BejelentésSZABÁLYZATOK
"a szabály az szabály"

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány Pályázati szabályzat Készítette:Mészáros László Hatályos:2014.IX. 23. Jóváhagyta:MEPÉK Kuratórium. ………………………………… elnök A Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló törvény, valamint az Alapítvány Alapszabálya szerinti közhasznú tevékenységeket folytatja, ezen szolgáltatásaiból bárki részesülhet. Az Alapszabály szerint az alapítvány egyes szolgáltatásait pályázathoz kötheti, ezért a Közgyűlés az alábbi szabályzatot alkotja: 1./ A szabályzat hatálya kiterjed: a) Magánszemélyeknek nyújtható egyes szociális és egyéb támogatások, költség-hozzájárulások elbírálására, b) Az alapítvány által meghirdetett pályázatok elbírálására. 2./ Értelmező rendelkezések: a) Pályáztató: aki a pályázatot meghirdeti, kiírja, azaz az egyesület közgyűlése. b) Pályázatkezelő: a pályáztatás technikai lebonyolítását végző, illetve a pályázati programok tartalmi és pénzügyi megvalósítását ellenőrző szerv, azaz az egyesület elnöksége. c) Pályázó: a támogatást pályázati úton igénylő magánszemély vagy szervezet. d) Támogatott: a nyertes Pályázó. e) Pályázati projekt: a pályázati felhívásban meghatározott támogatandó célkitűzések megvalósításának a pályázati dokumentációban meghatározott folyamata. f) Pályázat vagy pályázati dokumentáció: a pályázati felhívásban a támogatás feltételeként meghatározott adatokat, igazolásokat, valamint szakmai programot és annak költségvetését tartalmazó dokumentum. g) Támogató: elbírált pályázat alapján a támogatás odaítélésére jogosult döntést hozó. h) Pályázati kód: pályázat azonosítására szolgáló betűből és számokból álló jel. Képzése a következő: pályáztató nevének mozaikszavas rövidítése, pályázat kiírásának éve, pályázat beérkezési sorszáma és a pályázatra utaló „P” betűjel (például: RE. 2010/1/P). 3./ A pályázati dokumentáció tartalma A pályázati dokumentációban meg kell jelölni: a) a Pályázó magánszemély, vagy szervezetazonosító adatait, b) a pályázat útján megvalósítani kívánt téma, feladat - célját, megnevezését, a megvalósítás pontos helyszínét, és időpontját, - részletes költségvetését, - mindazokat az adatokat, amelyeket a Pályáztató a pályázati felhívásban megjelöl. 4./ A pályázat érvényességének formai kellékei A pályázatnak tartalmaznia kell: a) a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot 1 példányban, b) a pályázati adatlapban megjelölt mellékleteket 1 példányban, c) az Alapszabály másolatát első ízben történő pályázat esetén, illetve azt követően, ha az Alapszabály változott, d) 30 napnál nem régebbi Bírósági igazolást arról, hogy a pályázó működő közhasznú szervezet illetve, hogy ki az aláírásra jogosult képviselője, (közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy hitelesített banki aláírási címpéldány), e) a pályázó működésével kapcsolatos APEH, OEP köztartozási nyilatkozatokat szerződéskötéskor, f) a pályázó tételes költségvetését költség-nemenkénti részletezéssel, illetve a kért támogatás felhasználásának a szakmai programnak megfelelő időbeni ütemtervét, 5./ A pályázat benyújtása a) A pályázat csak a Pályázatkezelő postacímére címezve postai úton illetve személyesen nyújtható be a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határidőig. b) Határidőben benyújtottnak minősül a pályázat, ha azt a határidő utolsó napjáig ajánlott küldeményként postára adták. c) Kétség esetén a Pályázónak kell bizonyítani, hogy a pályázatot határidőben postára adták. 6./ A pályázatok feldolgozása: a) A határidőre benyújtott pályázatokat a Pályázatkezelő a Pályázati Nyilvántartásban regisztrálja. b) A Pályázatkezelő érvénytelen pályázat benyújtása esetén az érvénytelenség okának megjelölésével értesítést küld a Pályázónak, egyidejűleg a pályázati dokumentációt a Pályázati Nyilvántartásban elhelyezi. c) A Pályázatkezelő az érvényes pályázatokat az elbírálást követően eredeti példányban a Pályázati Nyilvántartásban helyezi el. d) A Pályázatkezelő a pályázatokat a Pályázati Nyilvántartásban a pályázati program lezárását követő öt naptári év végéig megőrzi. 7./ A pályázat érvényessége a) A pályázat érvénytelen, ha azt a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult Pályázó nyújtotta be. b) Érvénytelen a pályázat akkor is, ha határidőn túl került benyújtásra. Érvénytelenek továbbá azok a pályázatok is, amelyek a pályázati határidő lejártakor nem tartalmazzák hiánytalanul a formai kellékeket, az előírt adatokat, aláírást, illetve mellékleteket. c) A Pályázatkezelő a pályázat esetleges érvénytelensége esetén a hibák, illetve hiányok kijavítására, pótlására abban az esetben hív fel, ha a pályázat határidőben került benyújtásra illetve a pályázó pályázatában igazolta, hogy a hiányzó dokumentumok beszerzése folyamatban van. d) Az érvénytelen pályázat befogadásra alkalmatlan, amennyiben az érvénytelenségi okok nem orvosolhatók. 