11.b Mutassa be a klasszikus városszerkezet öveit! Ismertesse az agglomeráció jel­legzetes településtípusait és kapcsolatukat a központi településsel! Mondjon példákat a nagyvárosi élettel járó társadalmi-környezeti problémákra!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalmi elem

Adható

pont

Elért

pont

  A klasszikus városszerkezet övei:                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  City (központ), belső munkahelyöv                                                                                     

Sűrűn beépített. Üzletek, irodák, hivatalok, szállodák. Nagy             

                nappali népességszám.                                                                                              

  Belső lakóöv                                                                                                                             

                   Sűrűn beépített. Több emeletes, régebben épült lakóházak. Sok                     

                   helyen leromlott állapot. Elköltözés, de napjainkban sok helyen                     

 meginduló rehabilitáció -> modern városrészek.                                                  

  Külső munkahelyöv:                                                                                                                  

                     Pályaudvarok, raktárak, ipari üzemek, közöttük régebbi lakóte-                     

  lepek.                                                                                                                          

  Külső lakóöv                                                                                                                             

 Kertes, családi házas területek, lakótelepek. A szolgáltatások       

 biztosítására helyi városrész-központok. Újabban a megjelenő              

                  bevásárló központok .Lakónépessége nő.

 

1

 

2

 

1

 

 

2

 

1

 

1

 

1

 

 

2

 

  Az agglomeráció településtípusai és kapcsolatuk a központtal:

                                                                                                                                    

  Alvótelepülés: alapvetően lakófunkció, a lakosság a központi telepü-                           

lésre jár dolgozni.                                                                                                        

  Bolygóváros: a központi településtől gazdasági funkciókat is átvesz                             

(nagyobb területigényű, a környezetet jobban terhelő üzemek,               

                energiaszolgáltatás stb.).                                                                                                          

  Az agglomeráció és a központ sokoldalú kapcsolata:                                                         

  Az agglomeráció: egészséges lakóhely, városellátó mezőgazdaság, pi-                          

 henési lehetőségek bizonyos ipari tevékenységek átvétele.                                              

  A központ: munkahely, szolgáltatások biztosítása (kórház, felsőbb                                 

  iskolák, közigazgatás, kultúra stb.).

 

1

 

 

2

 

 

 

3

 

  Példák a nagyvárosi élet okozta társadalmi-környezeti problémákra:                         

  pl. beépítettség > csökkenő zöldfelület; zsúfoltság; túlterhelt infrast-                            

  ruktúra; közlekedési problémák.                                                                                             

  levegőszennyezés; zajterhelés; hulladék elhelyezése; rohanó életmód;                          

  lakáshiány lakásállomány leromlása, hajléktalanok gondjai.                                              

  Egyéb probléma megnevezése is elfogadható, de 3 pontnál több nem                          

  adható.

 

 

 

3

 

  Tartalom összesen

20

 

  A felelet logikus felépítése.

2

 

  A témához kapcsolódó szaknyelv ismerete és megfelelő használata.

1

 

  Jártasság a téma kifejtéséhez szükséges eszközök (térkép, ábra, kép,                              

  adatsor stb.) használatában.                                                                                         

2

 

  Összesen

25