Bejelentés"Refugium Peccatorum" Comitium
LEGIO MARIAE

MENÜ


Hogyan született meg ez az apostoli világszervezet?

A milánói ediktum (313)következtében a kereszténység a római birodalom terjeszkedése által jutott el európa népeinek sokaságához. Amikor a birodalom többek között a római légió fegyelmének alábbhagyáasa miatt bomladozni kezdett, sokan úgy gondolták, hogy a birodalommal véget ér a keresztények kora is. Ekkor az európa legnyugatibb szigetéröl a kelta Irektől érkeztek jámbor lelkű és megingadhatatlan hitő szerzetesek, hogy megmentsék Európa kereszténységet. Sikerült is nekik. Regensburg, Nürnberg, es sok más ősi Európai város emlékezik e hősökre.     A megvilásogodás és a reformáció kora megvisélte ezt a kis népet, ősi kolostoraikat lerombolták, templomaikat elfoglalták világi célokra. A hitüket mégsem veszítették el a sok veszélynek, szegénységnek és éhségnek kitett írek. Ebből a népböl származik Frank Duff (1889-1980) is, aki a Mária Légió alapítója és első terjesztője a világ minden sarkába. A Mária Légió Írország misztikus légkörében jött létre, de ma már valamennyi földrészre kiterjeszti áldásos tevékenységét. Jelenleg minden kontinensen a világ 191 országában müködik több mind 3 millió aktív taggal és felül 10 millió segédimádkozóval. De mi is valójában a Mária Légió? „A Mária Légió azoknak a katolikusoknak a közössége, akik az egyház jóváhagyásával és a Szeplőtelenül Fogantatott Szűz hatalmas vezetése alatt harci csoportba tömörültek, mert részt akarnak vállalni abban a harcban, amelyet az egyház minden időkben folytat e világ gonosz erőivel szemben. Mária, minden kegyelem közvetítője szép, mint a Hold, ragyogó, mint a Nap, és - a Sátánnak és a hatalma alatt állóknak - félelmetes, mint egy harcra kész hadsereg. "... a Gonosz hatására ... az ember meghasonlott önmagában. Ezért pedig az egész emberi élet, akár az egyéni, akár a közösségi élet küzdelem, sőt drámai küzdelem a jó és a rossz, a világosság és a sötétség között" (Gaudium et Spes, 13). A légiósok azt remélik, hogy hűségük, erényeik és bátorságuk révén méltónak bizonyulnak Mennyei Királynőjükhöz. A Légiót ezért egy hadsereg mintájára szervezték meg, példaképe különösen az ősi Róma hadserege; innét vannak az elnevezések is. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók. Ennek a ma oly hatalmas seregnek igen szerény kezdetei voltak. Nem nevezhető kigondolt szervezetnek, hanem szinte magától keletkezett. Nem gondolkodtak tervezgetve sem szabályokról, sem gyakorlatokról. Teljesen spontán módon, mintegy mellékesen javasoltak valamit, kitűztek egy időpontot, amikor a kis csoport összejött, nem sejtve, hogy a szerető Gondviselés eszközül választotta ki őket. Külső formájában az összejövetel olyan volt, mint ma bárhol a világon. A fehér asztalterítővel letakart asztalon, amely köré összegyűltek, egy egyszerű oltárt alakítottak ki. Középen állt a Szeplőtelen Fogantatás szobra - amint azt a Csodásérem ábrázolja -, kétoldalt egy-egy virágokkal teli váza és egy-egy égő gyertya. Ez a légkört teremtő ötlet az egyik tagtól származik, aki - időben érkezvén - a sugalmazást követve így rendezte el az asztalt. Ebben kifejezésre jut a Légió célja és lényege: a Légió egy sereg, és még mielőtt összetömörültek volna, királynőjük már itt állt, várva őket, hogy soraiba felvegye azokat, akikről tudta, hogy eljönnek. Tehát nem a légiósok választották Máriát, hanem Mária őket. S azóta vele együtt haladnak az úton, küzdenek, és tudják, hogy sikerük és kitartásuk annál nagyobb lesz, minél inkább egyesülnek Máriával. Első összejövetelük alkalmával ezek a fiatal légiósok letérdeltek, s fejüket lehajtva buzgón könyörögtek a Szentlélekhez. Majd a napi nehéz munkában megfáradt kezükben elkezdték pergetni a legszebb és legegyszerűbb ima, a rózsafüzér szemeit. Az utolsó könyörgés befejeztével leültek, és Mária vezetésével - aki a szobor alakjában emlékeztetett a jelenlétére - azt kezdték fontolgatni, hogyan lehetnének és tehetnének leginkább az Úristen tetszésére, hogy Istent a világban még jobban szeressék az emberek. Ebből a gondolatból ered a Mária Légió, és vált olyanná, amilyennek ma legjellemzőbb ismertetőjegyei mutatják. Talán még a legmerészebb álmában sem gondolná senki sem, ha ezekre az egyszerű emberekre és szerény ténykedésükre tekintett, hogy mily küldetés vár rájuk! S vajon kinek jutott volna eszébe közülük, hogy olyan mozgalom bevezetésének voltak részesei, amely új erővel hatja át ezt a világot? Hűségesen és eltökélten alkalmazva hatalma van e mozgalomnak Mária által életet, örömet és reménységet adni a népeknek. S a feladat épp ez! A Mária Légióba való első felvétel 1921. szeptember 7.-én, Kisboldogasszony ünnepének (Szűz Mária születésnapjának) előestéjén, este történt az írországi Dublinban, a Myraházban. Az első csoport nevet is adott magának: “Irgalmasság Anyjának csoportja”, s így a mozgalom egy ideig “Irgalmasság Anyjának Egyesülete” néven volt ismeretes.” (vö A Mária Légió kézikönyve) A Légió lelkiségét az imái tükrözik. Az Istenbe és Istennek gyermekei iránt tanúsított szeretetébe vetett mély hit képezi a Légió elsődleges alapját. Isten azt akarja, hogy a tagok fáradozásai dicsőségére legyenek, ezért megtisztítja, gyümölcsözővé és kitartóvá teszi azokat. A mai kor gyakorló keresztényei is sajnos nemritkán két véglet között ingadoznak: vagy teljesen passzívak maradnak, vagy lázas tevékenységbe fognak. Ez a magatartás azt árulja el, hogy úgy tekintenek Istenre, mintha Ő csak távolról szemlélné munkálkodásunkat. Ennek ellenkezője igaz. A légiósok azt tudatosítják, hogy szándékuk csak azért lehet jó, mert Isten kezdeményezte ezt bennük, s csak akkor tudják megvalósítani akaratát, ha Ő folytonosan támogatja őket! Munkájuk eredménye sokkal inkább Istentől, mint embertől függ. Ha például egy megtérésért fáradoznak - Isten sokkal jobban kívánja, mint ők. Meg akarnak szentelődni – az Úr ezerszer inkább óhajtja, mint az ember. A légiósoknak erőt nyújt az a tudat, hogy Isten a partnerük. Jó atyaként támogatja őket kettős feladatukban: egyrészt saját megszentelődésükben, másrészt a felebarát szolgálatában. Semmi sem akadályozhatja meg a sikert, csak a bizalom hiánya. Ha elegendő a hitük, Isten felhasználja őket, hogy meghódítsák számára a világot.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!