BejelentésAz Új Világrend rejtett valósága és bukása, Isten tervei minden ember számára, Szűz Mária kora
Ragaszkodjatok mindenkor az Igazsághoz, mert nélküle hazugságban fogtok élni! ... Jézus

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Részletek Énok könyvéből

Isten és a Felkent dicsősége... 70. 1. És ezek után történt, hogy (Énok) neve még élőként felemeltetett a magasságba ama Emberfiához és a Szellemek Urához. 2. A Szellem harci szekerén vitetett fel, és neve eltűnt közülük. 3. És attól a naptól fogva nem számláltattam közéjük többé: és a két szél közé ültetett engem, Észak és Nyugat közé, ahol az angyalok kezükbe vették a mérőzsinórokat, hogy kimérjék nekem a választottnak és a szentnek lakhelyét. 4. És láttam ott az első atyákat, és az igazakat, akik öröktől fogva azon a helyen lakoztak. 71. 1. És ezek után történt, hogy szellemem elvitetett és felemelkedett a mennyekbe: és láttam az Isten szent fiait. Tűznek lángjain jártak, öltözetük fehér volt, és arcuk fénylett, akár a hó. 2. És láttam két tűzforrást, és annak a tűznek fénye úgy ragyogott, mint a cirkónium kristály, és arcomra estem a Szellemek Urának színe előtt. 3. És Mikháel angyal - egyike az arkangyaloknak - megfogta jobb kezemet, felemelt, előre vezetett a titkok közé, és megmutatta nekem az igazságosság minden titkait. 4. És megmutatta a menny széleinek minden titkát, a csillagok és fényes égitestek összes kamráit, ahonnan kijönnek a szentek színe előtt. 5. És elragadta szellememet az egek egébe, és olyannak láttam azt, mint egy kristályokból épült házat, és a kristályok között élő tűznek nyelvei voltak. 6. És látta szellemem azt az övet, amely körülvette a tűznek ama házát, és annak négy oldalán élő tűzzel teli folyamok voltak, és körülölelték azt a házat. 7. És körös-körül Szeráfok, Kerubok és Ofánok álltak: és ezek azok, akik nem alszanak, és őrzik dicsőségének trónját. 8. És láttam megszámlálhatatlan angyalt, ezerszer ezret, és tízezerszer tízezret körbevenni azt a házat. Mikháel, Rafael, Gábriel, Pénuel, és a mennynek szent angyalai, akik az egekben lakoznak ki- és be járnak abba a házba. 9. És kiléptek abból a házból, Mikháel, Gábriel, Rafael és Pénuel, és sok szent angyal számtalanul. 10. És velük együtt a Napoknak Ura, feje fehér és tiszta, mint a gyapjú, és ruházata leírhatatlan. 11. És arcomra estem, és egész testem elernyedt, és szellemem elváltozott, és kiáltottam hangosan, ... az erő szellemében, és áldottam és dicsértem és magasztaltam. 12. És az ajkaimról kijövő áldások kedvesek voltak a Napok Ura előtt. 13. És a Napok Ura eljött, és vele együtt Mikháel, Gábriel, Rafael és Pénuel, és ezer és tízezer angyal számtalanul. [hiányzó rész, amelyben az Ember Fia a Napok Urának társaként van leírva, és Énokh megkérdezi az egyik angyalt arról, hogy kicsoda az Ember Fia] 14. És odajött hozzám, üdvözölt hangján, és így szól hozzám: „Ez az Emberfia, aki igazságosságra születik, és igazságosság őrzi, és a Napok Urának igazságossága nem hagyja el.” 15. És mondta nekem: „Békességet hirdet néktek az eljövendő világ nevében, mert a világ teremtése óta elhatároztatott a békesség, és attól fogva így is lesz örökké és örökkön-örökké. 16. És mindenek az útjain járnak majd, mivel sosem hagyta el őt az igazságosság: vele együtt lesz lakozásuk, és vele közös lesz örökségük, és soha el nem válnak tőle örökkön örökké. És hosszú napoknak idejét töltik majd az Emberfiával, és az igazaknak békességük és becsületes lakozásuk lesz a Szellemek Urának nevében örökkön örökké. XXX 26. És hatalmas öröm volt közöttük, áldást mondtak és dicsértek és magasztaltak, mert ama Emberfiának nevét feltárták előttük. 