BejelentésA KEMENCEI MINISTRÁNSOK

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek Istennek nevében!


70 és fél évvel a vállamon, a halál és örökkévalóság küszöbén, értelmem birtokában és akarati szabadsággal, halálom esetére a következő végrendeletet teszem fölkért végrendeleti tanúk közreműködésével.
Lelkemet Isten irgalmába, testemet a honi földnek ajánlom. Hűséggel az Egyház fejéhez és a történelmi magyar hazához, ellenmondok a frigyesült harcos Istentelenségnek, és a szinte mindent elöntő orosz és szláv imperializmusnak. Az Apostoli Szentszéket kérem a Szent István hierarchiája megőrzésére.
Szenvedő népemnek, a magyar püspöki karának, főegyházmegyém papjainak és híveinek, a bűnmezsgyéken innen és túl, a tengereken is túl a hontalanoknak, ez az üzenetem:
Gyötrelmes sorsotokban, amíg Isten végtelen könyörületéből – minden lehetséges hívőnek - jő a virradat - éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz és történelmi hazátokhoz.
Akik ma a magyar népet boldognak mondják, megcsalják. A birodalmi és tartományi vezérekről sorjában megmondják a saját táborban, mik ők tudás, jellem és emberség dolgában. Elítélőik se mások, hisz ama bélyegesek eszközei, önkéntes kiszolgálói vagy alkalmazói voltak.
A szocializmussá hamisított marxizmus-leninizmus, ami ellenmondás nélkül, sőt magasztalva huzamosan volt sztálinizmus, a magyar népnek méreg és halál, mert rablás, gyilkolás és hazugság özön, tatár és török világ. Minden hirdetett siker olyan, aminő Sztáliné, Rákosié volt.
A rendszert a magyar nép megdönteni nehezen tudná - terrorizmussal és imperializmussal bebiztosította magát - de az elismerést a magyar nép sohasem adhatja meg lealjasodás nélkül, amit a gyászmagyarok, a tatár, török-, labanc és muszkavezetők jelentettek.
Ne engedjetek a célzatos alkohol áradatnak.
Ne engedjétek az orosz érdeket a magyar anyaméhig, orosz bérenc, esküszegő „orvosok” és „gyógyszerészek” kezével. Aki teszi, engedi, megtagadja magyarságát, ártatlan magyar életek utonállója idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel.
Az egy és félmillió bevallottan kiirtott élet - hárommillió „szülőt”, pár ezer „orvost” jelent és bélyegez.
Ha Isten ránk tekint, ne adjunk helyt a bosszúnak; csak a sietve visszaállítandó független és magyar bíróság lehet illetékes a számonkérésben.
Köszönöm a derék magyar népnek, hogy rabságomból 1956-ban kiszabadított. Büszke emlékként viszem a sírba azt a tudatot, hogy népem szabadított ki és nem az idegenből telepített, az elítélésből és rehabilitációból egyaránt taktikai játékot űző hatalom, amely véres, szennyes tőrét vakítóan fényesre akarja csiszolni az ún. „megkegyelmezésben”.
Köszönöm az Egyesült Államok elnökeinek a nobilis befogadást és annak meghosszabbítását. Értem Eisenhower és Kennedy elnök urak gesztusát. A követség vezetőinek, Mr. Wailes miniszter, Mr. Barket, Mr. Lekeston és Mr. Horace Tosbert, itteni vezetőknek; a segítségemre beosztott Mr. Katome, Mr. Toplovsky, Mr. Csoroly, Mr. Papendorp, Mr. Sharek és Mr. Jazynka irányába; de a követség összes tagjainak is előzékeny jóságukért.
Kérem az Egyesült Államok elnökét, ne hagyják elveszni a történelmi Magyarországot.
Dr. Szalay Jeromos és dr. Vecsey József, másokkal, a magyar ügy és az én ügyem fáradhatatlan külföldi apologétái voltak, Isten áldja őket, amiért, a szennyhullámokat nem engedték összecsapni és elborítani a két ügyet.
Dr. Szabó János south-bendi plebános, protonotárius iránt is hálás vagyok azért, amit a hontalanokért és értem tett másokkal.
Vagyonom, amiről végrendelkezzem, nincs. Nem fáj. Kifosztottak, ahogy elszegényítették népemet. Ha valami kis pénzt éppen találnának az íróasztal baloldali fiókjában, a fővárosban Sodalitas-vezető, orsolyita általános főnöknőhöz juttassák el. Ő tudja, mi a folyamatos rendeltése (sic).
Stipendiumokat kértem, Dr. Szabó Jánostól leginkább, ez ment az elérhető fővárosi és vidéki nyomor enyhítésére.
Teréz és Emma húgom, valamint József és István, illetőleg László fiaik és keresztlányom kapjanak valami nekik tetsző emléktárgyat. Gondolom szóba jöhet. vázák, rózsafüzér, óra, töltőtollak, képek, szobrok az asztalon, fiókokban. Az edények, amik ajándékok, legyenek a rokonságé.
Simonné takarítónő gondos volt ruhám körül. Ő is kapjon egy emléktárgyat.
Gyűrűje adassék vissza Dr. Mátrai Gyula irodaigazgatómnak. Tőle kértem a lefogásom előtti napokban. Nem akartam, hogy értékesebb gyűrű jusson az ÁVO kezére.
Dr. Zakar András titkárom, akinek értem nehéz sors jutott, hagyom emlékbe a Mikes püspöktől kapott keresztet és nyakláncot. Ha elfogadja, talán egy reverendát, téli vagy tavaszi kabátot. A fel nem dolgozott leveleket, kéziratokat, ami itt az oltár baloldalán levő polcokon, az asztalban és egyebütt nem kis számmal vannak, valamint a budai és esztergomi házban, Reá és Ziska Zoltánra bízom.
