Bejelentéspénz
Minden ami fizetőeszköz

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Alapismeretek a régi és az új pénzfajtákról.


Itt azok az érmék szerepelnek, amelyek hazánkban mint magyar veretek léteztek.


A pénzek nemzetközi nyelve a latin a középkori Európában. Mellette az olasz és a német is meghatározó szerepet kapott.
DÉNÁR vagy DENAR


Az ezüst denarius (denáriusz) a tízes alapú római pénzrendszer egyik tagja volt. Német, Magyar formája a denár, arab változata a dinár. Ez egyes országokban jelenleg is élő pénz neve.
OBOLUS


Az egyik legrégebbi pénznév. Az antik Görögországban a közmunkát végzőket feladatuk elvégzése után egy vasnyárssal (obelosz) küldték a papokhoz, akik arra az áldozati állat húsából egy meghatározott részt tűztek. A munka ellenértékének átvételi joga kapcsolódott tehát a nyárshoz. (A nyársakból egy hat darabos köteg volt a drachma.) Később a nyárs elmaradt, és egy-egy érmével jelentkezett a közmunka elvégzője. Az érmét nevezték obelosznak, mely római közvetítéssel a középkori pénznevei közé. Mint másutt, Magyarországon is az ezüst anyagú obulus a denár fele súlyában vert érmét jelölte. Ne gondoljuk azonban, hogy váltópénz volt (a váltópénz ugyanis a forgalomban ekkor még ismeretlen). Obulus viszonylag kevés készült, leletekben is igen ritkán fordul elő. Az obulus afféle "félpénzként" értékelhető, jellege miatt sokszor "közepesnek" is nevezték. Egy dénár két obulust ért, míg egy obulus két quartingot.

QUARTING


A quarting (kvarting, magyarul negyed) név Angliából hangzás hasonulás nélkül, eredeti formában, az érmákkel együtt terjedt el Európában. Írást a kis felület iatt rendszerint nem hordoz. Mindkét pénz, az obulus és a quarting a kor úgynevezett aprópénze volt.

BRACTEATA


A dénárénál vékonyabb ezüstlemezből készült. A vékony lemezt jól átgondolt vonalvezetéssel lehetett csak megmunkálni, vagyis ábrává domborítani. Ezért készítése nagy ügyességet kívánt, mert a statikailag jól átgondolt, amellett dekoratív ábrakiképzéssel kellett a viszonylag lágy anyagból az érmének tartást biztosítani. A bracteatákat (brakteáta) dénár dénár átmérővel készítették. A név a görög brachein: csörög, zörög, másik jelentésében a hajlítani szóból ered. A pénz hangja nem volt pengő, így jó okot adott az elnevezésre csörgésük.
BANI


1255-től a magyar uralkodók által, a szlavóniai BÁN közreműködésével Szlavóniában vert pénzt nevezték "báni dénárok"-nak. Az akkori Moldovában és Havas-földön szívesen elfogadott báninak kezdték nevezni. Ez módosult később banivá.
GARAS


Az ipar és a kereskedelem fejlődése miatt szükségszerűen egyre nagyobb értékű ezüstérméknek is meg kellett jelenniük. Több verdében indult meg a dénárnál nagyobb értékben, annak többszörös súlyában érmekészítés. Először az 1192-es velencei grosso (grosszó), majd az 1266. évi francia gros tournois (gro turnoá) készült. Ez utóbbi 12 darab, Tours (tur) városa által kiadott dénárnak felel meg.1300- tól verték rendszeresen ebből a pénzfajtából legelterjedtebbet, a cseh prágai garast, 1302- ben az olasz gigliato (dzsilijátó), 1329-től a garas címletű magyar érmék kerültek ki a pénzverő műhelyekből. Nagy kiugró különbségek nem volt a garasok és a dénárok között. A magyar garas értéke legtöbbször 4-5 dénárnak felelt meg. Így indult meg lassan a dénár váltópénzzé alakulása, ami a későbbiekben, a mind nagyobb értékű pénzek megjelenésével véglegessé vált.
FORINT


