TÖMÖRKEI HORGÁSZEGYESÜLET

 

A L A P S Z A B Á L Y

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadva 2004. május 28. napján.

AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA

 

1.§.

Az egyesület neve: Tömörkei Horgászegyesület

Székhelye: 7400. Kaposvár-Toponár, Tamási Áron u. 21.

Pecsétje: Felül: Tömörkei Horgászegyesület

                Alul: Kaposvár-Toponár

 

2.§.

 

Az egyesület célja:

a.)    tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása

b.)    szabadidős horgászat fejlesztése, népszerűsítése

c.)    a horgászoknak a társadalmi rend megbecsülésére, a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.

3.§.

 

Az egyesület 2.§-ában meghatározott célkitűzések érdekében:

a.)    biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket,

b.)    biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az országos horgászrend szabályait betartsák,

c.)    segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, valamint a vizek tisztasága és a természet védelmében,

d.)   halfogó és a tagság kívánsága esetén egyéb szabadidős rendezvényeket szervezhet.

 

4.§.

Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli az állami, szövetkezeti és a társadalmi szervek erkölcsi és anyagi segítségét.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

5.§.

1.)    Az egyesület, mint a Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatal (a továbbiakban: FM.) tagja fejti ki működését.

2.)    Az egyesület és az FM. kapcsolataira az FM. alapszabálya az irányadó.

 

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

6.§.

1.)      Az egyesületnek rendes tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lévő, de ugyanakkor a tagsági jogok tekintetében korlátozott tagjai is lehetnek

2.)      Az egyesületnek csak az lehet a tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma (az 1997. évi XLI. törvény 19-21.§.), illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.

3.)       Az egyesületnek jogi személy, továbbá pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek. Pártoló tagként az a természetes vagy jogi személy vehető fel, aki az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja. Tiszteletbeli tagként az vehető fel, aki az egyesületet elsősorban erkölcsileg támogatja az egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével.

4.)      A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesület tevékenységében való részvételére vonatkozó részletes szabályokat az egyesület vezetősége és a jogi személy vezetője által kötött együttműködési megállapodás rögzíti.

5.)      Az egyesület teljes jogú tagjaként a felvételnél a közgyűlés meghatározott összegű belépési díj fizetését írhatja elő.

7.§.

1.) A belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell kinyilvánítani.

2.) A felvételről az egyesület vezetősége dönt. Az indoklást is tartalmazó határozatot a felvételt kérővel írásban igazolható módon közölni kell. A felvételt elutasító határozat ellen a felvételt kérő a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezést nyújthat be az egyesület közgyűléséhez.

 

8.§.

1./ A tagoknak jogukban áll:

a.) amennyiben az egyesület teljes jogú tagjai, a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni. A jogszabályban megállapított feltételek esetén az egyesület bármely tisztségére megválaszthatók.

b.) az egyesülettől horgászjegyet igényelni,

c.) a horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni,

d.) az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni.

 

2./ A tagok kötelesek:

a.) az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait megtartani,

b.) védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított díjakat az egyesület pénztárába minden év március 15. napjáig befizetni,

c.) részt venni a közgyűlésen, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az egyesület pénztárába befizetni,

d.) a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet megtartani és megtartatni,

e.) a vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataikat az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni.

 

3./ A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

 

9.§.

1./ a tagság megszűnik:

a.) elhalálozás,

b.) kilépés,

c.) törlés,

d.) kizárás következtében.

2./ A kilépési szándékot az előző év november 30. napjáig ajánlott levélben kell bejelenteni az egyesület vezetőségének. Ennek elmulasztása esetén a tag köteles a következő évi díjat (tagdíjat) is megfizetni az egyesületnek. E kötelezettség alól az év közben kilépő tagot az egyesület vezetősége – alapos okból, egyéni elbírálás alapján – egészben, vagy részben mentesítheti.

A kilépő tagsági viszonya a kilépés vezetőségnek történő bejelentése napján szűnik meg.

3.) Törlés folytán szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki a tagokat megillető, alapszabályban rögzített jogokat és kötelezettségeket egyes teljes éven át nem gyakorolja, illetve nem teljesíti.

