BejelentésBátonyterenyei Városi Sportegyesület Sportkutya Szakosztályának kutyaiskolája
"Minden nevelés és kiképzés titka, a meglevő hajlamok helyes felismerése és alkalmazása"

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
MNJK 3101-es helyi szervezete

MAGYARORSZÁGI NÉMET JUHÁSZKUTYA KLUBHelyi tisztségvisleők:

Elnök:
Müller Jenő
Telefon: 06-20/356-0509

Kiképzési felügyelő:
Szabó Zsolt
Telefon: 06-30/690-9791

Rendezvényfelelős, gazdasági felelős:
Szabóné Gregor Marianna
Telefon: 06-20/916-9645

Tetoválómester, tenyésztési felügyelő:
Kiss István
Telefon: 06-20/535-0110Helyi szervezetek alapszabályai!

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A helyi szervezet adatai
Név, székhely és gazdasági év
A helyi szervezet neve: .
Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK), b. e., székhely Budapest..................................................................megnevezés
és.........................................................................számú helyi szervezete
székhely................................................................................................

1.2. A helyi szervezet gazdasági éve megegyezik a naptári évvel.

1.3. A helyi szervezet a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) b. e. regionális alszervezete.


2. CÉLOK ÉS FELADATOK

2.1. A helyi szervezet célja az MNJK feladatainak végrehajtása regionális hatáskörben, különös tekintettel a következőkre:
a) német juhászkutya tenyésztése a fajtaleírásnak megfelelően;
b) a német juhászkutya mint használati kutya tenyésztésének és kiképzésének irányítása, felügyelete és támogatása, amely kutya mint az ember barátja és segítője világszerte alkalmazásra kerül sport, szolgálati, mentő-, pásztor-, házőrző-, rokkantkísérő-, vakvezető- és családi kutyaként;
c) a német juhászkutya használati tulajdonságainak megtartása, erősítése és elmélyítése, testi teljesítőképességének és kitartásának fokozása;
d) a tenyésztés- és öröklődés-kutatásnak, a tudományos kérdések kezelésének, a táplálkozás- és tartástannak és a betegségek leküzdésének támogatása;
e) az egyesületi tagok sporttevékenységének és az ahhoz kapcsolódó testedzésének támogatása a német juhászkutya tervszerű kiképzésén keresztül az alkalmazási céloknak megfelelően;
f) felvilágosító munka és reklámtevékenység a fajta érdekében, elsősorban a sokoldalú alkalmazási lehetőségekre hivatkozva;
g) a lakosság széles körének érdeklődését felkelteni a német juhászkutya, valamint annak tartása, tenyésztése és kiképzése iránt;
h) tagjainak támogatása és oktatása tenyésztési, kiképzési, nevelési és tartási kérdésekben;
i) sporttevékenység a kutyával közösen;
j) az ifjúsági munka támogatása;
k) az állatvédelem érdekeinek támogatása.

2.2. A helyi szervezet feladatait az állatvédelmi törvény figyelembe vételével végzi.


3. ILLETÉKESSÉG
A helyi szervezet az alapszabályban rögzített feladatait kiemelten az alább felsorolt tevékenységeken keresztül valósítja meg:
a) támogatás és oktatás tenyésztési, kiképzési, nevelési és tartási kérdésekben;
b) gyakorló pályák és sporttelepek létesítése;
c) rendszeres tréningnapok és gyakorlati órák megtartása;
d) tenyészszemlék megtartása;
e) teljesítményvizsgák rendezése;
f) sportvetélkedők rendezése;
g) ifjúsági szervezetek létrehozása;
h) ifjúsági rendezvények megtartása;
i) szakkönyvtár létrehozása, különös tekintettel tenyésztési és "körung" könyvek gyűjtésére, amelyeket térítés ellenében évente ellenőriztetni kell.


4. KÖZHASZON
4.1. A helyi szervezet kizárólag és közvetlenül közhasznú célokat követ - a nem gazdasági szervezetek tevékenységi körének megfelelően - az adózási rend "Adókedvezményre jogosító célok" c. szabályainak értelmében. Az alapszabály céljait gyakorló pályák és sporttelepek létesítésén, valamint sporttevékenység és - teljesítmények támogatásán keresztül a kutyával együtt valósítják meg.