Az arany a középkorban a jó dolgok egyik legkívánatosabbja volt. A kor emberének tudtában legendás, misztikus, még orvosi gyógyhatással is felruházott anyag. Magyarország akkor aranytermelésben az első ezüsttermelésben a második volt Európában. Ennek ellenére hazánkban csakúgy, mint a többi európai államban, az ezüstöt tették pénzalappá. A kereskedelem fejletlensége miatt nem volt szükség aranypénzre. A kitermelt aranyat az uralkodók különleges kiadásaikra ( háború, jutalmazás, egyházi adakozás), kincsként kezelve kivonták a forgalomból: az alattvalók rossz időkre tették el, vagy nászajándék, adó, különleges kiadás céljára tartalékolták. Rugalmasabb volt a haszonra törekvő olasz és arab kereskedővárosok pénzpolitikája. Az utóbbiakból kereskedéssel és hadizsákmányként sok arany áramlott Firenzébe, Genovába, Velencébe. E városok érdeküknek megfelelően igyekeztek az aranypénz újból forgalomba hozni, valamint a birtokukba került afrikai aranyat pénzzé feldolgozni. Firenze verdéjében 1252-ben 3,5 gramm súlyú aranypénzt kezdtek verni "fiore d`oro" elnevezéssel. A város címerével , a liliommal (fiore) értékesített arany (oro) nemsokára mintaként feküdt a körmöcbányai verde verőmesterének az asztalán. Itt 1325-től a liliomos mintával, a Florencia (Firenze) városnév hiteltartalmának továbbvitelével florin névvel verték. Tovább magyar közvetítéssel került, részint mint érme, részint mint verési minta. Ekkor már mint magyar jelkép Szt. László is szerepel pajta. Ezzel az alakkal díszítve verték Csehországban (1526), Bécsben(1528), Grazban (1534), Linzben (1538), Skandináviában "ungarsk gylden", Németalföldön "hungaarsche dukaat", Felső - Itáliában "ongaro" hitelnévvel készült. Lengyelországban, Oroszországban csak a mintát vették át, a nevet nem. Sok helyen szerepelt az érmefeliratban valor hung (magyar érték szerint) hivatkozás. A német lovagrend formájában, feliratban teljesen utánozta. Az aranypénz neveként német nyelvterületen gulden (Gold:arany) szót használták (a holland forint ma is gulden). A német birodalom területén a rajnai fejedelmek szövetsége 1386-tól verette a "rheinische gulden"-t (rejnise), a rajnai forintot. Ez valamivel könnyebb volt a firenzei aranypénznél. Később 1/2 talléros ezüstérmét nevezték forintnak is. Az osztrák birodalomban a XIX. században az egyik legelterjedtebb, ezüstből készült érme neve is forint volt 1882-ig. A nemesfém pénzanyagok háttérbe szorulásával papírpénzeken él tovább az elnevezés. Alumíniumból, nikkelből, sárgarézből is készül a magyar forint.
DUKÁT


1284-től a Velencei Köztársaság is veretett aranypénzt. Egyik oldalán Jézus Krisztust ábrázolták a következő latin felirattal: "Sit tibiChristo datus quem tu regis iste ducatus." (Adja neked-ti. a dózsénak-Krisztus a hercegséget, melyen uralkodol.) A "ducatus" (dukátusz:Hercegség) szó a feliratból vált ki mint pénznév az európai forgalomban a nehezen kiejthető olasz "zecchino" (cekkino) helyett. Később a város piacterületein a forint is a dukát néven forgott. A forintot utóbb számítási pénzként is alkalmazták Európában, és minden 100 denárt, vagyis egy aranyforintot kitevő értéket vagy pénzmennyiséget magyar forintként jelöltek. ( Hazánkban említették kamarai forintnak is.) Az eredeti verőtő felhasználásával, de nem forgalmazás, hanem ékszer céljára ma is verik Ausztriában Ferenc József 39,5 mm átmérőjű 13,96 gramm súlyú négydukátosát.
TALLÉR


