TÖMÖRKEI HORGÁSZEGYESÜLET

 

A L A P S Z A B Á L Y

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadva: Orci, 2011. november 18. napján.

 

 

 

AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA

 

 

1.§.

Az egyesület neve: Tömörkei Horgászegyesület

Székhelye: 7461. Orci József Attila u.21

Pecsétje: Felül: Tömörkei Horgászegyesület

                 Alul: Orci

           Középen : Horog rajza és az alapítás éve ( 2004 )

Az Egyesület címbélyegzőt is használ:

Tartalma:

Az egyesület neve

Székhelye

            Adószáma

            Telefonszáma

 

 

2.§.

 

Az egyesület célja:

a.)      tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása

b.)      szabadidős horgászat fejlesztése, népszerűsítése

c.)      a sporthorgászat és horgászetika előírásainak és szabályainak megtartására, valamint a természet szeretetére és védelmére való nevelés.

 

3.§.

 

Az egyesület a 2.§ -ban meghatározott célkitűzések érdekében:

a.)     biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.

b.)     biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az országos horgászrend szabályait betartsák.

c.)      segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, valamint a vizek tisztasága és a természet védelmében.

d.)     halfogó versenyeket és a tagság kívánsága esetén egyéb szabadidős rendezvényeket szervez.

 

 

4.§.

Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli az állami, szövetkezeti és a társadalmi szervek erkölcsi és anyagi segítségét.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

 

5.§.

1.)     Az egyesület, mint a Somogy Megyei Kormány Hivatal Földművelődésügyi Igazgatóság (a továbbiakban: SMKH FI.) tagja fejti ki működését.

2.)      Az egyesület és az SMKH FI. kapcsolataira az SMKH FI. alapszabálya az irányadó.

 

 

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

6.§.

1.)        Az egyesületnek rendes tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben lévő, de ugyanakkor a tagsági jogok tekintetében korlátozott tagjai is lehetnek

2.)        Az egyesületnek csak az lehet a tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma (az 1997. évi XLI. törvény 19-21.§.), illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.

3.)       Az egyesületnek jogi személy és tiszteletbeli tagjai is lehetnek.
Tiszteletbeli tagként az vehető fel, aki az egyesületet elsősorban erkölcsileg támogatja az egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével.

4.)        A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesület tevékenységében való részvételére vonatkozó részletes szabályokat az egyesület vezetősége és a jogi személy vezetője által kötött együttműködési megállapodás rögzíti.

5.)        Az egyesület teljes jogú tagjaként a felvételnél a közgyűlés egyszeri, egy összegben kifizetendő belépési díj fizetését írja elő.

 

7.§.

1.) A belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével és aláírásával kell kinyilvánítani.

2.) A felvételről az egyesület vezetősége dönt. Az indoklást is tartalmazó határozatot a felvételt kérővel írásban, igazolható módon közölni kell. A felvételt elutasító határozat ellen a felvételt kérő a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezést nyújthat be az egyesület közgyűléséhez.

 

8.§.

1. A tagoknak jogukban áll:

a.) amennyiben az egyesület teljes jogú tagjai, a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni. A jogszabályban megállapított feltételek esetén az egyesület bármely tisztségére megválaszthatók.

b.) az egyesülettől horgászjegyet igényelni,

c.) a horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni.

d.) az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni.

e.) A tag az egyesület és szervei által hozott bármely törvénysértő határozatot a területileg illetékes bíróság előtt megtámadhat a tudomásra jutástól számított 30 napon belül. A kereset a határozat végrehajtását nem gátolja, azonban indokolt esetben a bíróság azt felfüggesztheti.

2. A tagok kötelesek:

a.) az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait, valamint a Fegyelmi szabályzatának tagokra vonatkozó részeit ismerni , megtartani és megtartatni.

b.) védeni az egyesület tulajdonát, továbbá részt venni az egyesület által szervezett közösségi munkákban,

c.) részt venni a közgyűlésen, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az egyesület pénztárába minden év február 15. napjáig befizetni,

d.) ismerni a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet megtartatni és megtartatni.

e.) a vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos észrevételeiket az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni.

