Bejelentés


Dőry kastély - Girincs B-A-Z. Vármegyei EGYMI

Általános Iskola


Általános iskolánkban középsúlyos értelmi fogyatékos- értelmileg akadályozott- és enyhe fokban értelmi fogyatékos - tanulásban akadályozott - gyermekek alapfokú iskolai oktatása (1-8.évfolyam) folyik.
Az intézményünkbe történő felvétel lehetőségét – a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye határozza meg. 8 tanulócsoportunkban 6-10 fős gyermeklétszámmal szakképzett gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek segítségével tanulnak a gyermekek. Tanulóik nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül.

A nevelés, oktatás, fejlesztés tartalmait a Nat műveltségi területeihez részben igazodva, de a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók sajátosságait figyelembe véve a következő műveltségi területek tartalmazzák:

• Anyanyelv és kommunikáció,
• Társadalmi környezet,
• Életvitel és gyakorlati ismeretek,
• Természeti környezet,
• Művészetek,
• Informatika,
• Testi nevelés.A fejlesztés középpontjában olyan képességek kialakítása áll, amelyek elősegítik, hogy

a) a tanulók az iskoláskort követően önmagukat minél jobban el tudják látni,
b) környezetükben képesek legyenek tájékozódni és tevékenykedni,
c) fejlődjenek szociális és kommunikációs képességeik, megfelelően tudják azokat használni,
d) ismerjék meg közvetlen tárgyi és személyi környezetüket, és képesek legyenek azt alakítani is.Nevelési és oktatási célok és feladatok műveltségi területenként

Anyanyelv és kommunikáció (Kommunikáció, Olvasás-írás)
A fejlesztési terület célja, hogy megalapozza és befolyásolja valamennyi fejlesztési terület tartalmainak megismerését, elsajátítását, ugyanakkor az anyanyelvi és kommunikációs képességek fejlesztése valamennyi fejlesztési terület feladata. Az anyanyelvi és kommunikációs nevelés során fejlődik a kapcsolatteremtő, a közlő és informáló képesség, lehetővé válik a verbális és nem verbális kommunikáció alapelemeinek elsajátítása. Hozzájárul a tiszta és helyes hangképzéshez, a beszédkészség fejlesztéséhez, a beszéd általi további ismeretszerzés képességének kialakulásához és megszilárdulásához.

A fejlesztési terület feladatai:

– az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek kialakítása és fejlesztése,
– a csoportba való harmonikus beilleszkedés elősegítése,
– az egyénre szabott minél nagyobb fokú önállóság kialakítása az olvasás és írás területén,
– önálló eligazodás írásos, képes anyagokban,
– a kulturált kommunikáció minden formájának gyakorlása különböző élethelyzetekben,
– saját élményekből, tapasztalatokból kiindulva a környezet tárgyainak megnevezése, jelenségeinek, folyamatainak, ok-okozati összefüggéseinek felismerése,
– érdeklődés kialakítása az írásos információk iránt,
– spontaneitásra törekvés az írás területén.

Társadalmi környezet (Számolás-mérés, Társadalmi ismeretek)
Célja a környezet iránti érdeklődés felkeltése és fenntartása.

A fejlesztési terület feladatai:
– a tér- és időbeli tájékozódás kialakítása és gyakorlása,
– mérések különböző mértékegységekkel,
– pénzzel kapcsolatos ismeretek nyújtása, gyakorlati életben történő alkalmazása,
– logikai összefüggések felismertetése,
– társadalmi környezet megismerése,
– szociális készségek elsajátítása,
– feladattudat, felelősségérzet fejlődése.
– A tanuló segítése önmaga és társai mind teljesebb megismeréséhez, tágabb környezete felfedezéséhez.

Életvitel és gyakorlati ismeretek (Önkiszolgálás, Életvitel és gondozási ismeretek)
Célja, hogy a tevékenységeken keresztül a tanulók önkiszolgálási foka érje el a teljes vagy részleges önállóságot.

A fejlesztési terület feladatai:
– az egészséges életmód szokásainak kialakítása,
– a rendszeretet megalapozása,
– az alapvető szociális képességek kialakítása, fejlesztése és gyakorlása,
– az alapvető munkavégző képesség kialakítása,
– az öltözködés, ruházat, környezet iránti igényesség kialakítása,
– a szocializált, kulturált életvitelre való képesség kialakítása,
– a mindennapi tevékenységek fokozódó önállósággal történő elvégzése.
– Takarítási, mosási, főzési technológiák megismerése, gyakorlása mind nagyobb önállósággal.