Az aranypénz annyira kevés volt, hogy kényszerűen mellőzték mint általános forgó pénzt. Európában - még az aranypénzek elterjedése után is - az ezüst maradt a pénzrendszer alapja. Nyilvánvalóan csak a jó hozamú ezüstbányákkal rendelkező országok tudtak nagy mennyiségű pénzt forgalomba hozni. Mivel a pénznek követnie kellett az ipar és a kereskedelem fejlődését, a garasnál értékesebb ezüstérmék forgalmazására volt szükség. Ezért a nagy kiadásokhoz szükséges pénzfajtát aranypénz értékben, ezüstből készítették el. A hitelesség érdekében annyira következetesek voltak, hogy külalakjában is igyekeztek ezüstből megvalósítani az aranyérmét. Zsigmond főherceg tiroli ezüstbányájának anyagából, 1486- ban Hallban verték az első ilyen nehezebb ezüstpénzt, az aranyforint mintájára és értékben. Az érme előlapján ugyan úgy álló alak szerepel , mint az aranyforinton hátlapján azonban eltérően egy lovas ugró lovon. Mivel a pénzeknek anyagukban kellett értéküket hordozniuk, a kb. 4 gramm aranynak értékében megfelelő kb.27 gramm ezüst súlyban, átmérőben, vastagságban nem csak a mintájához, hanem a többi pénzhez viszonyítva is nagy, azaz gross (grósz) volt. Hogy nevével is hitelt szerezzen, két jó tulajdonságát összevonták, így lett a neve (gulden+groschen) guldengroschen. Máshol az aranyforintot utánozó érmét "guldiner"-ként említették. 1500-tól Hessen , majd Bern, Lotharingia, Mansfeld hasonló súlyban, a szászországi verdében valamivel kisebb súlyban szintén készítettek ilyen érméket. Csehországban a Schlik grófok joachimsthali(joahimsztál) verdéjében (1519-ben) a szász mintára verték az új érméket. A súlyeltérés miatt a forgalomban ezeket eleinte verde névvel jelölték: joachimsthaler. Mikor másutt is utánozták, a a verdenév tarthatatlanná vált. Ekkor a szóvégződés főnévvé lépett elő: -thaler. Közvetlen elterjedési területén(a német nyelvterületen "taller" lett, Lengyelországban "thalar", Magyarországon "tallér", Olaszországban "talero", az északi államokban "daler". Európa után Ázsiába, Afrikába, Dél-Amerikába, később Észak-Amerikába is eljutott a kereskedelem további növekedésével. Az új földrészek, gyarmatok aranya-ezüstje tovább táplálta a most már hengerszékkelés vízerőművel működő pénzkészítő gépeket. Ez a legnemzetközibbé váló pénz új neveket is felvett. Franciaországban"écu", (ékü) "jocandales" (zsokandál), Olaszországban "scudo" (szkudo), Spanyolországban "piaster" (piaszter), "ducatone" (dukatone), "colonnato" (kolonáto), "peso" (pezo), Dániában "corona danica" (korona dánika), Svédországban "riksdaler" (rikszdáler), "riksspeciesdaler" (rikszszpecieszdaler ez nagyobb súlyú), Angliában "crown" (kraun) Hollandiában, Németalföldön "ducaton" (dukáton) a neve.A piaster név átkerült Afrikába (Egyiptomban most is pénznév). A nagy felület jó lehetőséget nyújtott a vésnököknek élethű arcképek, részletesebb és többféle ábra és felirat készítésére. A politikai és a vallási képpropagandán túl, különböző eseményeket is megörökítettek. Az úgynevezett esküvői tallérokon pl. nem egy esetben a csillagképek állását is feltüntették. A spanyol talléron, ha az a gyarmatokon készült, "szerényen" a földgömb két fele mellett a Giblaltár oszlopait is szerepeltették, a világuralom jelképeként (colonnato, colona: oszlop). Ezek az "oszlopos" tallérok.Katonák használták amulettként a védőszentjüket, Szt. Györgyöt ábrázoló "György tallér"-t, kedvelt volt a nép között a "Mária tallér", a "máriás" is. A vásárlók érdekeik védelmében is alkottak tallérneveket. Az átlagosnál kisebb súlyú (20 grammos, a gyarmatok járatlan bennszülött kereskedői részére készült) holland tallérokat pl. a rajtuk lévő címerállat után "oroszlános tallér"-ként különböztették meg. A megfelelő súlyú, de rossz minőségű ezüstből készült érméket "vastallérok"-nak nevezték. A városok tallérjaikon a városképet perspektivikusan és olyan részletességgel vésették meg, hogy a folyókon a csónakok képei is láthatók. Uralkodásra szövetkezett hercegek közösen készített "egységtallérjain" nemegyszer hat személy is szerepel. A naptárreformot a "naptáros tallér" segítette, de volt, eset, hogy a ritka növény virágzásának emlékére "áloétallért" készítettek. Természetesen a veretek túlnyomó többsége csak a kiadó uralkodót, a másik oldalon annak címerét ábrázolta. Nem csak az ábrázolásban volt nagy a változatosság, hanem a címletekben is. Többek közt 1/6, 1/4, 1/2, 2/3, az egész mellett dupla vagy kettős, négyszeres, hatszoros, tizenkétszeres tallér is készült. Ezeknél nem mindig az átmérőt növelték, hanem az egytalléros verőtövével kétszeres vagy többszörös vastagságú ezüstlapkára ütöttek. Így keletkeztek olyan ritkaságok, mint a féltalléros verőtövével, annak négyszeres lapkájával alkotott kéttalléros. A királyok, hercegek, püspökök, városok verdéjének sok munkát adtak a tallérok, mivel a rendelkezésre álló ezüst felét sokszor háromnegyed részét is erre a kereskedelmi pénzre használták fel. A tallér sem volt mentes a pénzromlástól (pl. a harmincéves háború alatt), bár az sosem sújtotta folyamatosan és hosszú ideig, mivel bizonyos fokig számítási pénz is volt. A "kippertallérok" vékony ezüstlemezekből, a réztallérok rézlapokból rábélyegzéssel készültek. Később Dél-Amerikában a pesokat az oda beszivárgó daler elnevezés segítségével "spanyol dollár"-ként kezdték megkülönböztetni. A dollár név Észak-Amerikában is elterjedt, mivel egyenlő értékük miatt az ottani pénzeket át lehetett váltani spanyol tallérra. Ez a válthatósági összefüggés az egyik titka a tallérok és a hozzájuk hasonló pénzek elterjedésének, nem helyi , hanem nemzetközi kereskedelmi értékhez súlyozták őket. Az Egyesült Államok már nyíltan kereskedelmi dollárnak, trade (tréd) dollárnak elnevezett pénzt is hozott forgalomba, főként az ázsiai kereskedelem számára. Anglia Hongkong részére ilyen dollárt veretett, majd Kínában is ez lett pénz elnevezése. Az Egyesült Államok papírból készült pénzjegyeket adott ki, melyeket a spanyol dollárra lehetett váltani. Ezért később a papírpénzt is dollárnak nevezték. A pénztörténet e legprezentatívabb, területben és időben legnagyobb pályát befutott pénzének története tehát a mai napig nem ért véget. Emellett a tallérok a gyűjtők kezében tovább forognak, mivel történelmi értékük mellett sokszor művészi kivitelük, változatos ábráik miatt is igen kedveltek. Afrika egyes országaiban pedig ma is forgalmi pénz a tallér. Ez után veretként az 1780-ból származó mintát utánozva Mária Terézia osztrák császárnő pénzének létét tartja fenn.
POLTURA


