Bejelentés


MEGVALLÁSOK AZ ÉLET ÉS A HALÁL A NYELV HATALMÁBAN VAN..


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Mi a bűn? Bűn az ember minden engedetlensége Isten iránt, akár szóban, akár gondolatban, akár cselekedetekben. „Mert, mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség; és bálványozás és bálványimádás az ellenszegülés.” (1Sám 15, 23a). Szóban: „Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak” (Ef 4, 29); „Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Íme a lovaknak szájába zabolát vetünk. Hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Íme a hajók is, noha milyen nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, ahová a kormányos akarja. Ezenképpen a nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és meg is szelídíttetett az emberi természet által: De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremttettek: Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni! Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztet-e édest és keserűt? Avagy atyámfiai, teremhet-e a fügefa olaj magvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.” (Jak 3, 1-12); „Ne szóljátok meg egymást atyámfiai. Aki megszólja atyjafiát, és aki kárhoztatja atyjafiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek.” (Jak 4, 11); Gondolatban: „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt mondom nektek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.” (Mt 5, 27-28); „Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna őbenne.” (1Jn 3, 15); Cselekedetben: „Ha azonban a Szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom nektek, amiképpen már ezelőtt is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.” (Gal 5, 18-21); „Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.” (1Jn 3, 4) A megtérés módja. 1. Bűnvallás, bűnbánat. „Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.” (Péld 28, 13); „És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik neki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” (Jak 5, 15-16); „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük Őt, és az Ő Igéje nincsen mi bennünk.” (1Jn 1, 8-10); Lásd még: Zsolt 51 teljes egészében. Fontos, hogy a konkrét cselekedeteket kell megvallani. Pl. nem azt kell megvallani, hogy loptam, hanem azt, hogy kihoztam a kabát alatt egy üveg bort. Sajnos sokan ködösítenek és nem tudják, hogy miért nem jön békesség, nyugalom az életükre, miért vannak még a bűnvallás után is vádolások. Azért, mert nem mindegy, hogy azt mondom, hogy kapa vagy mezőgazdasági eszköz. Ha csak azt mondom, hogy mezőgazdasági eszköz, az lehet kombájn, de lehet gereblye is. Az adott bűnt úgy tudod letenni, ha egészen konkrétan vallod meg, különben cipeled tovább, mert nem nevezted nevén, hogy elszakítsd tőle magad egészen. Mielőtt bűnbocsánatért imádkozunk, át kell gondolni, milyen panaszunk, neheztelésünk van mások ellen. Jézus azt mondja, hogy: „Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Mt 6, 14-15); Vagyis engedjük el, bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek az irántunk elkövetett vétkeit. Akkor az Atya is megbocsát nekünk. De ha mi nem bocsátunk meg, akkor az Atya sem bocsát meg, sőt visszakapjuk a