4.2. A helyi szervezet nem nyereségorientáltan tevékenykedik, és elsősorban nem önálló gazdálkodási célokat követ.

4.3. A helyi szervezet eszközeit csak az alapszabályban rögzített célokra lehet használni.

4.4. Senkit nem lehet a helyi szervezet alapszabálya révén idegen célú kiadásokon, vagy aránytalanul magas díjazáson keresztül előnyben részesíteni.


5. TAGOK
5.1. A helyi szervezet tagja lehet bármely természetes személy korhatár nélkül.

5.2. Jogi személyek, hatóságok, szövetségek, vagy más testületek a helyi szervezetbe rendes tagként léphetnek be. őket törvényes képviselőik, vagy kizárólagos meghatalmazottjaik képviselhetik.

5.3. Helyi szervezet tagja csak az lehet, aki már a Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK) b. e. tagja, vagy a helyi szervezetbe való belépéskor azzal egyidőben folyamodik a főegyesületi MNJK tagságért.


6. TAGSÁG MEGSZERZÉSE
6.1. A helyi szervezetbe való felvétel előfeltétele az elnökségnek írásban beadott felvételi kérelem.
Kiskorú személy esetén a felvételi kérelmet a törvényes képviselő aláírásával hagyja jóvá. A felvételi kérelem a kérvényező számára kötelező erejű.

6.2. A vezetőség a felvételi kérelemről szabad elbírálás alapján dönt. Elutasítás esetén nem köteles annak okait a kérvényezővel közölni.


7. TAGSÁG MEGSZŰNÉSE
7.1. A helyi szervezetbeli tagság megszűnik:
a) halál esetén,
b) kilépéskor,
c) felmondáskor
d) kizárás esetén,
e) a taglistáról való törlés esetén,
f) a helyi szervezet feloszlása következtében.
A tagsági jogok a megszűnés hatályba lépésének napjával érvényüket vesztik. Ezek közül a tagság megszűnéséig keletkezett kötelezettségek, különös tekintettel az elmaradt tagdíjak befizetésére, változatlanok maradnak.

7.2. A főegyesületből (MNJK) való kilépés egyidejűleg a helyi szervezetből való kilépést is eredményezi.
Kilépést csak naptári év végével lehet bejelenteni, melyet írásban és személyesen kell megtenni. A kilépési nyilatkozatnak legkésőbb az adott év szeptember 9-ig kell beérkeznie, különben a tagság és a tagdíjfizetési kötelezettség a következő évben folytatódik. Kiskorú személy esetén a kilépési nyilatkozatot a törvényes képviselőnek aláírásával kell jóváhagynia. A helyi szervezet a kilépést a fenti határidők betartása nélkül elfogadhatja.

7.3. A tagot a helyi szervezet elnökségének határozata alapján törölni lehet a taglistáról, amennyiben annak kétszeri írásbeli figyelmeztetés ellenére is éves tagdíjfizetési hátraléka van

7.4. A tagot törölni kell a helyi szervezet taglistájáról abban az esetben is, ha a főegyesületi tagdíját a szabályos felszólítás ellenére sem fizette meg és emiatt a tagsági viszonya törlésre került (Alapszabály 4.3.).


8. FINANSZÍROZÁS ÉS TAGDÍJFIZETÉS
8.1. A helyi szervezet tagdíját a helyi szervezet éves közgyűlése állapítja meg.

8.2. A helyi szervezetnek a tagdíjat a főegyesület (MNJK) tagdíjától függetlenül kell fizetni.

8.3. A helyi szervezet emellett jogosult belépési díjat kérni. Ennek összegét a hsz. éves közgyűlése határozza meg.

8.4. Azonban a tagdíj és a belépési díj a határozat megfogalmazásának időpontjában a főegyesületnél (MNJK) érvényes díjak háromszorosát nem haladhatja meg.

8.5. Az éves tagsági díj befizetése legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31-ig esedékes, kivétel, ha új belépésről van szó.


9. A TAGSÁGI FORMÁK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK
rendes tag
pártoló tag
tiszteletbeli tagok és díszelnökök

A különböző tagsági formákhoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket az Alapszabály 4. pontja tartalmazza.


10. A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI
Minden tagnak azonosak a kötelezettségei. A helyi szervezet keretén belül végzett tevékenységük során a tagok kötelesek az elnökség által kibocsátott egyesületi, házi és használati rendet figyelembe venni. Ezen felül minden helyi szervezetnek joga van minden helyi szervezeti tagot egyesületi létesítmények létesítéséhez, karbantartásához és üzemeltetéséhez munkaórák teljesítésére kötelezni és ezek nem teljesítése esetén azokkal egyenértékű összeg megfizetését kiróni. Ehhez az éves közgyűlés határozata szükséges; az óraszám az évi 15 órát, az egyenértékű összeg az évi 3.ooo.-, azaz Háromezer forintot nem haladhatja meg.