Poltwory lengyel pénznév. (Pol=fél, twory= a másik) Szorosabb jelentése: nem valaminek a fele, hanem az egészhez csatlakozó fél egység. Vagyis poltwory másfelet jelent. A Lengyelországgal szomszédos területeken régebben szintén forgalmazták. Magyarországon poltúra, Oroszországban poltara elnevezéssel.
KRAJCÁR


Vastagveretek a denárból is készültek. Ilyen volt 1270-ben, a német nyelvterületen lévő Meránban készített súlyosabb érme, melynek hátlapjára kereszt (Kreuz:krajc) került. Ezt a pénzt nevezték kiejtése (kreuzer, krajcer) alapján magyarul krajcárnak. Rendszerint váltópénz volt. Mint ilyen tallér, majd egy ideig 1892-ig a forint mellett is szerepelt.
KORONA


A középkorban a pénzeken feltétlenül szereplő vallási szimbólumok mellett a világi ábrák és feliratok is sokszor alakultak pénznevekké. Az uralkodói jelvények közül legtöbbször szereplő korona sem kerülte el ezt a sorsot. VI. Fülöp francia király 1340- ben vert koronás pénze a "couronne d` or" (kuron dor), aranykorona, így lett a "keresztapja" az angol crownnak, a svéd, dán, cseh és osztrák, majd a magyar koronának. Előkelő pénznév, apró vagy váltópénz sosem viselte ezt a királyi származású nevet.
FILLÉR


1300 táján vertek Hall-ban "haller" néven ezüstpénzt. A magyarban fillérré hasonult. Eleinte csak a külföldről Magyarországra került pénzt nevezték így (bécsi fillér), de később a magyar pénzt is lehetett magyar fillérre váltani. 1892-től a korona váltópénze lett, és ezt a szerepet a pengő és a forint mellett is betöltötte. Mára megszűnt mivel kiszorult a forgalomból.
PENGŐ


A külső megjelenés sok pénznév alapja volt, de a nemesfémkorszakban pénznévvé alakulhatott a hang is. A "pengő" először csak a pénz tulajdonosát, később a fém alapanyagot is jelölte a papírpénzzel szemben. A papírpénz elterjedésével a pengő hangot adó nemesfémpénzek megszűntek, de nevük bizalomkeltő, jó hangzása miatt tovább élhetett. Pengő volt a neve 1926 és 1946 között annak a magyar pénznek, mely a második világháború után főszereplője lett a világ legnagyobb inflációjának.

Köriratok, jelképek, jelzések, számok pénzeinken.Pénzverésünk kezdetén csak ábra vagy jelzés szerepelt az érméken, betű nem mindig, címlet pedig csak egészen kivételesen. A pénzszerűség és a címer sokszor szöveg vagy betű- és szám jelzés nélkül is egyértelmű volt. Az anyag és a méret határozta meg a pénznemet és ezeknek a többi érméhez viszonyított aránya jelezte a címletet. Az évszám, a címletnagyság később tűnt fel, a pénznév felírása (krajcár, korona, stb.) még később, de akkor sem lett általános. a tallér szó pl. magyar vereten nem szerepelt. Következetesen többször is felbukkant a minőségi jelzés (NOVA MONETA - új pénz) a pénzújítások alkalmával.A feliratok a pénz alak vonzataként kör alakúak, és a leghosszabb alapot nyújtó perem mellé csatlakoznak. Az általuk tett közlések terület, rangot jelölnek, többnyire rövidítéssel, vagy egy-egy betűbe összpontosítva. Ezek a rövidítések nem mindig felelnek meg a mai kiforrott, szabályozott írásmódnak.A betűk a középkorban sokszor fekvők, fordítottak, egymásra toltak, olvasásukhoz szakismeret szükséges.(A Habsburg uralkodók nevénél feltüntetett római szám nem felel meg mindig magyarországi sorrendjüknek. Pl. I. Ferenc magyar király II. Ferencként német-római császár is.)Uralkodók saját vagy családi jelmondatukat is feltüntették érméiken peremiratként, köriratként (III. Károly használta először az érme "harmadik oldalát", a peremét erre a célra.)Ezek rendszerint római szállóigék, bibliai vagy zsoltáridézetek. (Az utóbbiak leginkább a protestáns mozgalmak hatására kerültek az erdélyi fejedelmek érméire, sokszor vízszintes írásvezetéssel.)