már megbocsátott bűneinket is! Lásd még: Mk 11, 25-26. Bűnvalláskor tudni kell, hogy Jézus vére hatalmasabb minden bűnnél, és a vér mos minket tisztára. Mert Jézus minden létező bűnt felvitt a keresztre és nincs olyan bűn, ami ne lett volna Jézusra téve akkor. Tehát nem tudtunk akkorát vétkezni, bármit tettünk is az életünkben, ami miatt Jézus ne fizette volna ki az árát. Fontos, hogy ezt hittel elfogadjuk. Mert ha bűnvallás után még mindig úgy vesszük, hogy bűnösök vagyunk, az már hitetlenség és csak a bűneinket fokozza. Bűnbocsánatért való imádkozáskor alázkodjunk meg az Úr előtt és töredelmes szívvel valljuk meg Neki bűneinket. Mert Isten nem az áldozatokat, hanem a töredelmes lelket, és a töredelmes, bűnbánó szívet szereti. „Mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égőáldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; töredelmes és bűnbánó szívet óh, Isten nem veted te meg!” (Zsolt 51, 18-19). A megalázkodás elsősorban nem testhelyzetet jelent, hanem szívbéli megalázkodást. Mert ha valaki földre borul, attól még szívében lehet kemény: „De majd nagyobb kegyelmet ad; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut előletek. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek. Nyomorodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetésetek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.” (Jak 5, 6-10). Meg kell gyűlölni a bűnöket. A bűngyűlölet alapja az Isten szeretetének. Ha a bűnvallás után még mindig jönnek a kárhoztatások és a vádolások belülről és nem jön egy megnyugvás és békesség, akkor jó, ha hangosan megvalljuk a következőket. De itt is fontos az Úr Jézus vérébe vetett hit. 1. Jézus vére által meg vagyok váltva az ördög kezéből. „És legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédjéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig.” (Jel 12, 11). 2. Jézus vére által minden bűnöm meg van bocsátva. „Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.” (Ef 1, 7). 3. Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának vére folyamatosan megtisztít engem minden bűntől. „Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” (1Jn 1, 7). 4. Jézus vére által megigazultam igazzá lettem, úgy mintha sohasem vétkeztem volna. „Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen Ő általa.” (Róm 5, 9). 5. Jézus vére által megszenteltettem, szent vagyok, Istennek elválasztott „Mivelhogy azért atyámfiai bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által.” (Zsid 10, 19). 6. Testem a Szent Szellem temploma, megváltott, megtisztított Jézus vére által, a Sátánnak nincs hatalma rajtam Jézus vére következtében!!! „Avagy nem tudjátok-e, hogy a testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.” (1Kor 6, 19-20). 