BejelentésAz Új Világrend rejtett valósága és bukása, Isten tervei minden ember számára, Szűz Mária kora
Ragaszkodjatok mindenkor az Igazsághoz, mert nélküle hazugságban fogtok élni! ... Jézus

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


A bukottak fiai, kreatúrái, a múlt árnyai

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Az angyalok általi testi rontás: 1Mózes 6:1:4 1 Amikor azután az emberek sokasodni kezdtek a földön, és leányokat nemzettek, 2 látták az Isten fiai, hogy az emberek leányai szépek, és feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek. 3 Isten ekkor így szólt: Ne maradjon lelkem örökké az emberben, mivel test: százhúsz esztendő maradjon meg napjaiból! 4 Óriások voltak a földön azokban a napokban – azután, hogy az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok szültek –, ezek az ősidők erős, híres férfiai. 1Mózes 6:9-13Noé nemzetségének története a következő. Noé igaz és tökéletes ember volt nemzedékében: Istennel járt. 10Három fiút nemzett: Szemet, Kámot és Jáfetet. 11A föld azonban megromlott Isten előtt, és telve volt gonoszsággal. 12Amikor aztán látta Isten, hogy a föld megromlott – mert romlott útra tért minden test a földön –, 13azt mondta Noénak: »Elérkezett a vége minden testnek előttem: megtelt a föld gonoszsággal általuk, s én elpusztítom őket a földről. Jób 1:6 "Egy napon pedig, amikor eljöttek az Isten fiai, hogy az Úrnál jelentkezzenek, a sátán is közöttük volt." Testet öltő angyalok a Bibliában: 1Mózes 18:1-2 1 Ezután az Úr megjelent neki Mamre völgyében, amikor a legforróbb napszakban éppen a sátra nyílásában üldögélt. 2 Amint fölemelte szemét, megjelent neki három férfi, s megállt ott a közelében… Tób.5:4-8Tóbiás elment, hogy egy jó vezetőt keressen, aki elkíséri Médiába. Kint Ráfaellel találkozott, az angyallal: ott állt előtte [de ő nem tudta, hogy az Isten angyala]. 5Megszólította: „Hová való vagy, barátom?” Az angyal így felelt: „Testvéreid, Izrael fiai közé tartozom, és azért jöttem ide, hogy munkát keressek.” Tóbiás azt mondta neki: „Tudod-e az utat Médiába?” „De mennyire! – felelte. – Többször is voltam ott, emlékszem minden útjára. 6Sokszor jártam Médiában és egyik testvérünknél, Gábaelnél kaptam szállást, a médiai Rágesban. Ekbatanától Ráges kétnapi járóföldre van, Ráges a hegyek között, Ekbatana a síkságon fekszik.” 7Erre Tóbiás azt mondta neki: „Rögtön jövök, barátom, csak szólok apámnak: szeretném, ha velem jönnél, megfizetem béredet.” 8Az így válaszolt: „Rendben van, megvárlak. De ne maradj sokáig!” Zsidók 13:2 Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, mert általa egyesek tudtukon kívül angyalokat fogadtak be szállásra. Máté 22:30 A feltámadottak ugyanis nem nősülnek, és férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Júd.6 Az angyalokat pedig, akik nem őrizték meg méltóságukat, hanem elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartja. Énok 1,9 Íme! Eljött az Úr tízezernyi szentjével, ítéletet végrehajtani mindenek fölött, és elpusztítani az istenteleneket, megfedni minden élőt az istentelen munkájukért, melyeket istentelenül elkövettek ellene, és minden súlyos beszédért, melyeket az istentelen bűnösök ellene szóltak. Testet öltő angyalok a zsidó hagyományban: "Szeth utódai azonban megmaradtak az Isten, az univerzum Istenének tiszteletében, az erényeiket megőrizve hét nemzedéken át; de az idő teltével ők is romlottakká váltak, elhagyták atyáik gyakorlatait, és nem adtak dicsőséget az Istennek, ahogy az illő lett volna hozzájuk. Emellett nem törődtek a más emberek iránti igazságossággal sem. Amennyire buzgók voltak az erényekben a korábbiakban, annál kétszeresebb buzgalommal lettek gonoszok a későbbiekben, olyannyira, hogy az Istent ellenségükké tették. Mert az Isten angyalai közül sokan nőkkel társultak akkor, és fiakat nemzettek, akik gonosznak bizonyultak, és minden helyes dolgoknak megtagadói lettek, a saját erejükben bízva. Mert az orákulum szerint ezeknek az embereknek a tettei hasonlatosak voltak azokéhoz, akiket a görögök óriásoknak hívnak. De