Breviáriumok, imakönyvek, reverendák, felsőruhák Városi tanácsos kezén át jussanak új püspökök, papok számára.
Egyéb ruhák, cipők a szegényeké, főként a fővárosban Városi plébános kezén át.
Városi tanácsos és magyarul is beszélő egyik követségi úr talán elvitel előtt mindent pontos leltárba venne. Az elszállítás titokban és részletekben is történhetik.
A szellemi vonatkozásúak.
A chicagói, majd fegyházi misekönyv, amit használtam, amikor már engedtek misézni, legyen Esztergomé. Minden istentiszteleti felszerelés, ruha stb. a fővárosban majd épülő kápolnáé, templomé.
A könyvek az esztergomi házi könyvtáré. Persze akkor, amidőn hivatalos rablók már nem lesznek Magyarországon. Addig helyet kérek a követségen. Ugyanez áll az újságokra.
Megírtam Emlékirataimat, hogy az utókor lássa jobban a ferdítő manőverekkel szemben, mik és hogyan történtek. Angol nyelven (és esetleg más idegen nyelveken) jelenjék meg. Ha jobb időkben népem kívánja, nincs akadálya a magyar megjelenésnek, de az eredeti kéziratból és ne az angol fordításból.
Papendorp titkár úr vállalta a kiadókkal az előzetes tárgyalást, a fordítást, gépelés ügyét, a kiadást. Ő kéri Spellmann bíboros segítségét nevemben. A State Department hozzájárult, hogy általam fölkért, megnevezendő tisztségviselője véghez vigye a megbízatást.
Az írói honorárium legyen elérhetően a legmagasabb, egy időben a legnevesebb vállalatoktól ajánlatok bekérésével, jogászi szerződéssel. A honorárium magyar és katolikus egyházi célokat szolgáljon, egyelőre a hontalan egyének, fuldokló magyar és iskolák segítésére; majd itthoni újjáépítésre. A bizottsági pénzkezelés fontos. A bizottság tagjai. Papendorp Tivadar, Dr. Szabó János south-bendi plébános, unokaöcsém, Légrádi József, és amikor a haza a „fölszabadulásból” megszabadul, az utódom által kinevezettek.
A legépelés, fordítás, korrektúra nagyon fontos – minden késedelem nélkül.
A jegyzetek mégis maradjanak a lapaljon, de petit-kel, bár korábban másként kívántam.
Szeretném, ha a többi kézirat is megjelenhetne. Rengeteg könyv jelent meg a világ- és magyar bolsevizmusról, kevés tapintott rá a lényegre. Kézirataimban a meglátás nem szokványos, de megtapasztalt.
A címek:
- Arcképek a világ-bolsevizmusból (Marxtól Hruscsovig)
- Arcképek a magyar-bolsevizmusból (Rákositól Kádárig)
- Magyarország ipara, kereskedelme, mezőgazdasága és szellemi élete
(1945-62)
- A Kádár-időszak Magyarországon (1956-)
- Gondolatok a rabkönyvtárban
- Hogy lesz a huszadik századi „demokráciából” „népi” demokrácia?
- Az Egyház és vallás a bolsevizmusban (történeti feldolgozás)
- Trianon és Magyarország
Ezek 3 páncélszekrényben (1szobai, 2 Mr. Lekeston 3 workroom) és nyitva a lakáson.
Esztergomban lefogatásom előtt Brückner kanonokhoz küldtem legalább hét kötetre menő folytatását a nyomtatásban megjelent Édesanya c. művem I-II. kötetének. Ez, ha már lehet, magyarul elsősorban és aztán idegen nyelven is jöjjön. Igen sajnálom, hogy nem jelent meg már a nagy magzatellenes, szervezett kampány előtt.
Amikor ez és esetleg régebbi műveim újból megjelennének, az előzetesen megállapítandó honorárium - gondos kezeléssel Dr. Zakar bevonásával - a katolikus magyar újjáépítésre fordítandó. A nagy családok segítése is idetartozik.
Amíg ez az alap fennáll, a szerző hetenként egy csendes szentmisét kér az ő lelkéért.
Ugyanúgy lenne az amerikai kiadásnál is.
A Memoirban vannak belpolitikai és külpolitikai fejezetek. Mindkettő elengedhetetlenül szükséges a döbbenetes magyar sors megértéséhez. A külpolitikai fejezet miatt lehet, hogy a hálátlanság vádja éri emlékemet vagy személyemet: hisz évek óta élveztem az US vendégszeretete felbecsülhetetlen jótéteményét. És nem tompítom a kritika élét. Amikor kértem az azylomot, nem tudtam, amit ma tudok. De úgy gondolom; egy elnök kritikája nem érintheti az US iránti személyi hálámat. És tompítottam az élt. A további tompítás az igazság rovására ment volna. Maga az US több fórumon élesebben bírált, mint én, a magyar. Nemcsak a szövetségi könyvtárt használtam, de a State Department-től is kértem ki hivatalos jegyzőkönyveket.
Az azylum egyetlen, vagy egyik legnagyobb hátránya a Memoir és egyéb művek vesztegzára. Amely pillanatban megszűnt az azylum, sürgős a művek megjelenése.
A temetésre gondolok. Fáj, hogy a követségnek nehézsége lesz. Két húgom kapjon értesítést a halálról és temetésről. Dr. Zrínyi Miklós ny. kúriai bíró, unokabátyám (Bp., Benczúr u. 15. vagy 17.); budai házam (Úri u. ), Esztergom (Primatia) Városi Ferenc, plébános (Krisztus Király Plébánia).
4 összefűzött 6 (hat) oldalon saját kezűleg írtam. Aláírtam a felkért magyarul is értő, együttesen jelenlévő Mr. Sharek és Mr. Sherman követségi tisztviselők előtt eme kijelentésem után: Ez az én végrendeleti akaratom. Én írtam és aláírtam.


