimum 9 hónapja foglalkoztatja és további 3 hónapra szóló továbbfoglalkoztatását vállalja


„Babakötvény" (életkezdési támogatás)

Jogosult:
- minden 2005. december 31. után született magyar állampolgárságú, magyarországi lakhelyű gyermek

Mértéke:
- 2008-ban 42.500.-Ft

Igénylése:
- a Kincstár hivatalos úton értesül a gyermek születéséről, megnyitja a számlát, és erről értesítést küld a családnak további információ: www.allamkincstar.gov.hu/babakotveny/tudnivalok

Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek után járó ellátások

Fajtái:
- ápolási díj
- emelt összegű családi pótlék
- GYES a gyermek 10 éves koráig
- étkezési kedvezmény (50%-os)
- ingyenes tankönyv

Az ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú személy részére biztosított anyagi hozzájárulás.


Ápolási díjra jogosult

aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló

- súlyosan fogyatékos (korhatár nélkül), vagy

- tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. Az ápolási díj összege azonos az alapösszeggel, mely 2011-benl 29.500,- Ft).

Az ápolási díjat az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője állapítja meg.


A súlyosan fogyatékos beteget ápoló személy abban az esetben is jogosult az ápolási díjra, ha számára saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátást (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj) állapítanak meg, feltéve, hogy a súlyosan fogyatékos betegre tekintettel megállapított ápolási díjat a nyugdíj megállapítása időpontjában több mint tíz éve folyósítják.

A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott feltételek
Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?varga tunde [ 2014-06-24 20:48 ]

Erdeklodnek hogy 4eves kisfiammal hogyan tudnak onkormanyzati lakashoz jutni? Egyedul nevelem 3,5eve.Alberletbe nem tudunk menni , sok probalkozas volt de egyedulallo anyanak nem akarjak kiadni a lakasokat.Valaszt, tanacsot elore is koszonom!Éva [ 2014-02-27 10:22 ]

Érdeklődnék,hogy egyedül állo szülőként,hogyan juthat e gyermek ingyenes iskolai ételhez,és tankönyvhez??!!!....Terheli-e a gyerektartást fizető apát valami plusszban ez miatt??Korsosné Melinda [ 2013-09-19 11:15 ]

Jo napot
Szeretnék segitséget kérni hogy 3 gyermekem van és a legkissebb igazolt tej tojás alergiaja van és aszma gyogyszert is kap(singular)
A bör teszt még nem volt meg mert még 2 éves kort nem töltötte be.Koraszülött volt 6 hettel született korábban.
A kérdésem pedig az lenne hogy a jelenleegi munkahelyemen visszavennének de viszont a beosztásom miatt nem tudnám a gyerekeket elvinni az ovodába apuka pedig nem mindig ér rá a munkája miatt. Hallotam hogy lehetőség van hamarabb elmenni föállasu anyának .
Szeretnem kérdezni , hogy erre van lehetöségem és ha ha igen hogy tudnám elintézni.
Válaszát elöre is köszönömnagy judit [ 2013-05-18 00:45 ]

Tisztelt forum!
Kislanyomat diszgrafia es beszedertesi problemak miatt 4.eve hordom fejlesztesre a nevtanba es az iskolai fejlesztesre.BMT-s.
Jelenleg kiderult sok ev utan,hogy a lanyom bno kod szerint 9190-es,hallasserult...kozgyogy,gyes es emlt csaladi jar 5honapig majd.Inteligenciaja olyan szintu,hogy atkonvertalja a szavakat ertelmesse...5.os tanulo,kiveve,tolbamondas es angol:(hallokeszuleke cc.2 honp mulva veheto at...hallasa javul,de az egyensulyerzeke nem fog.jelenleg sni vizsgalatra varonk Pesten...az iskola kituno...a gyemek okos nem is gondolta senki,hogy ihallaskarosodott...A problemam:2 eve,itthol tanul,hisz nem lehet napkozis...mert ko.ott.Egyenileg foglakozom vele..mind a klinikai szakorvos,mind a jarasi hivatal..szerint jogosult leszek az apolasira,...a gondom...oktobertol lejar a gyes es a haziorvos nem irja be az apolasra valo jogosultsagomat!!!!A klinika is felhaborodott,hogy a szakvelemenyuk gyakorlatilag O..a szemeben,a gyermekem,buszon nem utazhat,egyensulyzavara miatt...evente tobb ficama es torese volt mar...de vegre tudjuk az okot es orommel vettuk,hogy vegre megvan a bjok oka,ami keszulekkel kezelheto.Nem tudok fizetni gyerekfelugyelot,tanulashoz,nem tudok dolgozni menni,eddig sem tudtamhiszen 1 evben 2 het napkozinel ,mar baj volt....itthol tudunk tanulni.Egyedul nevelem...es melyen elkeseredve vagyok a doktorno miatt,kijelentette:tudja jogosult a bno kod alapjan...de nem kell gondozni ot 9 eves nagylany..........a jarasi hivatal szerint is ennel kisebb problemakra is pozitiv az elbiralas apolasira....nem felnott,csak egy gyermek......kerem,segitsenek hova forduljak...mert az orvosunk,jo,szereti a gyerek...de ezt nem tudom elfogadni,hogy ennyire nem akarja alairni a papirt es az o hatskoret nagyobbnak erzi a specialistaketol.Koszonom elore is a valaszt.! Nagy Judit.Nagyné Kovács Renáta [ 2010-10-19 12:02 ]

Kedves Éva.Köszönöm a segítséget ,és még megkérdem a Mozgáskorlátozottak egyesületét.Ez énsem értem hogy miért nem jár a tábla de ezt személyesen monták el.Kaszásné Éva [ 2010-10-14 14:39 ]

Kedves Renáta!
Tudomásom szerint ez önkormányzati hatáskör .Egyébként ha Te, mint a gyermek szállítását végző szülő jogosult vagy a mozgáskorlátozott parkoló használatára, nem értem, miért nem igényelhetsz?
Én nem vagyok szakértő, ha felkeresnéd a Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi szervezetét, biztos tudnának segíteni, esetleg további támogatásokban is.
Nagyné Kovács Renáta [ 2010-10-09 11:51 ]

A lakás elötti parkoló igénylésére nekem azt monták hogy csak az kaphat táblát akinek van jogosítványa az autóhoz.Tehát nem jár mert nem ő vezeti a kocsit.De ha tudtok valami újat szivesen utánna nézek mert nekünk is jól jönne ez a parkoló.Szegediné Kriszta [ 2010-10-04 21:25 ]

Köszönöm ezeket az információkat, sokat segítettek. Régóta vártam ilyenre. Mégegyszer köszi

KrisztaIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!