Bejelentés


MAGYAR NEMES HAZA - CSALÁD - ÉRDEK NÉLKÜLI SZERETET

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Üzenőfal


Név:

Üzenet:Szavazás


LinkekJÓSLAT


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.hu .com .5mp .eu .net .ws .org .ca .sk .ro .de .hr .ua .rs


Jóslat

Ezer évre mondom el az emberiség történetét.
Jóslat 1000 évre.


Nagy változások előtt áll a föld lakossága. Bekövetkezik az ősi jóslat, miszerint az emberek a sok gonoszság és alávalóság miatt rájönnek, meg kell változtatni eddigi életvitelüket.
A változás a Kárpát-medencéből fog elindulni, mivel az itt élő emberek lelki többlettel rendelkeznek, valamint ők birtokolják az ősi szakrális tárgyat, a Szent Koronát. E korona egyik része a világ első nagy királyának, Nimródnak a koronájából származik, ékkövei pedig közvetítő szerepet töltenek be a régmúlt és a jövő között. Minden földi hatalomnak és az összes létező javaknak a kizárólagos tulajdonosa a Szent Korona. Fennhatósága arra a területre vonatkozik, amely területen élő népek elfogadják ezt az alaptételt.
Először Európa népei fogják követni a megújulást, majd Afrika északi területei és Indokína. Ezt követően az egész világ csatlakozni fog a megújuláshoz.

A változások a következő területeken mennek végbe:

Meg fog szűnni az egyes emberek, vallási vagy politikai csoportok, kormányzók, helytartók vagy hadurak hatalma. A nép nem fogja tovább tűrni a demokráciának hazudott álságot. Egyszerűen ki fogja nyilvánítani akaratát, miszerint csak a nép érdekeit képviselő, az emberiség felemelkedéséért tevékenykedő vezető réteget fogad majd el. Minden hatalom egyedüli és kizárólagos tulajdonosa a Szent Korona lesz. Földi lény a főhatalmat ezután már soha nem ragadhatja magához.

Az országok irányítását és működését a Szent Korona Jogrendszer fogja megszabni. E szerint minden létező tulajdonjog a Szent Koronát illeti. Az ingatlan és ingó javakat pedig a hozzáértő személyek birtokba veszik, vagy birtokba kapják. A közfeladatokat olyan személyek fogják ellátni, akik feddhetetlen előéletűek, olyan iskolai végzettséggel rendelkeznek, mely iskolák a közfeladatok ellátását fogják tanítani. Csak hivatásos vezető láthat majd el közügyeket irányító tevékenységet, semmilyen szintre, semmilyen posztra nem kerülhet választott vezető. Soha többé nem lehet közfeladatot ellátó az, aki nem a köz javára tevékenykedik, kiderül, hogy valamelyik pártnak, szektának vagy titkos szervezetnek tagja vagy tagja volt. Továbbá, ha korrupciós ügybe keveredik, bűncselekményt vagy súlyos szabálysértést követett el, vétett a közerkölcs normái ellen, családi élete rendezetlen, vagy egyéb magánéleti tevékenysége sérti a szabályokat, valamint ha kiderül, hogy a közfeladat mellett bármilyen más munkakört vagy tisztséget ellát, amelyet nem a hivatali ügyrend szerint kell neki ellátnia. Súlyosabb esetben a közeli hozzátartozóira is ki fogják terjeszteni ezt a büntetést.

Jelentősen meg fog változni az emberek viselkedése. Tiszteletben fogják tartani a törvényeket, betartják a viselkedés alapvető szabályait. Mindenki igyekszik a legjobb tudása szerint tanulni és dolgozni. A megtermelt javak elosztása igazságos lesz. Ez által meg fog szűnni az emberek közötti nagyfokú anyagi különbség. Az irreálisan alacsony és magas jövedelmek megszűnnek. Mindenki köteles lesz igazolni, hogy miből tartja el magát és családját. Ismét bevezetik a közveszélyes munkakerülőkkel szembeni kényszerintézkedéseket.

Meg fog szűnni a demokrácia. Helyette a jogalapú társadalmat fogják kialakítani. Soha többé nem lehet majd választási csalással hatalomhoz jutni. Minden irányító közfeladatot a megfelelő közügyi felsőfokú iskolában végzettek fognak ellátni.
Megszűnik majd a népképviselet. Az országos, illetve az egész földet érintő kérdésekben csak és kizárólag elektronikus szavazással lehet majd dönteni. Azok szavazhatnak majd, akik nagykorúak, cselekvőképesek, büntetlenek, állandó lakáscímük van, az ingatlan-nyilvántartásban szereplő lakó ingatlannal rendelkeznek, valamint megfizették a kirótt köztartozásokat. Szavazni a kornak megfelelő eszközzel fognak (mobiltelefon, internet stb.). A szavazatokat száz évig meg kell őrizni, azokat bármikor ellenőrizheti majd a szavazatát leadó.