A törlés tárgyában a vezetőség határozat az egy éves időtartam letelte időpontjának megállapításától számított 15 napon belül. A törlésről hozott határozatot írásban kell közölni az érintettel. A vezetőség törlésről szóló határozatával szemben jogorvoslatnak nincs helye. A törölt tag tagsági viszonya a vezetőség határozathozatalának napján szűnik meg.

4./ Kizárás folytán az veszíti el tagságát, akit a fegyelmi bizottság jogerős határozattal kizár az egyesület tagjai sorából.

Az egyesület kizárja tagjai közül azt a tagot,

a.)    – aki az egyesület Fegyelmi Szabályzata 7.§. 3. pont a-k. alpontjában felsorolt vétségeket 3 éven belül ismételten elköveti,

b.)    – aki az egyesület kezelésében lévő vízterületen más horgászt tettlegesen bántalmaz,

c.)    – akit a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt,

d.)   – akivel szemben a halgazdálkodással (halászattal, horgászattal) összefüggő szándékos bűncselekmény miatt marasztaló határozat születik.

A kizárási eljárás kezdeményezésére az egyesület bármely rendes tagja jogosult a kizárás alapjául szolgáló okról való tudomásszerzést követő 15 napon belül. A kizárás tárgyában első fokon a fegyelmi bizottság, másodfokon a vezetőség jár el. A kizárás tárgyában tartott első fokú ülés időpontjáról az érintett tagot tértivevényes levélben kell értesíteni úgy, hogy azt az ülés időpontját megelőzően legalább 8 nappal kézhez vegye. A kizárás tárgyában tartott ülés az érintett távollétében is megtartható, ha a szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg és távolmaradását előzőleg alapos okkal nem mentette ki, vagy írásban kérte az ülés távollétében történő megtartását. Az érintett védekezését a kizárás tárgyában tartott ülésen szóban, vagy írásban is előterjesztheti, legkésőbb a kizárás tárgyában tartott ülés időpontjáig. A kizárás tárgyában hozott határozatot írásban (tértivevényes levélben, vagy az átvétel igazolására alkalmas egyéb módon) kell közölni az érintettel.

A fegyelmi bizottság kizáró határozatával szemben a közlést követő 15 napon belül írásbeli fellebbezést lehet benyújtani a vezetőséghez. A vezetőség kizáró határozatával szemben további jogorvoslatnak nincs helye.

A kizárt tag tagsági viszonya a kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. A kizáró határozat elleni fellebbezés benyújtása esetén – ha a vezetőség a kizáró határozatot helybenhagyja – a kizárt tag tagsági viszonya a vezetőség határozathozatalának napján szűnik meg.

4./ Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők. Elhalálozás esetében az egyesület vezetősége egyéni elbírálás alapján, méltányosságból a már befizetett díjak időarányos részét visszatérítheti.

 

AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK

10.§.

1./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazásra jogosult tagjainak több mint fele jelen van. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kellett halasztani, a másodszorra az általános szabályok szerint összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, melyről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatni kell. A megismételt közgyűlést az elnök hívja össze a sikertelen közgyűlést követő 15 napon belül. A pontos időpont az eredeti meghívóban már megjelölhető. Az eredeti meghívón utalni kell a megismételt közgyűlés lehetőségére és arra, hogy az a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

2./ A közgyűlés a határozatait minden kérdésben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Megválasztottnak tekinthető, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot, legalább azonban a leadott szavatoknak több, mint felét  megkapta.

3./ Az egyesület az ügyintéző és a képviselő szerveit választja. A választás 5 évre szól. A testületek és tagjaik a választóiknak beszámolni kötelesek, ha feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket.

 

11.§.

1./ Az egyesület szervei:

a.) közgyűlés

b.) a vezetőség

c.) a felügyelő bizottság

d.) a fegyelmi bizottság.

2./ A vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

3./ Az 1. bekezdés b, c, d. pontjában felsorolt szervek tagjaivá csak büntetlen előéletű magyar állampolgárt lehet választani.

 

KÖZGYŰLÉS

12.§.

1./ Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.