A leggyakoribb címek és rövidítések:REX, R. (király)
REGINA (királyné)
DUX, D. (herceg)
IMPERATOR, IMP. (császár)
INFÁNS, INF. (trónörökös,királyi herceg(nő)-spanyol viszonylatban használatos)
ELECTUS ROMANORUM IMPERATOR, EL. RO. IMP. (Választott római császár)
ROMANORUM REX (római király)
SEMPER AUGUSTUS, S. A. (örökös felség)
ARCHIDUX, ARCH. (főherceg)
APOSTOLI KIRÁLY (István király kapta a pápától ezt a címet, mely állami jellegű, bár vallási eredetű. Utoljára Ferenc József és IV. Károly használta.)


TERÜLETEK ÉS RÖVIDÍTÉSÜK:REGNUM (királyág)
HUNGARIAE, HUNG., HU., H. ( Magyarországnak a ...)
AUSTRIAE, AUS., A. (Ausztriának a ...)
GERMANIAE, GER., G. (Németországnak a ...)
BOHEMIAE, BO., B. (Csehországnak a ...)
HISPANIARUM, HISP., HI. (Spanyolországnak a ...)
TRANSSYLVANIAE, TRANS: (Erdélynek a ...)
TYROL, TY. (Tirol)
POLONIAE, POL. (Lengyelországnak a ...)
VENECIA, VEN. (Velence)
GALÍCIA, GAL. (lengyel tartomány)
ILLYRIA, ILL. (osztrák tengermellék)

FELIRATOK ÉS RÖVIDÍTÉSÜK:SANCTA MARIA ( Szűz Mária )
PATRONA HUNGARIAE, P. H. ( Magyarország védasszonya )
REGINA PATRONA HUNGARIAE ( Magyarország királynője és védasszonya )
DEI GRACIA ( Isten kegyelméből )
HONOR REGIS IUDICIUM DILIGIT ( A király tisztsége, hogy ítéletet hozzon ) Károly Róbert és I. Lajos.
IUS DAT PACEM PAX SALUTEM ( A jog adja a békét, a béke az üdvöt ) Károly Róbert.
PRO PATRIA ARIS ET FOCIS (A hazáért, a vallásért, az otthonért ) Báthori Gábor
PRO DEO ET LIBERTATE (Istenért és a szabadságért) Thököli Imre

PEREMIRATOK:IUSTITIA ET CLEMENTINA (Igazságossággal és kegyelmességgel) Mária Terézia
VIRTUTE ET EXEMPLO ( Vitézséggel és példamutatással ) II: József
LEGE ET FIDE ( Törvénnyel és hűséggel )
IUSTITA REGNORUM FUNDAMENTUM ( Az igazság az uralom alapja)
VIRBIUS UNITIS (Latin)
MIT VEREINTEN KRAFTEN (Német) ( Egyesült erővel )
BIZALMAM AZ ŐSI ERÉNYBEN Ferenc József