Meg fog szűnni a bűnözés és a terrorizmus. Terrorista az, aki másokat fizikailag, lelkileg, szellemileg vagy anyagilag terrorizál.
A bűnözők és terroristák közé sorolódnak majd különösen azok, akik:
• Mások alapvető jogait, szabadságjogait megsértik.
• A közösség által rájuk ruházott hatalommal visszaélnek.
• Más népeket, népcsoportokat, nemzeteket megszállva tartanak.
• Fegyvereket gyártanak, fegyvereket forgalmaznak vagy fegyvereket használnak. Kivéve az önvédelmi eszköznek minősülő személyes tárgyat.
• Meglopják vagy megkárosítják a közvagyont.
• Mások javait eltulajdonítják, megkárosítják.
• Akik másoktól uzsorát szednek.
• Akik mások javait élik fel.
• Másokat emberségében megaláznak,
megsértenek vagy ok nélkül rossz hírét keltik másoknak.
• Mások életére törnek.
• Erőszakkal kényszerítenek bárkit olyan nézetre vagy cselekedetre, amelyet Ő nem tart helyesnek.
• Gyűlölködést szítanak.
• Hamisan tanúskodnak.
• Akiket a közvélemény, közerkölcs bűnözőnek tart.

Meg fognak szűnni a jelenleg működő egyházak és szekták, mivel a legtöbb egyházban, illetve szektában önzésre, gonoszságra, más vallásúak gyűlöletére, és saját isteneik, szentjeik, bálványaik imádatára tanítanak. Helyette önkéntes alapon szerveződő ősi közösségek jönnek létre, amelyek mások alapjogait nem sérthetik. A templomok múzeumokként, illetve közösségi házakként fognak működni.

Meg fogják szüntetni a vallási és etnikai inkvizíciót. Mások meggyőződését, véleményét erőszakkal, vagy fenyegetéssel tilos lesz befolyásolni.

Meg lesz oldva az emberek kedvezményes mágneskártyás tömegközlekedése. A tömegközlekedési eszközök nem bocsáthatnak ki környezetre káros anyagot. Saját jármű használata alkalmi vagy sport célra lesz csak engedélyezve. A tömegközlekedést csak indokolt esetben lehet majd igénybe venni. Például munkába járás, bevásárlás, pihenés, üdülés stb. Lesznek saját maga által vezetett tömegközlekedési eszközök is, melyeket az utcákban elhelyezett parkolókban lehet majd megtalálni, illetve otthagyni. Hosszabb utakra a nagyobb és gyorsabb eszközöket fogják használni.

Az emberek alapvető jogaihoz fog tartozni többek között a lakhatáshoz való jog, a munkához, tanuláshoz, kulturális ellátáshoz, egészségügyi ellátáshoz, a pihenéshez, a védelemhez, az élethez, a szabadságjogok mindegyikéhez való jog, valamint az ide sorolt egyéb jog. Aki e jogainak a gyakorlásában bárkit korlátoz, az bűncselekményt követ majd el.

Kétféle vállalat típus lesz. A közfeladatokat és közszükségleteket ellátó vállalatok csak és kizárólag közösségi kézben lehetnek majd. Ezek lesznek a közvállalatok. Összesen harminc fő alatti vállalatok, illetve háromszáz hektár alatti gazdaságok lehetnek magánkézben is. Ezek lesznek a magánvállalatok. Ha a vállalat értéke meghaladja az egy lakosra eső érték harmincszorosát, akkor közösségi kézbe kell adni.

Minden embernek joga lesz a nyugdíjba vonuláshoz. A nyugdíjba vonulás korhatára, valamint a nyugdíj összege központilag lesz meghatározva. Minimális összege annyi lesz, amely fedezetet nyújt majd a nyugdíjas alapvető jogainak maradéktalan gyakorlásához. Meg lesz határozva a maximális nyugdíj összege is, amely összeg nem haladhatja majd meg a minimális nyugdíj másfélszeresét.

