Bejelentés


KAHOKE Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre

A Kalocsai Légvédelmi Katonák Hagyományőrző Köre /KLKHK/: Alapvető feladatai: A Magyar Honvédség 15. Kalocsa Légvédelmi Rakéta Ezred és jogelőd Légvédelmi Tüzér Ezred hagyományainak ápolása, volt tagjai részére évente bajtársi találkozó szervezése.
LÉRAK. E
Kapcsolattartás a jogutód 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezreddel, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Légvédelmi és Radartechnikai Tanszékével, részvétel a fegyvernemi rendezvényeiken. Megemlékezések a magyar hadtörténelem jelentős eseményeiről, azokhoz kapcsolódó emlékhelyek látogatása. A magyar honvéd-kulturális értékek népszerűsítése A KLKHK a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének /BEOSZ/ tag szervezeteként a Dél Alföldi Régióban lát el érdekvédelmi és kegyeleti feladatokat Története: A szervezet a kezdeményezésemre jött létre 1997-ben, mely az újonnan alakult Alföldi Kiképző Központ Kalocsa /AKKK/ szervezetének keretei között működött, tagságát az ezredtől az AKKK-hoz került hivatásos tisztek, tiszthelyettesek és aktív honvédségi közalkalmazottak alkották. Kezdetben alapvető feladatunk az 1997-ben felszámolt ezred hagyományainak őrzése, gondozása volt, amely egyrészt az ezred egykori csapatmúzeumában kiállított tárgyi emlékeinek megőrzését és annak bővítését foglalta magában. Másrészt az ezred felszámolása óta évente november végén az ezred megalakításának évfordulóján szervezett bajtársi találkozón lehetőséget adtunk az egykori alakulat volt tagjainak és családtagjainak összejövetelére, akik Kalocsán kívül az ország számos helyőrségéről, településéről is visszatértek erre az alkalomra. Kiemelkedő volt ezek közül a 40. és 45. évfordulók alkalmából 2002-ben és 2007-ben megtartott rendezvény, amelyen több százan vettek részt. Az egykori ezredhez tartozókon kívül a működő, valamint a volt légvédelmi rakéta és tüzér fegyvernemi alakulatok küldöttségei Győrből, valamint Nagykanizsáról, Keszthelyről, Nagyorosziból, Szolnokról, Jánoshalmáról, Mezőfalváról, Budaörsről is érkeztek. Jelen voltak a HM és a különböző szintű és rendeltetésű parancsnokságok, valamint a helyi támogatók képviselői is. Rendezvényünk színvonalát mindkét esetben emelte díszalegység és katonazenekar, valamint a Honvéd Művészegyüttes közreműködése. Örömünkre szolgált, hogy rövid időn belül sikerült megszerezni, illetve megtartani az ezred mindhárom csapatzászlaját, valamint egy Sz-60 típusú 57 mm-es légvédelmi gépágyút és egy KUB típusú légvédelmi rakétát, amelyek az ezred meghatározó fegyverrendszereinek fontos elemei voltak. 1999-ben csatlakoztunk az akkor alakuló Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesülethez /KAHOKE/, melynek egyik szakosztályaként működtünk továbbra is a vezetésemmel. Mivel tagságunk többsége egyben az egyesület tagja is lett, feladatainkat a honvéd-kulturális hagyományok gondozásával bővítettük. Az AKKK felszámolása, majd korábbi bázislaktanyánk bezárása miatt 2001-ben az akkori honvédelmi miniszter hozzájárulásával működésünkhöz szükséges irodahelyiséget, az egykori ezred tárgyi emlékeinek elhelyezéséhez Csapattörténeti Emlékszobát /CSATESZ/ és Légvédelmi Emlékparkot /LEP/ rendezhettünk be Kalocsa másik laktanyájában. Ettől az eseménytől, 2001 őszétől kezdődően számítjuk szervezetünk önálló működésének kezdetét, azaz megalakulásunk időpontját. 2002-ben tagságunk összetétele gyökeresen megváltozott, mivel a tisztek, tiszthelyettesek és közalkalmazottak többsége, velem együtt nyugállományba került. Ugyanebbe n az évben csatlakoztunk a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségéhez. 2003-ban szervezetünkbe jelentkeztek az ezredtől már korábban nyugállományba került tisztek, tiszthelyettesek is. Ettől kezdve feladataink tovább bővültek az érdekvédelemi és kegyeleti tevékenységekkel. Ebben az évben tagjaink, az együvé tartozást kifejező, a KLKHK jelképét ábrázoló kitűzőt kaptak
KLKHK
2004-ben megválasztottak a Kalocsai Honvéd Kulturális Egyesület elnökének. Ezzel bővültek a lehetőségeink a hagyományőrző kör támogatásával kapcsolatban Ugyanebben az évben Kalocsa város önkormányzata „Csapatzászlót”adományozott részünkre, amelyre az óta több emlékszalagot kötöttek. Az időközben megszüntetett HM Kulturális Szolgáltató Kht. kalocsai Intézménye /volt Helyőrségi, vagy Tiszti Klub/ épületében állandóan rendelkezésre álló tanácskozó helyiséget kaptunk, valamint a közgyűlések és nagyobb rendezvények megtartásához arra alkalmas helyiséget biztosítanak számukra. A hagyományőrző kör 5 fős vezetősége általában havonta tart megbeszélést, amelyekre esetenként, az előttünk álló feladatok függvényében meghívunk a tagságunkból és/vagy kívülállókból egyes személyeket /ún. szakértőket/. Évente két közgyűlést tervezünk. Az első időpontja