3. A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval

 

9.§.

1. a tagság megszűnik:

a.) elhalálozás,

b.) kilépés,

c.) törlés,

d.) kizárás következtében.

2./ A kilépési szándékot az előző év november 30. napjáig ajánlott levélben kell bejelenteni az egyesület vezetőségének. Ennek elmulasztása esetén a tag köteles a következő évi díjat (tagdíjat) is megfizetni az egyesületnek. E kötelezettség alól az év közben kilépő tagot az egyesület vezetősége – alapos okból, egyéni elbírálás alapján – egészben, vagy részben mentesítheti.

A kilépő tag tagsági viszonya a kilépés vezetőségnek történő bejelentése napján szűnik meg.

3.) Törlés folytán szűnik meg a tagsági viszonya annak, aki a tagokat megillető, az alapszabályban rögzített jogokat és kötelezettségeket egy teljes éven át nem gyakorolja, illetve nem teljesíti.

Az egyéves időtartam letelte időpontjának megállapítása után a vezetőségnek 15 napon belül fel kell hívni a jogait és kötelezettségeit nem gyakorló illetve nem teljesítő tagot mulasztása pótlására. A felszólítás minden esetben írásban a kézhezvétel rögzítésével történik. A felszólított tag a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles mulasztását pótolni.

Amennyiben a felszólított tag a felszólításnak nem tesz eleget, a törlés tárgyában a vezetőség határoz a határnapot követő 8 napon belül. A törlésről hozott határozatot írásban kell közölni az érintettel. A vezetőség törlésről szóló határozatával szemben a közlést követő 15-napon belül írásbeli fellebbezést lehet benyújtani a közgyűlésnek címezve a vezetőség útján. A közgyűlés a fellebbezésről 30- napon belül köteles dönteni. A közgyűlés kizáró határozatával szemben további jogorvoslatnak helye nincs.  A törölt tag tagsági viszonya a jogerőre emelkedés vagy a közgyűlés határozathozatalának napján szűnik meg.

A hátralékos tagdíj, vagy az egyéb hátralékok iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.

A törlés nem érinti az egyesületnek a hátralékra vonatkozó követelését.

 

4./ Kizárás folytán az veszíti el tagságát, akit a fegyelmi bizottság jogerős határozattal kizár az egyesület tagjai sorából.

Az egyesület kizárja tagjai közül azt a tagot:

a.)      aki az egyesület Fegyelmi Szabályzata 7.§. 3. pont a-k. alpontjában felsorolt vétségeket 3 éven belül ismételten elköveti.

b.)      aki az egyesület kezelésében lévő horgászterületen bárkit tettlegesen bántalmaz.

c.)       akit a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt.

d.)      akivel szemben a halgazdálkodással (halászattal, horgászattal) összefüggő szándékos bűncselekmény miatt marasztaló határozat születik.

A kizárási eljárás kezdeményezésére az egyesület bármely rendes tagja jogosult a kizárás alapjául szolgáló okról való tudomásszerzést követő 15 napon belül. A kizárás tárgyában első fokon a fegyelmi bizottság, másodfokon a vezetőség jár el. A kizárás tárgyában tartott első fokú ülés időpontjáról az érintett tagot tértivevényes levélben kell értesíteni úgy, hogy azt az ülés időpontját megelőzően legalább 8 nappal kézhez vegye. A kizárás tárgyában tartott ülés az érintett távollétében is megtartható, ha a szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, és távolmaradását előzőleg alapos okkal nem mentette ki, vagy írásban kérte az ülés távollétében történő megtartását. Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott ülésen szóban, vagy írásban is előterjesztheti, legkésőbb a kizárás tárgyában tartott ülés időpontjáig. A kizárás tárgyában hozott határozatot írásban (tértivevényes levélben, vagy az átvétel igazolására alkalmas egyéb módon) kell közölni az érintettel.