27. És a dicsőségének trónján ült, és az ítélet egészen neki adatott (Jn. 5:22), és azt cselekedte, hogy a bűnösök elpusztuljanak és eltöröltessenek a föld színéről, és azok is, akik tévútra vitték a világot. 28. Láncokkal köttetnek meg, és a pusztításuk gyűjtőhelyén lesznek fogvatartva, és minden művük eltűnik a föld színéről. 29. És attól fogva nem lesz majd romlás; mert eljött az Emberfia, és dicsőségének trónjára ült, és minden gonoszság eltávozik színe elől, és ennek az Emberfiának szava kiárad majd, és erős lesz a Szellemek Urának színe előtt. XXX A legelső leírása a Szentháromságnak 70. 1. És ezek után történt, hogy (Énok) neve még élőként felemeltetett a magasságba ama Emberfiához és a Szellemek Urához. 2. A Szellem harci szekerén vitetett fel, és neve eltűnt közülük. XXX 63. 1. És azokban a napokban a hatalmasságok és a királyok, akik uralkodnak a földön, esedeznek Hozzá, hogy adjon nekik egy kis haladékot a büntetés angyalaitól, akiknek átadta őket, hogy leborulhassanak, imádhassák a Szellemek Urát, és megvallhassák bűneiket előtte. 2. És áldják és dicsőítik majd a Szellemek Urát, és így szólnak: „Áldott a Szellemek Ura, a királyok Ura, a hatalmasak Ura, a gazdagság Ura, a dicsőség Ura és a bölcsesség Ura, 3. és minden titkos dologban nagyszerű hatalmad nemzedékről nemzedékre, és dicsőséged örökkön örökké. Mélyek és számolatlanok titkaid, és igazságosságod felülmúlja értelmünket. 4. Megtanultuk most már, hogy dicsérnünk és áldanunk kell a királyok Urát, Őt, aki király minden király felett.” 5. És ezt mondják mind: Bárcsak lenne egy kis nyugalmunk, hogy dicsérjük és hálákat adjunk, és megvalljuk hitünket dicsősége előtt! 6. És most kívánkozunk egy kis pihenésre, de nem lelünk nyugalmat, erősen keressük, de el nem érjük: és a fény eltűnt előlünk, és a sötétségben van lakozásunk örökkön örökké: 7. Mert nem volt hitünk előtte, nem dicsőítettük a Szellemek Urának nevét, és nem dicsértük minden tettéért az Urat. Hanem a mi reménységünk a mi birodalmunk jogarában volt, és a mi saját dicsőségünkben bíztunk. 8. És a mi szenvedésünknek és megpróbáltatásunknak napján nem ment meg bennünket, és nincs haladék, hogy megvallhassuk, hogy igaz a mi Urunk minden tetteiben, és ítéletében, igazságában, és ítélete nem személyválogató. 9. És a mi tetteink következményeként veszünk el színe előtt, és minden bűnünk összeszámoltatik igazságossága szerint. 10. Ekkor így szólnak egymáshoz „A mi lelkünk telve van igazságtalan nyereséggel, és ez nem óv meg bennünket attól, hogy innen a Seol legmélyébe süllyedjünk.” 11. És ezek után arcuk megtelik sötétséggel és szégyenkezéssel az Embernek ama Fia előtt, és elvitetnek jelenlétéből, és a kard a belsejükbe talál. 12. Így szól a Szellemek Ura: „Ez a rendelete és ítélete a Szellemek Ura előtt a hatalmasoknak, a királyoknak, a magas rangúaknak, és azoknak, akik uralkodnak a földön.” XXX Ez mindent megér... Mindent... 62. 1. És így szólt az Úr a királyokhoz, hatalmasságokhoz, a magas rangúakhoz, azokhoz, akik a földön lakoznak, és mondta: „Nyissátok ki szemeiteket és emeljétek fel szarvaitokat, ha képesek vagytok felismerni a Választottat.” 2. És a Szellemek Ura ültette dicsőségének trónjára, és az igazságosság szelleme kiöntetett rá, és szájának igéje megöli mind a bűnösöket, és minden igazságtalan elpusztul orcája előtt. 3. És azon a napon felkelnek mind a királyok, hatalmasságok, a magas rangúak, és mindazok, akik uralják a földet, és látják majd, felismerik, ahogyan a dicsőség trónján ül, és igazságosságban ítél, és hazug szó nem hangzik el előtte. 4. És olyan fájdalom jön rájuk, mint a vajúdó asszonyra, akinek fájdalmai vannak a szülés miatt, amikor a gyermeke eléri méhének száját, és fájdalmai vannak a szülés miatt. 