BejelentésMAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG - SZEGEDI IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA
Az első szakmai lépcsők...

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Hírek


Szervezeti és Működési Szabályzat

Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) a Szegedi Tudományegyetemen működő MKT CSMSZ IB szervezetét és működését határozza meg. Az itt nem szabályozott kérdésekben az MKT alapszabályában rögzítettek tekintendők irányadónak.


1.Jogállás, célok és tevékenység

1.1. Az IB az MKT CSMSZ-nek alárendeltségében működik. Székhelye: 6720 Szeged, Feketesas u. 28.

1.2. Az MKT CSMSZ IB / továbbiakban IB /célja, hogy népszerűsítse az MKT-t a közgazdász hallgatók körében, és kulturális tevékenység végzésével gazdagítsa a hallgatók ismereteit, kapcsolatot tartson fenn társszervezetekkel.

1.3. Az IB minden tevékenységével hozzájárul:

a) Az SZTE GTK hallgatóinak szakmai továbbképzéséhez, ismeretterjesztéséhez, tréningek, előadások, fórumok szervezésével.

b) Az MKT CSMSZ-nek minden rendezvényéhez, társszervezőként részt vesz, és valamennyi kapcsolódó feladatkörben segítséget nyújt.

c) Az SZTE GTK karának népszerűsítéséhez.


2. Tagság

2.1. Az IB szavazati joggal felruházott tagokból áll, élén a vezetőséggel.

2.2. A tagok szavazati jogukat a IB gyűléseken / továbbiakban gyűléseken / gyakorolhatják. A tagsági kritériumokat nem teljesítők érdeklődőnek minősülnek.

2.3. Tag lehet, aki:

a) Az SZTE GTK hallgatója, és még nem végzett, valamint tagja a Magyar Közgazdasági Társaságnak.

b) Tag lehet az SZTE azon hallgatója aki aktívan kíván részt venni a szervezet működésében, elfogadja az IB SzMSz-ét, és a vezetőség egyhangúan jóváhagyja.

c) Teljesíti az Egyesület SzMSz-ének meghatározott kritériumokat.

2.4. Taggá válás módja

A jelentkezőnek 1 hónapon át tevékenyen részt kell vennie az IB működésében, valamint meg kell felelnie az alapszabályban meghatározott egyéb követelményeknek, majd az ezt követő első gyűlésen válik teljes jogú taggá.

2.5. A tagsági viszony megszűnése, felfüggesztődése

A tagsági viszony megszűnhet automatikusan, külön döntéssel, ill. felfüggesztődhet.

  2.5.1. Tagsági viszony automatikusan megszűnik

  - Ha a tag két egymást követő IB Gyűlésen vagy az ezzel egyenrangú IB által szervezett előadáson nem vesz részt.

  • Részvételnek minősül a gyűlés/előadás kezdetétől, annak végéig (szünetek kivételével) történő folyamatos jelenlét. Az IB Gyűlésre 4 heti, az IB által szervezett előadásokra 2 heti rendszerességgel kerül sor. A mulasztó tag, amennyiben az összes csoportfoglalkozáson aktívan részt vesz, az IB gyűlés és előadás mulasztása alól egyszeri felmentésben részesülhet. Amennyiben a hiányzás indokolt, az elnök felmentést adhat.

  - Ha a tag 3 egymást követő csoportfoglalkozáson nem vesz részt.

  2.5.2. Tagsági viszony; döntéssel való megszűnése

  Külön döntéssel megszűnik a tagsági viszony, ha a tag magaviselete méltatlan a szervezethez, szégyent hoz társaira és az IB vezetőségi gyűlés a jelenlevők legalább 2/3- nak szavazata alapján úgy dönt. Ez a tag; IB-ből történő kizárását jelenti. Kizárást követő 6 hónapig újabb tagsági viszonyt nem létesíthet.

  2.5.3. A tagsági viszony felfüggesztődik, ha a tag

  a) külföldön tartózkodik

  b) 1 hónapnál tovább van betegállományban

  2.5.4. A tagsági viszony megszűnik, ha a tag a gyűlésen írásban lemond tagságáról.

2.6. A tagok jogai

a) minden tag szavazati joggal rendelkezik a gyűléseken

b) minden tag jogosult az MKT által nyújtott kedvezményekre

c) jelentős gyakorlati tapasztalatra tehet szert a foglalkozások és szervezési feladatok során, és hasznos kapcsolati tőkét alakíthat ki a jövőre nézve.

d) minden tag akinek az adott félévben tagsági viszonya fennállt és részt vett a feladatok ellátásában, aktivitását részletezve a CSMSZ jóváhagyásával jogosult egy oklevél kézhezvételére, amely igazolja a félévben a szervezet tevékenységében való részvételt. Az elnök hatásköre annak eldöntése, hogy ki kaphat oklevelet a csoportvezetők javaslata alapján.


3. Vezetőség

3.1. Vezetőség

3.1.1. A vezetőség tagjai: az elnök, és a csoportok vezetői.

3.1.2. Az IB élén a vezetőség áll. A két gyűlés közötti időszakban az IB vezetését a vezetőség végzi. A vezetőség heti rendszerességgel ülésezik. Ezen részt vesz minden csoport vezetője, vagy a csoport 1 tagja, és az elnök.

3.1.3. Elnöknek jelölhető, aki tagja az IB-nek valamint több mint egy éven át részt vett az IB tevékenységében, vagy fél éven át volt tagja a vezetőségnek.

3.1.4. Az elnököt az IB gyűlés választja meg az alábbi módon:

a) az első választási fordulóban az a jelölt nyeri el az elnöki posztot, aki a szavazásra jogosultak több, mint felének szavazatát megszerzi

b) amennyiben az első fordulóban nincs olyan jelölt, aki a szükséges szavazatszámot megszerezte volna, úgy újabb szavazást kell tartani, amelyen csak az a két jelölt vesz részt, akik az első fordulóban a legtöbb szavazatot kapták

c) a második fordulóban részt vevő jelöltek közül az új szavazás során több szavazatot elnyerő töltheti be az elnöki posztot


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!