Bejelentés


A Mecsek Egyesület honlapja A megújulás útján... 2009


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
A MECSEK EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA


2008. FEBRUÁR 13-ÁN

AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL

 

MEGÁLLAPÍTOTT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

 

 

A Mecsek Egyesület Alapszabálya

 

 

 

Az újonnan megalakult Egyesület az 1891-1945. között azonos névvel működött Egyesület örökösének tekinti magát, és hasonló szellemiségben, és eredményességgel kíván dolgozni a kinyilvánított céljai érdekében, a mai kor igényeinek megfelelően.

I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 

1.   Az Egyesület:

a./ neve:                                                 Mecsek Egyesület

                                                                        (továbbiakban: Egyesület)

 

b./ székhely:                                          7623 Pécs, Rét u. 8.

c./ alapításának éve:                           1891., újraalakulás éve: 1993.

d./ működési területe:                         A Mecsek hegység és Pécs város területe

e./ pecsét:                                              Álló ovális alakú bélyegző, melyen csokorban végződő tojásdad alakú szalag veszi körül a középrészt, amelyen a Doronicum Caucasicum látható, a szalagon a Mecsek Egyesület felirat található, a csokron a Pécs 1891. felirat olvasható.

f./ közhasznúsági fokozata:               Közhasznú

g./ nyilvántartási szám:                       A Baranya Megyei Bíróságon 1028.

 

2.   Az Egyesület jogállása: 2001. június 26.-tól, közhasznú szervezet.

 

3.  Az Egyesület tevékenysége felett a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: a Baranya megyei Főügyészség.

 

4.   Az Egyesület működését a jelen alapszabály, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint az Egyesület belső szabályzatai alapján folytatja.

 

II.

 

AZ EGYESÜLET MÜKÖDÉSÉNEK ELVI ALAPJAI

AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE, CÉLJA ÉS FELADATAI

 

1.   Az Egyesület működésének elvi alapjai:

 

a./    az Egyesület olyan társadalmi (civil) szervezet, amely a természetjárás, a természetvédelem, a környezetvédelem és műemlékvédelem elvi alapján, önkéntesen szerveződik, és ennek szellemében működik,

b./    magát a demokratikus civil társadalom alkotórészének tekinti,

c./    politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak sem anyagi, sem egyéb támogatást nem nyújt,

d./    vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat,

e./    gazdálkodása során elért eredményét az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja,

f./     az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból - a tevékenysége jellegéből fakadóan is - nemcsak a tagok, hanem bárki más is részesülhet. A Egyesülethez írásban benyújtott kérelmeket a titkár gyűjti össze, azokról az ügyvezető elnököt haladéktalanul értesíti. A titkár köteles a beérkezett kérelmeket sürgősség szerint, de legkésőbb a következő ülésen a Közgyűlés elé terjeszteni.

Az Egyesület céljáról, működéséről, az Egyesület által nyújtott támogatásisi lehetőségekről, azok mértékéről és feltételeiről, az Egyesület a Déli Extra c. Lapban kiadott közleménnyel tájékoztatja a közvéleményt. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.

 

2.   Az Egyesület célja:

 

a./   tevékenyen részt venni :

§  a Mecsek hegység természeti értékeinek, turisztikai adottságainak további feltárásában, és propagálásában,

§  a természet- és környezetvédő munkában,

§  a természetet és a környezetet védő szemlélet kialakításában általában, de különösen saját működési területén,

§  a Mecsek élővilágának, természeti kincseinek megóvásában,

§  az egészséges életmódra nevelésben és annak népszerűsítésében,

§  a térség bányászati múlthoz kötődő emlékeinek feltárásában, megőrzésében,

§  a térség kultúrtörténeti múltjának feltárásában megőrzésében.

b./ támogatni:

a természet-, környezetvédelem és állatvédelem, műemlékvédelem érdekeit
szolgáló szakmai törekvéseket, bányászati emlékek és emlékhelyek felkutatását,

c./ elősegíteni:

§  és terjeszteni az ökológiai gondolkodást, tevékenyen részt venni a természet- és környezetvédelmi munkában,

§  a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben; a lakosság, elsősorban a fiatalok természetben végzett testedzését, sportolását, egészséges életvitelét, egészségmegőrzését,

§  a természetben való felüdülést, a gyalogos turizmust szolgáló erdei létesítmények, utak építését, karbantartását,

d./ közreműködni:

§  a tevékenységi körét érintő fejlesztésekben, ehhez pályázatokon keresztül és más módon anyagi feltételeket biztosítson,

§  az Egyesület céljaival kapcsolatos tevékenység során bajbajutottak mentésében,

e./ gondozni és fejleszteni:

a jelzett turistaút hálózatot, a forrásokat, a kulcsos házakat, turistapihenőket, kilátókat és más természetjáró létesítményeket, kultúrtörténeti emlékeket, valamint bányász emlékhelyeket,

f./ országos és egyéb pályázatokon való részvétellel biztosítani a tevékenységi körben megfogalmazottak végrehajtásának segítését, az ehhez szükséges anyagi feltételek biztosítása,

g./ a természetjárással és természetápolással kapcsolatos térképek, kiadványok írása,

szerkesztése, terjesztése, illetve ezek értékesítése,

h./ az 1891-1945. között működött Mecsek Egyesület és annak kiemelkedő munkát végző tagjai emlékének ápolása,

i./ a Mecsek hegység és Pécs város történeti értékeinek feltárása és megóvása.

