BejelentésSZABÁLYZATOK
"a szabály az szabály"

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány Esélyegyenlőségi terv Készítette: Mészáros László Hatályos:2013.XI.23. Jóváhagyta: MEPÉK kuratóriuma ………………………………… elnök   A Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány, mint munkáltató (a továbbiakban: munkáltató) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) valamint, az Európai Unió Tanácsának e tárgyban kiadott irányelveiben meghatározott célok megvalósításának előmozdítása érdekében – a Tv. 63. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének alapján, figyelemmel a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény 70/A. §-ában foglalt rendelkezésekre – esélyegyenlőségi tervét az alábbi tartalommal fogadják el. 1. ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK A munkáltató a foglalkoztatás során tiszteletben tartja vele munkajogviszonyban állók emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A munkáltató a diszkrimináció minden formáját elítéli, feladatainak ellátása során minden tekintetben szem előtt tartja az esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás elvét. A munkáltató, a foglalkoztatottak érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket biztosít, és olyan munkakörülményeket alakít ki, amelyek hozzájárulnak az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben megfogalmazottak megvalósításához. Az esélyegyenlőségi terv nem tartalmazza azokat a kedvezményeket, amelyek más jogszabályokból belső szabályzatokból következnek. 2. ALAPELVEK 1.) A munkáltató a foglalkoztatottak kiválasztása, illetőleg a foglalkoztatás során betartja az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeit és fellép a hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen. Tilt minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetést, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós, vagy vélt • neme, • faji hovatartozása, • bőrszíne, • nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, • anyanyelve, • fogyatékossága, • egészségi állapota, • vallási vagy világnézeti meggyőződése, • politikai vagy más véleménye, • családi állapota, • anyasága (várandóssága) vagy apasága, • szexuális irányultsága, nemi identitása, • életkora, • társadalmi származása, • vagyoni helyzete, • foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, • érdekképviseletihez való tartozása, • egyéb helyzet, tulajdonsága vagy jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más. A Munkáltató tilt minden zaklatást, jogellenes elkülönítést, megtorlást. 2.) Biztosítja, hogy a pályázók és a foglalkoztatottak közötti megkülönböztetésre kizárólag a munkakör betöltése szempontjából releváns képzettség, készség és szakismeret figyelembe vételével, - a hivatali beosztás és a munkakör sajátosságai, - az elvégzett munka mennyisége és minősége alapján, - valamint az életesélyek egyenlőtlenségéből fakadó hátrányok enyhítése céljából legyen lehetőség, a jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott módon. 3.) A fenti célokat szem előtt tartva a munkáltató folyamatosan figyelemmel kíséri a foglalkoztatott állomány összetételének alakulását, a tényleges helyzet felmérése alapján kijelöli az esélyegyenlőség szempontjából kiemelt célcsoportokat, és belső szabályzataiban meghatározza azokat a szempontokat, feltételeket és támogatási formákat, amelyek az esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják. 4.) A munkáltató az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek vélt vagy valós megsértése esetén biztosítja az eset körülményeinek teljes körű, érdemi kivizsgálását, s e célból együttműködik mind a sérelmet szenvedett féllel, mind az ügyben eljáró hatósággal, továbbá gondoskodik az okok feltárásáról, indokolt esetben megteszi a személyi felelősség érvényesítéséhez, valamint a további jogsértés megelőzéséhez szükséges intézkedéseket. 3. KIEMELT CÉLCSOPORTOK Az esélyegyenlőségi terv alkalmazása szempontjából kiemelt célcsoportba tartozik a) a nő, b) a negyven évnél idősebb, c) a roma identitású, d) a fogyatékos, e) a két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő, vagy f) a tíz éven aluli gyermeket (gyermekeket) nevelő egyedülálló, g) a tartósan beteg, h) az idős hozzátartozót ápoló, i) a pályakezdő foglalkoztatott. j,epilepsziával élő A munkáltató folyamatosan figyelemmel kíséri a kiemelt célcsoportba tartozók helyzetét, és a konkrét viszonyok ismeretében intézkedéseket dolgoz ki az életesélyek, továbbá a munkavégzéssel összefüggő körülmények javítása érdekében. 4. HELYZETFELMÉRÉS A foglalkoztatottak esélyegyenlőségével kapcsolatban felhasználandó adatok egy része, a nemre, korra, iskolai végzettségre, stb. vonatkozó adatok a humánpolitikai adatbázis elkészültekor rendelkezésre állnak. A helyzetfelmérés alapvető szempontja: • Mely hátrányos helyzetű csoportok vannak jelen a munkáltatónál? • Éri-e hátrány, és ha igen, mely területeken az egyes foglalkoztatottakat? 