Noét nyugtalanították ezek a cselekedetek, s mivel nem szívlelte, amit azok tettek, próbálta őket meggyőzni, hogy változzanak meg, és térjenek vissza a jobb utakra. De látván, hogy nem hallgatnak rá, mert rabjaivá váltak a gonosz gyönyöreiknek, és félvén attól, hogy megölik őt, feleségével, gyermekeivel, és azok feleségeivel elhagyta azt a földet (Josephus, Antiquities of the Jews, I,3,1). Egy másik említésre méltó szekuláris forrás Alexandriai Philótól (i.e.20 - i.sz.50) származik. Ez a zsidó filozófus az Óriásokkal kapcsolatban című kommentárjában kihangsúlyozza, hogy egyáltalán nem mítoszokról van szó, hanem valóban megtörtént eseményekről: ‘És amikor az Isten angyalai látták az emberek leányait, hogy azok szépségesek, feleségeket vettek maguknak a maguk választása szerint’ (1Móz. 6:2.). Azokat a lényeket, akiket más filozófusok démonoknak neveznek, Mózes általában angyaloknak nevezi; mert szellemek azok, akik a légben suhannak tova. Senki ne feltételezze azt, hogy az itt említett dolgok csupán mende-mondák, hiszen szükségszerűen az univerzum mindenhol telve van élő lényekkel ... –  Philo, Az Óriásokról 2:6-9 Láthatjuk, egyáltalán nem maradtunk információk híján ezeket az eseményeket illetően, és itt meg sem említjük a pogány mítoszokat, a különböző népek által fennmaradt legendákat, meséket, amelyekben ha eltorzult formában is, de fennmaradtak e történet bizonyos elemei. A fenti leírásokból egyértelmű, hogy voltak olyan angyalok, akik valóban eljöttek az emberek közé, és valóban keveredtek az emberi fajjal. Ennek a meglepő ténynek, ha lehet, még meglepőbb folytatása van, amelyek részleteit az alábbi fejezetekben láthatjuk.    Óriások a Bibliában: 1Mózes 6:1:4 1 Amikor azután az emberek sokasodni kezdtek a földön, és leányokat nemzettek, 2 látták az Isten fiai, hogy az emberek leányai szépek, és feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek. 3 Isten ekkor így szólt: Ne maradjon lelkem örökké az emberben, mivel test: százhúsz esztendő maradjon meg napjaiból! 4 Óriások voltak a földön azokban a napokban – azután, hogy az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok szültek –, ezek az ősidők erős, híres férfiai. Báruk 3:26-28 "Születtek akkor óriások, a régi korok hírnevesei, szálas termetűek, hadviselésben jártasak, Isten mégsem választotta őket, nem adott nekik tudományt sem. Úgy pusztultak el, mert nem volt értelmük; saját balgaságuk miatt pusztultak el." 2Sámuel 21:20 Gátnál is harc tört ki. Volt ott egy nagy termetű férfi, akinek a kezén is, meg a lábán is hat-hat ujja volt, összesen huszonnégy. Ő is a refáiak leszármazottja volt. 4Mózes 13:28-33 28 Így beszélének néki, és ezt mondák: Elmentünk vala arra a földre, amelyre küldöttél vala minket, és bizonyára tejjel mézzel és mézzel folyó az, és ez annak a gyümölcse. 29 Csakhogy erős az a nép, amely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok; sőt még Anák fiait is láttuk ott. 30 Amálek lakik a dél felől való földön, és Khitteus, Jebuzeus, és Emoreus lakik a hegyeken; a tenger mellett és a Jordán partján pedig Kananeus lakik. 31 És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétségkívül megbírunk azzal; 32 Mindazáltal a férfiak, akik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. 33 És rossz hírét vivék annak a földnek, amelyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld amelyen által-mentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit; az egész nép is; amelyet láttunk azon, szálas emberekből (Nefilim) áll. (A "szálas embereknek" fordított szó az eredeti héberben ugyanaz a Nefilim, mint az 1Mózes 6:4-ben. Tehát világos, hogy az özönvíz után újra feltűntek az óriások.) 