 

3.   Az Egyesület tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény értelmében a következő közhasznú  tevékenységnek felel meg :

Az V. fejezet 26. §. C. pont (5-6, 8-9) bekezdéshez jelen Alapszabály II./2/a., b. és c. pontja szerinti feladatok kapcsolódnak, miszerint az Egyesület célja: "elősegíteni a kulturális tevékenységet", "megóvni a kulturális örökséget", "tevékenyen részt venni a természet- és környezetvédelmi munkában", " támogatni a természet-, környezetvédelem, és állatvédelem érdekeit szolgáló szakmai törekvéseket", "elősegíteni és terjeszteni az ökológiai gondolkodást, tevékenyen részt venni a természet és környezetvédelmi munkában", "elősegíteni a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben; a lakosság, elsősorban a fiatalok természetben végzett testedzését, sportolását, egészséges életvitelét, egészség megőrzését."

 

4. Az Egyesület a természetjáró tevékenységet hagyományosan - gyalogos, kerékpáros, hegymászó, barlangász és sítúrázó - módon fejti ki és új módokat, megoldásokat keres.

 

5. Az Egyesület - közhasznú céljainak megvalósulása érdekében (azt nem veszélyeztetve) létesítményeket, vállalkozásokat, alapítványokat, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi szervezetek, illetve gazdasági társaságok létrehozásában, működésében.

 

III.

 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA


1.   a./ Az Egyesület tagja lehet önkéntes alapon:

§  a jogszabályi feltételeknek megfelelő minden olyan természetes személy, aki egyetért az Egyesület céljaival, és akit a Választmány tagnak elfogad, vagy felkér,

§  minden olyan jogi személy, amely belépéskor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatására.

b./ Az Egyesületi tagság megszűnik:

§  kilépéssel (a Választmányhoz intézett nyilatkozattal történik),

§  kizárással, (melyről a Választmány indítványára a Közgyűlés határozattal dönt),

§  a tag halálával,

§  a megállapodás megszűnésével, illetve a megállapodásban foglaltak felszólítást követő nem teljesítése esetén (ugyancsak a Választmány indítványára dönt a Közgyűlés),

§  az Egyesület megszűnésével.

 

2. Az Egyesület elveinek és céljainak megvalósulásáért hosszú időn át kimagasló eredménnyel dolgozó tagnak, a Közgyűlés a Tiszteletbeli Tag, illetve az Örökös Tiszteletbeli Elnök címet adományozhatja a Választmány javaslata alapján.

Az 1995. február 3.-i Közgyűlés dr. Horvát Adolf Olivér tanár úrnak a Mecsek Egyesület Örökös Tiszteletbeli Elnöke címet adományozta. Az Egyesület elveinek és céljainak megvalósítása érdekében hosszú időn át, jelentős támogatást nyújtó külső - nem Egyesületi Tag- támogató részére a Közgyűlés a Pártoló Tag, illetve Kiemelkedő Pártoló Tag címet adományozhatja a Választmány javaslata alapján.

 

3. Az Egyesület tagja egyidejűleg más társadalmi szervezetnek is tagja lehet. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét, megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

4. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni és számukra sorszámmal ellátott igazolványt kell kiadni.

 

5.  Nem lehet az Egyesület tagja az a személy, aki szándékos bűncselekmény miatti elítélés hatálya alatt áll.

 

6.   A tagok jogai és kötelességei:

 

a./ az Egyesület tagjainak jogai:

§  részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein; a rendezvények egyébként nyilvánosak,

§  véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet az Egyesületet, illetve tevékenységét érintő bármely kérdésben,

§  választhat és választható az Egyesület szerveibe (kiskorú tag csak az életkorának megfelelő tisztségre választható),

§  betekinthet az Egyesület irataiba, igénybe veheti könyvtárát, eszközeit és létesítményeit a belső szabályozásnak megfelelő keretek között,

§  jogait más személy írásbeli meghatalmazás alapján sem gyakorolhatja,

§  az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

b./ az Egyesület tagjainak kötelezettségei:

§  az alapszabály és más belső szabályzatok betartása és az Egyesület tagjaival azok  betartatása,

§  az Egyesületi célok elérésének, az Egyesület tevékenységének elősegítése, erkölcsi és egyéb támogatása,

§  a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíj befizetése minden év március 15-ig,

§  a tagdíj következő évi összegét a Választmány javaslata alapján a Közgyűlés határozza meg, minden évben,