11. A HELYI SZERVEZET SZERVEI ÉS AZOK FELADATAI
A helyi szervezet szervei a következők:
Éves közgyűlés
Taggyűlés,
Vezetőség.


12. TAGGYŰLÉSEK / ÉVES KÖZGYŰLÉS
Minden egyesületi év végén decemberben vagy januárban egy taggyűlést éves közgyűlésként kell tartani. Az éves közgyűlést legalább négy héttel az MNJK éves küldöttgyűlése előtt kell megtartani. További taggyűléseket rendszeres időközönként, legalább negyedévente egyszer kell tartani.


13. AZ ÉVES KÖZGYŰLÉS ILLETÉKESSÉGE
Az éves közgyűlés a helyi szervezetet érintő összes ügyben illetékes, amennyiben azok nincsenek az alapszabályban rögzítetteknek megfelelően más szervekre átruházva. Az éves közgyűlés különösen a következőkben illetékes:
a) az vezetőségi tagoknak a tevékenységükről szóló beszámolóinak elfogadása;
b) a számvitel, a pénztár és a készlet átvizsgálása;
c) az vezetőség felmentése;
d) a tagdíjak és belépési díjak megállapítása;
e) az vezetőségi tagok választása;
f) a számvizsgálók megválasztása;
g) az országos küldöttgyűlés küldötteinek megválasztása. Egy helyi szervezet minden tíz tagja után egy küldöttet kell választani. Ezen választási eljárás értelmében a helyi szervezet tagjai csak az MNJK tagjai lehetnek.
A küldötteket évente újra kell választani, nevesíteni és haladéktalanul, de legkésőbb a az országos küldöttgyűlés előtt három héttel az országos szervezetnek lejelenteni. A küldött mandátuma nem ruházható át. Akadályoztatás esetére a helyi szervezetnek megfelelő számú pótküldöttet kell választania. A mandátum a küldött helyi szervezetből való kilépésével érvényét veszti.
Egy tagot csak egy helyi szervezet választhat küldöttként.
h) díszelnökök és tiszteletbeli tagok választása;
i) döntések meghozatala különös jelentőségű vagyoni ügyekben, különös tekintettel az egyes, 50.000.- Ft-ot meghaladó értékű jogügyletekben hozandó döntésekre;
j) tagok előterjesztéseinek kezelése, valamint az azok feletti szavazás.


14. AZ ÉVES KÖZGYŰLÉS/TAGGYŰLÉSEK ÖSSZEHÍVÁSA
Az éves közgyűlést a vezetőség írásban, legkevesebb 14 nappal korábban a napirend közlésével hívja össze.
A határidő a postára adás napjával kezdődik. A meghívót a tagok részére kézbesítettnek kell tekinteni, ha azt a helyi szervezet utolsó tagjának is az általa írásban megadott címre feladták.
A napirendet bármely tag javaslatára kibővíthetik.
További taggyűléseket a helyi sajtón keresztül is össze lehet hívni.


15. A TAGGYŰLÉS HATÁROZATHOZATALA ÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE
15.1. A taggyűléseket az elnök, annak akadályoztatása esetén a helyettese vezeti. Választás esetén a választás és az azt megelőző vita idejére a taggyűlés vezetését egy a taggyűlés által kijelölt, a választást levezető személynek kell átadni.

15.2. A taggyűlés vezetője elrendelheti a javaslatok név szerinti szavazását. A szavazás titkos, ha a megjelent szavazásra jogosult tagok egy harmada azt kéri.

15.3. A taggyűlés határozatképes, ha az összes helyi szervezeti tag több, mint a fele megjelent. Határozatképtelenség esetén az elnökség 30 perccel az eredeti időpont után, változatlan napirenddel összehívhat egy másik taggyűlést. Ez a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, amire a meghívóban utalni kell.

15.4. A taggyűlés a leadott szavazatok egyszerű többségével hoz határozatot, amennyiben az alapszabályzat más többséget nem ír elő. Tartózkodást és érvénytelen szavazatokat nem vesznek figyelembe.