1Mózes 14:5 A tizennegyedik esztendőben eljött tehát Kedorlaomer, és a királyok, akik vele voltak, és megverték a refaitákat Astarót-Karnaimban, a szúszitákat Hámban, az emitákat Sáve-Kirjátaimban, 5Mózes 2:10-11 10 Ennek (Moábnak) az emiták voltak az első lakói, egy nagy, erős, és olyan szálas nép, mint az enakiták nemzetsége; 11 az Óriások közé számították őket, éppen úgy, mint az énakiták fiait, de a moabiták emitáknak nevezik őket. (Az itt használt óriás szó a héber Rafá-ból lett fordítva. Ez a neve az elpusztult óriások szellemeinek is, ugyanis a szó további jelentései: szellem, árnyak (mint az árnyékvilág). A Refaim az óriásoknak egy másik faja volt, akik mérete már nem volt olyan megrökönyítően hatalmas, mint a özönvíz előtti óriásoké. ) 5Mózes 2:20-21 20 Ezt az Óriások földjéhez számították, s rajta egykor az Óriások laktak, de ezeket az ammoniták szamszummitáknak nevezik; nagy, sok és szálas termetű nép volt, olyan, mint az enakiták. 21 Az Úr eltörölte őket az ammoniták színe elől, s őket telepítette helyükre. 5Mózes 3:11 Og, Básán királya volt ugyanis már csak hátra az Óriások [rafa] nemzetségéből; Még mutogatják vasból való ágyát … hossza kilenckönyöknyi (kb.5 méter), szélessége négy (kb. két méter)… 5Móz 9, 1Halljad, Izrael! Te most átkelsz a Jordánon, hogy meghódíts nagy és nálad erősebb nemzeteket, nagy és égig bástyázott városokat, 2nagy és szálas népet, az enakiták fiait, akiket magad láttál, s akikről azt hallottad, hogy senki sem képes ellenállni nekik. 3Tudd meg tehát ma, hogy az Úr, a te Istened emésztő és pusztító tűzként maga megy át előtted, hogy eltiporja, eltörölje, s hamarosan elpusztítsa színed elől, amint mondta neked. Józsué 12:4 Továbbá a refaiták maradékaiból való Ógnak, Básán királyának a területe, ki Astarótban és Edráiban lakott; uralkodott a Hermon hegyen és Szálekában és az egész Básánban, egészen 5a gessúriták és a makátiták határáig és Gileádnak a felén, Szihonnak, Hesbon királyának határáig. Józsué 13:12 Ógnak egész básáni birodalmát. Ez Astarótban és Edráiban uralkodott, ő volt már csak hátra a refaiták maradékaiból, amikor Mózes megverte és eltörölte őket. Józsué 15:8 majd felmegy Ennom fiának völgyében a jebuziták városának, azaz Jeruzsálemnek déli oldalán, onnan aztán felmegy annak a hegynek a csúcsára, amely Géenommal szemben, nyugat felé, a Refaim völgy északi végében van Józsué 17:15 Azt felelte nekik Józsue: »Hát ha oly nagy nép vagy, akkor menj fel az erdőre, s irts magadnak területet a periziták és a refaiták földjén, ha szűk neked Efraim hegységének birtoka! 1 Mózes 15:18-20 Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, ezekkel a szavakkal: »Utódodnak adom ezt a földet, Egyiptom folyójától egészen a nagy folyóig, az Eufráteszig, 19a kenitákat, a kenizitákat, a kedmonitákat, 20a hetitákat és a perizitákat, valamint a ráfaitákat, az amoritákat, a kanániakat, a girgasitákat és a jebuzitákat!« 1Mózes 14:5-7 5 A tizennegyedik esztendőben eljött tehát Kedorlaomer, és a királyok, akik vele voltak, és megverték a Refaitákat (Refaim, vagyis az óriásokat) Astarót-Karnaimban, szúszitákat Hámban, az emitákat Sáve-Kirjátaimban, 6 és a horitákat a Szeír hegységben... 7 Azután visszafordultak, és elmentek a Mispát forráshoz – azaz Kádeshez –, s elpusztították az amalekiták egész földjét, valamint az amoritákat... (Az itt megemlített törzsek mind az óriásokkal keveredett népek voltak, és Isten a szemita elamiták királyának, Kedorlaomérnak és szövetségeseinek a kardja által pusztította ki sokukat. Az óriások későbbi népességkorlátozásában aktív szerepet kaptak az izraeliták és rokon népeik: Káleb elpusztította az utolsó anakitákat (Józs. 14:6-15). Az Ábrahám unokaöccsétől származó moabiták pusztították ki az Emmim törzseket, és a szintén Lóttól származó ammoniták pedig a Zuzim/Zamzummim törzseket. Jákob testvérének, Ézsau/Edomnak az utódai a barlangokban lakó horitákat pusztították ki, maga Ézsau viszont keveredett a horitákkal (lásd a VI. fejezetet). A későbbiekben a refaitáknak már csak egyéni harcosaik maradtak, mint Góliát és társai, akiket Dávid és vitézei pusztítottak el.) A további bibliai irodalomban a refaim kifejezés már csak ezeknek a lényeknek a szellemeire utal (Jób. 26:5; Zsolt. 