BejelentésSZABÁLYZATOK
"a szabály az szabály"

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Magyar Epilepsziával Élők Alapítvány Bizonylati rend Hatályos:2013.XI.23. Készítette:Mészáros László Jóváhagyta:MEPÉK kuratóriuma ………………………………….. elnök A Bizonylati rend a következő feladatok ellátásához tartalmaz előírásokat: • a bizonylati rend célja, • bizonylati elv, bizonylati fegyelem, • a bizonylat fogalma, alaki és tartalmi követelmények, a bizonylatok csoportosítása, • a bizonylatok kiállítása, javítása, helyesbítése, • a bizonylatok feldolgozása, ellenőrzése, megőrzése • a bizonylatok tárolása. 1. A bizonylati rend célja A Bizonylati rend célja, hogy rögzítse azokat, a számvitelről szóló - többször módosított - 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) végrehajtására vonatkozó előírásokat, módszereket, amelyek biztosítják az Egyesület sajátosságainak, feladatainak leginkább megfelelő, a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének, továbbításának, felhasználásának, kezelésének rendjét. 2. Bizonylati elv, bizonylati fegyelem Az intézménynek minden gazdasági műveletről, eseményről - amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja,- bizonylatot kell kiállítani. A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Könyvelni csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad. 3. A számviteli bizonylat fogalma A Számviteli törvény 166. §-a értelmében számviteli bizonylat, minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti, vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány. Legyen az (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat), Függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától - amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását, nyilvántartását támasztja alá, és amely rendelkezik a törvényben meghatározott általános alaki és tartalmi kellékekkel. A bizonylatok általános alaki és tartalmi követelményei A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. A Számviteli törvény 167. §-a értelmében a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők: • a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; • a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; • a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; • a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; • a bizonylat kiállításának időpontja, illetve kivételesen - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően - annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell; • a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően - értékbeni adatai; • külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét; • bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik; • a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás; • a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása; • továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír. A számlával, az egyszerűsített számlával kapcsolatos további követelményeket más jogszabály is meghatározhat. A bizonylat alaki és tartalmi hitelessége, megbízhatósága - ha az más módon nem biztosítható - az intézmény képviseletére jogosult személy vagy belső szabályzatban erre külön feljogosított személy aláírásával is igazolható. A gazdasági események rögzítéséhez elsődlegesen a kereskedelmi forgalomban kapható szabványosított nyomtatványokat kell használni. Abban az esetben, ha valamely gazdasági művelet rögzítéséhez a kereskedelemben nyomtatvány nem kapható, akkor saját készítésű nyomtatványt kell használni. A nyomtatvány szerkesztésénél be kell tartani a bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékeire vonatkozó előírásokat. A bizonylatok csoportosítása a) Gazdálkodási szakterület szerint: • befektetett eszközökkel kapcsolatos bizonylatok, • készletekkel kapcsolatos bizonylatok, • pénzforgalmi bizonylatok, • számlázási és számlaellenőrzési bizonylatok, • leltározási bizonylatok, • selejtezési bizonylatok, • bérnyilvántartással kapcsolatos bizonylatok. b) Keletkezési helyük szerint: • belső bizonylatok, • külső bizonylatok. c) Feldolgozásban betöltött szerepük szerint: • elsődleges bizonylatok, • másodlagos bizonylatok, • gyűjtő bizonylatok, • hiteles másolatok, • hiteles kivonatok. d) Nyilvántartás, kezelés szempontjából • szigorú számadás alá vont bizonylatok, • könnyített kezelésű bizonylatok. 