január vége, ahol a napirend az éves beszámoló és munkatervet elfogadása. A közgyűlést követően a tagságunk részt vesz a kulturális egyesület aktuális születésnapi, valamint a Magyar Kultúra Napi megemlékezésén A második közgyűlés időpontja szeptember vége október eleje, ahol a napirend az egykori ezred megalakulásának évfordulója alkalmából hagyományos bajtársi találkozó előkészítése, továbbá megemlékezés a Pákozdi csatáról, a Magyar Honvédség születéséről, az Aradi vértanúkról és Batthyány Lajosról, valamint a hagyományőrző kör aktuális születésnapjáról és az idősek napjáról. A Honvédelmi napi megemlékezést korábban a Honvéd és Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesületével /HORESZBE/ évente felváltva szerveztük, az utóbbi években önállóan tartjuk, a társ szervezet küldöttségének részvételével. Nemzeti és állami ünnepeinken és más megemlékezéseken /Doni emléknap, Hősök napja és egyéb aktuális rendezvények/ képviseltetjük magunkat a városi rendezvényeken A BEOSZ és a BEOSZ DAR rendezvényein a hagyományőrző kör minden esetben képviselteti magát, rendezvény jellegének megfelelő mértékben. A BEOSZ felhívására 2008-ban a Béke Világnapi megemlékezést a KLKHK szervezte Kalocsa önkormányzata és a Kalocsa-Kecskemét főegyházmegye támogatásával A hagyományőrző kör tagsága a fegyvernemi kötődéséből adódóan rendszeresen részt vesz az MH szintű nyugállományú légvédelmi tisztek, tiszthelyettesek találkozóján Győrben, valamint a Borbála napi, illetve fegyvernemi napi megemlékezéseken Budapesten, vagy Győrben Minden december közepén évzáró összejövetelt tartunk, ahol köszöntjük és díszes oklevéllel ajándékozzuk meg azokat, akik az év során öttel osztható születésnapot töltöttek be. A tagság családtagjai is részt vesznek a bajtársi találkozókon és különböző emlékhelyek felkeresését szolgáló túrákon, valamint tavasszal és ősszel a „Dunaparti-parti”, továbbá aug. 19.-20.-án Kalocsa sétáló utcáján az „István napi sokadalom” elnevezésű rendezvényeken. Rendelkezünk színházi és uszodai bérletekkel, amelyeket a családtagok is igénybe vehetnek. Rendszeresen látogatjuk idős-beteg tagtársainkat, támogatjuk a nagycsaládosokat segélyek megszerzésében Az utóbbi években tagjaink között megjelentek azok az egykori sorkatonák, akik szolgálati idejük alatt tanúsított magatartásukkal, hozzáállásukkal kiérdemelték körünkbe történő felvételüket. A hagyományőrző kör jelenlegi összetétele: 41 rendes, 9 pártoló, 6 tiszteletbeli tag, melyből nyá. katona 36, aktív katona 4 /1 nő/, nyá. közalkalmazott 2 /1 nő/, aktív ka. 2 /1 nő/, volt ka. 2 nő, tartalékos 6 /1 tiszt/, civil 4 /2 nő/. A tagság átlagéletkora 50 alatti, döntő többsége munkaviszonnyal rendelkezik Szervezetünk jelentős létszámmal vesz részt a Kalocsai Polgárőr, és a Környezetvédő Egyesületek munkájában, de vannak tagjaink a HORESZBE-ben és a Kalocsai Sport Egyesületben /KSE/ is. Magam elnökségi tagja vagyok a KSE-nek és a Kalocsai Szabadidő Sportszövetségnek, melynek tagja a KAHOKE is. Tevékenységünket támogatják: mindenek előtt Kalocsa Önkormányzata, a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred /Győr/ és a kalocsai Helyőrség-, illetve a MH Logisztikai Ellátó Központ 8. Kijelölt Állandó Raktár- parancsnokságok, de jó kapcsolatunk van valamennyi tanintézettel és városban működő jelentősebb intézménnyel, vállalkozással, valamint több kistérségi településsel és országszerte számos BEOSZ tagszervezettel is. A működéshez szükséges anyagi hátteret a tagdíjakon kívül alapvetően pályázati támogatásokból fedezzük, amelyeket kiegészítenek az szja 1%-ből felajánlott támogatás, továbbá a BEOSZ-tól és a HM érdekvédelmi szervezetitől, valamint az alkalmi adományokból származó bevételek fedezik 2002-től évente eredményesen veszünk részt a HM, a BEOSZ és az Önkormányzzat majd 2004-től az NCA pályázatain is. A KLKHK tevékenységét sok helyről megismerték és ismerik, amelyet a részünkre adott elismerések és támogatások, valamint látogatások bizonyítanak. Példaként említeném, hogy 2002- ben és 2007-ben több HM-i kitüntetést, HMÁTI-i emlékplakettet, HVKF-i emlékplakettet és ÖHPK-i emléktárgyat vehettünk át. Ezen kívül 2002-től megtekintették a CSATESZT és a LEP-et Bali József és Vadai Ágnes HMÁTI-k, Tömböl László mk. vezérőrnagy, mint HVKFH. Vendégeink voltak már a BEOSZ kecskeméti, szolnoki, győri és nagyatádi tagszervezetei, valamint a katonai tanintézetek légvédelmi fegyvernemi szakain korábban végzett hallgatók osztálytalálkozóik alkalmából. Az előbbiekben ismertetettek büszkeséggel töltenek el minket és természetesen engem is. A vendégek elismerő szavai egyrészt igazolták tevékenységünk eredményességét és újabb lendületet adtak közösségi munkánk folytatásához. Kalocsa, 2009. június -n Dr. Kovács György ny. mk. ezredes KLKHK elnök


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!