BejelentésSZABÁLYZATOK
"a szabály az szabály"

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány Közzétételi kérelem Készítette : Mészáros László Elfogadta MEPÉK kuratóriuma Hatályos 2013.XI,23 ………………………… elnök 1 9. sz. melléklet Közzétételi kérelem az összeférhetetlenségről Az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről szóló 8. sz.. mellékletben közzétett nyilatkozatot valamennyi pályázó szervezetnek ki kell töltenie. A kitöltésnél több eset lehetséges: 1. Amennyiben a pályázóval szemben a 8. sz. mellékletben jelzettek szerint összeférhetetlenség és érintettség nem áll fenn , abban az esetben e melléklet kitöltése nem releváns. Tehát, ha a 8. sz. mellékletben a pályázó a 6. és 8. §-nál feltüntetett kérdésekre is azt a választ adta, hogy „nem áll fenn”, azaz mindkét esetben az 1.pontot jelölte meg, akkor jelen nyilatkozatot a közzétételről nem kell kitölteni. Ebben az esetben is a pályázati dokumentáció papír alapú verziójához kell csatolni a mellékletet. A mellékletet ebben az esetben át kell húzni, alá kell írni, bélyegzővel kell ellátni. 2. Amennyiben a 8. sz. mellékletben a 6. § szerinti kérdésre azt a választ adta, hogy összeférhetetlenség áll fenn , azaz a 2. pontot jelölte meg, akkor ez a szervezet nem jogosult a pályázat benyújtására. 3. Amennyiben a 8. sz. melléklet 6. § kérdésére azt a választ adta a pályázó, hogy összeférhetetlenség „nem áll fenn” , azaz az 1. pontot jelölte meg, azonban a 8. §-nál feltüntetett kérdésnél azt jelölte meg, hogy érintettség „fennáll” , azaz a 2. pontot jelöli meg, akkor a pályázó köteles kitölteni az alábbi közzétételi nyilatkozatot, amellyel tulajdonképpen ahhoz járul hozzá, hogy egy honlapon megjelenjen az érintettség tartalma. A kitöltött kérelem benyújtása kizárólag papíralapon eredeti aláírással, bélyegzővel ellátva szükséges. A kérelmet annak nemlegességeesetén is be kell nyújtani,jelezve, hogy az nem releváns. 2 KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről A Pályázó elnevezése: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevőszerv megnevezése: ___________________________________________________ ________________________ Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a) A pályázati eljárásban döntés-el ő készít ő ként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó) : ......... .......................................................................................................... .................................................................................................................. b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő -testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1)bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 3 c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: - Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-elő készítőnek vagy döntéshozónak. - Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!) A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!) Indoklás: Az érintett tulajdonos szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): .................................................................................................................. .................................................................................................................. Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): ................................................................................................................... A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek,örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér, egyéb:.................................. .................................................. e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert vezető tisztségviselője, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja a pályázatieljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója Indokolás: Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): ................................................................................................................. A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): .................................................................................................................. Közjogi tisztség megjelölése (akívánt rész aláhúzandó):köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő , országgyűlési és az európai parlamenti képvisel ő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyiönkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 42. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevel őszülő, testvér Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével e leget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplőadatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kelt: Aláírás/Cégszerűaláírás


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!