5. KONKRÉT CÉLOK, PROGRAMOK, INTÉZKEDÉSEK Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a munkáltató az alábbi konkrét, kiemelt célokat, programokat és intézkedéseket határozza meg, folyamatosan figyelemmel kíséri az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek gyakorlati érvényesülését. KONKRÉT CÉLOK 1. A munkaügyi folyamatok esélyegyenlőséget előmozdító szabályozásának bővítése A munkáltató jogszabályok és belső szabályzatok alapján adható juttatások keretei között a juttatás rendeltetésének és feltételeinek gondos mérlegelésével, azonos feltételek esetén a kiemelt célcsoportba tartozókat előnyös megkülönböztetésben részesítheti. 2. A kiemelt célcsoportba tartozók fokozott védelme létszámleépítés esetén A munkáltató létszámleépítés során a hátrányos helyzetű foglalkoztatottaknak a hatályos jogszabályi rendelkezéseken túl segítséget nyújt – a munkaügyi központtal együttműködve – további elhelyezkedésükhöz. Az érintetteket felkészíti és megismerteti az újbóli munkába állást elősegítő módszerekkel, technikákkal. 3. A képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása E cél érdekében a munkáltató egyenlő hozzáférést biztosít a képzési lehetőségekhez. A képzési terv összeállításakor figyelembe veszi a teljesítményértékelés során tett fejlesztési javaslatokat, megvizsgálja a foglalkoztatottak tanulási továbbképzési és fejlődési igényeit és ezeket összehangolja a munkáltató érdekeivel. 4. A családbarát munkahely feltételeinek megteremtése A családbarát munkahely megteremtése érdekében a munkáltató fokozott figyelmet fordít a gyedről, gyesről visszatérő munkatársak beilleszkedésének elősegítésére, a 14 éven aluli gyermeket nevelők rendes évi szabadságának kiadása során a munkáltató a jogszabályban meghatározott alapszabadság kétötödén (10 munkanap) túl, további kétötöd (10 munkanap) szabadság kiadását biztosítja a foglalkoztatott éves szabadsága terhére az oktatási (óvoda, iskola) intézmények működése során elrendelt szünetben. A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX. törvény alapján a munkáltató megvizsgálja, hogy mely munkakörökben van lehetőség a részmunkaidőben történő foglalkoztatásra. A munkáltató fontos feladatának tartja, hogy a sajátos élethelyzetben lévők (pl. többgyermekes szülők, gyermeküket egyedül nevelők) részmunkaidőben történő foglalkoztatásával biztosítja a munkájuk megtartását. 5. A gyed/gyes vagy hosszantartó betegség miatti tartósan távollévők tájékoztatása A munkáltató vállalja, hogy a feladatkörét, szervezetét, belső szabályzatait, továbbá a távollévő munkakörének ellátásával összefüggő jogszabályok és egyéb feltételek, követelmények fontosabb változásairól, valamint a távollét ideje alatt is igénybe vehető képzési formákról a foglalkoztatottat – ez irányú igény esetén – elektronikus úton rendszeresen tájékoztatja. Ezen a módon gondoskodik arról is, hogy tartósan távollévő foglalkoztatottak a többiekkel egyező tájékoztatást kapjanak a munkáltató rendezvényeiről, továbbá általuk is igénybe vehető üdülési, pihenési és sportolási lehetőségekről. 6. Az egészség megtartása és fejlesztése érdekében általános és célirányos szűrővizsgálatok szervezése Munkavégzés feltételeinek javítása és az egészségmegőrzés érdekében a munkáltató fokozott figyelmet fordít az irodabútorok, illetőleg irodai eszközök beszerzésénél az ergonómiai megfelelésre. A foglalkoztatottak életkorát, egészségi állapotát figyelembe véve, hangsúlyozott figyelmet fordít a szív- és érrendszeri, mozgásszervi megbetegedések megelőzésére, és ennek érdekében prevenciós szűrővizsgálatokat szervez önkéntes részvétellel. 6. AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ ELJÁRÁS 1. Az egyenlő bánásmód megsértése, zaklatás, megtorlás esetén a sérelmet szenvedett foglalkoztatott (a továbbiakban: sértett) esélyegyenlőségi megbízotthoz fordulhat. Ez a rendelkezés nem érinti a sértett azon jogát, hogy közvetlenül kezdeményezze a Tv. alapján általa igénybe vehető jogorvoslatokat. 2. A megbízott a sértett bejelentéséről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet mind a megbízott mind a sértett aláír. A jegyzőkönyv egyik példányát a sértett, másolati példányát a munkáltatói jogkör gyakorlója kapja. 3. A jegyzőkönyvnek az általános kellékeken felül tartalmaznia kell - a sérelmezett munkáltatói intézkedés vagy más kifogásolt cselekmény, magatartás leírását a sértett előadásában, - a sértett nyilatkozatát arról, - hogy részére a megbízott az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indítható eljárásokról a szükséges – tájékoztatást megkapta, továbbá hozzájárulását ahhoz, hogy a békés rendezés érdekében a sérelmet a munkáltatóval előzetes egyeztetés útján próbálják orvosolni. Amennyiben a munkáltató és a sértett nem tudnak megegyezni, közvetítőt vonhatnak be az eljárásba. A közvetítés költségeit a munkáltató viseli, ha azonban a sértett más közvetítő bevonására tesz javaslatot annak költségeit a sértett viseli. Az egyeztetési eljárásban közreműködőként részt vehet az illetékes munkavállalói érdekképviseleti szerv képviselője.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!