A fegyelmi bizottság kizáró határozatával szemben a közlést követő 15 napon belül írásbeli fellebbezést lehet benyújtani a vezetőséghez. A vezetőség kizáró határozatával szemben további jogorvoslatnak nincs helye.

A kizárt tag tagsági viszonya a kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. A kizáró határozat elleni fellebbezés benyújtása esetén – ha a vezetőség a kizáró határozatot helybenhagyja – a kizárt tag tagsági viszonya a vezetőség határozathozatalának napján szűnik meg.

4./ Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők. Elhalálozás esetében az egyesület vezetősége egyéni elbírálás alapján, méltányosságból a már befizetett díjak időarányos részét visszatérítheti.

AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK

 

10.§.

1 A közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazásra jogosult tagjainak több mint fele jelen van. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kellett halasztani, a másodszorra az általános szabályok szerint összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, melyről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatni kell. A megismételt közgyűlést az elnök hívja össze a sikertelen közgyűlést követő 15 napon belül, akár 30 perc elteltével a határozatképtelen közgyűlést követően. A pontos időpont az eredeti meghívóban már megjelölhető. Az eredeti meghívón utalni kell a megismételt közgyűlés lehetőségére és arra, hogy az a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

 A közgyűlés nyilvános, azon minden egyesületi tag és meghívott részt vehet, kivéve, ha zárt ülést kell elrendelni. Szavazati joggal csak a tagság rendelkezik.

2. A közgyűlés a határozatait minden kérdésben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Megválasztottnak tekinthető, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot, legalább azonban a leadott szavatoknak több mint felét megkapta

3. Az egyesület az ügyintéző és a képviselő szerveit választja. A választás 5 évre szól. A testületek és tagjaik a választóiknak beszámolni kötelesek. Amennyiben feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket.

 

4. A vezető szerv a döntéseit az érintettekkel írásban közli, (tértivevényes ajánlott levélben), valamint a székhelyén található hirdetőtáblán kifüggeszti.

A közgyűlés üléséről Jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá.

 

11.§.

1./ Az egyesület szervei:

a.)  a közgyűlés

b.)  a vezetőség

c.)  a felügyelő bizottság

d.)  a fegyelmi bizottság.

2./ A vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

3./ Az 1. bekezdés b, c, d. pontjában felsorolt szervek tagjaivá csak büntetlen előéletű magyar állampolgárt lehet választani.

 

A KÖZGYŰLÉS

 

12.§.

1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.

2. A közgyűlés:

a.) elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát,

b.) kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történő egyesülését. A feloszlás és az egyesülés kimondásához a tagok kétharmados szótöbbsége szükséges.

c.) meghatározza a megválasztandó testületek (vezetőség, esetleg elnökség, felügyelő bizottság, fegyelmi bizottság) taglétszámát. Megválasztja a egyesület elnökét, alelnökét, titkárát, gazdasági felelősét, a vezetőség tagjait és póttagjait, valamint a felügyelő bizottság, a fegyelmi bizottság elnökét, tagjait .

d.) elfogadja az egyesület költségvetését,

e.) elfogadja a zárszámadást és vagyonmérleget,

f.) felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok átcsoportosítására,

g.) megállapítja a tagok (rendes és tiszteletbeli) évi tagdíját, az esetleges belépési és egyéb díjakat,

h.) elfogadja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányát, jóváhagyja munkaprogramját,

i.) megsemmisíti a vezetőség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatait,

j.) beszámoltatja a felügyelő bizottságot és a fegyelmi bizottságot munkájáról,

k.) másodfokon eljár a vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, illetve dönt a tagfelvételt elutasító vezetőségi határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben,

l.) meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját, mértékét, illetőleg pénzbeli megváltásának rendjét.

 

13.§.

1./ A közgyűlést rendes ülésre évenként kell összehívni. Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt:

a.) az egyesület tagjainak egyharmada az ülés  céljának megjelölésével kéri.

b.) a felügyelő bizottság, illetőleg

c.) a vezetőség szükségesnek tartja,

d.) a felügyelő szerv írásban indítványozza.