88:11; Péld. 2:18; 9:18; 21:16; Ézs. 26:14,19). A héber Refaim (Refák vagy Refaiták) jelentése ugyanis nemcsak óriást jelent, mert a név kapcsolatban van az óriások szellemeivel, amelyek haláluk után elhagyták a testüket. A Refa/refaim szó további jelentései: árnyék (mint szellem), elernyed, valami ami elengedte magát, petyhüdt. Például, amikor Krisztus megjelent a hajóban a tó közepén (Máté14:26; Márk 6:49), és a tanítványok megijedtek tőle, mert szellemnek vélték, ott egy ilyen Refa szellemnek a megjelenésére gondolhattak. Majd, amikor Krisztus a feltámadása után is megjelent a tanítványoknak, azok először megint szellemnek vélték, Krisztus megnyugtatta őket, hogy egy szellemnek nincs húsa és vére. Krisztus ekkor egy Refaim szellemre utalt, sokan ugyanis úgy gondolják, hogy ezek a versek azt bizonyítják, hogy az emberek halála után azok szellemei így megjelenhetnek. Ez egyáltalán nem igaz, itt a Refaimtól eredő gonosz szellemekre van utalás. Az ádámi emberek szellemei alszanak a feltámadásig. A bekeveredés mértékétől függő, erősebb szellemből álló démonok tehát képesek lehetnek egy gyenge, halvány, árnyékszerű megjelenésre – már a nevük egyik jelentése is erre utal – de nem képesek megtestesülni. 4Móz.13:29-33 Hanem azok az emberek, akik vele együtt ott jártak, ellene vetették: „Nem vagyunk képesek azzal a néppel szembeszállni; erősebbek, mint mi vagyunk.” 32Ezután mindenféle rosszat mondtak Izrael fiainak arról az országról, amelyet kikémleltek: „Az az ország, amelyet bejártunk, hogy kifürkésszük, olyan ország, amely elemészti lakóit, s az emberek, akiket láttunk, mind hatalmasak. 33Óriásokat is láttunk ott. Enak fiait, az óriások nemzetségéből, úgyhogy olyannak éreztük magunkat mellettük, mint valami szöcskék, és az ő szemükben is épp olyannak látszhattunk.” Óriások a zsidó hagyományban: Egy másik ókori zsidó forrás szintén érdekes bizonyságot szolgáltat az óriásokkal kapcsolatban. A Boober’s Tanhuma, Davarim 7-ben lejegyzett esemény szerint, ami i.sz. 135 körül történt, nem sokkal a Bar Kóba féle zsidó lázadás leverése után. Itt Hadriánus római császár, és egy bizonyos Johanan ben Zakkai nevű rabbi beszélgetése van lejegyezve, a következőképpen: "A gonosz Hadriánus császár, Jeruzsálem elfoglalása után dicsekedve így kevélykedett: ‘Jeruzsálemet elfoglaltam hatalmas erővel’. Rabbi Johanan ben Zakkai ezt mondta neki: ‘Ne kevélykedj. Ha nem lett volna ez mennyei akaratból, nem lettél volna képes elfoglalni.’ Ezután rabbi Johanan Hadriánust egy barlanghoz vezette, ahol megmutatta neki az oda eltemetett Amoreusok testi maradványait.  Azok közül az egyik tizennyolc könyöknyi magasságú (kb. 10 méter) volt. És ezt mondta: ‘Amikor méltók voltunk rá, ilyen embereket győztünk le, most pedig a gonoszságaink és bűneink miatt te győztél le bennünket.’" (Arthur Hertzberg, Idézetek a Júdaizmusból, 155-156 oldalak. George Braziller,New York; 1962). Ez nem egyedülálló idézet, Josephus, az első században élő nevezetes zsidó történész, aki mellesleg a farizeusi rend tagja volt, a következőt írja Kánaánnak az izraeliták általi elfoglalásával kapcsolatban: "Akkor még élt az óriások faja, akiknek teste olyan hatalmas volt, és akiknek ábrázata annyira eltérő volt az emberek kinézetétől, hogy megrökönyítő volt látványuk, és rettenetes a hangjuk. Ezeknek az embereknek a csontjai itt vannak velünk, láthatóak ma is, és láthatjuk, teljesen különböznek a többi embertől" (Ant, Vii,3). Tehát az első század körül, Josephus idejében még voltak megmaradt és látható földi maradványai az óriások fajának. Josephus vázolta még, hogy Dávid idejében (1000 évvel Krisztus előtt), ezeknek az óriásoknak éltek maradékaik, akik, mint Góliát is, harcoltak Izrael ellen. Egy bizonyos ütközet alkalmával Dávid legyőzte és szétkergette a filiszteusokat, és a csata után fáradtan leült, hogy kipihenje magát. A király teljesen egyedül volt, és egy túlélő ellenség véletlenül belebotlott: "Akinek neve Akhmon volt, az Aráf fia; aki maga is az óriások egy fia volt. Kezében volt dárdája, amelynek nyele háromszáz shekelt [kb. harminc kg.] nyomott, láncból fonott mellvértet viselt és egy kard is volt nála. Meglátva [Dávidot], nekifordult és rohanva rátámadt a királyra, aki kimerülten hevert, de Abishai, Joáb testvére hirtelen