Szigorú magatartási és viselkedési szabályok lesznek bevezetve. Meg fog szűnni a közösséget zavaró magatartás jelentős része. A visszaeső bűnözőket a korábbiaktól is szigorúbban fogják büntetni. A halált okozó bűncselekményben visszaeső bűnöző halálbüntetést is kaphat majd.

Minden embernek joga lesz a tulajdonát, testi épségét, vagy hozzátartozóit megvédeni az elkövetővel szemben. A helyzettől függően, akár a támadó életének kioltása árán is.

Jelenleg négyféle maffia létezik. Ezek: az állami, a politikai, a gazdasági és a bűnözői maffia. Mind a négy azt mondja, add ide a megtermelt javaid jelentős részét, én pedig megvédelek, biztosítom a zavartalan és gondtalan működésedet. Ebből persze egy szó sem igaz. Meg fog szűnni mind a négyféle maffia. Az állami azért, mert hivatásos vezetők fogják irányítani az államot, és alig marad olyan feladat, amelyet nem a lakosság fog szavazással eldönteni. A politikai azért, mert semmilyen hatalomhoz nem fognak hozzájutni. A gazdasági azért, mert normális jövedelem mellett nem lehet gazdasági függésben tartani senkit. A bűnözői maffia pedig azért, mert a törvények szigora felszámolja majd.

Ezer évre meg fognak szűnni a háborúskodások. Az életszínvonal kiegyenlítődik. Nem fűződik majd érdeke egyik államnak vagy közösségnek sem a háború kirobbantásához. Tilos lesz fegyvert gyártani, értékesíteni, vagy használni. Fegyverhasználatra kizárólag a Föld Védelmi és Békefenntartó Alakulatainak lesz joguk, valamint vadászat és sport céljára lehet majd szigorú feltételek mellett fegyvere magánszemélynek.

Minden ember büntetlenül ellenállhat majd abban az esetben, ha a szabályokat mellőzve, vagy kijátszva mások hátrányos helyzetbe akarják juttatni őt. Az ellenállás joga csak olyan mértékben lesz gyakorolható, hogy azzal más emberek alapvető jogait ne zavarja az ellenálló.

Nem lesz világvége, se most, sem az elkövetkezendő ezer esztendőben, sem azután. Viszont vége lesz a gátlástalan, gonosz emberek hatalmának. Újra érvényre fog jutni az ősi hitvallás, amelyet Anyahita, Agaba és Jézus is hirdetett.

A következő ezer esztendőben olyan mértékű gazdasági és tudományos fejlődésen esik át az emberiség, amilyenről még álmodni sem mert volna. Beteljesedik az ősi vágyakozás. Szebb és tartalmasabb életet fog élni a föld lakossága.

Mindezek megvalósulása már elkezdődött. Az emberek várják a megújulást. Várják, hogy emberhez méltó életet éljenek. Azt mondják, átéltünk már sok nehéz korszakot, miért ne jöhetne egy valóban emberhez méltó időszak.

Itt állunk a nyitott kapu előtt, haladjunk át rajta!

Budapest, 2011. 03. 05.
Myspace Layouts
A Magyar Hazát Újra Beragyogja a Fény

Turulos - életfás napkorong.
A legősibb magyar jelképeink.
(sárospataki lelet)
Ha nem is keresik, az igazság napfényre jő.A
Jóslat
kezd beteljesülni!

Kulturális kreatívok 1.


Kulturális kreatívok 1. 1/4


Kulturális kreatívok 1. 2/4


Kulturális kreatívok 1. 3/4


Kulturális kreatívok 1. 4/4

Életfás napisten. Ősi magyar szimbólum.
(sárospataki lelet)


Életfás napkorong. Ősi magyar vallási jelképek.
(anarcsi lelet)A
Jóslat
kezd beteljesülni!

Kulturális kreatívok 2.


Kulturális kreatívok 2. - 1/4


Kulturális kreatívok 2. - 2/4


Kulturális kreatívok 2. - 3/4


Kulturális kreatívok 2. - 4/4

Tarsolylemez.
Ősi magyar vallási jelképekkel.
(tiszabezdédi lelet)


A tiszabezdédi "us" (ős) jel a Tejút hasadéka; az a tény, hogy a tarsolylemezt készítő ötvös ebbe a hasadékba tette a keresztet (az Isten jelképét), arra utal, hogy tisztában volt az ősvallási jelentőségével (a napisten a Tejút hasadékában kél karácsonykor)

A lap tetején, a naplemente kép alatt található menüből lehet választani!
Kínálat az alábbi:

(katt. ezekre) Címlap>> Események>> Gazdaság>> Közügyek>> Kultúra>> Képgaléria>> Videók>> Vendégkönyv>> Archívum>> Kapcsolat>> Újság>> Jóslat>> Kongresszus>>Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?lala [ 2012-05-09 07:14 ]

Egy ilyen királyság nekem is tetszene. A Szent Korona legyen a főhatalom, és akkor nem lehetne a politikusok kénye-kedve szerint manipulálni az embereket.
Jó lenne egy olyan világban élni, ahol nem a pénz és a galádság az úr.
Nem kell hozzá sok idő, hogy bekövetkezzen a változás, mivel már mindenkinek tele van a hócipője ezzel a korrupt, megrontott világgal.

Én az elsők között lennék, aki elfogadja a királyságot!

lalaCsaba [ 2012-03-20 04:01 ]

A jóslatban látok realitást!
Ez a Szent Korona jogállam rendszer tetszene.
Egy valamit azért bevallhatunk szerintem.soha nem lessz az egész világon,béke és nyugalom.Emberek vagyunk és a jó dolgokat csak a rossz dolgok által tudjuk értékelni.
Üdv Mindenkinek!Ildi [ 2012-02-23 20:51 ]

A remény hal meg utoljára,nagy igazság ez,de ha a szűk környezetünk jobbá tételével foglalkoznánk először talán lenne idővel esélyünk egy jobb világra.LÁTOGATÓ [ 2012-02-03 09:21 ]

Nagyon örülnék ,ha így lenne!
Kíváncsi lennék, hogy mit szólnak ehhez a többi népek, mintha a plejádoknak más forgatókönyvük lenne.
Ez a jóslat kimondja a nagy igazságokat, csak figyelmesen kell olvasni!Vélemény [ 2011-09-06 11:59 ]

Egy jövendölést olvashatsz itt, amely napvilágot látott.
Nem is az első és nem is az utolsó ebben a témában.
Az igazságtartalmát mindenki maga próbálja megfejteni.
Azért hívom fel a figyelmét mindenkinek,
mert sok olyan gondolat található benne,
amely, ha majd megvalósul,
akkor egy szebb és boldogabb világban fogunk élni.Üzenet [ 2011-06-27 20:48 ]

Uram, a te szentséges szívednek ajánlom fel az egész életemet, múltamat, jelenemet, jövőmet, a legkisebb cselekedetemet is.
Irányíts és vezérelj engem.
Add meg a tisztánlátás kegyelmét, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól.

Add, hogy egész nap neked éljek.Izsó Sándor / Giovanni/ [ 2011-05-14 06:49 ]

Ez nekem már \\\"régen\\\" le jött!
Egy kérdésem van feléd.
A \\\"látó\\\" látja e, hogy az a másik látó?
1. Ha igen, akkor már nincs egyedül.
2. Ha nem, akkor még mindég titkolni kell!
Sok áldást minden IGAZ embernek!
Giovannisenora [ 2011-04-20 08:19 ]

Igazán tetszik a jóslat.
Történetesen ez kiváló segítség számomra.
Könnyű megérteni.
Te biztosan egy fantasztikus szakértő vagy ebben a kérdésben.
Nagyon köszönöm az emberek nevében,

és saját nevemben is:

senora
Csilla [ 2011-04-18 11:09 ]

De jó is lenne ha így lenne :-)
Hogyan valósulhat ez meg, hiszen jelenleg még az emberek gondolkodását is befolyásolni tudják, eltorzítják ?

Csak arra kérem a Magyarok Istenét, hogy hallgassa meg könyörgésünket, szálljon fel hozzá az égbe óhajunk, és egycsapásra töröljön el minden keserűséget ami a magyar lelkeket megmérgezte.

Úgy legyen!M T Árpád [ 2011-04-10 16:48 ]

Remélem még a mi generációnk is részesedni fog a jóslat jótékony hatásából.
Én nagyon szeretném megélni.