5. És egymásra tekintgetnek, megrettennek, lesütik szemeiket, és fájdalom fogja el őket, amikor látják az Emberfiát dicsőségének trónján ülni. 6. És a királyok, a hatalmasságok, és mind, akik a földön uralkodnak, áldják, dicsérik és magasztalják őt, aki mindeneken Úr, aki el volt rejtve. 7. Az Emberfia a kezdetektől rejtve volt, és a Magasságos serege jelenlétében őrizte őt, és hatalmának jelenlétében, de felfedte választottainak. 8. És a választottak és szentek gyülekezete magként lesz elvetve, és a választottak mind előtte állnak majd azon a napon. 9. És mind a királyok, hatalmasságok és a magas rangúak, és mindazok, akik uralják a földet, arcukra esnek előtte, imádják, és reményüket az Emberfiába vetik, és esedeznek előtte, és irgalomért könyörögnek kezei között. 10. Mindazonáltal a Szellemek ama Ura annyira szorongatja őket, hogy nagy sietséggel eltávoznak jelenlétéből, és arcuk elárad szégyenkezéssel, és orcájuk színe elsötétül. 11. És átadja őket az angyaloknak büntetésre, hogy végrehajtsák bosszúját rajtuk, amiért nyomorgatták az Ő gyermekeit és választottait. 12. És látványosságául lesznek azok az igazaknak és választottainak: És örvendeznek majd felettük, és kardja megittasul vérüktől. 13. És az igazak és választottak megmenekülnek azon a napon, és attól kezdve soha nem látják majd a bűnösök és igazságtalanok arcát. 14. És a Szellemek Ura velük marad, és az Embernek ama Fiával együtt fognak lakni, vele étkeznek, vele fekszenek és vele kelnek örökkön örökké. 15. És az igazak és választottak felemelkednek a földről, nem járnak többé lesütött szemmel, és felöltöztetnek a dicsőség öltözékébe, 16. és ezek a Szellemek Urától való életnek öltözetei lesznek: és ruhátok soha nem kopik meg, sem pedig dicsőségetek nem múlik el a Szellemek Ura előtt. XXX 58. 1. És belekezdtem elbeszélni a harmadik példázatot, amely az igazakról és a választottakról szól: 2. Áldottak vagytok mind, ti igazak és választottak, mert dicsőség lesz osztályrészetek. 3. És az igazak a nap fényében fürödnek majd, és a választottak az örök élet fényében állnak: életük napjainak nem lesz vége, és a szentek napjai számolatlanok. 4. És keresik azok a fényt, és igazságosságra lelnek a Szellemek Uránál: békesség lesz az igazakkal az Örök Úr nevében. 5. És ezek után az mondatik a szenteknek a mennyben, hogy kutassák az igazságosság titkait, a hit örökségét: mert világosság támadt a földön, mint a napfény, és a sötétség elmúlt. 6. És soha el nem múló világosság lesz, és napjaiknak száma nem ér véget, mert a sötétség elsőként lesz elpusztítva, és az igazságosság fénye megmarad a Szellemek Ura előtt örök időkre. XXX Az özönvíz prófétai kijelentése, jóval az özönvíz előttről. Még a szivárványt is megjövendöli az írás: 7. És azokban a napokban büntetés jön a Szellemek Urától, és megnyitja a vizek tározóit, amelyek odafönt a mennyekben vannak, és a kutakat, melyek a föld felszíne alatt vannak. 8. És akkor a vizek mind egyesülnek: a mennyekben levő vizek hímneműek és a föld alatti vizek nőneműek. 9. És elpusztítanak mindenkit, aki a földön lakozik és azokat, akik az ég alatt élnek. 10. És akkor felismerik hamisságukat, amelyet a földön gyakoroltak, hiszen ezek által vesznek el. 55. 1. És ezek után az Idők Fejedelme magába szállt és ezt mondta: ‘Hiába pusztítottam el mindazokat, akik a földön éltek.’ 2. És megesküdött hatalmas nevére: „Ettől kezdve nem teszek ilyet többet a földön lakozókkal, és jelet teszek az égben: és ez legyen a jóakarat zálogául Közöttem és közöttük örökre, ameddig a menny a föld felett áll. Ez az én akaratom.” XXX A pokol legrégibb leírása... 53. 