2./ A közgyűlés:

a.) elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát,

b.) kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történő egyesülését. A felosztás és az egyesülés kimondásához a jelenlévők kétharmados szótöbbsége szükséges,

c.) meghatározza a megválasztandó testületek (vezetőség, esetleg elnökség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság) taglétszámát. Megválasztja a egyesület elnökét, alelnökét, titkárát, gazdasági felelősét, a vezetőség tagjait és póttagjait, valamint a felügyelő bizottság, a fegyelmi bizottság elnökét, tagjait és póttagjait.

d.) megállapítja az egyesület költségvetését,

e.) elfogadja a zárszámadást és vagyonmérleget,

f.) felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok átcsoportosítására,

g.) megállapítja a tagok (rendes, pártoló és tiszteletbeli) évi tagdíját, az esetleges belépési és egyéb díjakat,

h.) megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányát, jóváhagyja munkaprogramját,

i.) megsemmisíti a vezetőség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatait,

j.) beszámoltatja a felügyelő bizottságot és a fegyelmi bizottságot munkájáról,

k.) másodfokon eljár a vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, illetve dönt a tagfelvételt elutasító vezetőségi határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben,

l.) meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját, mértékét, illetőleg pénzbeli megváltásának rendjét.

13.§.

1./ A közgyűlést rendes ülésre évenként kell összehívni. Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt:

a.) az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,

b.) a felügyelő bizottság, illetőleg

c.) a vezetőség szükségesnek tartja,

d.) a felügyelő szerv írásban indítványozza.

a rendkívüli ülést az elnöknek a kérelem, illetve az indítvány benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belüli időpontra kell összehívnia.

2./ A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az egyesület valamennyi tagjának.

3./ A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár elnököl. A közgyűléstől az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell megválasztani.

 

A VEZETŐSÉG

14.§.

1./ A vezetőség az egyesület általános hatáskörű, végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát. A vezetőség öt főből áll, amelynek tagjait a közgyűlés 5 évre választja.

2./ Az egyesület elnökén, titkárán és gazdasági felelősén kívül a vezetőségnek a közgyűlés által meghatározott számú rendes és póttagja van.

15.§.

1./ A vezetőség:

a.) kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát,

b.) gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, a közgyűlés által megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat,

c.) határozat a tagok felvétele, törlése tárgyában,

d.) meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatokat látnak el. Tagjai sorából megválasztja a képviselőt az FM. megyei küldöttközgyűlésébe,

e.) a költségvetés keretében határoz az egyes tagok tagdíjának mérséklésére, elengedése kérdésében és más díjkedvezmény nyújtásáról,

f.) első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. Másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben,

g.) megállapítja a halfogó és az egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek az időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit, bíráit,

h.) kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét az FM. intéző bizottsága által rendezett halfogó versenyeire, illetőleg más rendezvényeire,

i.) egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltánylást érdemlő okokra tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentés kérdésében,

j.) a költségvetésben megállapítja az egyesület alkalmazottainak munkabérét,

k.) munkabizottságokat (szakbizottságokat) hoz létre, meghatározza tagjainak a számát, kijelöli vezetőit, meghatározza a feladatkörüket és beszámoltatja azokat végzett munkájukról,

l.) meghatározza saját munkatervét.

2./ A vezetőség az /1/ bekezdés h.) és i.) pontjában meghatározott hatáskörét az elnökre, illetve a titkárra átruházhatja.

16.§.

1./ A vezetőség szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt:

a.) a vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,

b.) az egyesület elnöke, illetőleg

c.) a felügyelő bizottság szükségesnek tartja.

A rendkívüli ülést a kérelem benyújtásától, illetve a szükségesség megállapításától számított legfeljebb 15 napon belüli időpontra kell összehívni.

2./ A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén titkára hívja össze és látja el az elnöki feladatokat.

3./ A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokat, illetve azokon kívül meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét is.

4./ A vezetőségi ülés helyét, idejét és napirendjét legalább 5 nappal az ülés előtt a tagokkal írásbeli meghívó formájában közölni kell.

5./ A vezetőség határozatképes, ha az ülésen legalább három tagja jelen van. A vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

6./ A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni.

AZ EGYESÜLET ELNÖKE ÉS ALELNÖKE

17.§.