4. A bizonylatok kiállítása, javítása, helyesbítése A bizonylatok kiállítása A bizonylatot a velük szemben támasztott tartalmi és alaki követelményeknek megfelelően a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában időt álló módon kell kiállítani. A bizonylaton az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók (olvasható alakra hozhatók), továbbá az esetlegessé váló utólagos változások felismerhetők, illetve kimutathatók legyenek. A bizonylatok javítása Az alaki és tartalmi ellenőrzés során talált hibákat a bizonylaton ki kell javítani. A bizonylaton csak szabályszerű javítások végezhetők. A javításokat a következők szerint kell elvégezni: • A bizonylatra helytelenül bejegyzett adatok javítása során az eredeti bejegyzést át kell húzni, úgy, hogy az eredeti bejegyzés (szám vagy szöveg) olvasható maradjon. A helyesbített adatokat az áthúzott szám vagy szöveg fölé kell írni. • A hibás bejegyzést a bizonylat minden példányán javítani kell. • Gépi adathordozón lévő adatok javításáról külön jegyzéket kell készíteni, melyet az eredeti bizonylatokkal együtt kell megőrizni. • A javítást végző személynek a javítás tényét annak dátumával, aláírásával és az intézmény bélyegzőjének lenyomatával kell igazolni. • A javítás során az adatokat lefesteni, leragasztani, radírozni nem lehet. Pénztári bizonylatokat javítani nem szabad. Sorszámozott bizonylati nyomtatvány rontott példányát tilos megsemmisíteni, azt áthúzással érvénytelenítve meg kell őrizni. A külső szervektől beérkezett bizonylatokat javítani nem szabad. Hibásan érkezett bizonylatot vissza kell küldeni javításra a kiállítónak, vagy fel kell szólítani a bizonylat helyesbítésére. A bizonylatok helyesbítése A hibásan, más szerv részére megküldött bizonylatot az intézmény köteles helyesbíteni. A helyesbítés történhet az eredeti - hibás - bizonylat érvénytelenítésével és új bizonylat kiállításával, vagy helyesbítő bizonylat kiállításával. A helyesbítő bizonylatnak tartalmaznia kell az eredeti bizonylat azonosításához szükséges adatokat és a módosításnak megfelelő új tételeket. 5. A bizonylatok feldolgozása, ellenőrzése, megőrzése A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. A feldolgozás előtt meg kell győződni arról, hogy a bizonylat számszakilag és tartalmilag megfelelő-e. Az alakilag, tartalmilag ellenőrzött és elfogadott bizonylatokat folyamatosan, időrendben rögzíteni kell a könyvelésben. A bizonylat könyvelése előtt a könyvelési számlaszám kijelölése (kontírozása) és ellenőrzése következik. A bizonyaltok ellenőrzése során meg kell győződni arról, hogy a kedvezményezettet megilleti-e a kifizetendő összeg, illetve befizetés esetén a befizetővel szembeni követelés fennáll-e. Szolgáltatás teljesítésénél a munka elvégzését igazolni kell. Általános követelmény, hogy a feldolgozás során ellenőrizni kell a munkafolyamatba épített belső ellenőrzés megtörténtét, vagyis azt, hogy a bizonylatokat a feldolgozás során az arra jogosult személyek (kiállító, ellenőrző, érvényesítő) megvizsgálták, és aláírásukkal ellátták. A bizonylatok alapján érdemi intézkedést tenni csak akkor lehet, ha azt az arra jogosult személyek aláírták. A bizonylatok megőrzésének időtartamát a számviteli törvény és egyéb jogszabályok határozzák meg. 10 éves megőrzési kötelezettség alá tartozik: Éves Beszámoló, • az előzőekben felsorolt beszámolót alátámasztó leltár, értékelés, főkönyvi kivonat, részletező nyilvántartások. 5 éves megőrzési kötelezettség alá tartozik: • minden olyan bizonylat, amely a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetve alátámasztja. Ide tartoznak: a főkönyvi számlák, az analitikus nyilvántartások, a szigorú számadás alá tartozó bizonylatok, beleértve a rontott példányokat is. A bizonylat megőrzés legfőbb követelménye, hogy a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján bármikor visszakereshetők legyenek. Az elektronikus formában kiállított bizonylatot – az elektronikus archiválásra vonatkozó külön jogszabály előírásainak figyelembe vételével - elektronikus formában kell megőrizni oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa az eredeti bizonylat összeses adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylat – az elektronikus archiválásra vonatkozó külön jogszabály előírásainak figyelembe vételével - elektronikus formában is megőrizhető, ha az alkalmazott módszer biztosítja az eredeti bizonylat összeses adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. 6. A bizonylatok tárolása A bizonylatok tárolásánál elsődleges szempont, hogy biztosítsuk a hiánytalan, károsodásmentes megőrzést, valamint a gyors visszakeresés lehetőségét. Bizonylatot a megőrzési helyéről elvinni csak feltétlenül szükséges esetben, és ideig, átvételi elismervény ellenében szabad. A könyvelési bizonylatokat havonként időrendi sorrendben, irattartóban kell tárolni. Ezt követően gondoskodni kell az irattárnak történő átadásról, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!