A rendkívüli ülést az elnöknek a kérelem, illetve az indítvány benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belüli időpontra kell összehívnia.

2./ A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A meghívót az ülés kitűzött időpontját legalább 8 nappal megelőzően meg kell küldeni az egyesület valamennyi tagjának.

3./ A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár elnököl. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés megkezdésekor két felnőtt tagot kell megválasztani.

 

A VEZETŐSÉG

 

14.§.

1. A vezetőség az egyesület általános hatáskörű, végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát. A vezetőség három főből áll, amelynek tagjait a közgyűlés 5 évre választja.

2. Az egyesület elnökén, titkárán és gazdasági felelősén kívül a vezetőségnek a közgyűlés által meghatározott számú rendes és póttagja van.

 

15.§.

1. A vezetőség:

a.) kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát,

b.) gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, a közgyűlés által megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat,

c.) határozat a tagok felvétele, törlése tárgyában,

d.) meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatokat látnak el.

e.) a költségvetés keretében határoz az egyes tagok tagdíjának mérséklésére és más díjkedvezmény nyújtásáról dönt.

f.) első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. Másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben.

g.) megállapítja a halfogó és egyéb versenyek, valamint más rendezvények  időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit, bíráit.

h.) egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltánylást érdemlő okokra tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentés kérdésében.

i.) a költségvetésben megállapítja az egyesület alkalmazottainak munkabérét.

j.) munkabizottságokat (szakbizottságokat) hoz létre, meghatározza tagjainak a számát, kijelöli vezetőit, meghatározza a feladatkörüket és beszámoltatja azokat végzett munkájukról.

k.) meghatározza saját munkatervét, elkészíti az éves beszámolót és a közgyűlés elé terjeszti.

2./ A vezetőség az 1./ h.) pontjában meghatározott hatáskörét az elnökre, illetve a titkárra átruházhatja.

 

 

16.§.

1./ A vezetőség szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt:

a.) a vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri.

b.) az egyesület elnöke, illetőleg

c.) a felügyelő bizottság szükségesnek tartja.

A rendkívüli ülést a kérelem benyújtásától, illetve a szükségesség megállapításától számított legfeljebb 15 napon belüli időpontra kell összehívni.

2./ A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén titkára hívja össze és látja el az elnöki feladatokat.

3./ A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokat, illetve a felügyelő bizottság elnökét is meg kell hívni.

4./ A vezetőségi ülés helyét, idejét és napirendjét legalább 5 nappal az ülés előtt a tagokkal, írásbeli meghívó formájában, közölni kell.

5./ A vezetőség határozatképes, ha az ülésen minden tagja jelen van. A vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

6./ A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni.

AZ EGYESÜLET ELNÖKE ÉS ALELNÖKE

 

17.§.

1./ Az egyesület elnöke:

a.) képviseli az egyesületet más hatóságok, társadalmi szervezetek, harmadik személy előtt belföldön és külföldön egyaránt, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével.

b.) felelős az egyesület törvényes, az alapszabálynak és az egyesület más szabályzatainak megfelelő működéséért.

 

c.) összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit és azokon elnököl (e jogkörét másra átruházhatja). Gondoskodik a közgyűlés, az elnökség által hozott határozatok végrehajtásáról.

 

d.) ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabály szerinti tevékenysége felett,

e.) a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,

f.) a vezetőség előzetes döntése alapján kinevezi az egyesület alkalmazottait, illetve velük szerződést köt, gyakorolja felettük a munkáltatói jogot,

g.) eljár a 15.§. 1./ h. ) pontja alapján a vezetőség által átruházott jogkörben.

2./ Az elnököt munkájában a titkár segíti, 6 hónapos folyamatos akadályoztatása esetén helyettesíti.

 

AZ EGYESÜLET TITKÁRA

 

18.§.

Az egyesület titkára:

a.)     előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket,

b.)     gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről,

c.)      irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit,

d.)     szervezi az egyesület rendezvényeit,

e.)      segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat.