V Zsolt [ 2011-04-08 18:31 ]

A jóslat beteljesülése már valóban elkezdődött.
Zajlanak az események, és jön 2012.Endre [ 2011-04-03 19:28 ]

Nagyon bízom abban, hogy BETELJESÜLŐ JÓSLAT lesz.
Ha csak egy része valósul meg, már az is nagyszerű eredményt hozhat.Dr. borzovai Téglássy Tamás [ 2011-03-23 17:25 ]

Ki írta a Jóslatot?Richtárcsik Tamás [ 2011-03-22 14:57 ]

Legyen most !
Kőn mán a vitézség !
Félnek már attól a kardtól , amit a Turul hoz le.
Féljenek !!!Anna-Mária [ 2011-03-21 16:55 ]

Magyarországon a legembertelenebb jelenleg az élet Európában, ebben biztos vagyok.
Addig, amíg ennyi embernek nincs munkahelye, sok tehetséges ember parlagon, családok, gyerekek éheznek - kevés ide a hit és idealizmus, hogy MAJD egyszer jobb lesz!
Legyen most, azonnal!
Szebb Jövőt! [ 2011-03-21 10:28 ]

Én teszem a dolgomat, ha kell, vállalok plusz munkát. Feláldozom a szabadidőmet csak azért, mert meg vagyok győződve arról, hogy jönni fog egy jobb világ is ránk. Jó lenne, ha a vezetőink is átgondolnák a jóslatban szereplőket.
Szebb Jövőt!
Anna-Mária [ 2011-03-20 22:34 ]

Nem tudják ki szerkesztette?
Kár hogy nincs nevesítve.K Ferenc [ 2011-03-20 18:10 ]

Már rég óta vártam, hogy valaki összefoglalja azokat a gondolatokat, amelyekkel én is egyetértek. Köszönöm, hogy a Jóslat megszületett. Legalább reményt nyújt számomra.
Üdvözlettel: FerencN Márton gyógyszerész [ 2011-03-20 17:17 ]

Én a Szent Korona Jogrendszerének híve vagyok. Szeretném, ha a Jóslat megvalósulna.
Keresés a honlaponHírek
Újság

Fontosabb események, hírek...

tovább >>


Nemzeti portrétár

Eleink arcképei és portréi...

tovább >>


Thuróczy János:

A Magyarok Krónikája (hangoskönyv)

tovább >>


HUN TV

változatos műsorokkal

tovább >>


Új bank alakult

A lakosság és az ország megsegítésére

tovább >>


AZ ARANYBULLA

II. András ARANYBULLÁJA

tovább >>


Lezajlott

az I. Magyar Nemesi Kongresszus

tovább >>


Tanyasi Lovasudvar

Kedves Lovasok, Barátok!

tovább >>


Képes Krónika

Új sorozatot indítunk

tovább >>


Székelyek a Parlamentben

Az ország háza a NEMZET HÁZA lett. Székely testvéreink haza érkeztek

tovább >>


Magyar piramisok

Boszniai magyar piramisok

tovább >>


Elszámoltatás

Elszámolták magukat

tovább >>


Családfa

A család adatainak felvezetéséhez segítség

tovább >>


Cukorbetegség

Új gyógyszer cukorbetegeknek

tovább >>


1000 év törvényei

Az ősi törvényeink hivatalos gyűjteménye

tovább >>


Magyar - Magyar találkozó

Budapesten lezajlott a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) találkozója

tovább >>


Családfakutatás

Egy kis segítség családfakutatóknak. A lap bal margóján alul találhat

tovább >>


Európai nemesek névsora

A lap bal margóján alul található

tovább >>


Magyar arisztokrácia névsora

A lap bal margóján alul található

tovább >>


Magyar nemesek névsora

A lap bal margóján alul található

tovább >>


Lovasnap

Sóskúton

tovább >>


Székelyföld kincsei

Csodálatos alkotást láthatunk

tovább >>


Vezér TV

Minden hétköznap élő adás

tovább >>


Fotók

Újabb képek érkeztek

tovább >>


Akcióterv

A kormány új akcióterve

tovább >>


Őstitkaink

A tatárlakai korong

tovább >>


Alkotmány

Az állampolgárok véleményét is várják az új alkotmányhoz

tovább >>


Mibe fektessünk?

A megtakarított pénzünket mibe fektessük?

tovább >>


Könyvajánló

Paál Zoltán - Arvisura (Igazszólás) I-II.

tovább >>


Nemeskéri Klára verse

Széchenyi fővárosa - kincskereső séta

tovább >>


Philips TV-k, LED-ek

TV-gyártó nagyhatalom lettünk

tovább >>


Ajkai katasztrófa

Iszaptároló szakadt át az ajkai timföldgyárnál

tovább >>


Nem lesz megszorítás

Semmilyen megszorító programot nem szükséges indítani

tovább >>


Népesség

A magyar népesség alakulása

tovább >>


Új dátumozás

A jövőben új dátumozás jelzi a lejáratot az élelmiszereken.

tovább >>Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!