BejelentésSZABÁLYZATOK
"a szabály az szabály"

MENÜ
Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány Etikai Kódexe Készítette:Mészáros László Hatályos:2013.IX.23. Jóváhagyta: MEPÉK alapítvány kuratóriuma ………………………………. elnök I. Fejezet BEVEZETÉS A Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány a jogszabályoknak való megfelelésen túl a tagjai és tágabb értelemben a társadalom iránti felelősségvállalásból az alábbi szabályzatot alkotja: • kiindulva azon alapszabályában foglalt alapelvből, hogy tevékenysége feleljen meg a magyar jogszabályoknak, valamint a nemzetközi gazdasági életben a kialakult szakmai és etikai követelményeknek; • összhangban azzal a célkitűzéssel, hogy hazánkban is mielőbb általánossá és egyeduralkodóvá váljanak azok a követelmények, amelyeket a jól működő, erős társadalmak minden gazdasági, egészségügyi szereplővel szemben támasztanak; Az alapítvány tagjai, tisztségviselői számára a Kódexben foglaltak etikai normáknak tekintendők. A Kódexben rögzített normáktól történő esetleges eltérés esetén fellép a szükséges korrekció érdekében, súlyos esetben a vétőt kizárja tagjai közül, s nyilvánosságra hozza, hogy a továbbiakban tevékenységéért nem vállal felelősséget. A Kódex előírásai a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban kívánják előmozdítani e területen a szakmai gyakorlat és verseny helyes formálását, egyben elő kívánják segíteni a különböző szervezetek munkáját, a jövőbeni jogalkotást azáltal, hogy a nemzetközi gyakorlatot is hasznosító, korszerű szakmai felfogást juttatnak kifejezésre. II. Fejezet FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK, -ÉRTELMEZÉSEK Megbízó: Az a jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vállalat, szövetkezet, kórház, iskolák, önkormányzatok stb., illetve más jogi vagy magánszemély, aki valamilyen feladat, - tevékenység elvégzésére megbízást ad, szerződést köt. Vállalkozó: Az a gazdasági tevékenységet folytató személy, jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó, amelyik valamilyen tevékenység végzésére profilszerűen vállalkozik, ilyen megbízást fogad el, szerződést köt. Kutató: Azon egyén, vállalat, csoport, köz- vagy magánintézmény, s ezek részlege, amely/aki közvetlenül, vagy közvetve végrehajt, vagy konzultánsként részt vesz egy kutatási témában, megbízás teljesítésében. Adatközlő: Azon egyén, csoport, vagy szervezet, akitől, illetve amelytől a kutató a kutatási téma, tanulmány céljára információt kíván szerezni, tekintet nélkül ezeknek az információknak a típusára, illetve a megszerzésükre használt technikára. Interjú: Az adatközlővel létrehozott közvetlen és közvetett kapcsolat mindenfajta formája, melynek eredménye az információ vagy adat megszerzése, amely aztán részben vagy egészben felhasználható egy adott kutatási téma, felmérés vagy feladat teljesítésének céljára. III. Fejezet A KÓDEX HATÁLYA, KAPCSOLÓDÁSAI A Kódex 2013. november 23-án lép hatályba. A Kódexet az alapítvány 5 évente korszerűsíti. A Kódex szabályai az alapítvány vezetői, tagjai, önkéntesei és munkavállalói számára gyakorlati, illetve etikai normáknak tekintendők. A Kódex előírásai harmadik félre kötelező jelleggel nem alkalmazhatók, de az alapítvány a partnerek kiválasztásánál előnyben részesíti a Kódexet magára kötelezőként elfogadókat. IV. Fejezet ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik a munka során a titokvédelem, az eljárási szabályok, törvények, valamint a személyiségi jogok betartásáért. Ez a felelőssége nemcsak saját, hanem az esetleges alvállalkozók és azok alkalmazottjai, a megbízás alapján közreműködők (pl. kérdezőbiztosok, szórólapozók) tevékenységére is kiterjed. A vállalkozó tevékenységéért nem kér pénzt vagy ellenszolgáltatást vagy, az általa nyújtott szolgáltatással arányos díjat kell, kérjen. Nem élhet vissza a megbízó hiányos piaci ismereteivel, felkészületlenségével az ár, a szerződés feltételeinek kialakításánál. A vállalkozó köteles a megbízó ellenőrzési lehetőségét biztosítani abból a szempontból, hogy a szerződésben foglaltak szerint teljes körűen elvégezte-e a munkát. A megbízási szerződésekben egyértelműen tisztázni kell a munka során keletkezett anyagok tulajdon- és felhasználási jogát. A megbízó felhatalmazása nélkül a vállalkozó a feladat elkészítésében közvetlenül részt vevő személyeken kívül senkinek nem fedheti fel annak kilétét. Ugyancsak nem tárható fel semmilyen, a megbízóhoz tartozó bizalmas információ és anyag azon körön kívül, amelynek ez a feladat teljesítése során végzett munkája hatékony elvégzéséhez szükséges. A vállalkozó nem ferdítheti el a valóságot azt állítva, hogy valamilyen kvalifikációval, tapasztalattal, szaktudással rendelkezik, vagy vannak bizonyos lehetőségei, ha valójában ezek nincsenek birtokában. A megbízó ellenkező megállapodás hiányában nem rendelkezik a vállalkozó szolgáltatásai részbeni vagy teljes körű használatának kizárólagos jogával. V. Fejezet ELLENŐRZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS A Kódex betartását a kuratórium folyamatosan ellenőrzi, betartását, állásfoglalását is elősegíti. A Kódex előírásai betartásának vagy megsértésének megítélésére a kuratórium illetékes.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!