2. Elszánás, hogy elfordulok a bűntől és odaszánom magam Istennek, odafordulok Istenhez. Tudnod kell, hogy az Úr kiválasztott téged és szeret, és azért mentett meg, mert meg akar tartani. Hittel, bizalommal kell fogadni, hogy Isten azért hívott el és azért kerültél egy gyülekezetbe, mert szeret téged. Nem azért mert 10 évig itt akar tartani, hogy utána valami szörnyű bűnt engedjen az életedre, hogy azon keresztül elbukj. Itt derül ki, hogy van bizalom, vagy nincs bizalom. Ha van bizalom, akkor az ilyen gondolatot vissza kell küldeni oda, ahonnan jött. Teljes hit, bizalom és teljes ráhagyatkozás kell Isten Igéjére!! Lásd fentebb. Péld 3, 5; „Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7, 21); „Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik.” (Róm 2, 13); „De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.” (Jak 1, 25). BŰNVALLÁSHOZ SEGÉDLET - a Biblia alapján: (Fontos, hogy a megadott igehelyeket kikeressük a Bibliában és azokat elolvassuk, így lesz jó igei látásunk) Az érzelem bűnei: Hálátlanság (2Tim 3:2). Szülőkkel szembeni tiszteletlenség, engedetlenség (2Móz 20:12, 21:17; Mt 15:3-6; Ef 6:1-3). Engedelmességgel természetesen a gyermek csak addig tartozik a szüleinek, ameddig kiskorú. Tisztelettel azonban felnőttként is tartozik nekik. A tisztelet a Szentírásban azt is magában foglalja, hogy idős korban, ha szükséges, gondoskodik róla anyagilag. Gonoszság, rosszakarat, roszszindulat (Róm 1:29). Romlottság, jellemtelenség (Róm 1:29). Irigység (Róm 1:29). Gyűlölet, gyűlölködés, gyilkosság (2Móz 20:13). A gyűlölet már gyilkosságnak számít az Újszövetségben (Mt 5:21-26; 1Jn 3:15). Külön érdemes megemlíteni mindenféle fajgyűlöletet, ezek között is a legrosszabb az antiszemitizmus: ez okkult bűn is egyúttal, mivel Isten választott népe és Isten rajtuk elvégzendő terve ellen van (1Móz 12:3, 27:29; 4Móz 23:7-8; Róm 11:11-32). Rosszban mesterkedés (Róm 1:30). Evés, ivás (zabálás): „Kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek.” (Fil 3, 19); Fösvénység (Ef 5:5) aki görcsösen ragaszkodik a javaihoz és lehetőleg nem ad belőlük senkinek Összeférhetetlenség (Róm 1:31). Szeretetlenség (Róm 1:31). Engesztelhetetlenség, haragtartás, keserűség (Róm 1:31). Irgalmatlanság (Róm 1:31). Ellenségeskedés (Gal 5:20). Harag (Gal 5:20). Pártütés, lázadás, engedetlenség (Gal 5:20). Bármilyen Istentől rendelt tekintéllyel való szembeszegülés. Önzés, önszeretet, önközpontúság (2Tim 3:2). Kérlelhetetlenség (2Tim 3:3). Kegyetlenség (2Tim 3:3). *A bűnökről szóló összeállítás itt és a következő oldalakon a Bibliában található úgynevezett „bűnkatalógusok” alapján készült: 2Móz 20:3-17; Mk 7:20-23; Róm 1:18-32; 1Kor 5:11, 6:9-10; Gal 5:19-21; 2Tim 3:1-5. A szexuális bűnök: Paráznaság (2Móz 20:14; 5Móz 22:23-24; Róm 1:29; 1Kor 5:1-13, 6:9-20). Minden szexuális kapcsolat, amely az egész életre, egyetlen, másnemű személlyel kötött házasság szövetségén kívül történik: paráznaság - akkor is, ha a szexuális aktus nem megy teljesen végbe, sőt akkor is, ha akár csak a szívben, a szemben elkezdődik (Mt 55:27-30). Házasságtörés (3Móz 18:20; 5Móz 22:22). Házasságban élő személy szexuális kapcsolata házasságon kívül; házasságban nem élő személy szexuális kapcsolata házasságban élő személlyel. Válás (Mt 5:31-32, 19:3-9). A házasság indokolatlan felbontása. Az elválás jogos indoka az Újszövetségben csak a másik fél házasságon kívüli kapcsolata lehet (Mt 5:32; 1Kor 7:10-17.). Minden más okból történő elválást Jézus házasságtörésnek, paráznaságnak minősített. Bujálkodás: minden természetellenes, perverz szexuális cselekedet, akár házasságon belül is: házasélet menstruáció idején (3Móz 18:19, 20:18), természetellenes szexuális aktus, vérfertőzés (3Móz 18:6-18; 1Kor 5:1-5), nudizmus, pornográfia (film, videó, könyv stb.: Mt 5:27-30), prostitúció (5Móz 23:17), nemi erőszak (5Móz 22:24-27) stb. Egyéb súlyos perverzitások: homoszexualitás (3Móz 18:22, 29, 20:13; Róm 1:24-27; 1Kor 6:9) , szodómia (2Móz 22:19, 3Móz 18:23-29) , transzvesztitizmus (5Móz 22:5) és minden hasonló perverzitás, fajtalanság. Tisztátalanság (3Móz 15: 16-18; 5Móz 23:9-11; Róm 1:24; Gal 5:19). Ide elsősorban az önkielégítés tartozik. Az értelem bűnei: Az elme kevélysége (1Móz 2:16-17, 3:1-6; 1Jn 2:15-16). Hamisság, álnokság, hamis ideológiák (Róm 1:29). Dölyfösség, kevélység, gőg, büszkeség, felfuvalkodottság (Róm 1:30; 2Tim 3:2-4). Istentagadás (Róm 1:30). Balgatagság, bolondság (Róm 1:31; Zsolt 14:1). Ez nem a természetes képességekre vonatkozik, hanem arra a szellemi restségre, értetlenségre, amely miatt az emberek végiggondolatlan ostobaságok híveiül szegődnek (Péld 24:9). Vakmerőség (2Tim 3:4). A nyelv bűnei Káromlás, káromkodás (3Móz 24:10-16). Isten nevének hiábavaló használata (2Móz 20:7). Hamisság, hazugság, képmutatás, álnokság (2Móz 20:16, 23:1-2; 3Móz 19:11; Ef 4:25). Pletykálás (Róm 1:30; 1Tim 5:13). Igaz vagy hamis információk illetéktelen továbbítása, indiszkréció. Rágalmazás (Róm 1:30). Igaz vagy hamis információk, titkok kifejezetten rossz szándékú továbbítása, jó kapcsolatok szétszakítása érdekében. Dicsekedés, kérkedés (Róm 1:30). Esküdözés (Mt 5:33-37). Veszekedés, versengés (Róm 1:30). Ígéret visszavonása (Gal 5:20). Árulás (2Tim 3:4). Hízelgés (Péld 29:5). Hamis tanúskodás (2Móz 20:16). Átkozódás (Jak 3:9-10). Trágárság (Ef 4:29; Kol 3:8). Bolondság (Ef 5:4). Üres beszédek (Ef 5:6-11). A kívánság bűnei: Más ember bármilyen tulajdonának megkívánása (2Móz 20:17). Már a vágyakozás szintjén is bűn. Lopás (2Móz 20:15; Ef 4:28). Minden más erőszakos anyagi haszonszerzés (1Kor 5:9-13, 6:10). Fenyegetéssel, zsarolással, csalással, rablással, ígéret visszavonásával stb. Részegség és alkoholizmus (1Kor 6:10; Gal 5:21). Kicsapongás (Gal 5:21). Káros szenvedélyek (1Kor 3:16-17, 6:12-20; 2Kor 6:16-7:1). Alkoholizmus, dohányzás, túl sok kávé vagy tea fogyasztása (ha megkötözöttség szintjén van,tehát rendszeres szokássá válik), kábítószerek, rászokás gyógyszerekre (nyugtatók, serkentők) és minden olyan tevékenység, amely rombolja a test egészségét, vagy megkötözöttséget okoz. Mértéktelenség (2Tim 3:3). Restség, lustaság (Péld 6:6-9). Vér vagy fúlvaholt állat (dög) megevése (1Móz 9:3-4; 3Móz 7:26-27, 17:10-14; 5Móz 12:23- 25). Ez az étkezési tilalom az Újszövetségben, a nem zsidó háttérből származó keresztényekre nézve is érvényben maradt (Csel 15:19-20, 22-29). A vérevés szellemi, okkult bűn is (3Móz 19:26). Bálványoknak áldozott étel megevése (Csel 15:19-20, 22-29; 1Kor 10:14-33). A szellemi (vallásos és okkult) bűnök: Idegen istenek imádása (2Móz 20:3). Minden embernek az az istene, ami az élete értelme, amiért él, amitől a megoldást várja, ami a szíve középpontjában van. Mindaz, ami a Biblia Istenén kívül, helyette vagy mellette ilyen módon az életünk középpontjává válik, idegen isten. Ilyenek általában: pénz, vagyon, hírnév, befolyás, hatalom, család, szerelem, gyönyör, szülő, gyermek, siker, tudás, elismertség, hivatás, egyházi