15.5. Vezetőségi tagoknak valamilyen fontos okból történő visszahívásához a leadott érvényes szavazatok kétharmados többsége szükséges. Ez csak éves közgyűlés vagy rendkívüli taggyűlés alkalmával történhet.

15.6. Vezetőségi taggá az választható, aki a leadott érvényes szavazatok legalább felét megkapta. A szavazás rendjét a Működési Szabályzat írja elő.

15.7. Minden választást az országos szervezetnek (MNJK) kell visszaigazolnia a részére megküldött jegyzőkönyv alapján.

15.8. A taggyűlés határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyv vezetőjének és az elnöknek, valamint két hitelesítőnek alá kell írnia.

15.9. A helyi szervezet azon tagjainak van csak javaslati, szavazati és választási joga, akik MNJK tagsággal rendelkeznek.

15.10. 16 év fölötti fiatalkorúak szavazatra jogosultak. Ilyen fiatalkorúak azonban nem választhatók elnökké vagy tenyésztési felügyelővé. Fiatalkorú elnökségi tisztségbe való megválasztásához a törvényes képviselő írásbeli beleegyező nyilatkozata szükséges. 14 év fölötti fiatalkorúak ifjúsági felügyelő választása esetén aktív szavazati joggal rendelkeznek.


16. RENDKÍVÜLI TAGGYŰLÉS
A vezetőségnek rendkívüli taggyűlést kell írásban egybehívnia, ha azt az egyesület érdeke megkívánja, vagy ha azt legalább a tagok egyötöde, a cél és az okok megjelölésével, írásban kéri. Rendkívüli taggyűlés összehívásához a meghívás határideje két hét.


17. VEZETŐSÉG
17.1. A vezetőség a következőkből áll:
1. elnök,
2. tenyésztési felügyelő,
3. kiképzési felügyelő,
4. ifjúsági felügyelő,
5. rendezvényfelelős,
6. pénztáros,
7. szükség esetén az egyes ügyekhez megbízottat és max. két ülnököt lehet az vezetőségbe hellyel és szavazati joggal beválasztani.

17.2. Szükség esetén a helyi szervezetekben az elnök, a tenyésztési felügyelő és a kiképzési felügyelő mellé helyettest lehet választani.

17.3. Egy tag mindenkor legfeljebb két vezetőségi tisztséget viselhet. Az vezetőségnek azonban legalább kétharmada különböző személyből kell állnia.

17.4. A taggyűlés határozata alapján tanácsadói szavazati joggal tiszteletbeli elnököt lehet a vezetőségbe választani.

17.5. Az ügyeket a vezetőségi tagok egymás között osztják el. Az elnököt a helyettese képviseli. Amennyiben nincs elnökhelyettes választva, az vezetőség saját soraiból választ helyettest.

17.6. A helyi szervezetet mindenkor két vezetőségi tag együtt képviseli. A képviseleti jog a következő korlátozásokkal érvényes:
a) 10.000.- Ft üzleti értékű jogügylethez az vezetőség hozzájárulása szükséges, amely az elnököt max. 100.000.- Ft üzleti értékű jogügyletre meghatalmazhatja.
b) 100.000.- Ft fölötti üzleti értékű jogügylethez a taggyűlés hozzájárulása szükséges.

17.7. Az vezetőségnek csak a helyi szervezet vagyona erejéig terjedő kötelezettségeket van joga vállalni. A megkötendő szerződésekbe bele kell fogalmazni azt a feltételt, hogy mindig csak a helyi szervezet és az is csak saját szervezeti vagyonával felel!


18. A VEZETŐSÉG ILLETÉKESSÉGEI
18.1. A helyi szervezet ügyvezetése, valamint az országos küldöttgyűlés és a taggyűlések által átruházott feladatok végrehajtása az vezetőség kötelessége.

18.2. Feladatai legfőképpen a következők:
a) a taggyűlés előkészítése és összehívása;
b) a taggyűlés határozatainak végrehajtása;
c) az éves beszámoló és a számviteli beszámoló elkészítése;
d) határozathozatal tagok felvételéről;
e) 20.000.- és 100.000.- Ft közötti üzleti értékű jogügyletekről határozatok hozatala; az 100.000.- Ft fölötti üzleti értékű jogügyleteknél a taggyűlés illetékes;
f) használati és házirend kidolgozása;
g) tagoknak a taglistáról való törléséről határozat hozatala.