1./ Az egyesület elnöke:

a.) képviseli az egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével,

b.) összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit és azokon elnököl,

c.) ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,

d.) a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,

e.) a vezetőség előzetes döntése alapján kinevezi, illetve szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogot,

f.) eljár a 15.§. h.) és i.) pontja alapján a vezetőség által átruházott jogkörben.

2./ Az elnököt munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.

AZ EGYESÜLET TITKÁRA

18.§.

Az egyesület titkára:

a.)    előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket,

b.)    gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről,

c.)    irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit,

d.)   szervezi az egyesület rendezvényeit,

e.)    segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat.

AZ EGYESÜLET GAZDASÁGI FELELŐSE

19.§.

Az egyesület gazdasági felelőse:

a.)    intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről,

b.)    okmányolt számadásokat vez4t a pénz- és vagyonkezelésről,

c.)    elkészíti az évi költségvetés, zárszámadást, vagyonmérleget és a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

20.§.

1./ A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A felügyelő bizottság 3 tagból áll. A felügyelő bizottságnak a közgyűlés által megállapított számú rendes és póttagja van.

2./ A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.

3./ A bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.

4./ A bizottság üléseit az elnöke hívja össze. A meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni a felügyelő bizottság valamennyi tagjának.

5./ A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszer tartja.

6./ A bizottság köteles az alapszabály betartását, az egyesület költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtásáig, továbbá a közgyűlés kivételével az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű fegyelmet, valamint a gazdálkodást ellenőrizni. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni.

7./ A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármilyen ügyet megvizsgálni.

8./ Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatást eredménytelensége esetén 30 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti.

9./ A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.

10./ A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.

11./ A bizottság munkaterv alapján dolgozik.

 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG

21.§.

1./ A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A fegyelmi bizottság 3 tagból áll. A fegyelmi bizottságnak a közgyűlés által megállapított számú rendes és póttagja van.

2./ A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetőleg a felügyelő bizottság tagjai.

3./ A bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.

4./ A bizottság üléseit az elnöke hívja össze. A meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni a felügyelő bizottság valamennyi tagjának.

5./ A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.

6./ A bizottság eljárására az FM. és taggyűléseinek fegyelmi szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók.

7./ A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre-vonási gyakorlatról a vezetőséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról.

 

HORGÁSZMESTER

22.§.

1./ Gondoskodik és ellenőrzi a horgászrend betartását.

2./ Ellenőrzi a környezetvédelmi rend folyamatosságát.

3./ Környezetszennyezés esetén értesíti a vezetőséget a szennyezés mértékéről.

4./ Szervezi a horgászversenyeket.

 

AZ EGYESÜLET JOGI SZEMÉLYISÉGE ÉS VAGYONA

23.§.

1./ Az egyesület jogi személy.

2./ Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják.

3./ Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület kezelésében lévő vízterületre kiadott területi engedélyek díjából, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint az esetleges vállalati, szakszervezeti támogatásból és egyéb adományokból állnak.

4./ Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.

5./ Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásért az elnök, gazdasági felelős és a felügyelő bizottság elnöke felelősek.

6./ Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök és a gazdasági felelős együttesen jogosult.

7./ Az egyesület megszűnik feloszlással, más egyesülettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

8./ Az egyesület megszűnése, feloszlása, vagy feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgászvonatkozású célra fordítható.

 

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

24.§.

1./ Az egyesület felügyeletét a Somogy Megyei Főügyészség látja el (továbbiakban: felügyeleti szerv) a reá irányadó szabályok szerint.

2./ a nyilvántartásba bejegyzett adatok változását – a változástól számított 60 napon belül – a nyilvántartásba vételt elrendelő, az egyesület székhelye szerint illetékes megyei bíróságnak be kell jelenteni.

 

ZÁRADÉK

25.§.

Az egyesület működésével kapcsolatos, de az alapszabályban nem rendezett egyéb kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb jogszabályoknak az egyesületre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az alapszabályt a 2004. február 03-án tartott közgyűlésen (alapító közgyűlésen) a tagság egyhangúlag elfogadta.

Az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2004. május 28. napján tartott közgyűlésen a tagság egyhangúlag elfogadta.

 

Kaposvár, 2004. május 28.

 

György Tibor                                     Bajzik István                          Oláh Lajos

elnök                                                  gazdasági vezető                    titkár