AZ EGYESÜLET GAZDASÁGI FELELŐSE

 

19.§.

Az egyesület gazdasági felelőse:

a.)     intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről,

b.)     okmányolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről,

c.)      elkészíti az évi költségvetés, zárszámadást, vagyonmérleget és a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

20.§.

1./ A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A felügyelő bizottság 3 tagból áll.

2./ A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.

3./ A bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.

4./ A bizottság üléseit az elnöke hívja össze. A meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal előbb meg kell küldeni a felügyelő bizottság valamennyi tagjának.

5./ A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszer tartja.

6./ A bizottság köteles ellenőrizni az egyesület költségvetésének, a vezető szervek határozatainak végrehajtását, továbbá - a közgyűlés kivételével - az egyesület szerveinek törvényes és alapszabály szerinti működését, valamint negyedévenként a gazdálkodást, pénz- és anyagkezelést, bizonylati fegyelmet. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni.

7./ A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármilyen ügyet megvizsgálni.

8./ Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén 30 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti.

9./ A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.

10./ A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.

11./ A bizottság munkaterv alapján dolgozik.

A FEGYELMI BIZOTTSÁG

 

21.§.

1./ A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A fegyelmi bizottság 3 tagból áll.

2./ A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetőleg a felügyelő bizottság tagjai.

3./ A bizottság határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.

4./ A bizottság üléseit az elnöke hívja össze. A meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 5  nappal előbb meg kell küldeni a fegyelmi bizottság valamennyi tagjának.

5./ A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.

6./ A bizottság eljárására az egyesület Fegyelmi szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók.

7./ A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre-vonási gyakorlatról a vezetőséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról.

HORGÁSZMESTER

 

22.§.

1./ Gondoskodik  és ellenőrzi a horgászrend betartását.

2./ Ellenőrzi a környezetvédelmi rend folyamatos fenntartását.

3./ Környezetszennyezés esetén értesíti a vezetőséget a szennyezés tényéről és mértékéről.

4./ Szervezi a horgászversenyeket.

AZ EGYESÜLET JOGI SZEMÉLYISÉGE ÉS VAGYONA

 

23.§.

1./ Az egyesület jogi személy.

2./ Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják.

3./ Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület kezelésében lévő vízterületre kiadott területi engedélyek díjából, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint támogatásokból és egyéb adományokból állnak.

4./ Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.

5./ Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásért az elnök, a titkár,a gazdasági felelős és a felügyelő bizottság elnöke felelősek.

6./ Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök, a titkár és a gazdasági felelős jogosult. Banki aláírásra a mindenkori elnök 50.000 Ft értékhatárig egyszemélyben, ezen értékhatár felett a vezetőség bármely két tagja jogosult.

 

7./ Az egyesület megszűnik feloszlással, más egyesülettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

8./ Az egyesület megszűnése, feloszlása, vagy feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgászvonatkozású célra fordítható.

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

 

24.§.

1./ Az egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet a Somogy Megyei Főügyészség gyakorolja  (továbbiakban: felügyeleti szerv) a reá irányadó szabályok szerint.

2./ a nyilvántartásba bejegyzett adatok változását – a változástól számított 60 napon belül – a nyilvántartásba vételt elrendelő, az egyesület székhelye szerint illetékes megyei bíróságnak be kell jelenteni.

ZÁRADÉK

 

25.§.

Az egyesület működésével kapcsolatos, de az alapszabályban nem rendezett egyéb kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb jogszabályoknak az egyesületre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az alapszabályt a 2004. február 03-án tartott közgyűlésen (alapító közgyűlésen) a tagság egyhangúlag elfogadta.

Az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2004.május 28. napján tartott közgyűlésen a tagság egyhangúlag elfogadta.

Az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2011.november 18. napján tartott közgyűlésen a tagság egyhangúlag elfogadta.

 

Kaposvár, 2011. november 18.

 

 

      Baksa József                                                Oláh Lajos                                          Dancs József

          elnök                                                    gazdasági vezető                                        titkár