18.3. Ezen túl az vezetőség az MNJK jogi és eljárásrendjében számára hozzárendelt terjedelemben vett jogi szerv.


19. A VEZETŐSÉG MEGVÁLASZTÁSA ÉS MEGBIZATÁSÁNAK IDŐTARTAMA
19.1. Az vezetőséget az éves közgyűlés a választástól számított négy évre választhatja, azonban a vezetőség újraválasztásáig hivatalban marad. A választásokra az általános működési szabályzat érvényes.

19.2. Amennyiben egy vezetőségi tag hivatali ideje alatt kiválik, az ő feladatkörét a következő éves közgyűlésig vagy egy rendkívüli taggyűlésig egy másik vezetőségi tag veszi át. A 19. §. (3) bekezdését mindez nem érinti.

19.3. Az vezetőség azonban jogosult ezt a vezetőségi pozíciót egy a helyi szervezet arra alkalmas tagjának megbízásával betölteni. A következő éves közgyűlésen, vagy rendkívüli taggyűlésen a hátralévő választási periódusig azonban utódot kell választani.


20. A VEZETŐSÉG ÜLÉSEI ÉS HATÁROZATAI
20.1. A vezetőség határozatokat az elnök, vagy annak akadályoztatása esetén a helyettese által összehívott üléseken hoz. A napirendet nem kell előre közölni. Az összehívás egyhetes határidejét be kell tartani.

20.2. A vezetőség határozatképes, ha annak választott tagjai legalább fele jelen van. Határozathozatalnál a leadott érvényes szavazatok többsége dönt; szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata, távolléte esetén helyettese szavazata dönt.

20.3. Vezetőségi ülésen kívül az elnökség írásbeli eljárással is hozhat határozatot, ha egyetlen vezetőségi tag sem emel kifogást.


21. JOGI ÉS ELJÁRÁSREND/VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI REND
21.1. A vezetőség a tagok egymás közötti bajtársias viselkedésére ösztönöz. Feladata a vitás esetek rendezése.

21.2. Amennyiben e szinten a rendezés nem lehetséges, a továbbiakban a főegyesület jogi és eljárásrendje, valamint a választott bírósági rend szerint kell eljárni.


22. JOGI KÉPVISELET
22.1. A jogi képviselő tanáccsal látja el a helyi szervezetek vezetőségeit az összes jogi ügyben. Jogi tanácsadás az egyes tagok számára nem engedélyezett.


23. TISZTSÉGEK ÉS FELELŐSSÉG
23.1. A helyi szervezetben betöltött valamennyi tisztség társadalmi munkában ellátott tisztség.

23.2. Az MNJK-t vagy alszervezeteit ért olyan károkért, melyeket a tisztségviselők vagy megbízottak munkájuk végzése során okoznak, az okozók csak akkor felelnek, ha valamely büntetőtörvény ellen szándékosan vétenek, vagy a károsultnak szándékosan kárt okoznak. Tisztségük gyakorlása során keletkezett károk miatt harmadik személy által a tisztségviselőkkel és megbízottakkal szemben támasztott kártérítési igényt az egyesület átvállalja, kivéve, ha a tisztségviselő vagy megbízott valamely büntetőtörvény ellen szándékosan vét, vagy a károsultnak szándékosan kárt okoz.


24. A HELYI SZERVEZET FELOSZLATÁSA
24.1. A helyi szervezet feloszlatását a tagok csak egy taggyűlés során határozhatják el, ahol a leadott érvényes szavazatok száma a minősített (kétharmad) többséget eléri.

24.2. A főegyesületnek joga feloszlatni a helyi szervezetet, ha a főegyesület alapszabálya értelmében feltételei adottak.

24.3. Amennyiben a taggyűlés másképpen nem határoz, az elnök és helyettese együttesen képviseletre jogosult felszámolók.

24.4. Amennyiben a helyi szervezet által végrehajtott előírásszerű felszámolás nem történik meg, azt a főegyesület (MNJK) hajtja végre.

24.5. A felszámolás befejezését követően megmaradó vagyon a főegyesületet (MNJK) illeti meg.


25. ZÁRÓRENDELKEZÉS
Ezen alapszabályt a főegyesület (MNJK ) alapszabálya egészíti ki megfelelő alkalmazással.

Az Országos Tanácsülés által 2001. május 6-án elfogadva.
E szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábbi vonatkozó szabályzat érvényét veszíti!

Hírek
Honlap változások

A honlap az elkövetkezendő napokban megújul! Az esetleges üres oldalakért elnézést kérünk!

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!