Budapest, 1962. okt. 19. + Mindszenty József
bíboros
esztergomi érsek,
Magyarország hercegprímása

Előttünk, mint felkért végrendeleti tanúk előtt a fenti kijelentés megtörténte után
Kelt, mint fent.
Carl. R. Sharek
Joseph Sherman

felkért végrendeleti tanú


Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében
Pótvégrendelet

ahhoz, amit a követség vezetőjénél letettem ugyanazon aláírásokkal.
Harcom nem a tőkéért és nagybirtokért, hanem Egyházért, hazáért folyt.
Megbocsátok mindenkinek, azoknak is, akik a jövőben vétkeznek ellenem.
Lemondásom hírének nem szabad hitelt adni: az vagy hamisítás, vagy érvénytelenítő, nagymérvű kínzás eredménye, illetőleg termelvénye.
Budai, esztergomi könyveim, jegyzeteim, ruháim, cipőim, felöl ugyanaz a rendelkezésem, mint az I. végrendeletben. A családot illető emlékek után azok a prímási házi könyvtáréi, ezek a szegényeké.
Ez az én végrendeleti akaratom.
Írtam és aláírtam két felkért, együttes tanú előtt.

Budapest, 1962. nov. 13.Mindszenty József
hercegprímásCarl R. Sharek Joseph Sherman

felkért, együttes végrendeleti tanúk
1967. október 4-én felbontottam a végrendeletet és pótlékát.
Hozzáadom:
1.) a 3 gyűrű értéke a szegényeké,
2.) leghálásabb köszönetem a National Catholic Conference-nak az értem a követséggel szemben teljesített évi 1000 dollárért.
3.) halálomról a jelen apostoli kormányzó és a főkáptalan is értesítendő.1967. okt. 12.