ott termett és pajzsával megvédte a fekvő királyt, majd levágta az ellenséget" (Antiquities of the Jews VII, xii, 1). A már korábban idézett Alexandriai Philo, az első századi híres zsidó filozófus - aki szintén vallásos farizeus zsidó volt, és aki Péter apostollal személyes ismeretségben állt -, írt egy tézist, melynek címe: Az Óriásokat illetően. Philo az "Isten fiai" kifejezést az "Isten angyalainak" fordította, és a Teremtés könyvében leírtakat történelmi tényekként kezelte. Az angyal szóhoz megjegyezte, hogy az a jó és rossz szellemlényekre egyaránt vonatkozó név. A Sátánt követő rossz angyalok között voltak, akik később nem voltak képesek ellenállni azon vágyaiknak, hogy belekóstoljanak a testi élet örömeibe, és szabad utat adtak vágyaiknak. Philo kihangsúlyozza, hogy az óriások léte nem mitológia, hanem a Szentírás tanítása szerinti igazság, ami rámutat, hogy az emberek közül némelyek földi születésűek, némelyek mennyei születésűek, de vannak olyanok, akik az Istentől születnek meg! Philó tehát bizonyos embereket angyali eredetűnek tartott, ami azt jelenti, hogy ez a vérvonal jelen van az emberiség egyes elemeiben. Érdekes, de láthatóan Philo megértette a szellemi újjászületés lényegét is. Lehetséges, hogy ezt az ismeretet Péternek köszönheti, de lehetséges az is, hogy olvasott ismeret alapján volt ezzel tisztában. Philo ezt írja az óriásokról: "De ő [Mózes] szerint ezek az óriások kettős természetből származnak, nevezetesen az angyaloktól és a halandó asszonyoktól; mert az angyalok lényege szellem; de előfordul, hogy alkalmanként emberi jelenlétet öltenek magukra, átformálva megjelenésüket oly módon, hogy ember alakjában jelennek meg; mint tették ezt akkor is, amikor az asszonyokkal kapcsolódtak egybe az óriások létrehozataláért…" (The Works of Philo, 811.oldal).    Az őskeresztények tanításai az óriásokról: Az őskeresztények és a korai "egyházatyák" szintén szó szerint értelmezték ezeket az írásrészeket a keveredésre és az óriásokra vonatkozóan. Természetesen ott vannak az apostolok, Júdás, Péter és Pál, akik vagy idéznek az Énok könyvéből, vagy pedig utalásokat tesznek az abban leírt eseményekre. Majd időben kissé tovább lépve, néhány jobban ismert név azok közül, akiknek írásai máig fennmaradtak e témakörben: Barnabás, aki ismételten vagy idéz Énok könyvéből, vagy pedig hivatkozik arra. Majd a korai apologetikus Athenagorus, Justin Mártír; Ireneusz, aki János apostol tanítványának a tanítványától tanult, az Eretnekek ellen című írásában említést tesz ezekről az eseményekről. Kelemen hangsúlyozottan vallotta Énok könyvének és tartalmának isteni ihletettségét. Órigenész, Tertullianus, Lactantius, Eusebius, aki egyháztörténész volt Konstantin császár idejében, és Ambrosius szintén tényként vették az angyal-ember keveredést. Kelemen a Homilies című írásában (The Ante-Nicean Fathers) említést tesz az angyalokról, akik testet öltöttek: "…de mivel minden tekintetben emberré váltak, így az emberi kívánalmakat is magukra vették, és az elhatalmasodott rajtuk, egybekeltek az asszonyokkal; és azokkal kapcsolatot alakítva a fertőzöttségbe estek, és teljesen elvesztették előző erejüket, miután képtelenek voltak visszakerülni a tisztaság állapotába, a helyénvaló természetükbe ..." De a szentségtelen közösülésekből álnok emberek nőttek fel, sokkal nagyobb méretűek, mint az átlagos emberek, akiket a későbbiek során óriásoknak neveztek; nem olyanok, mint azok a sárkánylábú óriások, akik Isten ellen harcoltak a görögök káromló mítoszaiban, hanem vadul viselkedők, és hatalmasabbak az emberek méreténél, merthogy ők az angyaloktól keltek életre; mégis, kisebbek voltak az angyaloknál, mert asszonyoktól születtek" (Az Ante-Niceai Egyházatyák, 8. kötet 273 oldal). Szemelvények: http://churchofgod.hu/content.php?act=nefilim XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Az Arkhón invázió és a Nefilim visszatérése (Kattints a szövegre a filmért!) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Discovered Nephilim, titans, giants (Kattints a szövegre a filmért!)