BETŰJELZÉSEK:"KB", "B" , "K" - Körmöcbánya


"GYF", "E" - Gyulafehérvár


"NB", "G", "GN" - Nagybánya


"CM" - Kassa


"MH" - Munkács


"A", "CA", "VI" - Bécs


"C" - Prága


"S" - Szomolnokbánya


"O" - Oravicbánya


"M" - Milánó


"V" - Velence


"BP" - Budapest


"CH" - Pozsony


"HA" - HallMAGYARORSZÁG URALKODÓINAK LISTÁJA:997 - 1038 - I. Szent István


1038 - 1041 - Péter


1041 - 1044 - Aba Sámuel


1047 - 1060 - I. András


1048 - 1063 - I. Béla


1063 - 1074 - Salamon


1074 - 1077 - I. Géza


1077 - 1095 - I. László


1095 - 1116 - Kálmán


1116 - 1131 - II. István


1131 - 1141 - II. Béla


1141 - 1162 - II. Géza


1162 - 1163 - II. László


1162 - 1172 - III. István


1172 - 1196 - III. Béla


1196 - 1204 - Imre


1204 - 1205 - III. László


1205 - 1235 - II. András


1235 - 1270 - IV. Béla


1270 - 1272 - V. István


1272 - 1290 - IV. László


1290 - 1301 - III. András


1301 - 1305 - Vencel


1305 - 1307 - Ottó


1307 - 1342 - I. Károly Róbert


1342 - 1382 - I. Lajos


1382 - 1387 - Mária


1387 - 1437 - Zsigmond


1437 - 1439 - Albert


1439 - 1440 - Interregnum


1440 - 1444 - I. Ulászló


1444 - 1446 - Interregnum


1446 - 1453 - Hunyadi János


1453 - 1457 - V. László


1458 - 1490 - Hunyadi Mátyás


1490 - 1516 - II. Ulászló


1516 - 1526 - II. Lajos


1526 - 1540 - Szapolyai János


1526 - 1564 - I. Ferdinánd


1564 - 1576 - Miksa


1576 - 1608 - Rudolf


1608 - 1619 - II. Mátyás


1619 - 1637 - II. Ferdinánd


1637 - 1657 - III. Ferdinánd


1657 - 1705 - I. Lipót


1705 - 1711 - II. Rákóczi Ferenc


1711 - 1740 - III. Károly


1740 - 1780 - Mária Terézia


1780 - 1790 - II. József


1790 - 1792 - II. Lipót


1792 - 1835 - Ferenc


1835 - 1848 - V. Ferdinánd


1848 - 1916 - Ferenc József


1916 - 1918 - IV. Károly


1920 - 1944 - Horthy Miklós


1945 - 1946 - Nemzeti Főtanács


1946 - 1949 - Köztársaság


1949 - 1989 - Népköztársaság


1989- Köztársaság


Ország, pénz, váltópénz,1.
Afganisztán - Afgani - Pul
2.
Albánia - Lek - Quindarka
3.
Algéria - Dinár - Centime
4.
Antigua és Barbada - Kelet karibi Dollár - Cent
5.
Angola - Kwanza - Lwei
6.
Andorra - Francia Frank - Centime - /EURO/
7.
Argentína - Pezó - Centavo
8.
Arab Emírség - Dirham - Fill
9.
Azerbajdzsán - Manat -
10.
Ausztrália - Dollár - Cent
11.
Ausztria - Schilling - Gröschen - /EURO/
12.
Bahama - Szigetek - Dollár - Cent
13.
Bahrein - Bahreini Dinár -
14.
Banglades - Taka - Piasa
15.
Barbados - Dollár - Cent
16.
Belgium - Frank - Centime - /EURO/
17.
Belize - Dollár - Cent
18.
Benin - Frank - Centime
19.
Bhután - Ngultrum - Chetrum
20.
Bissau Guinea - Frank - Centavo
21.
Bolívia - Bolivano - Centavo
22.
Bosznia Hercegovina - Márka - Pfennig
23.
Botswana - Pula - Thebe
24.
Brazília - Real - Centavo
25.
Bulgária - Leva - Sztotyinka
26.
Burkina Faso - Frank - Centime
27.
Burma/Mianmar - Kyat - Pyat
28.
Chile - Pezo - Centavo
29.
Comore szigetek - Frank - Centime
30.
Costa Rica - Colon - Centimo
31.
Ciprus - Font - 1000 Mill - /EURO/
32.
Csád - Frank - Centime
33.