szolgálat, önmagunk stb. Idegen isten minden szellemi vagy evilági lény, akihez imádkozik valaki (védőszentek, angyalok stb.), akitől végső megoldást remél, akinek átadja magát az élő Istenen kívül. Idegen isten(ek) minden Biblián kívüli vallás istene(i) is. Hamis Vallások, és csoportosulások: "A lélek pedig nyilván mondja, hogy ez utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanítására figyelmezvén." (1 Tim 4,1) A következőkben felsoroljuk azokat a kultuszokat és nem keresztény vallásokat, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak: Jehova Tanúi (Őrtorony Szervezet, Dawn Bible Students), mormonok (Jézus Krisztus Mai Szentjeinek Egyháza), Herbert W. Armstrong (Worldwide Church of God), Isten Gyermekei (Children of God), Az Egység Egyháza (Moon tiszteletes hívei, One World Crusade), Unitárius Egyház, Christadelphia Egyház, szabadkőművesség, spiritizmus, scientológia, Keresztény Tudomány (Christian Science), antrozófia, teozófia, rózsakeresztesek, Belső Békesség Mozgalom (Inner Peace Movement), Szellemi Határok Közössége (Spiritual Frontiers Fellowship), sátánizmus Keleti vallások: Hare Krisna, Transzcendentális Meditáció, guruk, Mennyei Fény (Divine Light) Misszió, buddhizmus, hinduizmus, iszlám, sintoizmus, konfuciánizmus, japán virágelrendezés (napimádás), Bahai (modern vallás, amely eredetileg Iránban jött létre a „babizmus”-ból, általános testvériséget, szociális egyenlőséget és hasonló dolgokat hirdetnek). Vallásos okkultizmus: hamis prófétálás, a Szent Szellemnek való ellenállás, engedetlenség (1Sám 15:22-23) stb. Bálványimádás (2Móz 20:4-6). Bármilyen kép, szobor, dombormű, szimbólum vagy más anyagi tárgy előtt való vallási célú leborulás, letérdelés, ahhoz vagy annak segítségével történő imádkozás, vagy annak szolgálata (feldíszítése, virág vitele eléje stb.). ide tartozik még emberek imádata pl:zenészek, ismert személyek eltulzott tisztelete,imádása. Az Úr nevének hiábavaló felvétele (2Móz 20:7). Ez elsősorban arra vonatkozik, amikor valaki Istentől származó igazságnak tünteti fel saját gondolatait, véleményét vagy más emberi tanítást, és azt Istenre hivatkozva vagy isteni tekintéllyel adja elő. Ide tartozik minden hamis tanítás és hamis prófétálás, amely jogtalanul isteni tekintélyt bitorol, hogy ezzel beavatkozzon az emberek életébe és manipulálja őket. Ezenkívül ide tartozik Istennek és bármelyik nevének mindenféle felesleges és értelmetlen mondogatása is, az üres, vallásoskodó beszédek és beszélgetések. A szombat megtartásának parancsolata (2Móz 20:8-11) az Új Szövetségben csak szellemi értelemben van érvényben (Kol 2:16-17). Szellemi jelentése a hitből való élet békességére és nyugalmára vonatkozik (Zsid 4:1-11). Az Új Szövetségben tehát a szombat megtörése a hitetlenséget, a cselekedetekből való megigazulás bűnét jelenti. Okkult bűnök: (5Móz 18:9-14; Gal 5:20). Ide tartozik minden olyan kapcsolatteremtés vagy kapcsolat keresése a természetfelettivel, amely nem Isten Igéjének és a Szent Szellemnek való engedelmesség és szívbeli megtérés által közeledik a temészetfelettihez, konkrétan például a következők: VOLT-E KAPCSOLATOD A KÖVETKEZŐKKEL: Boszorkányság,babonaság (fekete macska,kéményseprő,stb) bűvészkedés/mágia (nem kézügyességre épülő), vérszerződések, boszorkány-jelek, sátánizmus, fekete mágia (rejtett erők megidézése rossz dolgok végrehajtása céljából), fehér mágia (rejtett erők megidézése jó dolgok végrehajtása céljából), varázslás (természetfeletti erő igénybevétele annak érdekében, hogy megvalósuljon az akaratunk - ez még törvénytelen imádkozás, érzelmi zsarolás vagy például modern üzletkötési pszichotechnika is lehet), igézés (a hipnózis, szuggesztió minden formája - akár orvosi célból, akár valamilyen attrakcióval kapcsolatosan - mindenképpen veszélyes!) bűbájosság (kedvességgel, szeretettel vagy haraggal, szomorúsággal való manipuláció, amikor valaki érzelmileg magához köt valakit, hogy akaratát rákényszerítse, vagy illegálisan behatoljon a magánéletébe, érzelmi életébe - bizonyos fajta pszichológiai irányzatok is ide tartoznak) expressz szenzualitás (ISP), mentális szuggesztió (relaxáció), mesmerizmus, önhipnózis (saját magad által előidézett transzállapot), átkoztak-e meg cigányok téged (halál, baj, betegség), halálmágia (ahol a betegség nevét és egy írott varázsigét koporsóba vagy sírba dobnak) parakinézis (dolgok mozgásának irányítása pszichikai, illetve akarati erővel), telekinézis (tárgyak mozgatása, gépek, berendezése elindítása akaraterővel), fekete misék? Hordasz-e „ankh"-ot (kereszt, körrel a tetején - amely a sátánista rítusok kelléke, és veszélyes dolog)? RÉSZT VETTÉL-E VALAHA IS A KÖVETKEZŐ DOLGOKBAN: ouija-tábla, planchette (szív vagy háromszög alakú eszköz, amelybe gyakran egy ceruza van befogva, és amely - miközben használója kezét könnyedén rajta nyugtatja - „magától" mozog és így ír, illetve rámutat egy könyv betűire, ilyen módon valamilyen üzenetet közvetítve), szeánszok,(halottidézés,halottlátás,halottakkal való beszélgetés, vagy hozzájuk mondott ima is) médiumok, test nélküli hangok stb., vagy konzultáltál-e valaha is a következők egyikével: „tisztán látó" emberek (akiknek megvan az a képességük, hogy spontán módon lássanak tárgyakat és eseményeket, vagy másképp kifejezve természetfeletti módon lássanak, ún. „második látás") vagy „tisztán halló" emberek (akik érzékfölötti módon képesek hallani emberi és egyéb hangokat, „szellemi" hangokat, amelyekről azt állítják, hogy azok halott emberek élőknek tanácsokat adó hangjai)? Okkult démonok átvitele történhet egy korábban okkult dolgokkal foglalkozó ember holttestének érintésén keresztül is. Gyakran előfordul, hogy valaki így tudtán kívül, véletlenül „szed fel” okkult erőket, nyomásokat, betegségeket stb. ilyen módon. Előfordult veled ilyesmi? RÉSZT VETTÉL-E A KÖVETKEZŐ TEVÉKENYSÉGEK VALAMELYIKÉBEN: parapszichológia, látnokság, gondolatolvasás, ESP (extra sensory perception - érzékfölötti észlelés), telepátia, gondolatátvitel, álomfejtés (pl. Edgar Cayce könyvének segítségével), „eckenkar", agydinamika (Silva-féle agykontroll), „egészség érintésen keresztül" (touch for health)? RÉSZT VETTÉL-E VALAHA IS A KÖVETKEZŐ DOLGOKBAN: jövendőmondás, bioritmus, álomfejtés, tenyérjóslás, tealevelekből történő jóslás, frenológia (jellemvonások vagy jövő kiolvasása egy személy koponyaméreteiből, -formájából), kristálygömb, kártyavetés, tarokk-kártya (jövendőmondás 22 figurás kártya