Képgaléria


Linkek

Nefilim géntechnológia-manók

Rob Skiba videók (angol nyelven)

ALIENS, UFOs & DEMONS: TRUTH on ALIENS, UFOs & DEMONS (30 minutes of Aliens & Nephilim

Human Hybrid Found In china

Star Child or Alien Hybrid?:Chinese boy Yongsui with blue eyes has night vision like a cat.

Idegen-ember hibrid lény csontvázát találták meg Peruban? (magyarul)

Giants of the old World (film)

Giants Lost in History (film)

Nephilim Watchers and Giants (film)

Best Reptilian Shapeshifter Alien Caught on TV

Hybrid Twin Alien human beings found on motorway in UK

Strange Entity Alien CAUGHT ON Live TV

Repülő gyermek...

REAL HYBRID ALIEN CREATURES CAUGHT ON TAPE (VERY SCARY)

The Top 10 Hybrid Animals - Real Hybrid Animals

Óriások a történelemből

Nephilim Annunaki and the Sumerian giant skeletons

Aliens Come From Hell

ALIENS CAUGHT ON TAPE I Real Hybrid Alien Creatures Caught On Tape (VERY SCARY!!)

illuminati Alien Lie they are fallen angels not aliens + katy perry shows picture of a real nephilim

Paranormal & Djinns Part 2 : The kinds of Djinns Caught on tapes.