+ Mindszenty József


Előttünk, együttesen:J. Theodore Papendorp

Helmut E. Wilf
Pótvégrendelet az I-III-hoz

Ép ésszel és szabad akarattal ez a rendelkezésem:

1.) Nemzetemnek: maradjatok a romló világban hűek Istenhez, hitetekhez, hazátokhoz, a magyar múlthoz, történelemhez és a magyar nyelvhez. Ez természeti jogotok és kötelességtek.
Ne járjatok haza, ne pénzeljétek elűzőiteket, a nemzetirtókat. Gondolkozzatok a vággyal szemben is: kikerülhetetlenül becsapnak benneteket.
De térjetek haza, ne olvadjatok be, amikor a hit és magyarság napja felkél otthon.
Addig igen fontos a magyar iskola bérleményben és menekült tanítóval és a családlátogatás.
Holttestem egyelőre itt kerüljön a legegyszerűbben pihenőre, lehetőleg magyar papok sírja közelében és a hívek áhított imája közepette. Ha Mária és Szent István országa felett lehull a moszkvai pánszláv hitetlenség csillaga, vigyék testemet az esztergomi bazilikai sírboltba.
Végrendeleti általános örökösöm a Mindszenty Alapítvány, az általam megállapított szabályzat szerint. Dr. Vecsey József szerkesztőnek egyházi tanácsadóként bevonásával. A Stiftung székhelye Vaduz, FL.
Leltár szerint
1. Könyveim annak idején jussanak a prímási könyvtárba, vagy ha szabad utódom úgy látja jónak, hagyja az újra papneveldévé válandó Pázmáneumnak.
2. A ruhanemű a szegényeké létesítendő bizottság révén
3. Értékeim (tárgyak)
4. Pénzértékeim, kevés arany és ezüst értékem.
5. Könyveim joga és hozama, maga a Stiftung az ország nemzeti és egyházi felépítésére a legnagyobb gondossággal, mint azt vagyonosabb elődeim, Széchenyi György és Simor János tették.
Emléktárgyat kapjanak bérmafiaim; utoljára működő gyóntatóm, udvari papjaim, szolgálattevőim, az utóbbiak fizetséget is; érdemes két rokoncsalád, Légrádi István unokája és Fukszberger László és két húga. A rokonok, ha rászorulnak, a Stiftung segítse őket a helyzet helyes mérvéig.
Az időleges temetés ügyében, a viszonyokhoz képest, a végrehajtó bizottság a helyi egyházi főhatóság tanácsa szerint járhat el.
Bécs, 1973. nov. 17.

+ Mindszenty József

Alulírt, felkért tanúk a végrendelkező által saját kezűleg írt és ilyennek kijelentett végrendeletet együttesen aláírták.

Bécs, 1973. nov. 17.

Dr. Vecsey József Msgr. Mészáros Tibor
Végrendeletemhez kiegészítésül a mai napon a következőket csatolom:

1. Ha számkivetésben halok meg, temessenek el ideiglenesen a máriazelli templomban.
Lelkem üdvéért az első évben havonkint végezzenek el egy szentmisét, s azután évenkint halálom évfordulóján.
A temetésem és a szentmisék költségeit viselje a Mindszenty Alapítvány.

2. Azt akarom, hogy a Mindszenty Alapítvány tanácsában állandóan foglaljon helyet három katolikus magyar pap, akik az emigrációban teljesítenek vagy teljesítettek magyar lelkipásztori szolgálatot. Az alapítványi tanácsban már most kapjon helyet Dr. Vecsey József /St. Gallen/ és Dr. Harangozó Ferenc /Kastl/. (Ezt az akaratomat ma közöltem az alapítványi tanáccsal.)

Halálom esetére az én helyemet foglalja el a tanácsban Dr. Közi Horváth József /München/ vagy az ő akadályoztatása esetén Dr. Fábián Károly /München/.

A Mindszenty Alapítvány egyik legelső feladatának tekintem, hogy azt a magyar nemzeti és katolikus célt szolgálja, amit életem feladatául tűztem ki s amit Isten segítségével hazámban és a számkivetésben is igyekeztem megvalósítani: megtartani magyarságában és hitében népünket s különösen annak felnövekvő ifjúságát.

Bécs, 1975. május 5-én+ Mindszenty József

Igazoljuk, hogy Mindszenty József bíboros a fenti végrendelet kiegészítést magáénak ismeri el s azt aláírásával látta el.


Dr. Gianone Egon Msgr. Mészáros Tibor


Dr. Soltész Elemér


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!