alapján), grafológia (kézíráselemzés), numerológia (személy nevének számokra történő lefordítása), asztrológia, horoszkópok, pszichometria (jövendőmondás az illető valamilyen személyes tárgyának felemelése vagy kézben tartása alapján), transzcendentális meditáció? PRÓBÁLTAD VAGY RENDSZERESEN GYAKOROLTAD-E AZ ALÁBBIAK VALAMELYIKÉT: jóslás varázsvesszővel, inga, faág vagy planchette segítségével: víz, ásványkincsek vagy föld alatti kábelek felkutatása; vagy meg nem született gyermekek nemének megjósolása? Szintén inga, varázspálca vagy „motor skopua"-nak nevezett mechanikus inga felhasználásával betegségek megállapítása és „színterápiával" (színes fonalakkal) vagy „árnyékolás" (rézdróttekercs) segítségével történő gyógyítása? KERESTÉL-E GYÓGYULÁST AZ ALÁBBI ELJÁRÁSOK VALAMELYIKÉVEL: hipnózis, szuggesztió, autogén tréning, , amulettek segítségével történő bűbájosság, szemölcsök eltüntetése ugyanezen a módon, akupunktúra, akupresszúra, energia átviteles massszázs, talpmasszázs, pszichikai gyógyítás, pszichikai műtés,guruk tevékenységei,Reiki-energiaátvitel, fogantatásterápia, transzállapot, „tisztán érzékelés" (érzékfeletti érzékelés), íriszdiagnózis, Darnell-tréning, sonárpunktúra, „radionika", asztrológiai gyógyszer, kromoterápia, hangterápia, orgonómia (az „orgone" fogalmát [ORGazmus+ozONE (ózon)] W. Reich [1897-1957] osztrák pszichiáter találta ki, ez egy állítólagos az egész világot átható energia, amivel egy speciális kamrában ülve lehet feltöltődni [állítólag] és ez sok érzelmi és fizikai betegséget gyógyít) felhasználása a gyógyításra? RÉSZT VETTÉL-E A KÖVETKEZŐ DOLGOKBAN: levitáció (emberi test felemelése démoni erővel), asztaltáncoltatás, kopogó szellem idézése vagy automatikus írás (szellemi erővel), Hallowe`en-partik? BENNE VOLTÁL-E A KÖVETKEZŐKBEN: jóga (gyakorlatok vagy meditáció), karate, kung-fu, aikido judo (harcművészetek),thai-chi,feng sui, a lélek testen kívüli (asztrál) utazása? SZERENCSEJÁTÉKOK: ezekben a Fortuna szelleme van. Fortuna, a szerencse szeszélyes kiszámíthatatlan „istennője”. Egy gonosz démonikus hatalmasság, aki az emberek tömegét bolondítja meg (totó, lottó, rulett,sorsjegyek stb.). Az okkult bűnökhöz tartozik még a kabala, a babona, a hiedelmek, a zene sok területe. HORDTÁL-E BABONÁBÓL (ÉS HITTÉL-E BENNE): amuletteket (tigriskarom, cápafog), lópatkó az ajtón,autón, arany fülbevaló (férfinál), talizmán (mágikus kép), védelmet jelentő (okkult) varázsigék, állatövi jegyek (születésnap asztrológiai jele), hogy ezzel próbáld kompenzálni az Istenbe vetett hit hiányát? A pogány fétisek (mágikus erővel bíró tárgyak, amelyeket azért hordoznak magukkal az emberek, hogy szerencsét hozzanak,kiszebábu,stb) szintén ebbe a kategóriába tartoznak. Pogány vallási tárgyak, relikviák és műalkotások, amelyeket - esetleg a jelenlegi tulajdonosa tudta nélkül korábban - pogány templomokban és rítusokban használtak, könnyen válhatnak egy személy otthonában, életében a gonosz befolyásának középpontjává; ennélfogva ezeket el kell égetni! Ómenek, különleges napok számontartása, levéllánc, számszimbolika stb., amely okkult befolyás gyakorol sokak életére. Ezekkel - amennyiben az illető életében volt ilyen - foglalkozni kell a szabadító szolgálat