ALIENS ARE DEMONS

Nephilim Among Us Human Animal Hybrids, Eugenics, GMOs & Transhumanism

Alan Watt on Alex Jones: Chimeras, Clones And Designer Humans -- Transhuman Eugenics

THE SECRET ARCHITECTURE OF THE FALLEN ANGELS

Home People Mystery The Dangerous Tengu Demon Mummy: A Legendary Supernatural Sky Creature in Ancient... The Dangerous Tengu Demon Mummy: A Legendary Supernatural Sky Creature in Ancient Japan P

A Japán mitológia bizarr lényei - életre kel a mese?

Fallen Angels or Nephilim are ANUNNAKI and are NOW orbiting planet MARS

Folyik a felkészítés a nagy találkozásra. Mert ez már "tudomány"

Isten teremtette a világot – semmilyen más bolygó nem lehet ember által lakott

Isten, az Atya: Nem lesz olyan tudományos kiértékelés, melynek értelme lenne, amikor a két nap majd látható lesz

Kínában is a "nefilimek keze munkáját dicséri a rengeteg piramis...

Az Ica kövek

A 440 millió éves emberi lábnyom

Piri Reis térképe

Miért akarta Nimród megölni Istent?

KIK VOLTAK A NEFILIMEK?

Ember-állat hibridek és egyéb genetikai egyvelegek

Újabb leletek teszik hiteltelenné a történelem könyveket...

Пирамида над Кремлем 09.2009 UFO

Földönkívüli leletek az ókori Egyiptomból

A New Age, a fajelmélet, a Nefilim és az UFO kapcsolat

Blue Beam Művelet és a nefilim háború

SHOCKING TOTALLY SHOCKING !!!

Nephilim Here Again In Last Days As Bible Prophecy Says

Nephilim Here Again In Last Days As Bible Prophecy Says

The Nephilim- Ancient Egypt , Annunaki. New Giant Skulls Found 2015

2014 August Breaking News Mixing Human DNA with Animal DNA Last days final hour news prophecy

CERN PT2: Shocking New Info-Real Demonic Entities Caught On Film Passing Thru!!

Miért akarta Nimród megölni Istent?

Top 10 Out Of Place Artifacts

Top 10 Out of Place Artifacts Part: 2

Az Anunnaki - Az Ősi Idegenek állításainak megdöntése

AS IN THE DAYS OF NOAH: End Time Prophecy, Fallen Angels & Coming Deceptions

Énok (Járed fia)

Hatalmas, hat ujjú emberi lábnyom a sziklában

Óriási emberi maradványok, leletek

Ábrahám Nimrod ellen

Genesis 6 Giants and Ancient History

A San Pedro hegyi múmia rejtélye

AZ ATACAMA SIVATAGBAN TALÁLT KIS MÚMIA MÉG MINDIG FEJTÖRÉST OKOZ A TUDÓSOKNAK

A San Pedro hegyi múmia rejtélye

Egy furcsa doboz és két titokzatos koponya rejtélye, melyeket Oroszországban találtak

"valamennyi egyház közül a katolikusok a legfelkészültebbek arra, hogy egy ilyen bejelentés megtörténhet"

The Pyramid Construction is recorded by ancient egyptians

Emberi embriók kísérletezésre. Noé kora újra.

Tényleg idegen lényé Rodope-i koponya?

Noé napjai napjainkban 1/3 rész

Noé napjai napjainkban 2/3. rész

Noé napjai napjainkban 3/3. rész

Dinoszaurusz lábat növesztettek egy csirkén!

6 olyan régészeti lelet, mely bizonyítja, hogy az ember és a dinoszauruszok egy időben éltek!

Human-Pig Hybrid Created in the Lab—Here Are the Facts

Kész az első disznó-ember hibrid

Énok könyve PDF

Egy megnyúlt nyakú és fejű múmiát találtak Peruban, amit eddig eltitkoltak a nyilvánosság elő

Katolikus szent győzte le a Loch Ness-i szörnyet!
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!