§  egy évi tagdíj nem fizetés esetén, a tagot írásban a kizárás jogkövetkezményének ismertetése mellett fel kell hívni az esedékessé vált tagdíj megfizetésre, ennek eredménytelensége esetén a Választmány a tag kizárását a Közgyűlés elé terjeszti,

§  az Egyesület eszközeinek, létesítményeinek a megóvása a gondos gazda módjára.

c./ a jogi személyiségű Egyesületi tag jogai és kötelezettségei:

§  a belépéskor megkötött megállapodás szerint - képviselője útján – közreműködhet az Egyesület szerveinek őt érintő munkájában, véleményt nyilváníthat, javaslatot illetve indítványt tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben, de szavazati joga nincs.

§  kötelessége az Egyesület erkölcsi támogatása, az Egyesület tevékenységének – a megkötött megállapodás szerinti - segítése, az Egyesülettel kötött megállapodás teljesítése.

d./ a tiszteletbeli Egyesületi tag jogai és kötelezettségei:

§  tagsági igazolványa alapján megilletik az Egyesületi tagok jogai, véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben; tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,

§  kötelessége erkölcsileg támogatni az Egyesületet és elősegíteni annak tevékenységét.

 

IV.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 

1.   Az Egyesület szervezete:

a./ Közgyűlés,

b./ Választmány,

c./ ellenőrző bizottság

demokratikusan épül fel és működik.

 

2. Az Egyesület céljában meghatározott feladatokat az Egyesület Osztályszerveződésben végezheti.

 

3.     A Közgyűlés: az Egyesület legfelsőbb szerve, amely a tagok összessége.

 

a./ A Közgyűlést a Választmánynak évente legalább egyszer össze kell hívnia.

b./ A Közgyűlésre minden tagot - a tagdíjfizetéssel elmaradó és a fiatalkorú tagokat is - írásban meg kell hívni. A meghívót - amely tartalmazza a napirendi pontokat és az előkészítő anyagokat, valamint a c./ bekezdés rendelkezéseit a jogkövetkezményekre való felhívással együtt -  a Közgyűlés előtt 14 nappal ki kell küldeni.

c./ A szabályosan összehívott Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében határozat-képes mindaddig, míg a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az elhalasztott Közgyűlés - amennyiben azt az eredeti napirenddel 30 napon belüli időpontra hívják össze - akkor is határozatképes, ha a tagok 50 % + 1 főnél kevesebben vannak jelen. A jelen bekezdés rendelkezéseit a jogkövetkezményekre való felhívással együtt a megismételt Közgyűlés meghívójában szó szerint szerepeltetni kell.

d./ A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén döntés nem hozható, ebben az esetben a határozati javaslatot ismételten – legkésőbb a következő Közgyűlésen - vitára kell bocsátani majd a vita kimenetelétől függően az újratárgyalt határozati javaslatról az alapszabály rendelkezései szerint, a Közgyűlés dönt. A jelenlévők egyharmada indítványozhatja a titkos szavazás elrendelését, amelynek tárgyában nyílt szavazással a fentiek szerint kell határozni.

e./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

§  az alapszabály jóváhagyása és módosítása,

§  az Egyesület éves beszámolójának és költségvetésének elfogadása,

§  az Egyesület Választmányának, ezen belül elnökének, ügyvezető elnökének alelnökének, titkárának, az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak megválasztása,

§  a Választmány beszámoltatása, a Választmány, valamint bármely Választmányi tag visszahívása,

§  az Egyesület részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése,
gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amely alapján az Egyesület számára jelentős vagyonterhek, vagy kötelezettségek keletkeznek,

§  dönt az Egyesület által nyújtott támogatási lehetőségekről, azok mértékéről és feltételeiről, igénybevételéről

§  az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása,

§  a közhasznúsági jelentés elfogadása,

§  az Egyesület feloszlásának, vagy más szervezettel történő egyesülésének kimondása, ezek valamelyikének esetén rendelkezés az Egyesület vagyonának hovafordításáról,

§  elismerő címek alapítása,

§  tagdíj mértékének és a fizetés módjának meghatározása.

f./ Az Egyesület feloszlásának, vagy más szervezettel történő egyesülés kimondásához a Közgyűlés minősített, kétharmados többsége szükséges.

g./  A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Közgyűlés időpontját dátumszerűen, a jelenlévők névsorát (jelenléti ívet), a vitatott pontok főbb tartalmát, az elfogadott határozatok szövegét és sorszámát, az elutasított határozatok szövegét, és a szavazás számszerű eredményét. Az elkészült jegyzőkönyvek megőrzése, sorszámmal ellátva, egy példányban lefűzve, öt évig a titkár feladata. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint kettő – a Közgyűlés által választott - jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. A Közgyűlés helyszíne eltérhet az Egyesület székhelyétől. A jegyzőkönyv nyilvános. A jegyzőkönyvet az Egyesület székhely&eacIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!