Csehország - Korona - Hallér
34.
Csehszlovákia - Korona - Hallér
35.
Dánia - Korona - Öre
36.
Dél - Afrika - Rand - Cent
37.
Dél - Jemen - Jemeni Rial - 1000 Fill
38.
Dél - Korea - Won - 10 Cwan
39.
Dominikai Közösség - Dollár - Cent
40.
Dominikai Köztársaság - Pezo - Centavo
41.
Dnjestr Köztársaság - Rubel
42.
Dzsibuti - Frank - Centime
43.
Egyesült Államok - Dollár - Cent
44.
Egyesült Arab Emírség - Dirham - 1000 Fill
45.
Egyesült Királyság - Font - Penny
46.
Egyenlítői Guinea - Frank - Centime
47.
Egyiptom - Font - Piaster
48.
Elefántcsontpart - Frank - Centime
49.
El Salvador - USA Dollár - Centavos
50.
Ecuador - USA Dollár - Centavo
51.
Etiópia - Birr - Cent
52.
Észak Jemen - Rial - Fill
53.
Fehéroroszország - Rubel - Kopejka
54.
Finnország - Márka - Penny - /EURO/
55.
Franciaország - Frank - Centime - /EURO/
56.
Fidzsi szigetek - Dollár - Cent
57.
Fülöp szigetek - Pezo - Centavo
58.
Gabon - Frank - Centime
59.
Ghána - Cedi - Pesewa
60.
Görögország - Drakma - Lepta - /EURO/
61.
Grenada - Dollár - Cent
62.
Gambia - Dalasi - Butu
63.
Guinea - Frank - Centime
64.
Guatemala - Guetzal - Centavo
65.
Guyana - Dollár - Cent
66.
Haiti - Gourde - Centavo
67.
Hollandia - Gulden - Cent - /EURO/
68.
Holland Antillák - Gulden - Cent
69.
Honduras - Lempira - Centimo
70.
Hongkong - Dollár - Cent
71.
Horvátország - Kuna - Lipa
72.
India - Rúpia - Piassa
73.
Indonézia - Rupia - Sen
74.
Irak - Dinár - 1000 Fill
75.
Irán - Rial - Dinár
76.
Írország - Font - Penny - /EURO/
77.
Izland - Korona - Aura
78.
Izrael - Sékel - Agora
79.
Jamaica - Dollár - Cent
80.
Japán - Jen - Sen
81.
Jemen - Rial - Fill
82.
Jordánia - Dinár - 1000 Fill
83.
Jugoszlávia - Dinár - Para
84.
Kajmán szigetek - Dollár - Cent
85.
Kazahsztán - Tenge - Tiin
86.
Kambodzsa - Riel - Sen
87.
Kamerun - Frank - Centime
88.
Kanada - Dollár - Cent
89.
Kenya - Schilling - Cent
90.
Kirgizisztán - Som - Tyin
91.
Kiribati - Ausztrál Dollár - Cent
92.
Kína - Renminbi - Fen
93.
Kolumbia - Pezó - Centavo
94.
Kongó - Frank - Centime
95.
Kongó Demokratikus Köztársaság - Kongói Frank - Makuta
96.
Korea - Won - Chon
97.
Koreai Dominikánus Köztársaság - Von - Juan
98.
Közép Afrikai Köztársaság - Frank - Centime
99.
Kuba - Pezó - Centavo
100.
Kuvait - Dinár - Fill
101.
Katar - Rial - Dirham
102.
Laosz - Kip - At
103.
Lengyelország - Zloty - Groszy
104.
Lesotho - Loti - Lisente
105.
Lettország - Latt -
106.
Litvánia - Litas - Centas
107.
Libanon - Font - Piaster
108.
Libéria - Dollár - Cent
109.
Líbia - Dinár - Dirham
110.
Liechtenstein - Frank - Rappen
111.
Luxemburg - Frank - Centime - /EURO/
112.
Madagaszkár - Ariary - Iraimbilanja
113.
Magyarország - Forint - Fillér
114.
Málta - Líra - Cent - /EURO/
115.
Malajzia - Ringit - Sen
116.
Makedónia - Denar - Deni
117.
Marokkó - Dirham - Centime
118.
Malawi - Kwacha - Tambala
119.
Mauritius - Rúpia - Cent
120.
Mauritánia - Ouguya - Klaum
121.
Mexikó - Pezó - Centavo
122.
Maldív Szigetek - Rufia - Laari
123.
Monaco
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!