1. Ott pedig szemeim elé került egy nyílásokkal teli mély völgy, és mindazok, akik a földön, a tengereken és a tenger szigetein laknak, (hízelegve) ajándékokat és tiszteletük jeleit hozzák oda neki, de a mély völgy még így sem telik meg. 2. Kezeikkel törvénytelen cselekedeteket követnek el, és a bűnösök elpusztítják mindazokat, akiket törvénytelenül elnyomnak: A bűnösök azonban el lesznek pusztítva a Szellemek Urának orcája előtt, és el lesznek távolítva földjének színéről, és örökre, mindörökre elpusztulnak. 3. Mert ott láttam alászállani mind a büntető angyalokat, hogy előkészítsék Sátán vasszerszámait. 4. És megkérdeztem a Békesség Angyalát, aki velem tartott: ‘Kik számára készítik elő ezeket az eszközöket? 5. És ezt válaszolta: „A királyok és a föld hatalmasai számára készítik elő ezeket az eszközöket, hogy ezek által vesszenek el.” (54:2). És oda vezették a királyokat és a hatalmasokat, és ebbe a mély völgybe hajították őket. 6. És azok után az Igazságos és Választott megjeleníti házának gyülekezetét: onnantól nem gátolja őket semmi a Szellemek Urának nevében. 7. És a hegyek nem lesznek képesek megállni, mint a föld, igazságossága előtt, de a dombok olyanok lesznek, mint a víz forrásai, és az igazak nyugalomra lelnek a bűnösök elnyomása alól.’ XXX Jézus második eljövetelének legrégibb leírása... No, de honnan? :-) 51. 1. És azokban a napokban a föld visszaadja majd, amit rábíztak, és Seol is visszaadja, amit kapott, és a pokol visszaadja, amivel tartozik. 2. Mert azokban a napokban felkel az egyedüli Választott és kiválasztja az igazakat és szenteket közülük, mert megmenekülésük napja elközelgett. 3. Trónusára ül majd a Választott, és kimondott ítéletéből felragyog a bölcsesség és az ismeret minden titka, mert a Szellemek Ura adta neki (őket) és megdicsőítette őt. 4. És azokban a napokban a hegyek ugrálnak, mint kosok, és a dombok szökdécselnek, mint tejjel megelégedett bárányok. Angyalokká lesznek mindnyájan a mennyben és arcuk örömtől fog fényleni, mert eljött a Választott. 5. És azokban a napokban örvendezni fog a föld, és az igazak lakoznak majd azon, és a választottak járnak majd rajta. XXX Véleményem szerint a Nagyfigyelmeztetés legkorábbi leírása!!! 50. 1. És azokban a napokban változás fog történni a választottak érdekében, és a nappal világossága fog rajtuk ragyogni, dicsőség és méltóság jut a szenteknek. 2. A gyötrelem napján, amikor nyomorúság hull a gonoszok fejére, az igazak győzedelmesek lesznek a Szellemek Urának nevében. És Ő azt teszi majd, hogy ítéletét a pogányok (is) lássák, hogy talán megbánják bűneiket és megfeledkezzenek kezeik munkáiról. 3. Nem lesz becsületük a Szellemek Urának nevében, mégis a Szellemek Urának neve által fognak megmenekülni, és a Szellemek Ura könyörületes lesz hozzájuk, mert nagy az Ő irgalma. 4. És igazságos az ítéletében, és jelenlétében az igazságtalanság nem maradhat: ítélete szerint a dacoskodók elpusztulnak előtte. 5. „És mostantól kezdve nem leszek irgalmas velük” - ezt mondja a Szellemek Ura. XXX A nagy üldöztetés... 48. 1. És azon a helyen láttam az igazság forrását, mely kifogyhatatlan: mellette volt a bölcsességnek minden forrása: És mindazok, akik szomjúhoztak, ittak belőle, és megteltek a bölcsességgel. És akkor lakhelyük az igazak, a szentek és a választottak között lett. 2. És abban az órában, az a bizonyos Emberfia megneveztetett a Szellemek Urának jelenlétében, És Neve elrendeltetett az Idők Előtti előtt. 3. Igen, mielőtt a nap és az égi jelek meg lettek teremtve, a mennyei csillagok megalkotása előtt, Neve kimondatott a Szellemek Ura előtt. 4. Ő lesz az igazak támasza, akire ha támaszkodnak nem esnek el, és világosság lesz a pogányok (nemzetek) számára, és a bánatos szívűeknek reménye. 