8./ A pályázatok elbírálása a) A támogatás tárgyában hozott döntés előkészítése, a pályázat elbírálása a Pályáztató feladatát képezi. b) A Pályáztató a támogatás odaítélésére vonatkozó javaslatát a Közgyűlés elé terjeszti 15 napon belül. Legfeljebb …………………….. forint támogatási keret elbírálásáról az elnökség jogosult dönteni. c) Pályáztató javaslata alapján a hatáskörrel rendelkező 30 napon belül határozatilag dönt a támogatás odaítéléséről s a támogatási szerződés megkötéséről. d) A támogatás tárgyában hozott döntésről a Pályázatkezelő valamennyi érvényes pályázatot benyújtó Pályázót - az általa benyújtott pályázat vonatkozásában – a döntést követő 15 napon belül írásban értesíti. e) Amennyiben a támogatásról szóló döntés alapján a Támogató által megítélt támogatás összege kisebb a Pályázó által igényelt támogatásnál, abban az esetben a Pályázónak módosított költségvetést kell benyújtania, arról, hogy az alacsonyabb összeget hogyan kívánja tételesen módosítani, illetve felhasználni. f) A pályázatok szakmai elbírálása csak az előre meghirdetett szempontok alapján, egységes rendszer alkalmazásával, az objektivitás megtartásával történhet. g) Az értékelésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az értékelők aláírásukkal hitelesítenek. A továbbiakban a jegyzőkönyvet a pályázattal együtt kell megőrizni. 9./ Szerződéskötés A Támogatottal a támogatás folyósítására támogatási szerződést kell kötni. Egy szervezet egy adott költségvetési évben ugyanarra a feladatra, vagy célra csak egy alkalommal, és csak egy forrásból részesülhet támogatásban 10./ A támogatás folyósítása A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, a Támogató utalványozása alapján banki utalás útján közvetlenül a Támogatott bankszámlájára történik. 11./ A támogatás felhasználása a) A támogatást a támogatási szerződésben foglaltaknak és a kapcsolódó hatályos jogszabályoknak megfelelően kell felhasználni. b) A támogatás összegét megfelelő bizonylatolással lehet felhasználni. A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell – a pályázati azonosítónak az eredeti számlapéldányra történő feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) –, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése érdekében történt. c) Amennyiben a pályázó a pályázatban megjelölt összegnél kisebb támogatásban részesül, úgy a pályázónak a támogatás mértékével arányosan csökkentett összegű költségvetést kell benyújtani a szerződéskötésig. d) A felhasználáson belül a reprezentációs kiadások részaránya nem haladhatja meg a mindenkor hatályos SZJA törvény civil szervezetekre vonatkozó járulékmentességi határát (jelenleg 10 %). 12./ Beszámolási kötelezettség A Pályázó szervezetnek a támogatási szerződésben meghatározott feltételek és időpont szerint kell elszámolnia, továbbá készíteni szakmai értékelést és pénzügyi elszámolást megfelelően záradékolt számlákkal igazolva. Az elszámolásoknak tartalmaznia kell a tárgyi eszközök nyilvántartásával kapcsolatos bizonylatokat is. 13./ A támogatás felhasználásának ellenőrzése a) A támogatás felhasználását a Pályázatkezelő a benyújtott pénzügyi elszámolás alapján számszaki szempontból ellenőrzi. A beszámolási kötelezettség magában foglalja a támogatási szerződésben meghatározott teljes költségvetéssel – önrész esetén az azt igazoló nyilatkozattal, készpénzes fizetés esetén kifizetési pénztárbizonylattal, átutalás esetén átutalási bizonylattal – való elszámoltatást a benyújtott dokumentumok és számlák vagy szerződések alapján. A tartalmi ellenőrzés során a Pályázatkezelő a támogatásnak a pályázati kiírás céljának megfelelő és a projekt megvalósításához szükséges felhasználását részleteiben ellenőrzi. b) Támogatott által az adatlap vagy elszámolás mellékleteként megküldött dokumentum kiegészítéseként a Pályázatkezelő nyilatkozatot, bizonylati másolatot, illetve egyéb dokumentumokat kérhet be. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a belső ellenőrök bevonásával is történhet. 14./ A támogatás finanszírozás elszámolása elmulasztásának következményei a) A támogatási szerződésben megjelölt határidő be nem tartása szerződésszegésnek minősül. b) Az elszámolás elmulasztásának következményei: a pályázó szerv automatikusan kizárja magát a következő évi pályázati eljárásból, Támogató azonnal felfüggeszti a még át nem utalt támogatási részletek folyósítását. c) Pályáztatónak a folyósított összeg visszafizetéséről kell rendelkeznie, amennyiben alaki, formai, tartalmi hiányosságok miatt a támogatott elszámolását nem fogadja el, valamint ha a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!