Természeti környezet (Környezetvédelem, Egészségvédelem)
Célja, hogy a tanulókban alakuljon ki az igény a természet- és környezetvédelemre, a környezettudatos magatartásra.

A fejlesztési terület feladatai:
– alapvető egészségügyi ismeretek kialakítása élő és élettelen környezetünkről,
– a test megismerése, ápolása, az egészség védelme,
– az egészséges életmód szokásainak és a tiszta környezet iránti igény kialakítása,
– a helyes táplálkozási szokások kialakítása,
– az élőlények és környezetük kölcsönhatásainak megismerése.

Művészetek (Ének-zene, Ábrázolás-alakítás, Dráma és tánc)
Célja, hogy hozzájáruljon a harmonikus személyiség fejlesztéséhez, a félénkség, a szorongás, a gátlás leküzdéséhez.

A fejlesztési terület feladatai:
– a tanulók esztétikai érzékének fejlesztése, érzelmek gazdagítása,
– az alkotásvágy kialakítása, a manuális képességek fejlesztése,
– az önkifejező képesség, képzetek, a pozitív énkép kialakulása, az önismeret fejlődése,
– a művészeti befogadóképesség fejlesztése.

Testi nevelés (Játékra nevelés, Mozgásnevelés, Testnevelés)
Célja a rendszeres fizikai aktivitással segített motorikus képességfejlesztés, a mozgásos cselekvési biztonság megszerzése.

A fejlesztési terület feladatai:
– a gyermek személyiségének kibontakoztatása, alkalmazkodóképességének fejlesztése,
– a mozgásvágy megalapozása,
– mozdulatok utánzása, reprodukálása,
– a mozgáskedv iránti igény felkeltése,
– az elemi munkavégzéshez szükséges fizikai és szociális képességek kialakítása,
– térbeli irányok, viszonyfogalmak megerősítése,
– mozgásos emlékezet, állóképesség fejlesztése,
– a testi fejlődés zavarainak korrekciója terápiák alkalmazásával,
– ügyesség, gyorsaság, edzettség, akarat, kitartás, bátorság fejlesztése,
– alapmozgások fejlesztése,
– szabályok betartása.

Informatika
Célja megismertetni a személyi számítógép gyakorlati alkalmazhatóságát a munkavégzéskor és a hétköznapi életben (tanulásban, a játékban és a szabadidő eltöltésében).

A fejlesztési terület feladatai:
– a használt eszközök működésének alapszintű megismertetése, a velük kapcsolatos feladatok megértése és teljesítése,
– a megismert eszközök használatának szakszerű és biztonságos gyakoroltatásával fokozódó önállóság elérése az alkalmazáshoz,
– csökkenő segítségnyújtással az internet használata ismeretszerzésre, kommunikációra.

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció célja, hogy az iskolai fejlesztés során jelentősen csökkentse a fogyatékosságból eredő szomatikus és pszichés hátrányokat, elősegítse a szociális érést. Az egyéni fejlesztéshez szükséges tartalmak, eszközök, módszerek megtalálásának, az egyéni fejlesztési program kidolgozásának alapja a pedagógiai diagnózis szakértői vélemény javaslatai. A rehabilitációs célú foglalkozások célja – a meglévő képességelőnyökre építve – az eredményes személyiségfejlesztés, a képességek, készségek terápiás fejlesztése.
Kiemelten:
– az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, koncentráció, grafomotoros ügyesség, tájékozódás, gondolkodás, vizuomotoros koordináció fejlesztése,
– a bazális stimuláció, a logopédia, a szociális és kommunikációs tevékenységek segítése,
– a művészeti foglalkozások során a dráma, a zene, a tánc, az ábrázolás személyiségfejlesztő hatásának érvényesítése,
– a mozgásállapot javítása, sporttevékenység.

Erkölcstan
Az erkölcstan tantárgy nem ismeret-, hanem érték- és fejlesztésközpontú. Fontossága az értelmi fogyatékos tanulók nevelésénél is kiemelkedő. Színes pedagógiai módszerekkel és tevékenységekkel a tanulói tapasztalatokra és élményekre alapozott, a pozitív viselkedést elősegítő alapvető értékek és erények megerősítése az erkölcstan órák feladata. A tantárgy értékelés módja eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe a kívánatos magatartási értékek rendszeres megerősítésének.

Az erkölcsi nevelés célja:
– a felelős gondolkodás, tudatos cselekvés kialakulásának elősegítése,
– az empátia, a szolidaritás képességének erősítése,
– igazságosság és a méltányosság elvének megértetése és elfogadtatása,
– az érzelmi intelligencia fejlesztése.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!