5. A föld minden lakója imádattal leborul előtte, éltetik, áldják és énekekkel ünneplik a Szellemek Urának nevét. 6. És ez okból lett kiválasztva és elrejtve Benne, a világ megteremtése előtt és mindörökké. 7. És a Szellemek Urának bölcsessége kinyilvánította őt a szenteknek és igazaknak, mert általa tartatik meg az igazak sorsa. Mert azok gyűlölik és megvetik e világ igazságtalanságait. És gyűlölték a [világ] cselekedeteit és utait a Szellemek Urának nevében. Mert az Ő nevében menekülnek meg, és Ő áll bosszút életükért. 8. Azokban a napokban elborul majd a föld királyainak arca, s a földet birtokoló erőseké, a kezük munkái miatt, mert gyötrelmük és büntetésük napján nem lesznek képesek megmenteni magukat. 9. És a választottaim kezébe adom őket: Mint pelyva a tűzben, úgy fognak felégni a szentségesek arca előtt. Mint ólom a vízben, úgy merülnek el az igazak színe előtt, s nyomuk sem marad többé. 10. És büntetésük napján béke és nyugalom költözik a földre. Előttük esnek el (ti. gonoszok), s nem kelnek föl többé, és senki nem emeli fel őket kezével, mert megtagadták a Szellemek Urát és az ő Felkentjét. Áldott legyen a Szellemek Urának neve! 49. 1. Mert a bölcsesség kiárad, mint a víz, és a dicsőség soha nem távozik el mellőle. 2. Mert hatalmas az igazság titkaiban, És az igazságtalanság eltűnik, mint az árnyék, És nem lesz tovább, Mert a Választott megállt a Szellemek Ura előtt, És dicsősége megmarad mindörökkön-örökké, És hatalma minden nemzedéken át. 3. És benne lakozik a bölcsesség, És a szellem, amely megvilágosít, És az értelem és hatalom szelleme, És azok szelleme, akik igazságosságukban aludtak el. 4. És megítéli a titkos dolgokat, És senki nem fog hazug szavakat szólni előtte; Mert ő a Választott a Szellemek Ura előtt, az Ő gyönyörűségére. XXX 46. 1. És ott láttam Őt, aki a Napok Feje [Idők Előtti, Korok Ura, Ősöreg] volt, és az Ő feje fehér volt, mint a gyapjú, s vele volt egy másik lény, kinek kinézete olyan volt, mint egy emberé. Orcája kegyességgel volt teljes, olyan, mint a szent angyaloké. 2. És megkérdeztem az angyalt – aki velem volt és minden titkot megmutatott nekem –, az Emberfiát illetően, hogy ki ő, honnan származik, és miért jár az Idők Előtti mellett? 3. És válaszul ezt mondta nekem: Ez az Emberfia, akié az igazságosság, és akiben az igazságosság lakozik. Ő az, aki feltárja a rejtett kincseket; mert a Szellemek Ura kiválasztotta őt, és győzelemre rendeltetett a Szellemek Ura előtt, örök igazságosságban. 4. És az Emberfia, akit láttál, kiveti majd a királyokat és a hatalmasakat kényelmes székeikből [és az erőseket trónjaikból]. Megszünteti az erősek uralmát, és fogait töri a bűnösöknek. 5. És ő az, aki le fogja majd vetni a királyokat a trónjaikról és országlásukból. Mert azok nem magasztalják fel Őt, és azt sem ismerik el alázattal, hogy honnan kapták a hatalmukat. 6. Elváltozik Előtte az erősek ábrázata, és szégyennel tölti meg őket. A sötétség lesz azok lakhelye, ágyaik pedig férgek lesznek. És nem lesz reményük arra, hogy ágyaikból felkeljenek, mert nem magasztalják fel a Szellemek Urát. 7. Mert ezek azok, akik a mennyek csillagait bírálják [és kezüket a Magasságos ellen emelik], és a földet tapossák, és azon laknak. Minden cselekedetük igazságtalanságról tanúskodik, és erejük a gazdagságukban van. És a hitük pedig olyan istenekben, melyeket saját kezeikkel csináltak, miközben megtagadják a Szellemek Urának nevét. 8. És üldözik az Ő gyülekezetének házait és a hűségeseket, mindazokat, akik a Szellemek Urának nevén függnek. XXX

Linkek


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!