során. FOGYASZTOTTÁL ALKALMILAG VAGY RENDSZERESEN kábítószereket (LSD, heroin, marihuána stb.), szippantottál-e valami ilyesmit? FOGLALKOZTÁL-E, VAGY SZERETTED HALLGATNI a „kemény" rockzenét (pl. Iron Maiden, Metallica, AC/DC, Ozzy Osborne,a sátánista:Marilyn Manson, Santana, Hendrix, Joplin, Deep Purple, Kiss, Black Sabbath…és egyéb ilyen tipusu metál zenekarok) vagy a Jonathan Livingstone Seagull lemeztársaság által kiadott lemezekkel? Ezen kívúl még a lázadó Rap műfaj is idetartozik,amely erőszakra, gyilkosságokra,bűnökre ill.lázadásra buzdit:Pl:Eminem,Limp Bizkit,Gangsta, Dopeman stb.. (Ezeket a lemezeket meg kell semmisíteni.) Bizonyos festmények, poszterek stb., (egyeseket kábítószerek hatása alatt alkottak), szintén leigázó, megkötöző hatásúak, ördögiek lehetnek. RÉSZT VETTÉL-E - LÁTOGATÓKÉNT - A KÖVETKEZő POGÁNY RÍTUSOKON: Voodoo (Nyugat-indiai-szigetek), Sing Sing (Új-Guinea), Corroboree-k (ausztrál őslakók), tűzönjárás (Fiji-szigetek, India), Umbahda és Macumba (Brazília) stb.? Hasonlóképpen veszélyes lehet Uri Geller vagy Matthew Manning pszichikai erőket bemutató műsorain való részvétel is. VAN-E BIRTOKODBAN OKKULT IRODALOM? Minden olyan könyv,amely a fent elmiltett (okkult) dolgokkal kapcsolatos, és azt tartalmazó adathordozó káros lehet,ki kell dobni,de a lejobb ha elégeted. Az okkult ritualizmus különféle formáit a ponyvaregényektől a médiáig sok TV csatorna népszerűsíti. Ezen kívül még a legkártékonyabb népszerűsítő műfaj a horror; könyvben, videón, CD-ROM-on. Pl:,pszicho, és (tini)horror filmek,X-akták,Y akták…stb) Az olyan könyvek, mint Harry Potter,Gyűrük Ura, Stephen King regényei (filmjei), Keleti Vallásos könyvek, „Mózes 6. és 7. Könyve”-(amely nincs a bibliában), a „Vénusz könyve”, „A másik oldal”, „Egy jobb világ”, Jacob Lorber álkeresztény jellegű könyvei, egyéb írók, pl. Edgar Cayce, Jean Dixon, Ruth Montgomery, Arthur Ford, Anton Le Vay, Dennis Wheatley, Eckhart és Johann Greber,illetve minden ezoterikával foglalkozó irodalom idetartozik. A szerepjáték tipikus példája annak, hogyan lehet tökéletesen álcázott módon adagolni az okkultizmust legtöbb szerepjáték, így a legnépszerűbb, továbbfejlesztett változatában Magyarországon is játszott D&D (Várbörtönök és Sárkányok) is a gonosz viselkedését propagálja, bennük a szereplők nyugodt szívvel átkozzák és gyilkolják,és varázsolják egymást. Menet közben sok játékos könnyen elveszíti realitásérzékét, és nem érzi a valóság és a képzelet közötti határt. Ugyanez a helyzet a számítógépes megjelenítéssel,(akció játékokkal,ezeken belül kiemelten az un.”FPS” tipusuakkal, és szerep játékokkal -melyben alapvetően varázslásokon alapuló dolgok vannak) SCI-FI Irodalom: Ebben is benne van a jövendőmondás szelleme, mert minket nem űrlények, sem pedig torzszülött lények mentenek meg, hanem az Úr Jézus ! Ezeken felül minden olyan könyv,ujság,és egyéb médiahordozó amelyek erőszakkal, pornográfiával, okkultizmussal,ill. hamis vallássokkal foglalkoznak káros lehet,ezért minél előbb meg kell szabadulni tőlük. Az ilyen dolgokat - árukra való tekintet nélkül - el kell égetni ! “Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek.” (Apcsel 19,19)


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!